eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdynia › Dowóz uczniów niepełnosprawnych Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Gdyni do szkoły oraz z powrotem do miejsca zamieszkania od dnia 02.01.2024 r. do dnia 30.06.2024 r."Ogłoszenie z dnia 2023-11-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dowóz uczniów niepełnosprawnych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w Gdyni do szkoły oraz z powrotem do miejsca zamieszkania od dnia 02.01.2024 r. do dnia 30.06.2024 r.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000887003

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Płk. St.Dąbka 277

1.5.2.) Miejscowość: Gdynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-155

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 58 625 48 55

1.5.8.) Numer faksu: 58 625 48 55

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sosw1.edu.gdynia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.sosw1.edu.gdynia.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz uczniów niepełnosprawnych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w Gdyni do szkoły oraz z powrotem do miejsca zamieszkania od dnia 02.01.2024 r. do dnia 30.06.2024 r.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5fb4d391-8d20-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00516620

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5fb4d391-8d20-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wszelkie wnioski, oświadczenia, zawiadomienia, inne dokumenty oraz wszelka komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą odbywać się będzie za pośrednictwem platformy "E-Zamówienia" przy użyciu "Formularza do komunikacji"

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakimi sposobami, jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1, ul. Płk. Dąbka 277, 81-155 Gdynia, e-mail: sekretariat@sosw1.edu.gdynia.pl
1.2. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych, na adres siedziby administratora lub na adres e-mail: iod.edukacja@gdynia.pl
1.3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przede wszystkim na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 19 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej pzp), Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. W przypadku dobrowolnego podania danych niewynikających z przepisów prawa podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu.
1.4. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, jak również w przypadku wygrania postępowania zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacja, a także udokumentowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacja.
1.5. Dane osobowe przechowywane będą wyłącznie przez okres niezbędny do wypełnienia celu przetwarzania zgodny z JRWA placówki – 4 lata. W przypadku udzielenia zgody - do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia, nie dłużej niż okres wskazany w poprzednim zdaniu.
1.6. Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 pzp, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych z siedzibą w Warszawie (02-676) przy ul. Postępu 17A jako Administrator Danych Osobowych Użytkowników Platformy e-Zamówienia, na której Urząd Zamówień Publicznych prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działając pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/), a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania (m.in. obsługa księgowo-finansowa - CUPSZ, dostawcy rozwiązań i asysty technicznych IT, operator pocztowy).
1.7. W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane mogą być przekazywane do państw z poza EOG.
1.8. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.
Pełne informacje RODO znajdują się w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SOSW1.1610-1.38.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na: dowozach uczniów niepełnosprawnych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w Gdyni, (dalej zwanej SOSW Nr 1), do szkoły oraz z powrotem do miejsca zamieszkania (czyli trasa: miejsce zamieszkania – SOSW Nr 1, ul. płk. St. Dąbka 277 w Gdyni – miejsce zamieszkania) na terenie Gminy Miasta Gdyni transportem własnym, w dni robocze w ciągu roku szkolnego
z wyłączeniem dni wolnych od nauki takich jak: wakacje letnie, przerwy świąteczne, ferie zimowe, inne dni wolne od zajęć szkolnych, dni w których zajęcia w Ośrodku nie będą się odbywały z powodu zdarzeń o charakterze nieprzewidywalnym, nadzwyczajnym, nagłym
i niezależnym od woli Zamawiającego (m.in. strajki, zaostrzenie sytuacji epidemiologicznej
i innej), potrzeba zmiany organizacji pracy Ośrodka i związane z tym przejście na pracę zdalną itp.), a także wszystkie inne zdarzenia wykraczające poza normalne warunki życia gospodarczego i społecznego, od dnia 02.01.2024r. - 30.06.2024 r. Długość trasy ustalono w przedziale na ok. 130-165 km, średnia dzienna około 150 km, a szacunkową ilość dni w ciągu okresu dowozu na około 105. Zamawiający przewiduje ustalanie z Wykonawcą trasy określającej faktyczną ilość kilometrów, zgodnie z aktualnymi potrzebami i dopuszczanymi zmianami, na podstawie której będzie wystawiana faktura VAT. Proponowana przez Zamawiającego propozycja tras wraz
z ilością dzieci do przewozu stanowi Załącznik nr 9 do niniejszych SWZ. Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że propozycja tras i liczby przewożonych dzieci jest wielkością prognozowaną i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy np. z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania dziecka poza terenem Gminy Miasta Gdyni, których Zamawiający nie mógł wcześniej przewidzieć. Ponadto w sytuacji zmniejszenia liczby dni przewozu, wynikających
z organizacji pracy placówek oświatowych na terenie Gminy Miasta Gdyni, Wykonawca nie będzie wnosił z tego tytułu żadnych roszczeń, w szczególności o zapłatę wynagrodzenia, która miałaby stanowić różnicę pomiędzy liczbą dni, wskazaną w SWZ, a liczbą przewozów zrealizowaną przez Wykonawcę.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 6.2. Sposób oceniania ofert:
6.2.1. w kryterium cena:
Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium 10 pkt. otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę całkowitą brutto za 1 km przewozu podaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ), natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
cena oferty najniższej
C = ------------------------------------- x 10
cena oferty badanej

Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnożone przez współczynnik odpowiadający wadze tego kryterium.
6.2.2. w kryterium czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii:
Czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii:
1) do 20 minut – 10 pkt.
2) do 30 minut – 7 pkt.
3) do 45 minut – 4 pkt.
4) powyżej 60 minut – 0 pkt.


