eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Us逝ga utrzymania w czysto軼i miejskiego targowiska warzywno-owocowego i przemys這wego w Katowicach przy ul. Pukowca 23 (I po這wa 2024 r.)Og這szenie z dnia 2023-11-28


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
Us逝ga utrzymania w czysto軼i miejskiego targowiska warzywno-owocowego i przemys這wego w Katowicach przy ul. Pukowca 23 (I po這wa 2024 r.)

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: ZAKxD TARGOWISK MIEJSKICH W KATOWICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271182146

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. Gliwicka 154

1.5.2.) Miejscowo嗆: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-859

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: 郵御kie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 250 40 08

1.5.8.) Numer faksu: 32 250 73 80

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ztm@hot.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.ztm.katowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - samorz康owy zak豉d bud瞠towy

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Us逝ga utrzymania w czysto軼i miejskiego targowiska warzywno-owocowego i przemys這wego w Katowicach przy ul. Pukowca 23 (I po這wa 2024 r.)

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-3dbe72d6-8cfd-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00517195

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-11-28

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00086084/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.3.5 Utrzymanie w czysto軼i miejskiego targowiska warzywno-owocowego i przemys這wego w Katowicach przy ul. Pukowca 23 (I po這wa2024r.).

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3dbe72d6-8cfd-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawcami odbywa si przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej, tj.: przy u篡ciu Platformy e - Zam闚ienia, kt鏎a jest dost瘼na pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzaj帷y wzi望 udzia w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego musi posiada konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zam闚ienia. Szczeg馧owe informacje na temat zak豉dania kont podmiot闚 oraz zasady i warunki korzystania z Platformy
e-Zam闚ienia okre郵a Regulamin Platformy e-Zam闚ienia, dost瘼ny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zak豉dce „Centrum Pomocy”. Spos鏏 sporz康zenia dokument闚 elektronicznych lub dokument闚 elektronicznych b璠帷ych kopi elektroniczn tre軼i zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi by zgodny z wymaganiami okre郵onymi w rozporz康zeniu Prezesa Rady Ministr闚 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporz康zania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursu.Ofert, o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w rozdz. VIII ust. 1 SWZ, podmiotowe 鈔odki dowodowe, pe軟omocnictwa, zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby sporz康za si w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej, w og鏊nie dost瘼nych formatach danych, w szczeg鏊no軼i w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt., okre郵onych w za陰czniku nr 2 do rozporz康zenia Rady Ministr闚 z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjno軼i, minimalnych wymaga dla rejestr闚 publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymaga dla system闚 teleinformatycznych. Ofert, a tak瞠 o鈍iadczenie o jakim mowa w rozdz. VIII ust. 1 SWZ sk豉da si, pod rygorem niewa積o軼i, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Inne, ni okre郵one w ust 8, informacje, o鈍iadczenia lub dokumenty mog by sporz康zane w postaci elektronicznej w formatach, o kt鏎ych mowa w ust. 8, lub jako tekst wpisany bezpo鈔ednio do wiadomo軼i przekazywanej przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej wskazanych w rozdz. XI ust. 1. Komunikacja w post瘼owaniu, z wy陰czeniem sk豉dania ofert, odbywa si drog elektroniczn za po鈔ednictwem formularzy do komunikacji dost瘼nych w zak豉dce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za po鈔ednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa si w szczeg鏊no軼i przekazywanie wezwa i zawiadomie, zadawanie pyta i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umo磧iwiaj r闚nie do陰czenie za陰cznika do przesy豉nej wiadomo軼i (przycisk „dodaj za陰cznik”). W przypadku za陰cznik闚, kt鏎e s zgodnie z ustaw p.z.p. lub rozporz康zeniem Prezesa Rady Ministr闚 w sprawie wymaga dla dokument闚 elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mog by opatrzone, zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia/podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, podpisem zewn皻rznym lub wewn皻rznym. W zale積o軼i od rodzaju podpisu i jego typu (zewn皻rzny, wewn皻rzny) dodaje si do przesy豉nej wiadomo軼i uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewn皻rzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewn皻rzny). Maksymalny rozmiar plik闚 przesy豉nych za po鈔ednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 25 MB (wielko嗆 ta dotyczy plik闚 przesy豉nych jako za陰czniki do jednego formularza). Minimalne wymagania techniczne dotycz帷e sprz皻u u篡wanego w celu korzystania z us逝g Platformy e-Zam闚ienia oraz informacje dotycz帷e specyfikacji po陰czenia okre郵a Regulamin Platformy e - Zam闚ienia. W szczeg鏊nie uzasadnionych przypadkach uniemo磧iwiaj帷ych komunikacj Wykonawcy i Zamawiaj帷ego za po鈔ednictwem Platformy e-Zam闚ienia, Zamawiaj帷y dopuszcza komunikacj za pomoc poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@ztm.katowice.pl (nie dotyczy sk豉dania ofert).

