eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białogard › "Dostawa paliw ciekłych dla sprzętów i pojazdów Gminy Białogard w 2024 roku"Ogłoszenie z dnia 2023-11-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa paliw ciekłych dla sprzętów i pojazdów
Gminy Białogard w 2024 roku”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BIAŁOGARD

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330920469

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wileńska 8

1.5.2.) Miejscowość: Białogard

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-200

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: 943124401

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gmina-bialogard.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: gmina-bialogard.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa paliw ciekłych dla sprzętów i pojazdów
Gminy Białogard w 2024 roku”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-869f6704-8cfa-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00514753

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00038303/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 „Dostawa paliw ciekłych dla sprzętów i pojazdów Gminy Białogard w 2024 roku”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/853903

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami (składanie oświadczeń, dokumentów, zawiadomień oraz przekazywanie informacji) odbywa się elektronicznie.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/853903

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych bądź RODO Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Białogard, ul. Wileńska 8, 78-200 Białogard.
2) Inspektorem Ochrony Danych Administratora jest Grzegorz Skrzypkowski. Z inspektorem można kontaktować się drogą e-mailową pod adresem: iod@gmina-bialogard.pl
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Dostawa paliw ciekłych dla sprzętów i pojazdów Gminy Białogard w roku 2024”
4) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
5) Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6) Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7) W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZPiPGN.271.23.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zmówienia jest dostawa paliw ciekłych dla pojazdów i sprzętów Gminy Białogard. Zamawiający informuje, iż na potrzeby niniejszego postępowania do pojazdów i sprzętów Gminy Białogard zalicza się również pojazdy i sprzęt Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Białogard realizujących zadania gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021r. o ochotniczych strażach pożarnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 194 z późn. zm.).
2. Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa do pojazdów i sprzętu silnikowego, przewidziane w okresie realizacji umowy wynosi:
- olej napędowy ON – 36 000 litrów,
- benzyna bezołowiowa Pb95 – 2 000 litrów.
Oferowane paliwo musi odpowiadać normom jakościowym określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1314). Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, przedstawi dokumenty i świadectwa jakościowe paliw
Wielkości podane wyżej są wielkościami szacunkowymi, służącymi do kalkulacji ceny ofertowej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian ilościowych w przedstawionym asortymencie, stosownie do rzeczywistych potrzeb,.
2. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie polegać na bieżącym zakupie paliw na stacji benzynowej Wykonawcy w następujący sposób:
a) tankowanie do zbiorników pojazdów,
b) tankowanie do odpowiednich pojemników dostarczonych przez Zamawiającego.
3. Tankowanie odbywać się będzie sukcesywnie, według aktualnych potrzeb Zamawiającego. Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość realizacji zakupów paliw w formie bezgotówkowej. Wykonawca będzie wystawiał dwa razy w miesiącu faktury, zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze do umowy, stanowiącej załącznik nr 5 do SWZ (tj. od 1 do 15 dnia miesiąca oraz od 16 do ostatniego dnia miesiąca).
4. Podstawą rozliczenia za przedmiot zamówienia będą faktyczne ilości zakupionego paliwa w cenie obowiązującej na stacji Wykonawcy w chwili zakupu z uwzględnieniem stałego upustu.
5. Zamawiający nie wyraża zgody na możliwość dokonywania zakupów paliw przy użyciu kart paliwowych. Zamawiający wymaga, aby podstawą do wystawienia faktur, za dokonane zakupy paliw, były dowody wydania paliw przygotowane przez Wykonawcę i potwierdzone przez Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09134000-7 - Oleje napędowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09132000-3 - Benzyna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ilość punktów (P) z sumowanych ocen kryteriów według wzoru P= C + U

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: upust

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tj. wykażą, że:
a) posiadają koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, o której mowa w art. 32 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.).
2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym, warunek zostanie przez Zamawiającego uznany za spełniony w przypadku, gdy wykonawca przedłoży następujące dokumenty:
Dokument potwierdzający, że dysponuje, co najmniej jedną stacją paliw usytuowaną w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego (ul. Wileńska 8, 78-200 Białogard) czynną całodobowo i przez wszystkie dni tygodnia, spełniającą wymagania Zamawiającego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie z art. 125 i braku podstaw wykluczenia
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zażąda:
- oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego ( załącznik nr 4 do SWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, oświadczenie to składa każdy z Wykonawców.
- oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych we wstępnym oświadczeniu tego podmiotu, potwierdzających brak podstaw wykluczenia

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający zażąda:
- dokument potwierdzający, że dysponuje, co najmniej jedną stacją paliw usytuowaną w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego (ul. Wileńska 8,78-200 Białogard) czynną całodobowo i przez wszystkie dni tygodnia, spełniającą wymagania Zamawiającego(załącznik nr 3 do SWZ).
5. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, zamawiający zażąda:
- koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, o której mowa w art. 32 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
- ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
- muszą ustanowić pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów;
- pełnomocnictwo musi jednocześnie wynikać z umowy lub innej czynności prawnej, mieć formę pisemną, fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;
- przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zastanie wybrana, jako najkorzystniejsza Zamawiający może wezwać do przedstawienia umowy regulującej współprace tych Wykonawców.
2. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców powinna spełniać następujące wymagania:
1) musi być zgodna z postanowieniami SWZ
2) sposób składania dokumentów w przypadku składania oferty wspólnej:
a) dokumenty wspólne tj.
- oferta (załącznik nr 1 do SWZ)
Podpisują wszyscy członkowie konsorcjum oraz pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.
b) dokumenty, tj.:
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2)
Składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana umowy może nastąpić w razie zaistnienia okoliczności:
1) zmiany obowiązkowej stawki podatku od towarów i usług, na pisemny wniosek Wykonawcy bądź Zamawiającego;
2) zmiany podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu paliwami, przy czym o zaistniałej zmianie Wykonawca powiadomi Zamawiającego niezwłocznie od chwili zmiany.
3) zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy, danych adresowych.
4) zmiany pojazdów, do których może odbywać się tankowanie paliw i osób uprawnionych ze strony Zamawiającego do obsługi tych pojazdów,
5) wprowadzenia niezbędnych zmian technicznych, technologicznych, organizacyjnych w zakresie sposobu spełnienia świadczenia lub innych zmian, które warunkują prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy;
6) wystąpienie siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Siła wyższa oznacza w niniejszej Umowie takie działania jak: wojna, atak terrorystyczny, stan klęski żywiołowej, zamieszki, strajki, pożar, trzęsienie ziemi, pioruny, powodzie, wybuchy i tym 4 podobne zdarzenia, na które strony nie mają wpływu, lecz które utrudniają lub uniemożliwiają całkowicie lub częściowo realizację zadania, zmieniają w sposób istotny warunki jego realizacji, i których nie da się uniknąć, nawet przy zastosowaniu maksymalnej staranności.
2. Dopuszcza się dokonywanie innych zmian w zawartej Umowie w przypadku, gdy ich konieczność wynika ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania Umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-07 12:30

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza” dostępnego na stronie https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/853903 w konkretnym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Aby zakończyć proces składania ofert należy kliknąć przycisk „Złóż ofertę”.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-07 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.