eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › Odbiór i wywóz odpadów z jednostek Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.Ogłoszenie z dnia 2023-11-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór i wywóz odpadów z jednostek Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Usług Komunalnych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271048212

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Strzelców Bytomskich 25c

1.5.2.) Miejscowość: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-109

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mzuk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzuk.gliwice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór i wywóz odpadów z jednostek Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e9ef6dfb-7e2b-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00514386

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00040547/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.12 Odbiór i wywóz odpadów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e9ef6dfb-7e2b-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej Zamawiający określił w rozdziale 11 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Ze względów technicznych (ograniczona liczba znaków), Zamawiający nie może zamieścić przedmiotowej informacji w niniejszym ogłoszeniu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO została zamieszczona w Rozdziale 26 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MZUK.EPZ.50.86.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Odbiór i wywóz odpadów z cmentarzy, tj.:
1) Cmentarz Łabędy, ul. Wrzosowa - Dz. Łabędy.
2) Cmentarz Centralny, ul. Kozielska 120 - Dz. Wojska Polskiego.
3) Cmentarz Lipowy, ul. Poniatowskiego - Dz. Zatorze.
4) Cmentarz Wilcze Gardło, ul. Niezapominajki - Dz. Wilcze Gardło.
5) Cmentarz Ligota Zabrska, ul. św. Jacka - Dz. Ligota Zabrska.
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Wywóz odpadów komunalnych segregowanych (papier, szkło, plastik, metal).
2. Wywóz odpadów pozostałych po segregowaniu (zmieszane).
3. Ilość i rodzaj odpadów określa ZAŁĄCZNIK A do SWZ (Specyfikacji Warunków Zamówienia).
4. Ilość pojemników wraz z ich pojemnością określa ZAŁĄCZNIK C do SWZ.
Istotne warunki zamówienia:
1. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia wykonywanych prac wg potrzeb Zamawiającego zgodnie z ustalonym harmonogramem lub na jego telefoniczne zgłoszenie, w ciągu 24 godzin od momentu przyjęcia
zgłoszenia, za każdorazowym potwierdzeniem wykonania.
2. Miejsce wstępnego magazynowania odpadów Wykonawca winien pozostawić czyste i uprzątnięte oraz zebrać wszystkie odpady leżące wokół pojemników.
3. Odpady komunalne gromadzone będą w znormalizowanych pojemnikach, które winien dostarczyć Wykonawca zgodnie z załączonym wykazem stanowiącym ZAŁĄCZNIK C do SWZ, który obejmuje pojemniki 1,1m3 ± 15%, 5 m3 ± 15%. Dostarczone pojemniki muszą być zamykane.
4. Wykonawca będzie utrzymywał stała liczbę pojemników wg ZAŁĄCZNIKA C do SWZ, a w razie ich zniszczenia lub kradzieży uzupełni brakujące pojemniki.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości oraz pojemności pojemników w trakcie trwania umowy.
6. Zamawiający zapewni dostęp i dojazd do miejsca lokalizacji pojemników.
7. Droga dojazdowa do miejsca lokalizacji pojemników będzie utwardzona.
8. Wszystkie pojemniki winny być zaopatrzone w logo Wykonawcy oraz opisane zgodnie z ich przeznaczeniem. Za odpowiednie przygotowanie pojemników odpowiada Wykonawca.
9. Wykonawca od momentu odbioru odpadów i wywozu ich z miejsca wytwarzania staje się ich posiadaczem i ponosi wszelką odpowiedzialność za ich magazynowanie, przechowywanie dalsze składowanie oraz przetworzenie, jak również ponosi opłaty na rzecz ochrony środowiska zgodnie z ustawa o odpadach i innymi obowiązującymi przepisami.
10. Wykonawca odbiór odpadów winien każdorazowo potwierdzić poprzez wystawienie potwierdzenia odbioru odpadu z wyszczególnieniem ilości odebranego odpadu oraz jego sortymentu.
11. Potwierdzenie odbioru odpadów winno być podpisane przez wyznaczona osobę (kierownik, konserwator obiektu) na danej jednostce.
12. Potwierdzenia odbioru odpadów nie poświadczone przez wyznaczoną osobę nie będą uznawane.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji ilości wywiezionych odpadów.
14. Wykonawca winien dostarczyć karty przekazania odpadów do sortowni oraz instalacji odbierającej odpady.
15. Wykonawca zobowiązany jest do 15 dnia kolejnego miesiąca po zakończonym kwartale do kwartalnego przedstawienia sprawozdania z ilości wszystkich rodzajów odebranych odpadów.
16. Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów zebranych selektywnie z odpadami komunalnymi zmieszanymi.
17. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia liczby pojemników wg ZAŁĄCZNIKA C do SWZ najpóźniej do dnia 29.02.2024 r.
18. Faktura ma być dostarczona do Zamawiającego do 10 dnia roboczego następnego miesiąca, na każdą jednostkę osobno (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM C do SWZ).
19. Na jednej fakturze winny być zawarte wszystkie kategorie odpadów wywiezione z danej jednostki.
20. Niedopuszczalne jest dostarczenie faktur na jednostkę, każdy odpad osobno.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-02-01 do 2025-01-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie kryteriów opisanych w rozdziale 20 SWZ. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: liczba pojazdów spełniających normę emisji spalin EURO VI

