eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Garbatka-Letnisko › Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w Garbatce-LetniskoOgłoszenie z dnia 2023-11-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w Garbatce-Letnisko

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Garbatka-Letnisko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223623

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Skrzyńskich 1

1.5.2.) Miejscowość: Garbatka-Letnisko

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-930

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 6210194

1.5.8.) Numer faksu: 48 6210054

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@garbatkaletnisko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.garbatkaletnisko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w Garbatce-Letnisko

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c27ce52d-8d27-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00516686

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00047629/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w Garbatce-Letnisko

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gminagarbatka-letnisko.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gminagarbatka-letnisko.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu
komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2. Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego przez link: https://gminagarbatkaletnisko.
ezamawiajacy.pl. Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem.
4. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w postaci elektronicznej w systemie informatycznym dostępnym pod adresem
https://gminagarbatka-letnisko.ezamawiajacy.pl.
5. Za datę złożenia oferty, przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na platformę zakupową zamawiającego,
opisane zostały w Instrukcji dla wykonawców która jest udostępniana na platformie zakupowej zamawiającego.
6. Wymagania dotyczące zasad rejestracji oraz minimalnych parametrów technicznych wymaganych od wykonawcy przy
wykorzystywaniu systemu do elektronicznej komunikacji z wykonawcami
Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w postaci elektronicznej. Złożenie oferty wymaga od Wykonawcy zarejestrowania
się i zalogowania w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://gminagarbatka-letnisko.ezamawiajacy.pl, zgodnie z
poniższą kolejnością. Rejestracja wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. Mając to na uwadze, zamawiający zaleca
wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca po
wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie
powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca biorący udział w postępowaniu
prowadzonym drogą elektroniczną w systemie zakłada konto, wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail,
ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”. Po
założeniu konta wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu.
7. Zamawiający wskazuje informacje, o których mowa w Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów
elektronicznych, dotyczące systemu dostępnego pod adresem https://gminagarbatka-letnisko.ezamawiajacy.pl:
• komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta
• Wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge
• Podłączenie do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe);
● numer infolinii dla Wykonawców +48 (22) 257 22 23
* osobami do kontaktu są: Agnieszka Serafin nr tel. 48 62 10 194 w. 23, Agnieszka Płachta nr tel. 48 62 10 194 w.15

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający.
2) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym oraz w celu archiwizacji.
4) Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, a także podmioty przetwarzające dane na podstawie zawartych umów.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, oraz przez okres wynikający z przepisów szczególnych dotyczących archiwizacji. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) Posiada Pani/Pan prawo:
a) dostępu do danych osobowych Pani/Pana,
b) do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)
c) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
10) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z ROD przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RIB.IZP.271.1.11.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej
pn.: Przebudowa dróg gminnych w Garbatce-Letnisko ulice Piłsudskiego, Wodna, Cisowa, Modrzewiowa i Świerkowa i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w Garbatce-Letnisko".
2. Szczegółowy zakres aktualizacji dokumentacji projektorowej obejmuje m.in.:
1) sporządzenie map do celów aktualizacji dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do opracowania – jeżeli dotyczy,
2) opracowanie i pozyskanie w imieniu Zamawiającego wniosku o aktualizację warunków technicznych wydanych przez właścicieli i użytkowników infrastruktury np. sieci wod kan., sieci energetycznych, teletechnicznych, teleinformatycznych, gazowych, itp.,
3) opracowanie inwentaryzacji zieleni oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji zezwolenia na wycinkę drzew kolidujących z niniejszym zamówieniem publicznym,
4) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami
i decyzjami administracyjnymi (wszystkich koniecznych branż),
5) uzyskanie decyzji od zarządców dróg publicznych zezwalającej na umieszczenie
w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z drogą – jeżeli dotyczy,
6) pozyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – jeżeli dotyczy,
7) uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia wodno-prawnego – jeżeli dotyczy,
8) uzgodnienie dokumentacji w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej (ZUD) w Kozienicach,
9) aktualizacja i zatwierdzenie zmiany projektu stałej organizacji ruchu,
10) aktualizacja opracowania przedmiaru robót w ilości 2 egz.,
11) opracowanie kosztorysu inwestorskiego dla każdej dokumentacji oddzielnie w ilości
2 egz.,
12) Opracowanie aktualizacji specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w ilości 3 egz.,
13) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
14) przygotowanie wniosku wraz z niezbędnymi złącznikami dotyczącymi uzyskania przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia
do odpowiednich organów architektoniczno - budowlanych.
15) opracowanie przedmiotu umowy w wersji elektronicznej na komputerowym nośniku informacji wszystkich opracowań,
16) Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w przypadku realizacji inwestycji, który obejmuje:
a) wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,
b) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej,
c) uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą inwestycji realizowanych
na podstawie projektu możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych
w stosunku do przewidzianych w projekcie w odniesieniu do materiałów
i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych,
d) udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego w razie konieczności,
3. Zakres rzeczowy zamówienia:
1) Opracowanie dokumentacji projektowej wraz pozyskaniem wszystkich uzgodnień, decyzji, pozwoleń,
2) Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych w Garbatce-Letnisko – ulic w obrębie „Osiedla Piłsudskiego” o łącznej długości ok. 924,72 mb. Przebudowa obejmuje ulice: J. Piłsudskiego, Wodną, Cisową, Modrzewiową i Świerkową wraz z chodnikiem po jednej stronie.
3) Przebudowa linii niskiego napięcia zgodnie z załączonym projektem budowalnym branża elektryczna – usuniecie kolizji

