eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdynia › SUKCESYWNE DOSTAWY JAJOgłoszenie z dnia 2023-11-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
SUKCESYWNE DOSTAWY JAJ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Portu Wojennego Gdynia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 190232852

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rondo Bitwy pod Oliwą 1

1.5.2.) Miejscowość: Gdynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-103

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kpw.przetargi@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://kpwgdynia.wp.mil.pl/pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

SUKCESYWNE DOSTAWY JAJ

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ea0d4217-8ac2-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00514534

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00126744/36/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.29 Sukcesywne dostawy jaj.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/kpwg

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/kpwg

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami, w szczególności: składanie ofert, przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, oraz wymiana informacji odbywa się
w formie elektronicznej, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez System (za pośrednictwem Portalu
SmartPzp), dostępny pod adresem https://portal.smartpzp.pl/kpwg. Szczegółowe informacje dot. wymagań technicznych i
organizacyjnych w zakresie korespondencji elektronicznej zawarto w treści SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o
dzielenie zamówienia publicznego zawarta jest w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 164/KPW/ŻYWN/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

SUKCESYWNE DOSTAWY JAJ

4.2.6.) Główny kod CPV: 03142500-3 - Jaja

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

4. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia dostaw produktów żywnościowych z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy Pzp. Prawem opcji jest możliwość uzupełniającego zwiększenia dostaw produktów żywnościowych objętych zamówieniem, na warunkach zawartej umowy, do wielkości maksymalnych, wskazanych w kol. Nr 11 tabeli z § 2 ust. 3 umowy (zgodnej z odpowiednią dla danej części Kalkulacją ceny ofertowej stanowiącą załącznik do Formularza oferty). Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji tj. od zwiększenia potrzeb Zamawiającego lub podległych gospodarczo Zamawiającemu jednostek wojskowych, a w związku z tym od otrzymania/ wydzielenia dodatkowych środków finansowych na opisany w załączniku nr 1 do umowy (zgodny z zał. nr 3 do SWZ) przedmiot zamówienia. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji zawartej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji bądź skorzystania częściowego, wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Uruchomienie prawa opcji (każdorazowo) nastąpi po wyczerpaniu ilości produktów żywnościowych w zamówieniu podstawowym, poprzez złożenie pisemnego zamówienia, na zasadach przewidzianych w umowie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wskazane w treści SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada:
- obowiązującą decyzję administracyjną właściwego powiatowego lekarza weterynarii w sprawie zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania albo przedłużania warunkowego zatwierdzania zakładów oraz nadającą weterynaryjny numer identyfikacyjny, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1753 z późn. zm.)
lub
- obowiązującą decyzję administracyjną właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania, przedłużania warunkowego zatwierdzania zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia nie zwierzęcego lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nie objęte urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej, zgodnie z postanowieniami ustawy
o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. tj. (t.j. Dz.U. z 2020 r.,
poz. 2021 z późn. zm.)
lub
- aktualne zaświadczenie właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o wpisie do rejestru zakładów zgodnie z postanowieniami ustawy bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2021 z późn. zm.)
Uwaga!
W przypadku posiadania przez wykonawcę obowiązujących uprawnień, o których mowa powyżej, wystawionych przed wejściem w życie przepisów, na które powołuje się zamawiający, wykonawca winien dodatkowo przedstawić zaświadczenie właściwego organu (wystawiającego decyzję/zaświadczenie) potwierdzające, że przedmiotowe dokumenty są aktualne i zgodne
z aktualnie obowiązującym prawem.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - obowiązującą decyzję administracyjną właściwego powiatowego lekarza weterynarii w sprawie zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania albo przedłużania warunkowego zatwierdzania zakładów oraz nadającą weterynaryjny numer identyfikacyjny, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1753 z późn. zm.)
lub
- obowiązującą decyzję administracyjną właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania, przedłużania warunkowego zatwierdzania zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia nie zwierzęcego lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nie objęte urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej, zgodnie z postanowieniami ustawy o bezpieczeństwie żywności
i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. tj. (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2021 z późn. zm.)
lub
- aktualne zaświadczenie właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o wpisie do rejestru zakładów zgodnie z postanowieniami ustawy bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2021 z późn. zm.)
Uwaga!
W przypadku posiadania przez wykonawcę obowiązujących uprawnień, o których mowa powyżej, wystawionych przed wejściem w życie przepisów, na które powołuje się zamawiający, wykonawca winien dodatkowo przedstawić zaświadczenie właściwego organu (wystawiającego decyzję/ zaświadczenie) potwierdzające, że przedmiotowe dokumenty są aktualne i zgodne z aktualnie obowiązującym prawem.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

