eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Otwock › Świadczenie usług odbioru odpadów z budynków Starostwa Powiatowego w Otwocku i Jednostek Organizacyjnych Powiatu Otwockiego oraz przekazanie ich do Instalacji Przetwarzania OdpadówOgłoszenie z dnia 2023-11-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług odbioru odpadów z budynków Starostwa Powiatowego w Otwocku i Jednostek Organizacyjnych Powiatu Otwockiego oraz przekazanie ich do Instalacji Przetwarzania Odpadów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Otwocki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013268681

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Górna 13

1.5.2.) Miejscowość: Otwock

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiat-otwocki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.powiat-otwocki.pl/886,zamowienia-o-wartosci-powyzej-130-000-zl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Powiat Otwocki

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5322008671

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Górna 13

1.11.4.) Miejscowość: Otwock

1.11.5.) Kod pocztowy: 05-400

1.11.6.) Województwo: mazowieckie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.11.9.) Numer telefonu: 226007154

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiat-otwocki.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.bip.powiat-otwocki.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług odbioru odpadów z budynków Starostwa Powiatowego w Otwocku i Jednostek Organizacyjnych Powiatu Otwockiego oraz przekazanie ich do Instalacji Przetwarzania Odpadów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f38549a0-853a-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00516685

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00052199/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług odbioru odpadów z budynków Starostwa Powiatowego w Otwocku i Jednostek Organizacyjnych Powiatu Otwockiego oraz przekazanie ich do Instalacji Przetwarzania Odpadów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f38549a0-853a-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na Platformie e-Zamówienia.
Wykonawca posiadający konto na Platformie ma dostęp do zakładek: Formularze do komunikacji oraz zakładki Oferty/wnioski.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w „Instrukcji użytkowania systemu” https://ezamowienia.gov.pl/pl/instrukcje/ oraz https://epzpygmggrsicd.blob.core.windows.net/pod/2021/10/Komunikacja-w-postepowaniu-3.2_20211016.pdf oraz Regulaminie Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/ oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę.
Szczegółowe informacje zawarte są w Rozdziale X. SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Otwocki z siedzibą w Otwocku Górna 13; 05-400 Otwock
• Administrator wyznaczył inspektora, Panią Darię Bartnicką, e-mail: iod@powiat-otwocki.pl
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), dalej „ustawa Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
Szczegółowe informacje zawarte są w Rozdziale XXXV. SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: S.AI.272.1.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych/stałych niesegregowanych, segregowanych i bioodpadów z budynków Starostwa Powiatowego w Otwocku i jednostek organizacyjnych Powiatu Otwockiego oraz przekazanie ich do Instalacji Przetwarzania Odpadów .
2. Zamawiający, działa w imieniu własnym oraz na podstawie podpisanego Porozumienia, w imieniu i na rzecz niżej wymienionych jednostek:
1) Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku, ul. Górna 11, 05-400 Otwock,
2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku ul. Komunardów 10, 05-402 Otwock Punkt poboru: ul. Mickiewicza 43/47, 05-402 Otwock,
3) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku:
- Dom Dla Dzieci nr 1 w Otwocku przy ul. Prądzyńskiego 1 Punkt odbioru: ul. Prądzyńskiego 1,05-400 Otwock,
- Dom Dla Dzieci nr 2 w Otwocku przy ul.Ujejskiego14 Punkt odbioru: ul. Ujejskiego 14, 05-400 Otwock,
- Dom Dla Dzieci nr 3 w Otwocku przy ul. Cieszyńskiej 9 Punkt odbioru: ul. Cieszyńska 9, 05-400 Otwock,
4) Dom Pomocy Społecznej, ul. Marii Konopnickiej 17, 05-400 Otwock,
5) Zarząd Dróg Powiatowych ul. Boh.Westerplatte 36, 05-480 Karczew,
6) Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” ul. Zagłoby 8, 05-400 Otwock,
7) Oświata Powiatowa w Otwocku ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock
8) Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. Michała Andriollego w Otwocku, ul.
Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock,
9) Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczną w Otwocku, ul. Majowa 17/19, 05-400 Otwock,
10) Liceum Ogólnokształcące Nr I im. K.I.Gałczyńskiego w Otwocku, ul. Filipowicza 9,
05-400 Otwock,
11) Zespół Szkół Nr 1 w Otwocku ul. Słowackiego 4/10, 05-400 Otwock,
12) Zespół Szkół nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Otwocku, ul. Pułaskiego 7, 05-400 Otwock,
13) Zespół Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku, ul. Konopnickiej 3, 05-400 Otwock,
14) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Otwocku, ul. Literacka 8,
05-400 Otwock,
15) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku, ul. Majowa 17/19, 05-400 Otwock,
16) Młodzieżowym Ośrodek Socjoterapii „Jędruś” w Jozefowie, ul. Główna 10, 05-410 Józefów.
17) Środowiskowy Dom Samopomocy w Otwocku, ul. Kazimierza Pułaskiego 5a, 05-400 Otwock
3. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dyspozycyjność

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące (art. 112 ustawy Pzp):
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:
a) aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, transport odpadów tj. numer BDO, wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 27 ust. 2 pkt. 1, na podstawie ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2023 poz.1587 t.j.), uwzględniając rodzaje odpadów o kodach wymienionych w SWZ;
b) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – rejestr o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. z 2023 poz.1469 t.j.);
c) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty i produkty w opakowaniach, oferujących torby na zakupy objęte opłatą recyklingową i gospodarujących odpadami BDO prowadzonego przez Marszałka Województwa na podstawie art.49 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach;
Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych dokumentów.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, stanowiący Załącznik nr 8 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
1) Zezwolenie na zbieranie odpadów, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587),
2) Wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b w zakresie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1469), który prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
3) Wpis do BDO - rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z 14 grudnia 2012 o odpadach (t.j. Dz.U.2023 poz.1587) prowadzonego przez marszałka województwa prowadzonego przez Marszałka Województwa.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwa powinny być załączone do oferty.
1) Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnictwa powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
2) Wszelka korespondencja kierowana będzie wyłącznie do podmiotu występującego jako pełnomocnik (lider konsorcjum).
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty Oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (wzór stanowi Załącznik nr 5 do SWZ).
3. Oświadczenie i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawienia kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia określone zostały w par .11 i par. 12 Projektowanych postanowieniach umowy - załącznik nr 9 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-05 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.