W przypadku braku określenia w formularzu oferty czasu podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii, Zamawiający na potrzeby oceny oferty przyjmuje „czas powyżej 60 minut”
i przyzna Wykonawcy 0 pkt.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi maksymalnie 10 punktów. Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnożone przez współczynnik odpowiadający wadze tego kryterium.
7. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników obliczeń punktów do dwóch miejsc po przecinku.
8. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorcem:
P = C + PZ
Gdzie:
P – łączna liczba punktów oferty ocenianej
C - liczba punktów uzyskanych w kryterium, „Cena”
PZ – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas podstawienia pojazdu zastępczego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają następujące warunki:
9.1.1. Posiadają zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Warunek ten zostanie spełniony po przedstawieniu wypisu z jednego z rejestrów handlowych lub zawodowych, które są prowadzone w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę albo miejsce zamieszkania
9.1.2. Posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej albo gospodarczej, jeśli wynika to z odrębnych przepisów. tj. dysponują kierowcami zdolnymi do wykonania zamówienia (zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ);
Warunek ten zostanie spełniony poprzez okazanie aktualnej licencji zezwalającej na wykonywanie krajowego transportu drogowego albo zawodu przewoźnika drogowego w zgodzie z zapisami ustawy o transporcie drogowym (Dz.U.2022 r. poz.2201 ze zm.)

9.1.3. Posiadają zdolność techniczną lub zawodową (wykaz taboru, usług, pracowników)
9.1.3.1. Warunek zostanie spełniony przez przedstawienie wykazu pojazdów, które są przystosowane do przewozu uczniów, zgodnie z wymaganiami SWZ wraz z podaniem przez Wykonawcę podstawy do dysponowania nimi
9.1.3.2. Warunek wykazu usług zostanie spełniony poprzez podanie co najmniej 1 usługi wykonanej lub wykonywanej w okresie ostatniego roku przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, o treści odpowiadającej Załącznikowi nr 4 do SWZ wraz z załączeniem dowodów, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami tymi są poświadczenia lub oświadczenia Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać oświadczenia - w odniesieniu do nadal wykonywanych usług, poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert). W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego zostały wcześniej wykonane usługi wskazane w wykazie, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów,
o których mowa powyżej.
9.1.3.3. Warunek wykazania kierowców, którzy będą uczestniczyć w realizacji usługi, zostanie spełniony poprzez podanie przez Wykonawcę informacji na temat ich liczby wraz z kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami i doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia publicznego odpowiedniego do warunku określonego w Rozdziale„ IV”
W odniesieniu do spełnienia warunków zdolności technicznej lub zawodowej (9.1.3),
w sytuacji gdy o udzielenie zamówienia Wykonawcy ubiegają się wspólnie, dopuszcza się ich łączne spełnienie. Ponadto w stosunku do każdego z nich, nie może zachodzić jakakolwiek podstawa do wykluczenia z postępowania, wskazana w ust. 10 niniejszego rozdziału. Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za nienależyte /niewykonanie usługi. Na każdym etapie postępowania, Zamawiający może uznać, iż Wykonawca nie dysponuje wymaganymi zdolnościami, jeśli uzna, że posiadane zasoby techniczne lub zawodowe zostają wykorzystane w inne przedsięwzięcia gospodarcze, stojące w sprzeczności z realizacja zamówienia określonego w niniejszej SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wraz ze złożonymi ofertami, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu (Załącznik nr 2 do SWZ). Oświadczenie to musi być aktualne na dzień składania ofert i stanowi dla Zamawiającego wstępne potwierdzenie, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki określone w SWZ niniejszego postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wraz ze złożonymi ofertami, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu (Załącznik nr 2 do SWZ). Oświadczenie to musi być aktualne na dzień składania ofert i stanowi dla Zamawiającego wstępne potwierdzenie, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki określone w SWZ niniejszego postępowania.
Podmiotowymi środkami dowodowymi, które Wykonawca na wezwanie Zamawiającego będzie zobowiązany dostarczyć będą:
Ważna licencja na wykonanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób na podstawie ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.2022 r. poz. 2201 ze zm.),
Wykaz co najmniej 1 usługi wykonanej lub wykonywanych w okresie ostatnich roku przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, o treści odpowiadającej Załącznikowi nr 4 do SWZ wraz z załączeniem dowodów, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami tymi są referencje, albo inne dokumenty, sporządzone przez podmiot na rzecz, którego usługi były świadczone. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać oświadczenia – oświadczenie Wykonawcy.
W odniesieniu do nadal wykonywanych usług, poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego zostały wcześniej wykonane usługi wskazane w wykazie, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
Wykaz kierowców skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego zgodnie z wymaganiami „IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU” SWZ, a także zakresem wykonywanych przez nich czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
Wykaz pojazdów (taboru) dostępnych Wykonawcy usługi w celu realizacji zamówienia, odpowiednio do warunku określonego w ust. 5 Rozdziału „IV WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY”, wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami- o treści odpowiadającej załącznikowi nr 6 do SWZ.
Opłacona polisa (na czas trwania umowy), a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

