eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chełmża › Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ChełmżyOgłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 00052349400049

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. gen. Józefa Hallera 19

1.5.2.) Miejscowość: Chełmża

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-140

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 566752469

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mops@chelmza.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.mops.chelmza.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1363b06a-8985-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00517063

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00017729/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2025 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1363b06a-8985-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z dokumentami zamówienia (SWZ), w tym m. in.: Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji, znajdują się w rozdziale III podrozdziale 1 – 2 niniejszej SWZ (odpowiednio: Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami i Sposób oraz
termin składania ofert) oraz w rozdziale II podrozdziale 11 niniejszej SWZ (Sposób przygotowania ofert).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z dokumentami zamówienia (SWZ), w tym m. in.: Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się w załączniku nr 6 do SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z dokumentami zamówienia (SWZ).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RIS.271.5.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wchodzącymi w zakres świadczeń pomocy społecznej określonych w:
a. Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. 2005 nr 189 poz. 1598),
b. Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. 2006 nr 134 poz. 943),
c. Rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 16 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. 2023 poz. 395)
, w związku z art. 50 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2023 poz. 901 z późn. zm.) dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85311200-4 - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia

85312120-6 - Usługi opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną

85312500-4 - Usługi rehabilitacyjne

85320000-8 - Usługi społeczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług.
W przypadku, o którym mowa powyżej, Zamawiający przyjmuje, że wykonawca może zrealizować zamówienie zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, polegające na powtórzeniu podobnych usług (zgodnych z przedmiotem zamówienia) m. in. polegających na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla podopiecznych MOPS-u, koordynowaniu realizowanych usług - np. w przypadku niewystarczających środków finansowych na realizację zadania (w tym w szczególności po wykorzystaniu/ przekroczeniu środków finansowych przewidzianych na realizację zamówienia podstawowego) oraz całkowita wartość tego zamówienia nie przekroczy 20,00% wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ, ocenie zostaną poddane cena oferty brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczona przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, doświadczenie koordynatora.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie koordynatora

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu dotyczący/-e, zgodnie z poniższym:
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:
c1) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę (kwotę) ubezpieczenia nie mniejszą niż 250000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej/ finansowej będzie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wykaże jego spełnienie.
d) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:
d1) wykonał (w przypadku usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych - usług wykonywanych) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert) minimum jedno zadanie (zamówienie/ umowę) polegające na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, spełniające łącznie następujące warunki:
- obejmujące swoim zakresem wykonanie minimum 1200 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych wraz z późniejszymi rozporządzeniami zmieniającymi.
Wskazana powyżej ilość godzin (1 godzina świadczonych usług= 60 minut) dotyczy jednego zadania (zamówienia/ umowy), tj. w celu potwierdzenia spełniania ww. warunku nie można sumować wartość usług zrealizowanych w ramach kilku zadań (zamówień/ umów).
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej będzie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wykaże jego spełnienie.
d2) skieruje do realizacji niniejszego zamówienia publicznego personel obejmujący osoby spełniające warunki określone w § 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005 r., w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (wraz z późniejszymi zmianami). Osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności osoby odpowiedzialne za świadczenie usług muszą posiadać wymagane przepisami prawa kwalifikacje, uprawniania zawodowe w zakresie wykonywanych przez nie czynności, w tym także wymagane doświadczenie zawodowe (staż).
Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca zapewni do wykonywania specjalistycznych usług dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami psychicznymi, osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu (zakres czynności): pracownika socjalnego (minimum 1 osoba), psychologa (minimum 1 osoba), pedagoga (minimum 1 osoba), logopedy (minimum 1 osoba), terapeuty zajęciowego (minimum 1 osoba), pielęgniarki (minimum 1 osoba), asystenta osoby niepełnosprawnej (minimum 1 osoba), opiekunki środowiskowej (minimum 1 osoba), specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej (minimum 1 osoba), fizjoterapeuty (minimum 1 osoba) lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych i Rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 16 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym spełniać następujące warunki:
• personel do realizacji zamówienia posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu:
 pracownika socjalnego,
 psychologa,
 pedagoga,
 logopedy,
 terapeuty zajęciowego,
 pielęgniarki,
 asystenta osoby niepełnosprawnej,
 opiekunki środowiskowej,
 specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej,
 fizjoterapeuty
lub
 innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
• personel świadczący specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi posiada co najmniej trzymiesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi zdobyte w jednej z następujących jednostek:
 szpitalu psychiatrycznym;
 jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
 ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;
 warsztacie terapii zajęciowej;
 innej jednostce niż wymienione w tiret 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
• W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa powyżej, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje. Ponadto osoby, które przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 16 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych posiadały co najmniej półroczny staż w zakładach rehabilitacyjnych, mogą świadczyć specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia;
• personel świadczący usługi, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:
 umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;
 kształtowania nawyków celowej aktywności;
 prowadzenia treningu zachowań społecznych.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (kwalifikacji zawodowych, doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców zrealizował zadanie i dysponuje osobami przewidzianymi do realizacji zamówienia zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej (art. 117 ustawy Pzp).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zgodnie z SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 58–60 ustawy Pzp). W takim przypadku:
- Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Uwaga - Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
- Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Powyższe oznacza, że warunki udziału w postępowaniu wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać łącznie, za wyjątkiem sytuacji wskazanych w art. 117 ustawy Pzp.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

a) Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 8 do SWZ.
b) Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy. Postanowienia umowy ustalone we wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień wzoru umowy stanowi jeden z warunków ważności oferty.
c) W pozostałym zakresie zakazuje się wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Zmiany w umowie mogą być dokonywane w przypadkach określonych we wzorze umowy.
d) Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-06 08:20

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-06 09:20

8.4.) Termin związania ofertą: do 2025-01-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.