eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zabrze › ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO W RAMACH PROJEKTU PN. "MODERNIZACJA I ROZBUDOWA ODDZIAŁU PULMONOLOGICZNEGO WRAZ Z PODODDZIAŁEM REHABILITACJI W CELU POPRAWY JAKOŚCI I USPRAWNIENIA PROCESU LECZENIA (...)Ogłoszenie z dnia 2023-11-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO W RAMACH PROJEKTU PN. „MODERNIZACJA I ROZBUDOWA ODDZIAŁU PULMONOLOGICZNEGO WRAZ Z PODODDZIAŁEM REHABILITACJI W CELU POPRAWY JAKOŚCI I USPRAWNIENIA PROCESU LECZENIA (...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271566088

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 3 - go Maja 13-15

1.5.2.) Miejscowość: Zabrze

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-800

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampubli@szpital.zabrze.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.zabrze.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO W RAMACH PROJEKTU PN. „MODERNIZACJA I ROZBUDOWA ODDZIAŁU PULMONOLOGICZNEGO WRAZ Z PODODDZIAŁEM REHABILITACJI W CELU POPRAWY JAKOŚCI I USPRAWNIENIA PROCESU LECZENIA (...)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-84a0e482-8d0a-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00515752

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00012760/29/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.42 Dostawa wideobronchoskopu ultrasonograficznego w ramach dotacji dla Oddziału Pulmonologicznego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

W ramach projektu NR POIS.11.03.00-00-0094/22 W RAMACH DZIAŁANIA 11.3 WSPIERANIE NAPRAWY I ODPORNOŚCI SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA OŚ PRIORYTETOWA XI REACT-EU PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.zabrze

