eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Witonia › Sprzedaż i dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) do ogrzania obiektów Gminy WitoniaOgłoszenie z dnia 2023-11-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sprzedaż i dostawa gazu ziemnego wysokometanowego
(grupa E) do ogrzania obiektów Gminy Witonia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GminaWitonia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611016005

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stefana Starzyńskiego 6A

1.5.2.) Miejscowość: Witonia

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-335

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 24 356 47 10

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminawitonia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminawitonia.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sprzedaż i dostawa gazu ziemnego wysokometanowego
(grupa E) do ogrzania obiektów Gminy Witonia

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2031fd95-8d6e-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00517048

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00010076/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Sprzedaż i dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) do ogrzania obiektów Gminy Witonia.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2031fd95-8d6e-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2) Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3) Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Ilona Szałowska - Email: ilona.szalowska@gminawitonia.pl
4) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin korzystania z Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
5) Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
6) Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
7) W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu +48 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95146/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:
23.1. Informacje dotyczące administratora danych
Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Gmina Witonia.
23.2. Inspektor ochrony danych
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Witonia w Witoni: za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@gminawitonia.pl
23.3. Cel przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz podstawy prawne
Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest Pana/ Pani zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu oraz następujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO):
a) ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp"
b) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
c) ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 23.9. Nie przysługuje Panu/ Pani:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pana/ Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BD.271.I.12.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) do ogrzania obiektów następujących obiektów w gminie Witonia:
a) Szkoły Podstawowej w Witoni, ul. Szkolna 4, 4A, 4B 99-335 Witonia oraz bloku mieszkalnego, ul. Szkolna 4a, 99-335 Witonia.Zakreszamówieniaobejmuje zakup gazu w okresie od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2025 r. wilości szacunkowej łącznej: 103698m/3. Budynki ogrzewane są za pomocą jednej kotłowni znajdującej się w budynku Szkoły Podstawowej;
b) Urzędu Gminy w Witoni, ul. Starzyńskiego 6, 6A, 8. Zakres zamówienia obejmuje zakup gazu w okresie od dnia podpisania umowy od podpisania umowy do 31 grudnia 2025 r. w ilości szacunkowej łącznej: 22968m/3. Budynki ogrzewane są za pomocą jednej kotłowni znajdującej się w budynku Urzędu Gminy w Witoni;
c) Ośrodka Zdrowia w Witoni, ul. Szkolna 5 i 7. Zakres zamówienia obejmuje zakup gazu w okresie od dnia podpisania umowy od podpisania umowy do 31 grudnia 2025 r. w ilości szacunkowej łącznej: 16922m/3. Budynki ogrzewane są za pomocą jednej kotłowni znajdującej się w budynku użyteczności publicznej (Ośrodka Zdrowia, Apteka, GOPS, lokale mieszkalne).

4.2.6.) Główny kod CPV: 09123000-7 - Gaz ziemny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

65200000-5 - Przesył gazu i podobne usługi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 18.2. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która będzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w oparciu o ustalone powyżej kryterium ceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

9.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej;
Wykonawca spełni warunek jeżeli posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1689 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 4A do SWZ),
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: c) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

