eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wodzisław Śląski › Przewóz uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych i innych placówek oświatowych w Wodzisławiu Śląskim, Raciborzu, Żorach, Rybniku i Jastrzębiu-Zdroju w 2024r.Ogłoszenie z dnia 2023-11-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przewóz uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych i innych placówek oświatowych w Wodzisławiu Śląskim, Raciborzu, Żorach, Rybniku i Jastrzębiu-Zdroju w 2024r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Wodzisław Śląski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 6471277603

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bogumińska 4

1.5.2.) Miejscowość: Wodzisław Śląski

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam_pub@wodzislaw-slaski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodzislaw-slaski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przewóz uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych i innych placówek oświatowych w Wodzisławiu Śląskim, Raciborzu, Żorach, Rybniku i Jastrzębiu-Zdroju w 2024r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-310fe44b-8d02-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00515222

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00047202/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Transport zbiorowy dzieci niepełnosprawnych do szkół.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://wodzislaw-slaski.logintrade.net/zapytania_email,148086,e1c62c9f1dfa5467d2b3db06487bb47f.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://wodzislaw-slaski.logintrade.net/zapytania_email,148086,e1c62c9f1dfa5467d2b3db06487bb47f.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia, komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy do elektronicznej obsługi zamówień (zwanej dalej: „Platformą”) dostępnej pod adresem: https://wodzislawslaski.
logintrade.net/zapytania_email,148086,e1c62c9f1dfa5467d2b3db06487bb47f.html
oraz poczty elektronicznej wskazany w Rozdziale I sekcja 1 (w szczególnie uzasadnionych przypadkach). Każda inna forma komunikacji obarczona jest ryzykiem nie dotarcia na czas do Zamawiającego.
Szczegóły dotyczące komunikacji zostały opisane w Rozdziale VII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego. Siedzibą Administratora Danych
jest Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, 44-300 Wodzisław Śląski ul. Bogumińska 4.
2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt IOD możliwy jest poprzez: kontakt osobisty w siedzibie Urzędu Miasta – pok. 207, 44-300 Wodzisław Śląski ul. Bogumińska 4B, adres e-mail: iod@wodzislaw-slaski.pl, lub pod nr tel. 32
459 05 72. Z IOD mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6, ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (szczegółowy zakres, tryb postępowania, nazwa i numer zadania znajduje się w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia).
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ściśle określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji organizacji zakresu
działania archiwów zakładowych oraz Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w
sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i
brakowania dokumentacji niearchiwalnej. W przypadku zamówień publicznych finansowanych ze źródeł zewnętrznych okres
przechowywania i postępowania z dokumentacją szczegółową określają umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest bezpośrednio Pani/pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ww. ustawy.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art.
22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan: -na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; -na podstawie art.
16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; -na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; -prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu : -w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub 3 RODO prawo do usunięcia danych osobowych; -prawo do
przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO; -na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZP-I.271.10.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PRZEWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO ZESPOŁU PLACÓWEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZO-REWALIDACYJNYCH I INNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
Przewóz dzieci będzie się odbywał się w dni nauki szkolnej – wg szczegółowego wykazu dni nauki w poszczególnych miesiącach w okresie od 2 stycznia 2023 r. do 20 grudnia 2024 r. Wykonawca musi zapewnić przewóz dzieci
niepełnosprawnych do Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim przy ul.
Kopernika 71 i innych placówek oświatowych w Wodzisławiu Śląskim pojazdami przystosowanymi do przewozu w/w dzieci wraz z zapewnieniem opieki nad tymi dziećmi w czasie przewozu. W każdym pojeździe musi sprawować opiekę nad nimi przynajmniej jedna pełnoletnia osoba, posiadająca minimum średnie wykształcenie i co najmniej przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Na każdy samochód przypada przynajmniej jeden kierowca i jeden opiekun.
Przewidywana ilość dni kursów na każdej trasie w okresie realizacji zamówienia – 185 dni.
Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia znajdują się w Rozdziale II SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