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość
do zamawiającego”. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie
zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest
konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne
umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1 stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż
512 kb/s,
2 komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3 zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
4 włączona obsługa JavaScript,
5 zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format
plików .pdf,
6 Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
7 Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przet. danych osob. i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozp. o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osob. zawartych w ofercie złożonej do postępowania przetargowego znak
ZP/69/TP2/2023 pn.: „ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO W RAMACH PROJEKTU PN. „MODERNIZACJA I ROZBUDOWA
ODDZIAŁU PULMONOLOGICZNEGO WRAZ Z PODODDZIAŁEM REHABILITACJI (...), z siedzibą w Zabrzu, przy ul. 3-go Maja 13-
15 (dalej jako: SPSK Zabrze);
* Może Pan / Pani skontaktować się z IOD za pomocą adresu e-mail: iod@szpital.zabrze.pl
* Pani/Pana dane osob. przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w celu przeprowadzenia postępowania i
udzielenia zamówienia publicznego pn.: „ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO W RAMACH PROJEKTU PN. „MODERNIZACJA I
ROZBUDOWA ODDZIAŁU PULMONOLOGICZNEGO WRAZ Z PODODDZIAŁEM REHABILITACJI (...) znak ZP/69/TP2/2023
prowadzonym w trybie podstawowym wariant 2;
* dane udostępnione przez Pana/Panią mogą być udostępniane osobom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów
prawa, w szczególności art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Pzp (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), dalej „ustawa
Pzp.;
* Pani/Pana dane osob. będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
* obowiązek podania przez Panią/Pana danych osob. bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
* w odniesieniu do Pani/Pana danych osob. decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
* posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osob. Pani/Pana dotyczących.
W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
Zamawiający może żądać od Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do
sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zam. publ. ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osob. z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego). Wystąpienie z
żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza przetwarzania danych osob. do czasu zakończenia postępowania o
udzielenie zam. pub. lub konkursu.
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osob.
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
* nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osob.;
- prawo do przenoszenia danych osob., o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osob., gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osob. jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/69/TP2/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wideobronchoskopu ultrasonograficznego w ramach projektu pn. „MODERNIZACJA I ROZBUDOWA ODDZIAŁU PULMONOLOGICZNEGO WRAZ Z PODODDZIAŁEM REHABILITACJI W CELU POPRAWY JAKOŚCI I USPRAWNIENIA PROCESU LECZENIA PACJENTÓW Z CHOROBAMI PŁUC ORAZ PO PRZEBYTEJ CHOROBIE COVID-19 W SPSK NR 1 IM. PROF. S. SZYSZKO SUM” NR POIS.11.03.00-00-0094/22 W RAMACH DZIAŁANIA 11.3 WSPIERANIE NAPRAWY I ODPORNOŚCI SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA OŚ PRIORYTETOWA XI REACT-EU PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO, zgodnie z opisem znajdującym się w części III SWZ, formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1, szczegółowym formularzu ofertowym stanowiący załącznik 1a do SWZ oraz opisem wymagań minimalnych, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ oraz wzorem umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33000000-0 - Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający odstępuje od żądania złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu, tym samym nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą:
10.1.1 dokumentów zawierających opis oferowanego przedmiotu zamówienia (ulotki informacyjne lub broszury lub foldery lub katalogi itp. w języku polskim), w tym: dane techniczne potwierdzające spełnianie wymaganych przez
Zamawiającego parametrów techniczno – użytkowych i warunków granicznych oferowanego przedmiotu zamówienia z wyraźnym wskazaniem nr liczby porządkowej parametru. W przypadku zastosowania przez producenta innej nazwy parametru niż wymagany przez Zamawiającego, Wykonawca winien udokumentować i wykazać tożsamość nazwy parametru producenta z nazwą parametru wymaganego przez Zamawiającego;
10.1.2 wypełnionego formularza parametrów wymaganych (załącznik nr 3 do SWZ) będącego potwierdzeniem wykonawcy w przedmiocie spełnienia przez każdy oferowany element przedmiotu zamówienia wymagań opisanych przez zamawiającego, w którym winny być wskazane miejsca (np.: poprzez podanie nr strony), w których zawarte są w załączonych dokumentach, o których mowa w pkt 10.1.1 informacje potwierdzające spełnienie wymagań;
10.1.3 dokumentów potwierdzających, że przedmiot zamówienia posiada certyfikat CE wystawiony przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą lub deklaracje zgodności wystawione przez producenta lub dokumenty równoważne;
10.1.4 wykazu, w którym podane będą potwierdzone przez producenta przedmiotu zamówienia adresy znajdującego się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ich autoryzowanego serwisu;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

10.1.1 dokumenty zawierające opis oferowanego przedmiotu zamówienia (ulotki informacyjne lub broszury lub foldery lub katalogi itp. w języku polskim), w tym: dane techniczne potwierdzające spełnianie wymaganych przez
Zamawiającego parametrów techniczno – użytkowych i warunków granicznych oferowanego przedmiotu zamówienia z wyraźnym wskazaniem nr liczby porządkowej parametru. W przypadku zastosowania przez producenta innej nazwy parametru niż wymagany przez Zamawiającego, Wykonawca winien udokumentować i wykazać tożsamość nazwy parametru producenta z nazwą parametru wymaganego przez Zamawiającego;
10.1.2 wypełniony formularz parametrów wymaganych (załącznik nr 3 do SWZ) będący potwierdzeniem wykonawcy w przedmiocie spełnienia przez każdy oferowany element przedmiotu zamówienia wymagań opisanych przez zamawiającego, w którym winny być wskazane miejsca (np.: poprzez podanie nr strony), w których zawarte są w załączonych dokumentach, o których mowa w pkt 10.1.1 informacje potwierdzające spełnienie wymagań;
10.1.3 dokumenty potwierdzające, że przedmiot zamówienia posiada certyfikat CE wystawiony przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą lub deklaracje zgodności wystawione przez producenta lub dokumenty równoważne;
10.1.4 wykaz, w którym podane będą potwierdzone przez producenta przedmiotu zamówienia adresy znajdującego się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ich autoryzowanego serwisu;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków jakie można wprowadzić w poszczególne pola Zamawiający odsyła i informuje, iż pełny opis i wymagania znajdują się w SWZ wraz z załącznikami dostępnej na stronie prowadzonego postępowania.