11.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. (Zamawiający udostępnia przykładowy wzór pełnomocnictwa w Załączniku Nr 6 do SWZ). W przypadku wspólników spółki cywilnej nie jest wymagane składanie ww. pełnomocnictwa, gdy z załączonych do oferty dokumentów wynika umocowanie wspólnika podpisującego ofertę do reprezentowania spółki cywilnej.
11.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt 10.1.1. SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
11.3. Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
11.4. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z treścią art. 455 ust. 1 pkt 1) i ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, w zakresie:
1.1.
grupy taryfowej, zgodnie z zasadami określonymi w taryfach zatwierdzonych przez Prezesa URE. Zmiana może mieć wpływ na wartość umowy. Zmiana odbywa się automatycznie i nie wymaga złożenia przez zamawiającego oświadczenia woli, ani zawarcia aneksu,
1.2.
grupy taryfowej, w celu dokonania optymalizacji parametrów dystrybucji lub dla zapewniania poprawnego funkcjonowania obiektu (zgodnie z jego przeznaczeniem). Zmiana może mieć wpływ na wartość umowy. Zmiana wymaga złożenia przez Zamawiającego oświadczenia woli,
1.3.
stawki podatku VAT, o wielkość zmienionej stawki. Zmiana będzie miała wpływ na wartość Umowy. Zmiana następuje automatycznie z dniem wejścia w życie zmienionych przepisów, nie wymaga oświadczenia woli Zamawiającego, ani zawarcia aneksu do umowy,
1.4.
podatku akcyzowego. Zmiana będzie miała wpływ na wartość Umowy. Zmiana następuje automatycznie z dniem wejścia w życie zmienionych przepisów, nie wymaga oświadczenia woli Zamawiającego, ani zawarcia aneksu do umowy,
1.5.
ceny jednostkowej paliwa gazowego oraz opłaty abonamentowej w przypadku zatwierdzenia przez Prezesa URE nowej Taryfy sprzedaży, od dnia wejścia w życie przedmiotowej taryfy. Zmiana będzie miała wpływ na wartość Umowy. Zmiana następuje automatycznie z dniem wejścia w życie zmienionej Taryfy, nie wymaga oświadczenia woli Zamawiającego, ani zawarcia aneksu do umowy,
1.6.
ceny jednostkowej paliwa gazowego oraz opłaty abonamentowej w przypadku utraty przez Zamawiającego uprawnienia do rozliczenia wg cen taryfowych oraz w przypadku nabycia uprawnień do rozliczenia wg cen taryfowych. W takim przypadku Zamawiający złoży stosowane oświadczenie zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku utraty uprawnienia Zamawiającego do stosowania rozliczenia wg cen taryfowych rozliczenie nastąpi wg cen rynku konkurencyjnego zaoferowanych przez Wykonawcę w złożonej pierwotnie ofercie. Zmiana będzie miała wpływ na wartość Umowy .Zmiana odbywa się automatycznie i nie wymaga złożenia przez Zamawiającego oświadczenia woli, ani zawarcia aneksu,
1.7.
stawek opłat sieciowych (dystrybucyjnych) gazu ziemnego w przypadku zatwierdzenia przez Prezes URE nowej Taryfy OSD. Zmiana będzie miała wpływ na
„Sprzedaż i dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) do ogrzania obiektów Gminy Witonia”
14
wartość Umowy.
Zmiana następuje automatycznie z dniem wejścia w życie zmienionych przepisów, nie wymaga oświadczenia woli Zamawiającego, ani zawarcia aneksu do umowy,

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-05 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

wykonania przedmiotu Umowy w przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków Stron Umowy, wprowadzonych po zawarciu Umowy, wywołujących niezbędną potrzebę zmiany sposobu realizacji Umowy, w tym regulacji prawnych, na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - zmiany te mogą spowodować wartości zawartej Umowy. Zmiana może mieć wpływ na wartość Umowy. Zmiana wymaga zgody Stron oraz zawarcia aneksu do umowy,
1.9.
w przypadku interwencji państwa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, mających wpływ na obniżenie kosztów realizacji przedmiotowej umowy. Zmiana będzie miała wpływ na wartość Umowy. Zmiana następuje automatycznie z dniem wejścia w życie zmienionych przepisów, nie wymaga oświadczenia woli Zamawiającego, ani zawarcia aneksu do umowy,
1.10.
zmian spowodowanych siłą wyższą uniemożliwiających wykonanie przedmiotu Umowy, przy czym przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym, ale zawsze o charakterze zewnętrznym w stosunku do człowieka, zdarzenie niemożliwe (lub prawie niemożliwe) do przewidzenia, zdarzenie, którego skutkom nie można zapobiec, w szczególności działania sił przyrody (np. powodzie, trzęsienia ziemi, huragany), zaburzenia życia zbiorowego (działania wojenne, zamieszki wewnętrzne, strajk, epidemie), akty władzy państwowej (akty władzy ustawodawczej lub administracyjnej, które czynią niemożliwym wykonanie danego zobowiązania) – zmiany te mogą spowodować zmiany te mogą spowodować zmianę ilości PPG, grupy taryfowej, ilości paliwa gazowego lub wartości zawartej Umowy.
1.11.
zaistnienia okoliczności (technicznych, gospodarczych, prawnych itp.), które mogą spowodować wyłączenie PPG. Zmiana będzie miała wpływ na wartość Umowy. Zmiana wymaga złożenia przez Zamawiającego oświadczenia woli,
1.12.
zwiększenia ilości paliwa gazowego. W przypadku, gdy przed terminem zakończenia okresu trwania zamówienia (umowy) zostanie wyczerpana ilość kWh, Strony Umowy w drodze negocjacji cenowych dodadzą ilość paliwa gazowego niezbędną do zakończenia przedmiotowej umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.