60170000-0 - Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Pojazdy realizujące przedmiot zamówienia spełniające wymagania minimum normy EURO 5 lub powyżej tej normy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PRZEWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA
NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH ORAZ INNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W RACIBORZU
Przewóz dzieci będzie się odbywał się w dni nauki szkolnej – wg szczegółowego wykazu dni nauki w poszczególnych miesiącach w okresie od 2 stycznia 2024 r. do 20 grudnia 2024 r. Wykonawca musi zapewnić przewóz dzieci
niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla niesłyszących i słabosłyszących w Raciborzu przy ul. Karola Miarki 4 i innych placówek oświatowych w Raciborzu pojazdami przystosowanymi do przewozu w/w dzieci wraz z zapewnieniem opieki nad tymi dziećmi w czasie przewozu. W każdym pojeździe musi sprawować opiekę nad nimi przynajmniej jedna pełnoletnia osoba, posiadająca minimum średnie wykształcenie i co najmniej przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Na każdy samochód przypada przynajmniej jeden kierowca i jeden opiekun.
Przewidywana ilość dni kursów na każdej trasie w okresie realizacji zamówienia – 183 dni.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

60170000-0 - Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Pojazdy realizujące przedmiot zamówienia spełniające wymagania minimum normy EURO 5 lub powyżej tej normy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PRZEWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO OŚRODKA REHABILITACYJNO- EDUKACYJNO -
WYCHOWAWCZEGO ORAZ INNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŻORACH
Przewóz dzieci będzie się odbywał się w dni nauki szkolnej – wg szczegółowego wykazu dni nauki w poszczególnych miesiącach w okresie od 2 stycznia 2024 r. do 20 grudnia 2024 r. Wykonawca musi zapewnić przewóz dzieci
niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Żorach przy ul. Piastów Górnośląskich 8 i innych placówek oświatowych w Żorach pojazdami przystosowanymi do przewozu w/w dzieci wraz z zapewnieniem opieki nad tymi dziećmi w czasie przewozu. W każdym pojeździe musi sprawować opiekę medyczną nad nimi przynajmniej jedna pełnoletnia osoba, która posiada minimum ukończony kurs opiekuna medycznego lub wykształcenie opiekuna medycznego.
Na każdy samochód przypada przynajmniej jeden kierowca i jedna osoba, która będzie sprawowała opiekę medyczną.
Przewidywana ilość dni kursów na każdej trasie w okresie realizacji zamówienia – 228 dni.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

60170000-0 - Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Pojazdy realizujące przedmiot zamówienia spełniające wymagania minimum normy EURO 5 lub powyżej tej normy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PRZEWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 6 ORAZ INNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W RYBNIKU
Przewóz dzieci będzie się odbywał się w dni nauki szkolnej – wg szczegółowego wykazu dni nauki w poszczególnych miesiącach w okresie od 2 stycznia 2024 r. do 20 grudnia 2024 r. Wykonawca musi zapewnić przewóz uczniów
niepełnosprawnych do Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku przy ul. Małachowskiego 145 i innych placówek oświatowych w Rybniku pojazdami przystosowanymi do przewozu w/w uczniów wraz z zapewnieniem opieki nad tymi uczniami w czasie
przewozu. W każdym pojeździe musi sprawować opiekę nad nimi przynajmniej jedna pełnoletnia osoba, posiadająca minimum średnie wykształcenie i co najmniej przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Na każdy samochód przypada przynajmniej jeden kierowca i jeden opiekun. Przewidywana ilość dni kursów na każdej trasie w
okresie realizacji zamówienia – 178 dni.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

60170000-0 - Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Pojazdy realizujące przedmiot zamówienia spełniające wymagania minimum normy EURO 5 lub powyżej tej normy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PRZEWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO ORAZ INNYCH PLACÓWEK
OŚWIATOWYCH W JASTRZĘBIU-ZDROJU
Przewóz dzieci będzie się odbywał się w dni nauki szkolnej – wg szczegółowego wykazu dni nauki w poszczególnych miesiącach w okresie od 2 stycznia 2024 r. do 20 grudnia 2024 r. Wykonawca musi zapewnić przewóz uczniów
niepełnosprawnych do Przedszkola Specjalnego przy ul. 1 Maja 61 i innych placówek oświatowych w Jastrzębiu-Zdroju pojazdami przystosowanymi do przewozu w/w uczniów wraz z zapewnieniem opieki nad tymi uczniami w czasie przewozu. W każdym pojeździe musi sprawować opiekę nad nimi przynajmniej jedna pełnoletnia osoba, posiadająca minimum średnie wykształcenie i co najmniej przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Na każdy samochód przypada przynajmniej jeden kierowca i jeden opiekun. Przewidywana ilość dni kursów na każdej trasie w okresie realizacji zamówienia – 228 dni.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

