eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › Organizacja wypoczynku - 7 dniowego zimowiska dla dzieci w miejscowości górskiejOgłoszenie z dnia 2022-12-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Organizacja wypoczynku - 7 dniowego zimowiska dla dzieci w miejscowości górskiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 004502804

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Armii Krajowej 36

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-071

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 77 4005965

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mopr.opole.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopr.opole.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

Platforma Zakupowa Logintrade: https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Organizacja wypoczynku - 7 dniowego zimowiska dla dzieci w miejscowości górskiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1b7b18cf-6a60-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00515536

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00001200/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Organizacja wypoczynku - 7 dniowego zimowiska w miejscowości górskiej dla dzieci.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

„Trudny start, lepsza przyszłość 2” – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00452172/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RAG.271.3.2022.BM

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 40293,50 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Organizacja i przeprowadzenie wyjazdu aktywizacyjno-integracyjnego w formie 7-dniowego turnusu (ferii zimowych) dla dzieci z pieczy zastępczej i z rodzin z problemami wychowawczymi do miejscowości górskiej w Polsce w ramach projektu w ramach projektu „Trudny start, lepsza przyszłość 2” – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdu aktywizacyjno-integracyjnego w formie 7-dniowego turnusu -ferii zimowych (6 noclegów) dla max. 20 osobowej grupy dzieci w wieku od 7 do 15 lat , a w szczególności:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55243000-5 - Usługi w zakresie obozowisk dla dzieci

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

63500000-4 - Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej

63510000-7 - Usługi biur podróży i podobne

63515000-2 - Usługi podróżne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 36780,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 61000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 36780,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Biuro Podróży "KON TIKI" Łabaz i Grochantz Sp.J

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8971006601

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 36780,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-02-17 do 2023-02-23

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.