eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zbuczyn › Zakup i dostawa wyposażenia do szkół podstawowych w ramach projektu Aktywna TablicaOgłoszenie z dnia 2022-12-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup i dostawa wyposażenia do szkół podstawowych w ramach projektu Aktywna Tablica

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Zbuczyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582670

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Pawła II 1

1.5.2.) Miejscowość: Zbuczyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-106

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.7.) Numer telefonu: 256416390

1.5.8.) Numer faksu: 256416390

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@zbuczyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zbuczyn.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://www.zbuczyn.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa wyposażenia do szkół podstawowych w ramach projektu Aktywna Tablica

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a73d44f0-6be0-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00517591

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00064562/20/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.10 Zakup i dostawa wyposażenia do szkół podstawowych w ramach projektu Aktywna Tablica

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00456494/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IN.271.27.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 22651,22 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. „Zakup i dostawa wyposażenia do szkół podstawowych w ramach projektu Aktywna Tablica”. W zadaniu bierze udział 4 placówki oświatowe:
- Szkoła Podstawowa w Zbuczynie z siedzibą ul. Jana Pawła II 3, 08-106 Zbuczyn,
- Szkoła Podstawowa w Krzesku – Królowa Niwa, Krzesk – Królowa Niwa 23, 08-111 Krzesk,
- Szkoła Podstawowa w Czuryłach z siedzibą Cielemęc 44, 08-106 Zbuczyn,
- Szkoła Podstawowa w Borkach – Kosach z siedzibą Borki-Kosy 24, 08-106 Zbuczyn.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

31710000-6 - Sprzęt elektroniczny

30213100-6 - Komputery przenośne

30200000-1 - Urządzenia komputerowe

32322000-6 - Urządzenia multimedialne

48190000-6 - Pakiety oprogramowania edukacyjnego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 24403,34 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 42143,49 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 24403,34 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Moje Bambino Sp. z o.o

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 100283710

7.3.3) Ulica: Graniczna 46

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.5) Kod pocztowy: 93-428

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 24403,34 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.