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Odbiór i wywóz odpadów z pozostałych jednostek, tj.:
1) Boisko, ul. Radomska - Dz. Brzezinka.
2) OW Czechowice, ul. Ziemięcicka 62 - Dz. Czechowice.
3) Baza, ul. Strzelców Bytomskich 25c - Dz. Łabędy.
4) Boisko, ul. Fiołkowa 26 - Dz. Łabedy.
5) Boisko, ul. Piaskowa - Dz. Łabędy.
6) Pływalnia Olimpijczyk, ul. Oriona 120 - Dz. Kopernik.
7) Targ, ul. Kopernika - Dz. Kopernik.
8) Korty Tenisowe, ul. Kosynierów 6 - Dz. Szobiszowice.
9) Pływalnia Delfin, ul. Warszawska 35 - Dz. Szobiszowice.
10) Palmiarnia, ul. Fredry 6 - Dz. Sródmieście.
11) Izba Wytrzeźwień, ul. Okopowa 6 - Dz. Sródmieście.
12) Targ, ul. Lipowa - Dz. Zatorze.
13) Boisko, ul. Niezapominajki - Dz. Wilcze Gardło.
14) Stadion, ul. Lekarska 5 - Dz. Ostropa.
15) Pływalnia Mewa, ul. Mewy 36 - Dz. Sikornik.
16) Boisko, ul. Jasna 31 - Dz. Trynek.
17) Giełda Samochodowa, ul. Błonie 12 - Dz. Ligota Zabrska.
18) Schronisko dla Zwierząt, ul. Wschodnia 56 - Dz. Sośnica.
19) Hala Sośnica, ul. Sikorskiego 130 - Dz. Sośnica.
20) Pływalnia Neptun, ul. Dzionkarzy 29 - Dz. Sośnica.
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Wywóz odpadów komunalnych segregowanych (papier, szkło, plastik, metal);
2. Wywóz odpadów ulegających biodegradacji;
3. Wywóz odpadów pozostałych po segregowaniu (zmieszane);
4. Wywóz przepracowanych olejów syntetycznych i mineralnych, zużytych filtrów paliwowych i olejowych, smarów;
5. Wywóz przepracowanych płynów hamulcowych, sorbentów i materiałów filtracyjnych, tkanin do wycierania;
6. Wywóz zużytych urządzeń elektrycznych w tym również zużytych świetlówek oraz zużytego sprzętu komputerowego i elektronicznego;
7. Wywóz zużytych baterii;
8. Wywóz zużytych opon samochodowych oraz rolniczych;
9. Wywóz zużytych lub nienadających się do użytkowania pojazdów, odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów;
10. Wywóz odpadów wielkogabarytowych;
11. Wywóz zużytych ubrań ochronnych.
12. Ilość i rodzaj odpadów określa ZAŁĄCZNIK B do SWZ (Specyfikacji Warunków Zamówienia).
13. Ilość pojemników wraz z ich pojemnością określa ZAŁĄCZNIK D do SWZ.
Istotne warunki zamówienia:
1. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia wykonywanych prac wg potrzeb Zamawiającego zgodnie z ustalonym harmonogramem lub na jego telefoniczne zgłoszenie, w ciągu 24 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia, za każdorazowym potwierdzeniem wykonania.
2. W przypadku Ośrodka Wypoczynkowego Czechowice, Wykonawca ma obowiązek nie później niż 3 godziny od przyjęcia zgłoszenia opróżnić pojemniki na odpady.
3. Miejsce wstępnego magazynowania odpadów Wykonawca winien pozostawić czyste i uprzątnięte oraz zebrać wszystkie odpady leżące wokół pojemników.
4. Odpady komunalne gromadzone będą w znormalizowanych pojemnikach, które winien dostarczyć Wykonawca zgodnie z załączonym wykazem stanowiącym ZAŁĄCZNIK D do SWZ, który obejmuje pojemniki 240l ± 15%, 1,1m3 ± 15%, 2,5m3 ± 15%, 5 m3 ± 15%. Dostarczone pojemniki muszą być zamykane.
5. Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo dostarczyć specjalistyczne pojemniki na zużyte oleje, smary, płyny hamulcowe, filtry, czyściwa i sorbenty, zużyte baterie, świetlówki, sprzęt komputerowy i elektroniczny oraz części pozostałe z demontażu pojazdów.
6. Wykonawca będzie utrzymywał stała liczbę pojemników wg ZAŁĄCZNIKA D, a w razie ich zniszczenia lub kradzieży uzupełni brakujące pojemniki.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości oraz pojemności pojemników w trakcie trwania umowy.
8. Zamawiający zapewni dostęp i dojazd do miejsca lokalizacji pojemników.
9. Droga dojazdowa do miejsca lokalizacji pojemników będzie utwardzona.
10. Wszystkie pojemniki winny być zaopatrzone w logo Wykonawcy oraz opisane zgodnie z ich przeznaczeniem. Za odpowiednie przygotowanie pojemników odpowiada Wykonawca.
11. Wykonawca od momentu odbioru odpadów i wywozu ich z miejsca wytwarzania staje się ich posiadaczem i ponosi wszelką odpowiedzialność za ich magazynowanie, przechowywanie dalsze składowanie oraz przetworzenie, jak również ponosi opłaty na rzecz ochrony środowiska zgodnie z ustawa o odpadach i innych obowiązujących przepisach.
12. Wykonawca odbiór odpadów winien każdorazowo potwierdzić poprzez wystawienie potwierdzenia odbioru odpadu z wyszczególnieniem ilości odebranego odpadu oraz jego sortymentu.
13. Potwierdzenie odbioru odpadów winno być podpisane przez wyznaczona osobę (kierownik, konserwator obiektu) na danej jednostce.
14. Potwierdzenia odbioru odpadów nie poświadczone przez wyznaczoną osobę nie będą uznawane.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji ilości wywiezionych odpadów.
16. Wykonawca winien dostarczyć karty przekazania odpadów do sortowni oraz instalacji odbierającej odpady.
17. Wykonawca zobowiązany jest do 15 dnia kolejnego miesiąca po zakończonym kwartale do kwartalnego przedstawienia sprawozdania z ilości wszystkich rodzajów odebranych odpadów.
18. Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów zebranych selektywnie z odpadami komunalnymi zmieszanymi.
19. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia liczby pojemników wg ZAŁĄCZNIKA D najpóźniej do dnia 29.02.2024 r.
20. Faktura ma być dostarczona do Zamawiającego do 10 dnia roboczego następnego miesiąca, na każdą jednostkę osobno (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM D do SWZ).
21. Na jednej fakturze winny być zawarte wszystkie kategorie odpadów wywiezione z danej jednostki.
22. Niedopuszczalne jest dostarczenie faktur na jednostkę, każdy odpad osobno.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-02-01 do 2025-01-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie kryteriów opisanych w rozdziale 20 SWZ. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: liczba pojazdów spełniających normę emisji spalin EURO VI