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45247110-4 - Budowa kanałów

32520000-4 - Sprzęt i kable telekomunikacyjne

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamówienia o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 będą polegać na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnie
z przedmiotem zamówienia podstawowego w zakresie budowy/przebudowy/rozbudowy/wymiany m. in.:
- nawierzchni, w tym jezdni, zjazdów, poboczy,
- robót ogólnobudowlanych naprawczych i odtworzeniowych,
- robót związanych z uporządkowaniem terenu, w tym wycinką drzew i krzewów,
- w zakresie budowy, przebudowy, wymiany infrastruktury wraz ze wszystkimi ich elementami,
- w zakresie robót rozbiórkowych i zabezpieczających,
- elementów stałej organizacji ruchu.

Zamówienie zostanie udzielone na zasadach i warunkach określonych dla zamówienia podstawowego do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego. Realizacja robót polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych realizowana będzie w taki sam sposób i na warunkach jak zamówienie podstawowe określone w dokumentach postępowania, w tym SST, dokumentacjach projektowych i wzorze umowy.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryteriów i na zasadach określonych w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie .
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże:
a) że w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 robotę budowlane i przedmiotem której była budowa lub przebudowa lub
modernizacja drogi/ulicy, obejmując zakres zamówienia o powierzchni co najmniej 500,00 m2,
b) dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia tj.
- kierownikiem budowy:
 posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń
wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia według przepisów
kraju ich uzyskania, uprawniające do pełnienia funkcji kierownika budowy w zakresie robót objętych niniejszym
zamówieniem,
 posiadającym co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami budowlanymi w ww.
specjalności, liczone od momentu uzyskania uprawnień budowlanych,
Uwaga:
1) Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 21.03.1985r
o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 645).
2) Osoba, o których mowa powyżej powinna posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) wraz z obowiązującymi aktami wykonawczymi oraz być zrzeszone we
właściwym samorządzie zawodowym inżynierów budownictwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o
samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r poz. 1117) lub spełniać warunki, o
których mowa w art. 12a ustawy Prawo budowlane tj. jej odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach
określonych w przepisach odrębnych lub spełniać wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.
3) Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne
kwalifikacje zawodowe uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności, nabyte w państwach
członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
stosownie do przepisu art.12a ustawy Prawo budowlane oraz zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (Dz. U. z 2020 r. poz. 220).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy,
w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej
samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie do innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej –
załącznik nr 7 do SWZ.
b) Odpis lub Informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju w tym ilości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz których roboty
te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
odpowiednie dokumenty – załącznik nr 5 do SWZ.
b) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) Oświadczenia, o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału, o których mowa w Rozdziale X ust. 1
SWZ (załącznik nr 2 i 3 do SWZ). Oświadczenia składają odrębnie:
a) Wykonawca
b) Jeżeli dotyczy - Każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim
przypadkuoświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 6 SWZ, potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie
warunków
udziału w postępowaniu w zakresie w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
c) Jeżeli dotyczy - Podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków
udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnienie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy, o którym mowa w
Rozdziale XI ust. 3 SWZ;
2) (jeżeli dotyczy) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 7 SWZ (załącznik
nr 4 do SWZ),
3) (jeżeli dotyczy) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa:
a) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
b) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja i spółki cywilne).
4) (jeżeli dotyczy) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie
art. 117 ust. 4 Pzp (załącznik nr 8 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w
Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarna odpowiedzialność za wykonanie umowy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6. W przypadku złożenia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w formie gwarancji, dokument ten powinien być wystawiony na wszystkich współpartnerów łącznie, a nie
na pełnomocnika lub jednego ze współpartnerów.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

W trakcie realizacji umowy postanowienia mogą ulec zmianie - zakres zmian określono w załaczniku do SWZ- projektowane
postanowienia umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://gminagarbatka-letnisko.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-12 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.