eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zgierz › USŁUGA ŻYWIENIA ZLECONEGO - POSIŁKI PROFILAKTYCZNE DLA OSÓB UPRAWNIONYCH W SKŁADACH 3RBLog KRAKÓW W M. REGNY I M. GAŁKÓWEK - REALIZACJA W 2024 ROKU



Ogłoszenie z dnia 2023-11-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
USŁUGA ŻYWIENIA ZLECONEGO – POSIŁKI PROFILAKTYCZNE DLA OSÓB UPRAWNIONYCH W SKŁADACH 3RBLog KRAKÓW W M. REGNY
I M. GAŁKÓWEK – REALIZACJA W 2024 ROKU

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.3.) Oddział zamawiającego: Sekcja Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 101067256

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Konstantynowska 85

1.5.2.) Miejscowość: Zgierz

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-100

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 31wog.zp@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://31wog.wp.mil.pl/pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

USŁUGA ŻYWIENIA ZLECONEGO – POSIŁKI PROFILAKTYCZNE DLA OSÓB UPRAWNIONYCH W SKŁADACH 3RBLog KRAKÓW W M. REGNY
I M. GAŁKÓWEK – REALIZACJA W 2024 ROKU

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c6a7005e-8cfa-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00515213

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.portal.smartpzp.pl/31wog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.portal.smartpzp.pl/31wog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania zostały opisane w Rozdziale VIII SWZ.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: http://portalsmartpzp.pl/31wog

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 31. WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY, ul. Konstantynowska 85, 95 – 100 ZGIERZ, tel. 261 442 002, 31wog.kancelaria@ron.mil.pl reprezentowany przez KOMENDANTA,

2. u administratora danych osobowych wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować poprzez email: 31wog.iod@ron.mil.pl lub telefonicznie nr 261 442 275,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego,

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz
art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
w zw. z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt 31.Wojskowego Oddziału Gospodarczego, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6. w przypadku udzielenia Pani/Panu zamówienia, dane osobowe będą przechowywane, zgodnie art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, od dnia udzielenia zamówienia przez czas trwania umowy, okres gwarancji oraz czas na dochodzenie ewentualnych roszczeń;

7. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

8. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

9. posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10. nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 21/ZP/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Usługa żywienia zleconego – posiłków profilaktycznych dla osób uprawnionych w składach w Regnach i Gałkówku.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający uprawniony jest do realizacji zwiększonego zakresu umowy, maksymalnie do 70 % wartości zamówienia podstawowego, w sytuacji zaistnienia potrzeby zabezpieczenia większej ilości uprawnionych żywionych.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnej polisy odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia obejmującej również odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody osobowe lub rzeczowe spowodowane przez wyprodukowane, dostarczone lub sprzedane środki spożywcze na kwotę nie mniejszą niż 250.000,00 zł.

d) zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił:
• personel do obsługi wydawania posiłków, tj. minimum 2 osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z kwalifikacjami niezbędnymi do wykonywania usług (ważne badania sanitarno – epidemiologiczne) w punktach wydawania posiłków (dla zmiany dziennej), wraz z zakresem czynności
w przedmiotowym zamówieniu, wymieniony w Wykazie osób stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
• co najmniej 1 pojazd przystosowany do przewozu żywności w celu transportu przygotowanych posiłków do miejsc ich wydawania, tj. do kompleksów wojskowych w Regnach i Gałkówku, wymieniony w Wykazie pojazdów będącym Załącznikiem nr 4 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w oryginale w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym:

• Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275),
z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia, o którym mowa stanowi Załącznik Nr 8 do SWZ.

• Oświadczenie w celu potwierdzenia aktualności informacji przedstawionych
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.1 w oryginale w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SWZ.

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi
ich prawidłowość i aktualność.
Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.
Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania, Zamawiający może wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty
są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia
w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: • Wykaz osób, tj. minimum 2 osoby, które będą uczestniczyć ze strony Wykonawcy w wykonaniu zamówienia, wraz z kwalifikacjami niezbędnymi do wykonania usługi (ważne badania sanitarno – epidemiologiczne) w miejscu wydawania posiłków (dla zmiany dziennej) oraz zakres czynności w przedmiotowym zamówieniu - zgodnie
z Załącznikiem nr 3 do SWZ,

• Wykaz pojazdów uczestniczących ze strony Wykonawcy w realizacji zamówienia (co najmniej 1 pojazd przystosowany do przewozu żywności) zgodnie
z Załącznikiem nr 4 do SWZ,

• Aktualną polisę odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 250.000,00 zł.

