eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zielona Góra › Ochrona mienia i osób, monitorowanie systemów alarmowych oraz doraźne prace porządkowe na terenie zewnętrznym w: Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej GórzeOgłoszenie z dnia 2023-11-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Ochrona mienia i osób, monitorowanie systemów alarmowych oraz doraźne prace porządkowe na terenie zewnętrznym w: Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001059308

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lubuska 11

1.5.2.) Miejscowość: Zielona Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 65-265

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dpskombatant.zgora.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpskombatant.zgora.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d425e450-a69e-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ochrona mienia i osób, monitorowanie systemów alarmowych oraz doraźne prace porządkowe na terenie zewnętrznym w: Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d425e450-a69e-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00517042

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00072945/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 OCHRONA MIENIA I OSÓB, MONITOROWANIE SYSTEMÓW ALARMOWYCH ORAZ DORAŹNE PRACE PORZĄDKOWE NA TERENIE ZEWNĘTRZNYM W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00083315

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DK.TG.OS.3602.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1. Przedmiot zamówienia jest ochrona mienia i osób, monitorowanie systemów alarmowych oraz doraźne prace porządkowe na terenie zewnętrznym w: Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów, przy ul. Lubuskiej 11, 65-265 Zielona Góra.
1.2. Wykonawca powinien dysponować centrum monitorowania alarmów do kontroli pracowników ochrony i powinien w ramach ww. systemu zapewnić całodobowe monitorowanie elektronicznego systemu kontroli pracy i obchodów. Zamawiający przed podpisaniem umowy może zweryfikować gotowość wykonawcy w przedmiotowym zakresie (termin nie dłuższy niż 7 dni), a w przypadku braku potwierdzenia spełnienia tego warunku uzna tę okoliczność za uchylenie się od podpisania Umowy i zatrzyma wadium. Koordynator wyznaczony z ramienia Wykonawcy jest zobowiązany co najmniej 7 razy w miesiącu dokonać kontroli pracownika ochrony na stanowisku pracy w zakresie prawidłowości wykonywania obowiązków (w tym co najmniej 2 razy w porze nocnej) poprzez osobiste przybycie na posterunek.
1.3. Ochrona mienia i osób polegać będzie m. in. na:
• natychmiastowym reagowaniu na wszelkie (również telefoniczne) zgłoszenia zagrożenia osób lub obiektu,
• zapewnieniu bezpieczeństwa pracownikom, mieszkańcom i osobom znajdującym się w budynku, ochronie obiektu przed napadem, włamaniem i kradzieżą itp.,
• obsługa systemów alarmowych i wizyjnych znajdujących się w obiekcie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 158793,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 231107,53 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 158793,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Apexim Bis Sp. z o.o.,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 973-06-58-521

7.3.3) Ulica: Lwowska

7.3.4) Miejscowość: Zielona Góra

7.3.5) Kod pocztowy: 65-225

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 158793,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.