eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pisz › Wyposażenie szkół zawodowych powiatu piskiego w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIKOgłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Wyposażenie szkół zawodowych powiatu piskiego w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 280954484

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warszawska 1

1.5.2.) Miejscowość: Pisz

1.5.3.) Kod pocztowy: 12-200

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.7.) Numer telefonu: 844254751

1.5.8.) Numer faksu: brak faksu

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zeas@powiat.pisz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.pisz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wyposażenie szkół zawodowych powiatu piskiego w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0f286150-8db7-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00517351

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00402568/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Wyposażenie szkół zawodowych powiatu piskiego w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: RPWM 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie: RPWM. 9.3. Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie: RPWM 9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pzeaspisz.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Platforma Przetargowa Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu pod adresem http://pzeaspisz.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami będzie odbywać się przy użyciu środków kominikacji elektronicznej, tj. przy użyciu Platformy Przetargowej Powiatowego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu pod adresem : http://pzeaspisz.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników Platformy Przetargowej dostępnymi pod adresem: http://pzeaspisz.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html oraz zaakceptować regulamin korzystania z Platformy Przetargowej dostepny pod adresem https://pzeas. logintrade.net/rejestracja/regulamin.html. Sposoby złożenia oferty za pośrednictwem Platformy Przetargowej oraz potwierdzenia złożenia oferty ( w zależności od wyboru opcji z logowaniem lub bez logowania), zostały opisane w Instrukcjach uzytkowników Platformy Przetargowej. Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy Przetargowej udziela jej dostawca, tj. Logintrade S.A., ul. Legnicka 57d, lokal B/J, 54-203 Wrocław, nr.tel. +48 71 787 35 34, e-mail : helpdesk@logintrade.net od poniedziałku do piątku ( dni robocze w godz. 800-1600. Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zostały szczegółowo opisane w dziale VII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej Rozporządzenie, Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający, tj. Powiat Piski- Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu, adres kontaktowy: Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz,
2) Administratorzy danych wyznaczyli Inspektorów ochrony danych, z którymi może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: biuro@infoic.pl lub pisemnie na adres siedziby administratorów. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, wynikającego z aktów prawnych związanych z realizacją administratora, tj. związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia w ramach projektu pn. „Wyposażenie szkół zawodowych powiatu piskiego w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: RPWM 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie: RPWM. 9.3. Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie: RPWM 9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego,
4) W związku z przetwarzaniem danych w celach, wskazanych powyżej , odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp. Udostępnianie protokołu postepowania oraz załączników do tego protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w pkt 6 lit. c niniejszego ustępu i art. 18 ust. 3-6 ustawy Pzp, stosuje się odpowiednio.
5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach archiwalnych oraz zgodnie z art. 78 ustawy Pzp.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:
- przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a) dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 Rozporządzenia1) ;
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia 2) ;
c) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia3) , z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust.2 Rozporządzenia 3) .
- nie przysługują Pani/Panu prawa:
a) usunięcia danych, na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia;
b) prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
1) W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowo są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowania nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
2) skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników
3) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
1. Zamawiający informuje, że będzie udostępniał dane osobowe, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia,
w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w Dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZEAS.231.1.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 20830,05 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 6 rejestratorów leśniczego z 6 stacjami dokującymi. Ilość dostaw oraz minimalne parametry techniczne w zakresie objetym zamówieniem zostały zawarte w Załączniku nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 31644000-2 - Różne rejestratory danych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty oceniane będą wg kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją do 100 pkt ( 100 pkt=100%)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający w niniejszym postępowaniu wymaga, aby Wykonawcy wykazując brak podstaw do wykluczenia, złożyli wymagane dokumenty do oferty. na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt a) składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania. Oświadczenia o których mowa powyżej pod rygorem nieważności muszą być złożone w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W zakresie nieuregulowanym w SWZ, zastosowanie maja przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawców ( Dz. U. z 2020 r., poz. 2415 ze zmianami).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzania określono w Załączniku nr 4 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-04 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy Przetargowej Powiatowego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu adresem: https://pzeaspisz.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-04 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.