eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Luboń › ZAGOSPODAROWANIE W ROKU 2024 SELEKTYWNIE ZBIERANYCH ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH - KOD ODPADU 15 01 02Ogłoszenie z dnia 2023-11-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
ZAGOSPODAROWANIE W ROKU 2024 SELEKTYWNIE ZBIERANYCH ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH - KOD ODPADU 15 01 02

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: "KOM-LUB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 632095681

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Niepodległości 11

1.5.2.) Miejscowość: Luboń

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-030

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kom-lub@kom-lub.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kom-lub.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 639910084

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zachodnia 4

1.5.2.) Miejscowość: Tarnowo Podgórne

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-080

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: (61) 8146430

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@tp-kom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.tp-kom.pl

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

Wszystkie powyżej wymienione podmioty, będąc zobowiązanymi do stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.) wspólnie przeprowadzają postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, do czego wyznaczyły i upoważniły „KOM-LUB” Sp. z o.o. (Lider grupy zakupowej). Udzielenie zamówienia publicznego, nastąpi poprzez zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego przez wszystkie ww. podmioty.
Na potrzeby niniejszego postępowania poprzez pojęcie „Lider grupy zakupowej”, należy rozumieć podmiot wyznaczony i upoważniony przez wszystkich ww. zamawiających działających wspólnie do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz podejmowania czynności związanych z realizacją zamówienia – wskazanych we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZAGOSPODAROWANIE W ROKU 2024 SELEKTYWNIE ZBIERANYCH ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH - KOD ODPADU 15 01 02

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8d9b7bf9-885c-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00516464

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00032213/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Zagospodarowanie w roku 2024 sukcesywnie dostarczanych wykonawcy selektywnie zbieranych odpadów komunalnych o kodzie 15 01 02

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8d9b7bf9-885c-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia (https://ezamowienia.gov.pl/pl/). Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”).
3. Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji interaktywnej „oferty, wnioski i prace konkursowe” pod linkiem:
https://ezamowienia.gov.pl/pl/instrukcje/
2. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
3. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
4. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej; https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
5. Korespondencja z Zamawiającym winna być sporządzana w postaci elektronicznej, podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym [należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne tj. Dz.U.2020 poz. 346] lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym [należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa w art. 3 ust. 12 Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym] lub elektronicznym podpisem osobistym [należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych tj. Dz.U.2020 poz. 332].

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuje się, że: Administratorem danych osobowych jest „KOM-LUB” Sp. z o.o., ul. Niepodległości 11, 62-030 Luboń.
2. Celem przetwarzania danych jest rozpatrzenie oferty złożonej w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, jego realizacja, rozliczenie i archiwizacja.
3. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego stanowią Załącznik nr 10 do SWZ wraz z informacjami dostępnymi do pobrania pod adresem https://kom-lub.com.pl/wp-content/uploads/2018/06/Informacja_o_prywatnosci_rozbudowana_KOMLUB.pdf.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2131.3.2023/KL

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług objętych zadaniem pn. >>ZAGOSPODAROWANIE W ROKU 2024 SELEKTYWNIE ZBIERANYCH ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH - KOD ODPADU 15 01 02<<, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Miasta Luboń, poprzez ich zagospodarowanie w okresie od 11.01.2024r. do 31.12.2024r., w tym:
1.1. Zagospodarowanie odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych z Miasta Luboń.
a) Zagospodarowanie sukcesywnie dostarczanych Wykonawcy przez Zamawiającego 1 w roku 2024 selektywnie zbieranych odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz przyjętych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z terenu Miasta Luboń, w sposób zapewniający możliwość osiągnięcia poziomu recyklingu na poziomie co najmniej 90%, zgodnie z warunkiem określonym w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.
b) Łączna szacowana ilość odpadów ww. w lit. a) frakcji odpadów do zagospodarowania w roku 2024 to ok. 1130 Mg.
c) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zagospodarowanie rzeczywistej ilości odpadów ww. frakcji odpadów (uzyskując minimum 90% poziom recyklingu), zebranych w ramach prowadzonej selektywnej zbiórki odpadów z posesji zamieszkałych i niezamieszkałych, jak również przyjętych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z terenu Miasta Luboń w okresie realizacji przedmiotu zamówienia;
d) odpady o kodzie wskazanym w lit. a), odbierane są przez Zamawiającego w workach z tworzyw sztucznych i w takiej postaci dostarczane będą Wykonawcy do Instalacji/Stacji Przeładunkowej zlokalizowanej w miejscu wskazanym w ofercie Wykonawcy - dostarczone odpady mogą być w niewielkim stopniu zanieczyszczone innymi frakcjami odpadów, co na potrzeby tego postępowania należy rozumieć, że zanieczyszczenie innymi odpadami 1 Mg odpadu o kodzie 15 01 02 nie może przekraczać 25 kg (tj. do 2,5% jego wagi).