- aktualnego certyfikatu systemu HACCP wydany przez firmy posiadające akredytacje i uprawnienia Polskiego Centrum Akredytacji z siedzibą w Warszawie lub krajowej organizacji akredytacyjnej dla danego kraju
albo
- zaświadczenia właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub organu Inspekcji Weterynaryjnej o sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem zasad wdrożonego sytemu HACCP, wystawione nie wcześniej niż 12 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Przedłożone zaświadczenie winno potwierdzać, że Wykonawca wdrożył oraz stosuje zasady systemu HACCP – podstawa prawna zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2021 z późn. zm.).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wskazany dokument przedstawi każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

- aktualnego certyfikatu systemu HACCP wydany przez firmy posiadające akredytacje i uprawnienia Polskiego Centrum Akredytacji z siedzibą w Warszawie lub krajowej organizacji akredytacyjnej dla danego kraju
albo
- zaświadczenia właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub organu Inspekcji Weterynaryjnej o sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem zasad wdrożonego sytemu HACCP, wystawione nie wcześniej niż 12 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Przedłożone zaświadczenie winno potwierdzać, że Wykonawca wdrożył oraz stosuje zasady systemu HACCP – podstawa prawna zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2021 z późn. zm.).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wskazany dokument przedstawi każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wskazane w treści SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1 W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2 Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli one dotyczą:
1) zmiany świadczenia Wykonawcy na świadczenie lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu zamówienia, w przypadku, gdy opisany w umowie asortyment z przyczyn niezależnych od wykonawcy nie będzie dostępny na rynku (zakończenia produkcji i brak produktu o tych parametrach na rynku),
2) wydłużenia terminu wykonania umowy, w przypadku, gdy do terminu wskazanego w § 22 nie zostanie zrealizowana wartość umowy, a zamawiający nie będzie w stanie zabezpieczyć dostaw (w szczególności w związku z przedłużającymi się procederami o udzielenie zamówienia publicznego na kolejny rok),
3) zmiany danych Wykonawcy ( np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),
4) podwykonawcy uczestniczącego w realizacji umowy, w wypadku, kiedy Wykonawca określi go co do tożsamości. W przypadku, gdy wykonawca powoływał się na zdolności tegoż podwykonawcy (podmiotu) w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego, nowy podwykonawca musi spełniać te same wymogi (na potwierdzenie powyższego wykonawca przedstawi stosowe dokumenty tj. opisane w SWZ).
3 Zasady waloryzacji w oparciu o art. 439 ustawy Pzp są następujące:
3.1) Strony postanawiają, iż dopuszczają dokonanie w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją niniejszej umowy.
3.2) Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost lub obniżenie tych kosztów względem kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego
w ofercie.
3.3) Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy możliwa jest na następujących zasadach:
a) każda ze stron może wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy,
w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją niniejszej umowy, nie wcześniej niż
po upływie 6 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy. O zmianę wysokości wynagrodzenia strony mogą wnioskować jednokrotnie.
b) Strony mogą wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku, gdy zmiana kosztów związanych z realizacją niniejszej umowy będzie wyższa lub równa o co najmniej 15% niż wysokość półrocznego „Wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu”, za rok obowiązywania umowy, (patrz ppkt. c).
c) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy będzie następowała w odniesieniu do wskaźnika zmiany kosztów - „Wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu”, za rok obowiązywania umowy, ogłaszanego na Portalu Informacyjnym Statystyki Publicznej www.stat.gov.pl (ścieżka dostępu: Główny Urząd statystyczny/Opracowania sygnalne/Komunikaty i Obwieszczenia).
d) warunkiem zmiany wynagrodzenia Wykonawcy będzie wykazanie przez daną Stronę umowy (w pisemnym wniosku), że zmiana kosztów związanych z realizacją niniejszej umowy, miała faktyczny wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy; celem waloryzacji jest tylko i wyłącznie urealnienie cen zakupu przedmiotu umowy.
e) łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 3, może wynieść nie więcej niż 7,5% maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w umowie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/kpwg

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-05 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.