eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego samochodu 9-cio os. typu minibus, przystos. do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich na potrzeby Dziennego Domu Pomocy w Zagorzycach.Ogłoszenie z dnia 2022-12-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego samochodu 9-cio os. typu minibus, przystos. do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich na potrzeby Dziennego Domu Pomocy w Zagorzycach.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Caritas Diecezji Rzeszowskiej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 040012153

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Styki 21

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-006

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ddpzagorzyce@caritas.rzeszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.caritas.rzeszow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/sedziszowmalopolski/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Kościelna osoba prawna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Katolicka organizacja charytatywna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego samochodu 9-cio os. typu minibus, przystos. do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich na potrzeby Dziennego Domu Pomocy w Zagorzycach.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cc755d92-6ef5-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00516541

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00461315/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 163354,14 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2022 roku MINIBUSA OSOBOWEGO, z liczbą pasażerów 8 + kierowca, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich na potrzeby Dziennego Domu Pomocy w Zagorzycach.
2. Miejscem dostawy jest: Dzienny Dom Pomocy (DDP) w Zagorzycach 136, 39-126 Zagorzyce.
3. Zakup minibusa jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – w ramach obszaru D programu pn.: „Program wyrównywania różnic między regionami III rok 2022”.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34114400-3 - Minibusy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 211000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 250000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 211000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Auto Spektrum Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6793091382

7.3.3) Ulica: al. Powstańców Śląskich 24

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 30-570

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 211000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.