-

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

-

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

12.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo.
12.2. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, badanie braku podstaw do wykluczenia przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego z Wykonawców. Każdy z wykonawców musi złożyć oświadczenie opisane w rozdziale „V” niniejszego SWZ. Złożone w ten sposób oświadczenia potwierdzą brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w takim zakresie, w jakim każdy
z Wykonawców wskazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie dołączają do oferty oświadczenie zawierające informacje, które części usługi dowozu opisane w niniejszym SWZ, będą wykonywane przez poszczególnych wykonawców. Należy pamiętać, że każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie musi złożyć indywidualne (własne) oświadczenie, które potwierdzi jego braku podstaw do wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy, o których mowa w art. 455 ustawy Pzp w zakresie wynagrodzenia, terminu realizacji, w przypadku zaistnienia poniższych okoliczności:
6.1. Poprzez modyfikację trasy w przypadku:
6.1.1. Zmiany ilości osób dowożonych do szkoły/ze szkoły
6.1.2. Zmiany godziny dowozów/odwozów regulowanych przez Zamawiającego
6.1.3. Zmiany ilości realizowanych kilometrów (zgodnie z aktualnymi potrzebami Zamawiającego)
6.1.4. Zmiany ilości kursów dowozów/ odwozów oraz ilości busów/ autobusów realizaującycyh usługę
6.1.5. Zmiany wynikające z wewnętrznej organizacji pracy Zamawiającego dotyczące opiekuna w busie
6.1.6. Zmiany w zapotrzebowaniach na przewóz busem 2-osobowym wyłącznie dla wózków inwalidzkich
6.1.7. Wystąpienia okoliczności, które zaistniały niezależnie od Wykonawcy albo Zamawiającego, mające wpływ na terminowe wykonanie usługi przez Zamawiającego,
a których Strony przy dołożeniu należytej staranności nie mogły w dniu podpisywania umowy przewidzieć ani zapobiec (np. klęski żywiołowe, katastrofy naturalne, strajki generalne lub lokalne, wprowadzone obostrzenia związane m.in. z pandemią albo inne okoliczności, bezpośrednio zagrażające życiu lub zdrowiu).
6.2. Poprzez zmianę wynagrodzenia Wykonawcy tj. podwyższenia stawki dziennej za 1 km przewozu w sytuacji:
6.2.1. Zmiany stawki podatku od towaru i usług (VAT) na usługi określone w niniejszym SWZ, w wyniku czego nastąpi zmiana umownego wynagrodzenia brutto
6.2.2. Zaistnienia okoliczności uzasadniających zastosowanie art. 457 ust. 2 ustawy Pzp
6.2.3. Zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 455 ust. 1 ustawy Pzp (o ile przyczynią się do wpływu na wysokość wynagrodzenia)
6.2.4. Wzrostu lub obniżenia ceny jednostkowej paliwa w okresie ostatnich 4 miesięcy o co najmniej 40% w stosunku do ceny jednostkowej paliw ogłoszonej
w dniu otwarcia ofert przez ORLEN na stronie internetowej https://www.orlen.pl/pl/dla-biznesu/hurtowe-ceny-paliw
6.2.5. Zmiana stawki wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust.6.2 (na wniosek Wykonawcy albo inicjatywy Zamawiającego) może nastąpić maksymalnie 1 raz
w trakcie obowiązywania niniejszej umowy. Zmiana ceny może nastąpić w przypadku złożenia przez Wykonawcę stosownego wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@sosw1.edu.gdynia.pl, albo z inicjatywy Zamawiającego na adres poczty elektronicznej wskazany przez Wykonawcę. Powyższa zmian może skutkować obniżeniem jak i podwyższeniem ceny.
6.3. Poprzez zmianę w zakresie Podwykonawców albo podmiotu udostępniającego zasoby, na którego w ofercie powołał się Wykonawca. Do zmiany takiej może dojść tylko
w uzasadnionych okolicznościach po wskazaniu przez Wykonawcę innego Podwykonawcy, który spełnia warunek uczestnictwa w powyższym postępowaniu
6.4. Poprzez włączenie do świadczenia usługi przez Wykonawcę Podwykonawcy/wców, którzy wcześniej nie byli wskazani w ofercie, a w opinii Wykonawcy ich uczestnictwo będzie miało wpływ na usprawnienie przedmiotu zamówienia.
6.5. W sytuacji, w której wystąpią obiektywne zmiany leżące w interesie publicznym, a są niezbędne do wykonania niniejszej umowy
6.6. W przypadku niejasności w rozumieniu pojęć, użytych w umowie (Załącznik nr 10 do SWZ), a których doprecyzowanie sprawi, że strony umowy będą interpretowały ja w sposób jednoznaczny.
7. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-05 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.