eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › Organizacja wypoczynku - 7 dniowego zimowiska dla dzieci w miejscowości górskiejOgłoszenie z dnia 2022-11-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Organizacja wypoczynku - 7 dniowego zimowiska dla dzieci w miejscowości górskiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 004502804

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Armii Krajowej 36

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-071

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 77 4005965

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mopr.opole.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopr.opole.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Organizacja wypoczynku - 7 dniowego zimowiska dla dzieci w miejscowości górskiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1b7b18cf-6a60-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00452172

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00001200/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Organizacja wypoczynku - 7 dniowego zimowiska w miejscowości górskiej dla dzieci.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Trudny start, lepsza przyszłość 2” – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

Platforma Zakupowa Logintrade: https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Platforma Zakupowa Logintrade: https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 4. Wymagania techniczne, jakim musi odpowiadać sprzęt komputerowy Wykonawcy, aby móc korzystać z Platformy zakupowej:
a) Minimalne wersje dopuszczalnych przeglądarek internetowych:
• Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,
• Google Chrome 31
• Mozilla Firefox 26
• Opera 18
b) pozostałe wymagania techniczne:
• dostęp do sieci Internet
• obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax
• włączona obsługa JavaScript
• zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
• zainstalowany Acrobat Reader
• zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24
lub nowszy.

5. Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej przesyła się w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie § 2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452). Równocześnie Zamawiający rekomenduje na format danych przesyłanych plików: pdf.
6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy użyciu Platformy zakupowej, opisane zostały w Regulaminie i Instrukcjach dostępnych pod adresem https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

7. Zamawiający informuje, iż za pośrednictwem Platformy zakupowej możliwe jest jednorazowe przesłanie plików o łącznej wielkości nieprzekraczającej 50 MB. Aby nie przekroczyć maksymalnej wielkości przekazywanych plików, Zamawiający zaleca aby większe pliki skompresować do jednego pliku archiwum (format ZIP).
8. Jeżeli Wykonawca przekazuje w postępowaniu dokumenty elektroniczne w pliku poddanym kompresji (ZIP), to opatrzenie tego pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
9. W przypadku wystąpienia ewentualnych problemów technicznych należy skontaktować się z infolinią firmy Logintrade S.A., tel. 71 787 35 34, e-mail: helpdesk@logintrade.net.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RAG.271.3.2022.BM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Organizacja i przeprowadzenie wyjazdu aktywizacyjno-integracyjnego w formie 7-dniowego turnusu (ferii zimowych) dla dzieci z pieczy zastępczej i z rodzin z problemami wychowawczymi do miejscowości górskiej w Polsce w ramach projektu w ramach projektu „Trudny start, lepsza przyszłość 2” – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdu aktywizacyjno-integracyjnego w formie 7-dniowego turnusu -ferii zimowych (6 noclegów) dla max. 20 osobowej grupy dzieci w wieku od 7 do 15 lat , a w szczególności:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55243000-5 - Usługi w zakresie obozowisk dla dzieci

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

63500000-4 - Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej

63510000-7 - Usługi biur podróży i podobne

63515000-2 - Usługi podróżne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rok budowy lub generalnego remontu i zakup nowego wyposażenia w obiekcie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1. Posiadania kompetencje lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - uprawnienia do świadczenia przez przedsiębiorców usług turystycznych zgodnie z ustawą z dnia 24.11.2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j.Dz.U.2022 poz. 511 ).

2.2. Zdolności technicznej i zawodowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje:
– minimum 2 usługi rozumiane jako wypoczynek dzieci i młodzieży dla łącznej grupy min. 20
uczestników w jednym czasie ( na jednym turnusie) o wartości min. 20. 000,00 zł każda.

2.3. Potencjału osobowego:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem min. 4 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
- min. 1 osobą tj.: kierownikiem wypoczynku spełniającym warunki określone w ustawie z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (t.j.Dz. U. z 2022r. poz. 2230) w art. 92p ustawy;
- min. 2 osobami tj.: wychowawcami wypoczynku spełniającym warunki określone w ustawie z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.Dz. U. z 2022r. poz. 2230) w art. 92p ustawy i posiadającymi
każdy doświadczenie jako opiekun podczas wypoczynku dzieci i młodzieży w ilości min. 3 pobytów.
- min. 1 psychologiem dziecięcym z doświadczeniem w pracy z dziećmi z problemami społecznymi
i/lub wychowawczymi.

2.4. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z
przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę gwarancyjną min. 50.000,00 zł.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany treści umowy zawarte są w paragrafie 18 wzoru umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-01 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma Zakupowa Logintrade: https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-01 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.