eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Sukcesywna dostawa artykułów promocyjnych dla Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznańskiego Instytutu TechnologicznegoOgłoszenie z dnia 2023-11-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa artykułów promocyjnych dla Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - POZNAŃSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 386566426

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ewarysta Estkowskiego 6

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-755

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: komisjaprzetargowa@pit.lukasiewicz.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pit.lukasiewicz.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

usługi doradcze, badania

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa artykułów promocyjnych dla Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-798e10f0-8cef-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00516266

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/839699

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pit

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują poprzez platformę, dostępną pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pit .W przypadku awarii platformy, Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej – email: komisjaprzetargowa@pit.lukasiewicz.gov.pl Regulamin korzystania z Platformy Zakupowej znajduje się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1 regulamin. Korzystanie z platformy jest bezpłatne.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: Wymagane próbki, należy złożyć, w siedzibie Zamawiającego: Sieć Badawcza Łukasiewicz-Poznański Instytut Technologiczny, ul. Ewarysta Estkowskiego 6, 61-755 Poznań, przed upływem terminu składania ofert. Złożenie próbki może odbyć się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Próbki należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu, gwarantującym nienaruszenie do dnia otwarcia. Na opakowaniu należy umieścić informację wg wzoru: „Próbka do oceny jakości w postępowaniu PRZ/00053/2023 „Sukcesywna dostawa artykułów promocyjnych dla Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego” Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert.

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje dotyczące klauzuli informacyjnej w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny dotyczącej przetwarzania danych osobowych w związku z procesem udzielania zamówień publicznych się pod adresem: https://pit.lukasiewicz.gov.pl/ochrona-danych osobowych/klauzula-zamowienia-publiczne/

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PRZ/00053/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów promocyjnych, które muszą być nowe, pełnowartościowe, pierwszego gatunku, spełniać wymagania jakościowe i ilościowe określone przez Zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr 1a SWZ; znakowanie artykułów promocyjnych zgodnie z wytycznymi wskazanymi w załączniku nr 1a do SWZ oraz w konsultacji z Zamawiającym; konfekcjonowanie artykułów promocyjnych dostarczenie zamówionych artykułów w miejsce wskazane przez Zamawiającego (na terenie Rzeczypospolitej Polskiej) na koszt i ryzyko Wykonawcy wraz z rozładunkiem i wniesieniem w wyznaczone przez Zamawiającego miejsce.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

22462000-6 - Materiały reklamowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje prawo opcji w wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego. Prawo opcji może zostać uruchomione po wykorzystaniu środków przeznaczonych na zamówienia podstawowe. Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji, w okresie obowiązywania umowy na podstawowy zakres zamówienia wskazany w załączniku nr 1a do SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych wykonuje) należycie co najmniej pięć sukcesywnych dostaw artykułów promocyjnych. Łączna wartość tych dostaw (wszystkich pięciu łącznie) wyniosła co najmniej 100 000 zł netto, a wartość jednej z nich była nie mniejsza niż 25 000,00 zł netto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SWZ;
2. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835); załącznik nr 8 do SWZ.
3. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; załącznik nr 7 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Próbki bez znakowania:
1 ) linijka - Bambusowa linijka. Wymiary 30 x 4 cm (+/- 10 %). Materiał: bambus. Kolor: drewno.
2) długopis metalowy - Wymiary: 130 x Ø10 mm (+/- 10 %). Korpus długopisu pokryty ekoskórą w kolorze szarym, a pozostałe części wykonane z metalu. Mechanizm uruchamiający – obrotowy. Metalowa nasadka zabezpieczająca końcówkę w kolorze srebrnym. Wkład o grubości 10mm (+/- 10%). Kolor wkładu - niebieski.
3) torba podróżna: Wymiary: 55 cm (+/- 10%) x 30 cm (+/- 10%) x 27 cm (+/- 10%). Kolor: czarny Materiał: poliester 600D. Pojemność 45l (+/- 5%). Duże otwarcie w kształcie litery U na górze. Kieszeń wewnętrzna zapinana na zamek. Podwójne kieszenie boczne. Kieszeń z przodu. Wytrzymały wzmocniony spód. Min. 4 wentylatory. Min. 4 kwadratowe bieżniki Odczepiany pasek na ramię. Kolor czarny łamany na grafitowy.
4) latarka LED mini: Materiał wykonania: metal. Źródło światła: 7-12 × LED śr. 5 mm (+/- 10%). Zasilanie bateriami AAA (w zestawie). Zasięg min. 22 m. Czas świecenia min. 20h. Wymiary [mm]: śr. 25 × 90 (+/- 10 %). Kolor dowolny.
2. Próbki z przykładowym znakowaniem wykonanym wskazaną techniką – znakowanie może zawierać dowolną informację, ale musi być zgodne z techniką przypisaną danemu produktowi:
1) plecak: Wymiary: 30 cm (+/- 10%) x 25 cm (+/- 10%) x 50 cm (+/- 10%). Pojemność 35 litrów (+/- 10%). Zamki zamykają się przy włożonym w komorę laptopie w rozmiarze 15,6 cala. Kolor grafitowy albo czarny; z zielonymi wstawkami. Materiał wykonania: poliester. Plecak do codziennego użytku z przegrodą oraz wewnętrznymi kieszeniami w różnych rozmiarach. Boczne kieszenie w siatkę, elastyczne ramiączka i dopasowane sprzączki z przodu. Komora główna z kieszenią na plecach i małą kieszonką na zamek oraz z otworem na przewód słuchawkowy. Technika znakowania: Termotransfer,
2) Smycz sublimacyjna z łącznikiem, dwustronnie barwiona. Do smyczy doczepiony karabińczyk, materiał - poliester. Wymiary: długość 45 cm (+/- 10%), szerokość 10 mm (+/- 10 %). Technika znakowania: sublimacja full color. 3) parasol składany, otwierany i zamykany automatycznie. Materiał: poliester pongee. Waga 400 (+/- 10%), Średnica czaszy 100 (+/- 10%), Długość po złożeniu 30 (+/- 10%), Długość szprych 55 (+/- 10%), Ilość szprych min. 8. Stelaż stal węglowa/włókno szklane. Rączka gałka gumowa. Technika znakowania: Termotransfer.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinno być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
b) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
c) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
4. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód) przez mocodawców. Jeżeli pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznymi podpisami, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza albo kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi lub podpisami zaufanymi lub podpisami osobistymi (e-dowód) mocodawców.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków w postepowaniu składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi (w zależności co jest przedmiotem), wykonają poszczególni wykonawcy.
7.Za Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uznaje się również wspólników spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany do zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 projektowane postanowienia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-06 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/839699

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-06 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-04

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Odstąpienie od wymogu stosowania komunikacji elektronicznej dotyczy wyłącznie złożenia próbek.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.