eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wałcz › Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu w ich miejscu zamieszkania w roku 2024Ogłoszenie z dnia 2023-11-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu w ich miejscu zamieszkania w roku 2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 004611143

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. J. Dąbrowskiego 6

1.5.2.) Miejscowość: Wałcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-600

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 672589986

1.5.8.) Numer faksu: 672589986

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gops@gminawalcz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.gops.gminawalcz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu w ich miejscu zamieszkania w roku 2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dca7924d-8d0b-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00515445

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039203/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu w ich miejscu zamieszkania w roku 2024

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gminawalcz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gminawalcz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej i formularza "Wyślij wiadomość do
Zamawiającego". Zamawiający informuje że instrukcja korzystania z Platformy zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobierania dokumentacji, składania wniosków do wyjaśnienia treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformy zakupowej znajduje się w zakładce "Instrukcja dla Wykonawców" na stronie
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.plstrona/45-instrukcja

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/gminawalcz

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałczu.
2. Kontakt do inspektora danych osobowych: e –mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B i c RODO w celu związa-nym z postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu w ich miejscu zamieszkania w roku 2024” nr postępowania GOPS.252.1.2023 prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji art. 275 pkt. 1 w związku z art. 359 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ustawy Prawo zamówień pu-blicznych (Dz. U. 2023.1720 tj.)
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie do-kumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszyst-kim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w prawie działania archiwów zakładowych, chyba ze przepisy szczególne stanowią inaczej.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Panią/Pana dotyczących jest wy-mogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzo-wany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- w przypadku korzystania przez osobę, której dane są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o których mowa w art. 15 ust.1-3 RODO, Zamawiający działający na podstawie art. 75 ustawy Pzp może żądać od osoby, występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych z zastrzeżeniem przepi-sów art. 19 ust. 2 ustawy Pzp oraz art. 76 ustawy Pzp;
- na podstawie art 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobo-wych z zastrzeżeniem przypadków , o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przepisu art. 19 ust. 3 ustawy Pzp oraz art. 74 ust. 3 ustawy Pzp;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2 Warszawa), gdy uznają Pani/Pana, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO”

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GOPS.252.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych u osób wymagających pomocy, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, zamieszkujące teren gminy wiejskiej Wałcz.
2. Świadczenia usług opiekuńczych wykonywane będą w miejscu zamieszkania osób wymagających pomocy, w dni robocze od poniedziałku do piątku oraz w dni wolne od pracy, a także w godzinach popołudniowych i wieczornych.
3. Zamawiający poprzez dni wolne od pracy rozumie: soboty, niedziele i święta.
4. Usługi opiekuńcze przyznawane są zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U.2023.1938 tj.). Obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
5. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb osób, które ze względu na wiek, niepełnosprawność, choroby lub z innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a w szczególności: usługi gospodarcze, usługi pielęgnacyjne.
Zamawiający szacuje, że w całym okresie realizacji zamówienia łączna liczba godzin usług wyniesie ok. 13 000 godzin dla około 25 podopiecznych. Liczba godzin może ulec zmianie i nie można jej określić dokładnie ze względu na specyfikę zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb z uwagi na zmieniający się stan zdrowia i sytuację życiową osób wymagających pomocy.
Więcej szczegółów zawarto w SWZ w opisie przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85311100-3 - Usługi opieki społecznej dla osób starszych

85311200-4 - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

85312100-0 - Usługi opieki dziennej

85142300-9 - Usługi w zakresie higieny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert nieodrzuconych na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie na rynku uslug opiekuńczych liczone w latach

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolności technicznej lub zawodowej;
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia wyżej wymieniony warunek, jeżeli Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) Wykonał lub wykonuje w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres pro-wadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie usługi opiekuńcze *w wymiarze 10 000 godzin (1 usługa rozumiana jako 1 zrealizowana/realizowana umowa). W przypadku, gdy Wykonawca nie spełnia niniejszego warunku udziału w postępowaniu wykaże nadal wykonywaną usługę opiekuńczą, to na dzień składania ofert Wykonawca z tej umowy musi mieć zrealizowane minimum 10 000 godzin – wykaz usług.
*usługa opiekuńcza dotyczy usługi opiekuńczej w myśl art. 50 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U.2023.901tj.).
b) Wykaz osób (minimum 10), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do-świadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający dopuszcza łączne spełnienie warunków przez Wykonawców.
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych i zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykaz usług, które Wykonawca wykonał lub wykonuje w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie usługi opiekuńcze *w wymiarze 10 000 godzin (1 usługa rozumiana jako 1 zrealizowana/realizowana umowa). W przypadku, gdy Wykonawca nie spełnia niniejszego warunku udziału w postępowaniu wykaże nadal wykonywaną usługę opiekuńczą*, to na dzień składania ofert Wykonawca z tej umowy musi mieć zrealizowane minimum 10 000 godzin z załączeniem dowodów określających, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie wykonawcy – Załącznik nr 7 do SWZ.
*usługa opiekuńcza dotyczy usługi opiekuńczej w myśl art. 50 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U.2023.901tj.).
2. Wykaz osób (minimum 10), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publiczne-go, odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami – oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 8 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG) wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków.
2. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do grupy kapitałowej – w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami informacyjnymi potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej zgodnie ze wzorem – Załącznik nr 4 do SWZ.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zgodnie z sekcją XII. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE, PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE ORAZ INNE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SWZ
3.1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikami nr 2, 3 do SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe wskazane powyżej w punkcie 1.1.1 i 1.1.2.
3.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnienie udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
3.3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolności podmiotów trzecich, przedstawia oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy.
3.4. Odrębne oświadczenie składają podwykonawcy, których Wykonawca wskazuje w części powierzonego zamówienia oraz firmy podwykonawców jeżeli są znane.
3.5. Pełnomocnictwo – gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców, należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowienie pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3.6 Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnice przedsiębiorstwa, Wykonawca wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega że nie mogą być one udostępniane oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nie-uczciwej konkurencji.
Oferta, oświadczenia i inne dokumenty składa się w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w punkcie 1.1.1.1 niniejszego działu, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
3.8. Dokument, o którym mowa w punkcie 3.7 niniejszego działu, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
3.9. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w punkcie 1.1.1.1 niniejszego działu, zastępuje się go odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą lub jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Przepis punktu 3.8. niniejszego działu stosuje się odpowiednio.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z sekcją XVIII. INFORMACJI NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERTY WSPÓLNEJ (PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW) SWZ
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w której upoważnienie/pełnomocnictwo do wy-stępowania w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wynika z dołączonej do oferty umowy regulującej współpracę Wykonawców bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
2. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, oraz w przypadkach, o których mowa w SWZ.
5. Zgodnie z art. 117 ustawy Pzp warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt. 2 spełniony jest jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane, natomiast w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonują usługi, do realizacji których zdolności są wymagane. W przypadkach, o których mowa w niniejszym punkcie należy załączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp, wskazanym we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-05 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gminawalcz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-05 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4) , 5), 7) ustawy Pzp, a także na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2023.1497 tj.). W postępowaniu mają także zastosowania przepisy rozporządzenia Rady Unii Europejskiej z dnia 8 kwietnia 2022r. (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1720 j.t.) - zwanej dalej także „Pzp”.
Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.