Jeżeli polisa została wystawione przez upoważniony podmiot inny niż Wykonawca, jako dokument elektroniczny, Wykonawca przekazuje ten dokument.
Jeżeli polisa została wystawiona przez upoważniony podmiot, jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym, poświadczając zgodność cyfrowego odwzorowania
z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenie zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonać może Wykonawca, jak
i również notariusz.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający żąda, by Wykonawca złożył wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe w celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania i wdrożenia systemu bezpieczeństwa HACCP:

a) aktualny dokument potwierdzający stosowanie wdrożonego systemu HACCP:
Certyfikat HACCP, wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę certyfikującą lub zaświadczenie właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej o sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem zasad wdrożonego systemu HACCP, wydane na podstawie Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz.U. z 2023 r poz. 1448), lub protokół
z kontroli sanitarnej przeprowadzonej przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jako organ urzędowej kontroli żywności, w skład którego wchodzi punkt zawierający pozytywną ocenę opracowania, wdrożenia i utrzymania systemu HACCP
na podstawie Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności
i żywienia.

Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych.

Wymagana forma:
W/w dokument należy złożyć wraz z ofertą w formie elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym, lub elektronicznym podpisem osobistym przez wystawcę dokumentu lub w postaci elektronicznej, jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu papierowego, podpisane przez Wykonawcę lub osobę (osoby) upoważnioną,
z zachowaniem sposobu reprezentacji.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający żąda, by Wykonawca złożył wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe w celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania i wdrożenia systemu bezpieczeństwa HACCP:

a) aktualny dokument potwierdzający stosowanie wdrożonego systemu HACCP:
Certyfikat HACCP, wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę certyfikującą lub zaświadczenie właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej o sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem zasad wdrożonego systemu HACCP, wydane na podstawie Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz.U. z 2023 r poz. 1448), lub protokół
z kontroli sanitarnej przeprowadzonej przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jako organ urzędowej kontroli żywności, w skład którego wchodzi punkt zawierający pozytywną ocenę opracowania, wdrożenia i utrzymania systemu HACCP
na podstawie Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności
i żywienia.

Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych.

Wymagana forma:
W/w dokument należy złożyć wraz z ofertą w formie elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym, lub elektronicznym podpisem osobistym przez wystawcę dokumentu lub w postaci elektronicznej, jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu papierowego, podpisane przez Wykonawcę lub osobę (osoby) upoważnioną,
z zachowaniem sposobu reprezentacji.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

6. Wykonawca wraz z ofertą składa również:
1) Pełnomocnictwo – (jeśli dotyczy)
• Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
• W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa, powinno wynikać umocowanie do reprezentowania tych Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wymagana forma:
Pełnomocnictwo powinno zostać złożone:
- w formie elektronicznej - podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez mocodawcę
lub
- w postaci elektronicznej – podpisane elektronicznym podpisem zaufanym albo elektronicznym podpisem osobistym przez mocodawcę,
lub
- jako cyfrowe odwzorowanie pełnomocnictwa sporządzonego w postaci dokumentu papierowego, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez mocodawcę (np. skan pełnomocnictwa podpisany wymienionymi podpisami elektronicznymi przez mocodawcę).

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, może dokonać również notariusz, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

7. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego:
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (lub inny podmiotowy środek dowodowy), potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
- sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia.



Wymagana forma:
Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym, lub elektronicznym podpisem osobistym przez podmiot udostępniający zasoby. Dopuszcza się również złożenie zobowiązania w postaci elektronicznej, jako cyfrowe odwzorowanie zobowiązania sporządzonego w postaci dokumentu papierowego, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, lub elektronicznym podpisem osobistym przez Wykonawcę.

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonać może Wykonawca jak i notariusz.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składają każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się oraz podmiot udostępniający zasoby. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-05 10:20

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/31

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-05 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-03

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.