eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stargard › Dostawa oleju opałowego lekkiego lub napędowego grzewczego do kotłowni Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pęzinie (część I) i Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Małkocinie (część II)Ogłoszenie z dnia 2023-11-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa oleju opałowego lekkiego lub napędowego grzewczego do kotłowni Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pęzinie (część I) i Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Małkocinie (część II)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Administracyjny Szkół Gminy Stargard

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 810819813

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bydgoska 63

1.5.2.) Miejscowość: Stargard

1.5.3.) Kod pocztowy: 73-110

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@oas.stargard.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.oas.stargard.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Ośrodek Administracyjny Szkół Gminy Stargard

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8541941037

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Bydgoska 63

1.11.4.) Miejscowość: Stargard

1.11.5.) Kod pocztowy: 73-110

1.11.6.) Województwo: zachodniopomorskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.11.9.) Numer telefonu: 915783884

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@oas.stargard.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: http://bip.oas.stargard.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa oleju opałowego lekkiego lub napędowego grzewczego do kotłowni Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pęzinie (część I) i Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Małkocinie (część II)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9293614d-89d7-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00516232

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00004473/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa oleju opałowego lekkiego lub napędowego grzewczego do kotłowni Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Pęzinie (część I) i Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Małkocinie (część II)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/all?query=O%C5%9Brodek%20Administracyjny%20Szk%C3%B3%C5%82%20Gminy%20Stargard

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformy do obsługi postępowań przetargowych, dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/all?query=O%C5%9Brodek%20Administracyjny%20Szk%C3%B3%C5%82%20Gminy%20Stargard
(zwanej dalej „Platformą”).
2) Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email:zamowienia@oas.stargard.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy określa regulamin platformy (dostępny pod adresem: http://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin) oraz instrukcje dla Wykonawców (dostępne pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/46-instrukcje) Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący.
5)Sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452). W zakresie nieuregulowanym w SWZ, w zakresie dokumentów i oświadczeń w nim wymienionych, zastosowanie mają przepisy PZP, ww. rozporządzenia oraz Rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa oleju opałowego lekkiego lub napędowego grzewczego do kotłowni Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Pęzinie w ilości 22 000 l
Dostawca zobowiązany będzie do dostarczenia ( transport lub koszt w cenie oferty) przedmiotu zamówienia – po uzgodnieniu terminu dostawy z osobą upoważnioną z ramienia Zamawiającego – w godz. 8.00- 15.00 w terminie trzech dni od zgłoszenia zapotrzebowania.
Parametry fizyko – chemiczne oleju:
• wartość opałowa nie niższa niż - 42,6 MJ/kg PN-C-96024;2011
• gęstość w temperaturze 15°C nie wyższa niż - 0,860 g/ml PN-C-96024;2011
• zawartość siarki nie większa niż - 0,10% (m/m)PN-C-96024;2011
• zawartość wody nie większa niż - 200 mg/kg PN-C-96024;2011
• zawartość stałych ciał obcych nie większą niż – 24 mg/kg PN-C-96024;2011

4.2.6.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa oleju opałowego lekkiego lub napędowego grzewczego do kotłowni Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Małkocinie w ilości 24 000 l
Dostawca zobowiązany będzie do dostarczenia ( transport lub koszt w cenie oferty) przedmiotu zamówienia – po uzgodnieniu terminu dostawy z osobą upoważnioną z ramienia Zamawiającego – w godz. 8.00- 15.00 w terminie trzech dni od zgłoszenia zapotrzebowania.
Parametry fizyko – chemiczne oleju:
• wartość opałowa nie niższa niż - 42,6 MJ/kg PN-C-96024;2011
• gęstość w temperaturze 15°C nie wyższa niż - 0,860 g/ml PN-C-96024;2011
• zawartość siarki nie większa niż - 0,10% (m/m)PN-C-96024;2011
• zawartość wody nie większa niż - 200 mg/kg PN-C-96024;2011
• zawartość stałych ciał obcych nie większą niż – 24 mg/kg PN-C-96024;2011

4.2.6.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj. dotyczące:
1)zdolności do występowaniu w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie – dotyczy wszystkich części zamówienia,
2)zdolności technicznej lub zawodowej;
Wiedza i doświadczenie.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w terminie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną dostawę obejmującą co najmniej 50 000 litrów.
W celu wykazania się spełnieniem ww warunku należy spełnić powyższe wymagania.

W terminie składania ofert Wykonawca ma obowiązek złożyć z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu wg załącznika nr 2 do SWZ. Warunek ten ma spełniać samodzielnie Wykonawca lub samodzielnie jeden z konsorcjantów lub samodzielnie jeden podmiot udostępniający zasoby wiedzy i doświadczenia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonują poszczególni Wykonawcy (załącznik nr 2a do SWZ).
Na wezwanie Zamawiającego (art. 274 ust.1ustawy Pzp), po terminie składania ofert, Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona , zostanie wezwany do złożenia potwierdzającego spełnienie tego warunku udziału w postępowaniu oraz referencje/dowody potwierdzające należytą realizację.
W tym celu należy złożyć (na wezwanie zamawiającego) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, , dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa , są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane , a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/ „nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale VII.
3)Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Posiadają aktualną koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, o której mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 295 ze zm.).
4) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 300 000,00 zł.

2.Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (art. 116 ust. 2 ustawy Pzp).
3.W terminie składania ofert Wykonawca ma obowiązek złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg załącznika nr 2 do SWZ.
4. Wykonawca zgodnie z art. 118 ustawy pzp może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
5.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SWZ.
6.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 4, winno potwierdzać, że łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:
1)zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2)sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3)czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, realizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
7.Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawi, wraz z ofertą oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (sporządzone zgodnie ze wzorami stanowiącymi załączniki nr 2a i 3a do swz).
8.Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej na zasadach określonych w art. 118 PZP w zw. z art. 266 ustawy Pzp zobowiązany będzie do przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w rozdziale VII ust. 2 pkt 2-4 SWZ, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podstawy wykluczenia z postępowania. Dokumenty o których mowa powyżej Wykonawca będzie obowiązany złożyć na wezwanie, o którym mowa w Rozdziale VII.
9.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
10.Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
11.W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu udostępniającego w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zamieszcza informację o tych podmiotach w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
12.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy z zastrzeżeniem, iż warunek opisany w Rozdziale V pkt 1 ppkt 2 winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców.

Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadkach, o których mowa w zdaniach powyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 ustawy Pzp). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8.
13.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
14. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 12 należy dołączyć do oferty.
15. Wszelką korespondencję w postępowaniu zamawiający kieruje do pełnomocnika.
16. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. . Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty.
17. Wspólnicy spółki cywilnej traktowani są jak wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego.
18.W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp (załącznik nr 2 i 3) musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
2.Zamawiający dopuszcza zmiany umowy dokonywane na podstawie art. 455 ustawy Pzp.
3.Zamawiający dopuszcza wszelkie inne, nieistotne w rozumieniu art. 454 ust. 2. Ustawy Pzp, zmiany postanowień zawartej umowy, których wprowadzenie nie jest sprzeczne z treścią oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy i nie narusza zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania.
4.Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia w przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla przedmiotu umowy. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, określonego w § 5 umowy, o kwotę równą różnicy w kwocie podatku, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za dostawy, których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie zrealizowano.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/all?query=O%C5%9Brodek%20Administracyjny%20Szk%C3%B3%C5%82%20Gminy%20Stargard

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-06 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający stosuje kryterium ceny jako kryterium o wadze przekraczającej 60 % ponieważ w opisie przedmiotu zamówienia określono wymagania jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.