1. Pełna nazwa postępowania:
ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO W RAMACH PROJEKTU PN. „MODERNIZACJA I ROZBUDOWA ODDZIAŁU PULMONOLOGICZNEGO WRAZ Z PODODDZIAŁEM REHABILITACJI W CELU POPRAWY JAKOŚCI I USPRAWNIENIA PROCESU LECZENIA PACJENTÓW Z CHOROBAMI PŁUC ORAZ PO PRZEBYTEJ CHOROBIE COVID-19 W SPSK NR 1 IM. PROF. S. SZYSZKO SUM” NR POIS.11.03.00-00-0094/22 W RAMACH DZIAŁANIA 11.3 WSPIERANIE NAPRAWY I ODPORNOŚCI SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA OŚ PRIORYTETOWA XI REACT-EU PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

2. Oferta oraz oświadczenia lub dokumenty składane razem z ofertą:
1) oferta Wykonawcy – załącznik nr 1, 1a do SWZ
2) dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji dokumentem właściwym w przypadku Wykonawców mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (RP) jest odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru lub dokumentu na podstawie których dokonuje się wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji, np.: uchwała właściwego organu Wykonawcy. Wykonawca może wskazać dostępność w formie elektronicznej dokumentów pod określonymi, bezpłatnymi adresami internetowymi baz danych w formularzu oferty,
3) pełnomocnictwo
4) oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp – wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ
5) przedmiotowe środki dowodowe określone w pkt 10 SWZ
3. W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605).
4. Zamawiający stosuje wykluczenie na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz.U. 2023, poz. 129).
5. Wykonawcy zagranicznemu poświęcono pkt 7 SWZ.
6. Ofercie wspólnej poświęcono pkt 8 SWZ.
7. Na mocy art. 5k rozporządzenia 2022/576 do rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014 udzielenie lub dalsze wykonywanie zamówienia nie będzie możliwe na rzecz lub z udziałem:
a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a); lub
c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b),
w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

8.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
8.2. W/w Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki nie wynika z dołączonej do oferty umowy spółki, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
8.3. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
8.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać brak podstaw wykluczenia.
8.5. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
8.6. Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
8.7. Oświadczenia składane przez wykonawców przekazywane są w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron na piśmie pod rygorem nieważności, w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie lub po spełnieniu przesłanej przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
2. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, taka zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenie do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że zachodzi jedna z przesłanek, o których mowa w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie terminu jej obowiązywania w przypadku wystąpienia gwałtownej dekoniunktury lub innych nieprzewidzianych okoliczności, niezależnych od żadnej ze Stron (gospodarczych, politycznych, społecznych, atmosferycznych itp.), które w bezpośredni sposób wpłyną na okoliczności realizacji umowy.
4. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie ceny przedmiotu umowy w przypadku przedłożenia przez Wykonawcę oferty korzystniejszej – zawierającej niższą cenę niż dotychczasowa.
6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
7. Zamawiający może odstąpić od umowy, w sytuacji zaistnienia co najmniej jednej z przesłanek określonych w art. 456 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. W przypadku zmian umowy dokonanych z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.
8. Dopuszcza się zmianę w zakresie terminu dostawy w przypadku braku możliwości przyjęcia Przedmiotu umowy przez pracowników Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wyznaczy inny termin dostawy.
9. Dopuszcza się zmianę w zakresie terminu szkolenia personelu medycznego umożliwiającego obsługę elementów przedmiotu umowy. W takiej sytuacji Zamawiający wyznaczy inny termin szkolenia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-05 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.zabrze

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-05 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-03

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.