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OP/ZP/11/23

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest us逝ga utrzymania w czysto軼i miejskiego targowiska warzywno - owocowego i przemys這wego przy ul. Pukowca 23 w Katowicach, obejmuj帷a m.in.:
1) sprz徠anie plac闚, dr鏬, chodnik闚, parking闚 oraz obrze篡 targowiska wraz z usuwaniem traw i chaszczy rosn帷ych dziko w miejscach sprz徠ania,
2) opr騜nianie rozlokowanych na terenie targowiska koszy i stojak闚 na odpady oraz gromadzenie zebranych odpad闚 w odpowiednich pojemnikach zbiorczych (kontenerach),
3) zbieranie posegregowanych odpad闚 komunalnych przygotowanych przez osoby prowadz帷e na targowisku dzia豉lno嗆 handlow lub us逝gow oraz gromadzenie zebranych odpad闚 w odpowiednich pojemnikach zbiorczych (kontenerach),
4) obs逝g zbiorczego pojemnika prasuj帷ego, przeznaczonego do gromadzenia papieru i kartonu, zwanego dalej prasokontenerem,
5) mycie i dezynfekcj miejsca usytuowania kontenera na odpady zmieszane,
6) mycie urz康zeniem mechanicznym nawierzchni plac闚 i ci庵闚 komunikacyjnych (kostka brukowa),
7) mycie i dezynfekcj miejsc szczeg鏊nie zanieczyszczonych, w tym rozlokowanych na terenie targowiska koszy i stojak闚 na odpady (o pojemno軼i ok. 60 litr闚), kratek 軼iekowych, punkt闚 poboru wody, nawierzchni plac闚 i ci庵闚 komunikacyjnych w miejscach wyst徙ienia ra膨cych zabrudze oraz oczyszczanie koryt odwadniaj帷ych teren targowiska,
8) od郾ie瘸nie dr鏬, chodnik闚, plac闚, parking闚 oraz zadasze obiekt闚 budowlanych, usuwanie nawis闚 郾ie積ych i lodowych, zwalczanie 郵isko軼i plac闚, ci庵闚 komunikacyjnych i parking闚 oraz usuwanie 郾iegu i lodu poza teren obiektu, z uwzgl璠nieniem zachowania swobodnego dost瘼u (dojazdu) do sta造ch i ruchomych punkt闚 handlowych oraz wszelkich pomieszcze.
2. Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia, w tym wymagania jako軼iowe odnosz帷e si do g堯wnych element闚 sk豉daj帷ych si na przedmiot zam闚ienia, okre郵a projekt umowy wraz z instrukcjami, stanowi帷y za陰cznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 90600000-3 - Us逝gi sprz徠ania oraz us逝gi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz us逝gi powi您ane