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-11 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług objętych zadaniem pn. >>ZAGOSPODAROWANIE W ROKU 2024 SELEKTYWNIE ZBIERANYCH ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH - KOD ODPADU 15 01 02<<, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Tarnowo Podgórne, poprzez ich zagospodarowanie w okresie od 11.01.2024r. do 31.12.2024r., w tym:
1.1. Zagospodarowanie odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych z Gminy Tarnowo Podgórne.
a) Zagospodarowanie sukcesywnie odbieranych przez Wykonawcę z Stacji Przeładunkowej Zamawiającego 2 w roku 2024 selektywnie zbieranych odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz przyjętych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Tarnowo Podgórne, w sposób zapewniający możliwość osiągnięcia poziomu recyklingu na poziomie co najmniej 90%, zgodnie z warunkiem określonym w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.
b) Łączna szacowana ilość odpadów ww. w lit. a) frakcji odpadów do zagospodarowania w roku 2024 to ok. 900 Mg.
c) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zagospodarowanie rzeczywistej ilości odpadów ww. frakcji odpadów (uzyskując minimum 90% poziom recyklingu), zebranych w ramach prowadzonej selektywnej zbiórki odpadów z posesji zamieszkałych i niezamieszkałych, jak również przyjętych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Tarnowo Podgórne w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.
d) Odpady o kodzie wskazanym w lit. a), odbierane są przez Zamawiającego w workach z tworzyw sztucznych i w takiej postaci będzie je odbierał Wykonawca z Stacji Przeładunkowej zlokalizowanej w miejscowości Rumianek (gmina Tarnowo Podgórne), należącej do Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o. – przekazane odpady mogą być w niewielkim stopniu zanieczyszczone innymi frakcjami odpadów, co na potrzeby tego postępowania należy rozumieć, że zanieczyszczenie innymi odpadami 1 Mg odpadu o kodzie 15 01 02 nie może przekraczać 25 kg (tj. do 2,5% jego wagi).

