eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Luboń › ZAGOSPODAROWANIE W ROKU 2024 SELEKTYWNIE ZBIERANYCH ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH - KOD ODPADU 15 01 02Ogłoszenie z dnia 2024-01-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
ZAGOSPODAROWANIE W ROKU 2024 SELEKTYWNIE ZBIERANYCH ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH - KOD ODPADU 15 01 02

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: "KOM-LUB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 632095681

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Niepodległości 11

1.5.2.) Miejscowość: Luboń

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-030

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kom-lub@kom-lub.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kom-lub.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8d9b7bf9-885c-11ee-b55a-a22b2d7f700e

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.9.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 639910084

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zachodnia 4

1.5.2.) Miejscowość: Tarnowo Podgórne

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-080

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: (61) 8146430

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@tp-kom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.tp-kom.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZAGOSPODAROWANIE W ROKU 2024 SELEKTYWNIE ZBIERANYCH ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH - KOD ODPADU 15 01 02

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8d9b7bf9-885c-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00009677

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-01-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00032213/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Zagospodarowanie w roku 2024 sukcesywnie dostarczanych wykonawcy selektywnie zbieranych odpadów komunalnych o kodzie 15 01 02

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 2131.3.2023/KL

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 757393,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług objętych zadaniem pn. >>ZAGOSPODAROWANIE W ROKU 2024 SELEKTYWNIE ZBIERANYCH ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH - KOD ODPADU 15 01 02<<, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Miasta Luboń, poprzez ich zagospodarowanie w okresie od 11.01.2024r. do 31.12.2024r., w tym:
1.1. Zagospodarowanie odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych z Miasta Luboń.
a) Zagospodarowanie sukcesywnie dostarczanych Wykonawcy przez Zamawiającego 1 w roku 2024 selektywnie zbieranych odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz przyjętych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z terenu Miasta Luboń, w sposób zapewniający możliwość osiągnięcia poziomu recyklingu na poziomie co najmniej 90%, zgodnie z warunkiem określonym w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.
b) Łączna szacowana ilość odpadów ww. w lit. a) frakcji odpadów do zagospodarowania w roku 2024 to ok. 1130 Mg.
c) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zagospodarowanie rzeczywistej ilości odpadów ww. frakcji odpadów (uzyskując minimum 90% poziom recyklingu), zebranych w ramach prowadzonej selektywnej zbiórki odpadów z posesji zamieszkałych i niezamieszkałych, jak również przyjętych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z terenu Miasta Luboń w okresie realizacji przedmiotu zamówienia;
d) odpady o kodzie wskazanym w lit. a), odbierane są przez Zamawiającego w workach z tworzyw sztucznych i w takiej postaci dostarczane będą Wykonawcy do Instalacji/Stacji Przeładunkowej zlokalizowanej w miejscu wskazanym w ofercie Wykonawcy - dostarczone odpady mogą być w niewielkim stopniu zanieczyszczone innymi frakcjami odpadów, co na potrzeby tego postępowania należy rozumieć, że zanieczyszczenie innymi odpadami 1 Mg odpadu o kodzie 15 01 02 nie może przekraczać 25 kg (tj. do 2,5% jego wagi).

4.5.3.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.5.5.) Wartość części: 421603,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług objętych zadaniem pn. >>ZAGOSPODAROWANIE W ROKU 2024 SELEKTYWNIE ZBIERANYCH ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH - KOD ODPADU 15 01 02<<, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Tarnowo Podgórne, poprzez ich zagospodarowanie w okresie od 11.01.2024r. do 31.12.2024r., w tym:
1.1. Zagospodarowanie odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych z Gminy Tarnowo Podgórne.
a) Zagospodarowanie sukcesywnie odbieranych przez Wykonawcę z Stacji Przeładunkowej Zamawiającego 2 w roku 2024 selektywnie zbieranych odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz przyjętych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Tarnowo Podgórne, w sposób zapewniający możliwość osiągnięcia poziomu recyklingu na poziomie co najmniej 90%, zgodnie z warunkiem określonym w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.
b) Łączna szacowana ilość odpadów ww. w lit. a) frakcji odpadów do zagospodarowania w roku 2024 to ok. 900 Mg.
c) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zagospodarowanie rzeczywistej ilości odpadów ww. frakcji odpadów (uzyskując minimum 90% poziom recyklingu), zebranych w ramach prowadzonej selektywnej zbiórki odpadów z posesji zamieszkałych i niezamieszkałych, jak również przyjętych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Tarnowo Podgórne w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.
d) Odpady o kodzie wskazanym w lit. a), odbierane są przez Zamawiającego w workach z tworzyw sztucznych i w takiej postaci będzie je odbierał Wykonawca z Stacji Przeładunkowej zlokalizowanej w miejscowości Rumianek (gmina Tarnowo Podgórne), należącej do Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o. – przekazane odpady mogą być w niewielkim stopniu zanieczyszczone innymi frakcjami odpadów, co na potrzeby tego postępowania należy rozumieć, że zanieczyszczenie innymi odpadami 1 Mg odpadu o kodzie 15 01 02 nie może przekraczać 25 kg (tj. do 2,5% jego wagi).

4.5.3.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.5.5.) Wartość części: 335790,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 671220,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2196720,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 671220,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): PRZYJAZNY RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: PHP OLEJNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: Regon: 387440940

7.3.3) Ulica: ul. Wielka 18/12

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 61-775

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-01-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 671220,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-12-31

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Oferta z najniższą ceną za realizację Części 2 zamówienia przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Części 2 i nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.