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielko嗆 lub zakres oraz warunki zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 udzielenia zam闚ienia, o kt鏎ym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 p.z.p., powierzaj帷 dotychczasowemu Wykonawcy realizacj analogicznej us逝gi w okresie od dnia 01.07.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., na warunkach w豉軼iwych dla zam闚ienia podstawowego, o ile dotychczasowy Wykonawca us逝gi nie naruszy ra膨co umowy w豉軼iwej dla zam闚ienia podstawowego. Warto嗆 tego zam闚ienia uwzgl璠niono przy obliczaniu warto軼i us逝gi obj皻ej SWZ.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej jest cena podana w ofercie (stawka dzienna brutto i stawka godzinowa brutto), tj. kwota obejmuj帷a wszelkie koszty zwi您ane z wykonaniem przedmiotu zam闚ienia, w tym koszty zwi您ane z wykonaniem czynno軼i towarzysz帷ych lub zamiennych, niezb璠nych do nale篡tego wykonania przedmiotu zam闚ienia, jak r闚nie ewentualne upusty i rabaty oraz wszelkie nale積e op豉ty i podatki, 陰cznie z podatkiem VAT.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki udzia逝 w post瘼owaniu okre郵one przez Zamawiaj帷ego, dotycz帷e:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca spe軟i warunek je瞠li wyka瞠, 瞠 jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i, zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia, na sum ubezpieczeniow nie mniejsz ni 300.000 z. dla jednej i wszystkich szk鏚,
2) zdolno軼i technicznej lub zawodowej: Wykonawca spe軟i warunek je瞠li:
– w okresie ostatnich trzech lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert nale篡cie wykona (a w przypadku 鈍iadcze okresowych lub ci庵造ch r闚nie nale篡cie wykonuje) co najmniej dwie us逝gi odpowiadaj帷e przedmiotem i warto軼i us逝dze stanowi帷ej przedmiot zam闚ienia, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie; za us逝g odpowiadaj帷 przedmiotem i warto軼i us逝dze stanowi帷ej przedmiot zam闚ienia uznaje si us逝g zwi您an z utrzymaniem w czysto軼i plac闚, dr鏬 lub chodnik闚 (teren闚 otwartych), o warto軼i co najmniej 350.000 z. netto,
– dysponuje urz康zeniem mechanicznym umo磧iwiaj帷ym mycie nawierzchni plac闚 i ci庵闚 komunikacyjnych,
– dysponuje urz康zeniem mechanicznym umo磧iwiaj帷ym zamiatanie nawierzchni plac闚 i ci庵闚 komunikacyjnych,
– dysponuje urz康zeniem natryskowym umo磧iwiaj帷ym mycie i dezynfekcj miejsc szczeg鏊nie zanieczyszczonych, w tym rozlokowanych na terenie targowiska koszy i stojak闚 na odpady, kratek 軼iekowych, punkt闚 poboru wody, nawierzchni plac闚 i ci庵闚 komunikacyjnych w miejscach wyst徙ienia ra膨cych zabrudze oraz umo磧iwiaj帷ym oczyszczanie koryt odwadniaj帷ych teren targowiska,
– dysponuje urz康zeniem mechanicznym do usuwania pokrywy 郾ie積ej z nawierzchni plac闚, parking闚 i ci庵闚 komunikacyjnych,
– dysponuje potencja貫m technicznym do prowadzenia prac przy pryzmowaniu i wywozie 郾iegu w postaci dw鏂h zestaw闚 sk豉daj帷ych si z ci篹ar闚ki (15t-20t), koparko-豉dowarki oraz potencja貫m osobowym w postaci dw鏂h pracownik闚 Wykonawcy, wspieraj帷ych prac ka盥ego zestawu, zgodnie z zapisami „instrukcji zimowego utrzymania obiekt闚 administrowanych przez Zak豉d Targowisk Miejskich w Katowicach oraz post瘼owania w przypadkach zagro瞠 powsta造ch wskutek du篡ch opad闚 郾iegu”, stanowi帷ej za陰cznik do SWZ.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe 鈔odki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmuj:
1) o鈍iadczenie Wykonawcy, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p, dotycz帷e przynale積o軼i albo braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚, z innym Wykonawc, kt鏎y z這篡 w post瘼owaniu odr瑿n ofert; Wykonawca nale膨cy do tej samej grupy kapita這wej, kt鏎ej cz這nek z這篡 w post瘼owaniu odr瑿n ofert, mo瞠 z這篡 dokumenty (informacje) potwierdzaj帷e przygotowanie oferty niezale積ie od innego Wykonawcy, nale膨cego do tej samej grupy kapita這wej – za陰cznik nr 4 do SWZ,
2) za鈍iadczenie w豉軼iwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak豉du Ubezpiecze Spo貫cznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo貫cznego albo inny dokument potwierdzaj帷y, 瞠 Wykonawca nie zalega z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne, wystawione nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania ofert lub inny dokument potwierdzaj帷y, 瞠 Wykonawca zawar porozumienie z w豉軼iwym organem w sprawie sp豉t tych nale積o軼i wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg鏊no軼i uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu,
3) za鈍iadczenie w豉軼iwego naczelnika urz璠u skarbowego potwierdzaj帷e, 瞠 Wykonawca nie zalega z op豉caniem podatk闚, wystawione nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania ofert lub inny dokument potwierdzaj帷y, 瞠 Wykonawca zawar porozumienie z w豉軼iwym organem w sprawie sp豉t tych nale積o軼i wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg鏊no軼i uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Podmiotowe 鈔odki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmuj:
1) op豉con polis na sum ubezpieczeniow nie mniejsz ni 300.000 z. dla jednej i wszystkich szk鏚, potwierdzaj帷, 瞠 Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i, zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia; je瞠li z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie mo瞠 z這篡 wymaganej polisy, mo瞠 z這篡 inny dokument, kt鏎y w wystarczaj帷y spos鏏 potwierdza spe軟ianie warunku udzia逝 w post瘼owaniu,
2) wykaz us逝g por闚nywalnych z us逝gami stanowi帷ymi przedmiot zam闚ienia, wykonanych, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch r闚nie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich warto軼i, przedmiotu, dat wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych us逝gi zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy te us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego us逝gi by造 wykonywane, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch s wykonywane, a je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – o鈍iadczenie Wykonawcy; w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch nadal wykonywanych referencje b康 inne dokumenty potwierdzaj帷e ich nale篡te wykonywanie powinny by wydane w okresie ostatnich 3 miesi璚y.