60170000-0 - Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Pojazdy realizujące przedmiot zamówienia spełniające wymagania minimum normy EURO 5 lub powyżej tej normy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada licencję lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub inny dokument uprawniający do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie krajowego lub międzynarodowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2020/1055 z dnia 15 lipca 2020 roku. Dotyczy to części I, II, III, IV, V.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: licencja lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub inny dokument uprawniający do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie krajowego lub międzynarodowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2020/1055 z dnia 15 lipca 2020 roku.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć:
1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu
Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie
osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów opisanych w pkt 1),
3) zobowiązanie, o którym mowa w Rozdziale I, sekcja 5 ust. 5.3. oraz 5.4. SWZ
w przypadku polegania na zasobach podmiotu udostępniającego zasób Wykonawcy,
4) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) pełnomocnictwo, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publicznego, którego dotyczy,
- wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa,
b) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale I sekcja 4 ust. 4.4. SWZ (Zamawiający dopuszcza złożenie tego oświadczenia na formularzu ofertowym).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. Warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (o ile został sformułowany) zostanie spełniony, jeżeli każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadają odpowiednie uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli wszyscy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały
sformułowane) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w Rozdziale I, ust. 4.2 i 4.3 SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
Uwaga: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej (pkt 1) może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia w drodze pisemnego aneksu istotnych zmian treści umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zmiany pojazdów spełniających normę emisji spalin minimum EURO 5 i powyżej (jeżeli Wykonawca złożył oświadczenie w ofercie) pod warunkiem, iż wymieniony pojazd będzie spełniał wskazaną normę.
2. Dopuszcza się możliwość dokonywania zmian umowy, które zaistnieją na skutek działań wojennych na Ukrainie.
3. Zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy są dopuszczalne także w przypadkach wskazanych w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2023 r. Poz. 1605 ze zm.) albo przewidzianych postanowieniami specyfikacji warunków zamówienia lub ogłoszeniem o zamówieniu.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia (umowy) w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost
odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. Strony umowy będą uprawnione do zmiany wynagrodzenia, o ile poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, przez który rozumie się średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, osiągnie poziom co najmniej 10 %. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzenia zmian wynosi 15 % wynagrodzenia Wykonawcy ( łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ).
Zasady ustalania zmiany wynagrodzenia :
1) zmiana łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 nastąpi jednokrotnie najwcześniej po sześciu miesiącach realizacji umowy,
2) zmiana łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 odnosić się będzie do części przedmiotu umowy niezrealizowanej (działa na przyszłość od momentu dokonania zmiany) od miesiąca następującego po wystąpieniu z
wnioskiem, o którym mowa w § 9 ust. 4 pkt 5,
3) wysokość wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o wielkość sumy wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych mdm (miesiąc do miesiąca) począwszy od miesiąca następującego po podpisaniu umowy do miesiąca
poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o dokonanie zmiany, a w przypadku likwidacji wskaźnika, o którym wyżej mowa lub zmiany podmiotu, który urzędowo go ustala, wskazany mechanizm stosuje się odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy wskaźnik lub podmiot lub w przypadku, gdyby te
wskaźniki przestały być dostępne zastosowanie znajdą inne najbardziej zbliżone wskaźniki publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
4) w wyniku dokonania zmiany stawki jednostkowej, o której mowa w § 6, zmianie ulegnie także łączne wynagrodzenie określone również w § 6, zmiana odnosić się będzie do części przedmiotu umowy niezrealizowanej (działa na przyszłość od momentu dokonania zmiany) od miesiąca następującego po wystąpieniu z wnioskiem, o którym mowa w § 9 ust. 4 pkt 5, z uwzględnieniem dni prowadzenia zajęć, które pozostaną do realizacji zgodnie z zapisami SWZ,
5) z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia może wystąpić każda ze stron.
5. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej.
6. Zmiany postanowień umowy dokonane z naruszeniem postanowień ust 1- 5 są nieważne.
7. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-07 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://wodzislaw-slaski.logintrade.net/zapytania_email,148086,e1c62c9f1dfa5467d2b3db06487bb47f.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-07 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Dodatkowy adres strony internetowej prowadzonego postępowania - w przypadku awarii:
https://bip.wodzislaw-slaski.pl/bipkod/013

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.