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-11 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1-6, art. 109 ust.1 pkt. 4,
b) art. 7.1. Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022r. poz. 835),
c) art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.07.2014, str. 1).
1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową będzie wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania.
1.3. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) posiada wpis do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarowaniu odpadami;
b) posiada decyzję właściwego organu na zbieranie lub zbieranie i przetwarzanie odpadów.
1.4. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 500 tys. zł.
1.5. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) do realizacji Części 1 zamówienia dysponuje instalacją odzysku lub unieszkodliwiania odpadów spełniającą warunek opisany poniżej w lit. b), w której w której będą zagospodarowywane selektywnie zbierane odpady, zlokalizowaną w odległości nie większej niż 80 km od siedziby Zamawiającego - Zamawiający dopuszcza możliwość, że odległość instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów od siedziby Zamawiającego będzie większa niż 80 km pod warunkiem jednak, że Wykonawca będzie dysponował w odległości nie większej niż 80 km od siedziby Zamawiającego stacją przeładunkową odpadów do której dostarczane będą przez Zamawiającego odpady przeznaczone do zagospodarowania a Wykonawca własnym kosztem i staraniem dokona ich dalszego przewozu do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania którą dysponuje.
b) do realizacji odpowiednio Części 1 lub/i Części 2 zamówienia dysponuje instalacją odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, która spełnia warunek określony w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, tj. umożliwiającą osiągnięcie wymaganego przez Zamawiającego poziomu recyklingu na poziomie co najmniej 90%.
c) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie o wartości brutto nie mniejszej niż 600 tys. zł (lub dwa zamówienia o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 600 tys. zł), i polegające na realizacji usług zagospodarowania odpadów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 1-6 ustawy (np. wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ), o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę/ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dowodami potwierdzającymi, że przygotowanie oferty/oferty częściowej nastąpiło niezależnie od Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
b) Oświadczenie Wykonawcy (np. wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5A do SWZ), o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego w SWZ Rozdz. VIII punkt 1.1.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w Rozdz. VIII punkt 1.2.
b) Dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada wpis do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarowaniu odpadami.
c) Dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada decyzję właściwego organu na zbieranie lub zbieranie i przetwarzanie odpadów w kompostowni.
d) Dokument potwierdzający, że instalacja odzysku lub unieszkodliwiania odpadów którą dysponuje Wykonawca spełnia warunek określony w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, tj. umożliwiającą osiągnięcie wymaganego przez Zamawiającego poziomu recyklingu na poziomie co najmniej 90%.
e) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych (np. wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ), w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy..
f) Kopia polisy lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie, z którego wynika, które części zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy – np. wg Załącznika nr 8 do SWZ.
c) W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia (lub podmiotów na potencjał których wykonawca się powołuje), warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w całości musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (lub jeden podmiot na potencjał którego wykonawca się powołuje).
d) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie łącznie muszą posiadać doświadczenie wskazane w SWZ Rozdz. VIII punk 1.4. (jeżeli dotyczy).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy możliwa jest na warunkach zgodnych z postanowieniami Art. 455 ustawy Pzp i wyłącznie w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności w zakresie i na warunkach określonych poniżej:
a) konieczności wykonania zamówień dodatkowych lub usług zamiennych;
b) wystąpienie siły wyższej (rozumianej jako wystąpienie niespodziewanego i nadzwyczajnego zdarzenia zewnętrznego, któremu nie sposób zapobiec normalnymi środkami i za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności) uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami zamówienia;
c) niemożność wykonania usług będących przedmiotem Umowy z powodu braku dostępu do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, które wpływają na realizację określonego rodzaju usług;
d) zmiana przepisów prawa dokonana po najpóźniejszym terminie składania ofert, której Wykonawca nie mógł przewidzieć i która ma wpływ na realizację Przedmiotu Umowy, w szczególności powoduje zmianę zakresu lub/i opóźnienie lub/i dodatkowy koszt.
3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionej w ust. 1 możliwa jest zmiana sposobu wykonania usług oraz odpowiednio terminu wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie adekwatnym do przyczyny powodującej konieczność zmiany. W przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w ust. 1 lit. d) możliwa jest również zmiana wynagrodzenia poprzez zwiększenie do wartości pozwalającej na pokrycie dodatkowych, uzasadnionych i udokumentowanych kosztów, szczególnie kosztów wynikających z:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne;
d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342);
4. Stawka za 1 Mg odpadów, określona w ofercie Wykonawcy, stanowiąca podstawę określenia wynagrodzenia powykonawczego, nie podlega zmianom w okresie pierwszych sześciu miesięcy realizacji Umowy.
5. W każdym kolejnym sześciomiesięcznym okresie realizacji Strony mają prawo do wnioskowania o zmianę stawki za 1 Mg odpadów będącej podstawą określenia wynagrodzenia powykonawczego, z zastrzeżeniem, że minimalny wpływ zmian o których mowa w ust. 3 lit. a), b), c) i d) na stawkę za 1 Mg odpadów obowiązującą w ostatnim sześciomiesięcznym okresie
realizacji, uprawniający Strony Umowy do żądania zmiany tej stawki (wynagrodzenia) wynosi 1,1 % w stosunku do poprzedniego sześciomiesięcznego okresu realizacji.
6. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający, to łącznie 5 % w stosunku do wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy.
7. W żadnym przypadku postanowień w punkcie 1-6 nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-08 10:50

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać za pośrednictwem Modułu składania ofert i wniosków (MOW) w ramach Platformy e-Zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-08 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-06

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.