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

Wykonawca, kt鏎y polega na zdolno軼iach lub sytuacji podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, sk豉da, wraz z ofert, zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na potrzeby realizacji zam闚ienia lub inny podmiotowy 鈔odek dowodowy potwierdzaj帷y, 瞠 Wykonawca realizuj帷 zam闚ienie, b璠zie dysponowa niezb璠nymi zasobami tych podmiot闚. Wz鏎 o鈍iadczenia stanowi za陰cznik nr 2 do SWZ.
Zamawiaj帷y ocenia, czy udost瘼niane Wykonawcy zdolno軼i techniczne lub zawodowe pozwalaj na wykazanie przez Wykonawc spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, a tak瞠 bada, czy nie zachodz wobec podmiotu udost瘼niaj帷ego zdolno軼i techniczne lub zawodowe podstawy wykluczenia, kt鏎e zosta造 przewidziane wzgl璠em Wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. Pe軟omocnictwo winno by za陰czone do oferty.
W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w rozdziale VIII ust. 1 SWZ (za陰cznik nr 1 do SWZ), sk豉da ka盥y z Wykonawc闚. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie w豉軼iwym dla cz窷ci us逝gi, kt鏎 realizowa b璠zie Wykonawca wsp鏊nie ubiegaj帷y si o zam闚ienie.
Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e cz窷ci us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni Wykonawcy.
O鈍iadczenia i dokumenty potwierdzaj帷e brak podstaw do wykluczenia z post瘼owania sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 zmiany zawartej umowy w stosunku do tre軼i wybranej oferty wy陰cznie w zakresie okre郵onym ustaw, tre軼i SWZ albo tre軼i zawartej umowy.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-12-06 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Ofert nale篡 z這篡 poprzez Platform e-Zam闚ienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-06 10:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: 30 dni

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.