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Określenie warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunku:
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnych wymaganych przepisami prawa uprawnień niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia tj.:
1) aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2023 poz. 1469 t.j.), na terenie gminy właściwej dla miejsca wykonywania usługi objętej przedmiotem zamówienia (forma dokumentu oryginał bądź kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli
w imieniu wykonawcy);
2) wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w ustawie z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699), czyli bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).
3) zezwolenia na zbieranie odpadów, o którym mowa w art. 41 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. z 2022r. poz. 699) w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

3. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

4. Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunku:
1) Dotyczy CZĘŚCI I - Wykonawca musi wykazać, ze w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał należycie lub nadal wykonuje należycie co najmniej dwie usługi polegające na odbiorze odpadów w tym odpadów komunalnych o łącznej wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto każda.
2) Dotyczy CZĘŚCI II - Wykonawca musi wykazać, ze w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał należycie lub nadal wykonuje należycie co najmniej dwie usługi polegające na odbiorze odpadów w tym odpadów komunalnych o łącznej wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto każda.
UWAGA:
W przypadku składania oferty na obydwie części zamówienia wystarczy, że Wykonawca wykaże się spełnianiem warunku dla CZĘŚCI I.
W przypadku podmiotów działających wspólnie wykazanie zdolności zawodowej poszczególnych podmiotów nie podlega sumowaniu. Oznacza to, że ww. zdolnością zawodową, w przypadku podmiotów działających wspólnie, musi wykazać się jeden z nich.
3) Dotyczy CZĘŚCI I i CZĘŚCI II.
Bez względu na ilość części, na które Wykonawca składa ofertę, Wykonawca musi wykazać, ze dysponuje minimum 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania odpadów zmieszanych oraz selektywnie zebranych odpadów, o załadunku nie mniejszym niż 12 m3, których norma emisji spalin wynosi co najmniej EURO VI.
W przypadku podmiotów działających wspólnie wykazanie zdolności technicznej poszczególnych podmiotów podlega sumowaniu.
W przypadku podmiotów działających wspólnie wykazanie zdolności technicznej poszczególnych podmiotów podlega sumowaniu.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6. W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast powyższego dokumentu składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokumenty te powinny być wystawione w terminach nie wcześniejszych niż podano powyżej.

2) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o treści ZAŁĄCZNIKA NR 4 do SWZ w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, wymienionych w niniejszym punkcie, dotyczących tych podmiotów - za wyjątkiem oświadczenia, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej o której mowa w art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - na terenie gminy właściwej dla miejsca wykonywania usługi objętej przedmiotem zamówienia (forma dokumentu: oryginał bądź kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy);
2) aktywny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699), czyli wpis w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO);
3) zezwolenie na zbieranie odpadów, o którym mowa w art. 41 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. w zakresie objętym przedmiotem zamówienia (forma dokumentu: oryginał bądź kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy).
4) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane o treści ZAŁĄCZNIKA NR 7 do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
UWAGA: Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz zawiera usługi, w wykonaniu których wykonawca bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w wykonaniu których bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy,
5) wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ,

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SWZ.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa powyżej, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby,
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej).
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.
2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że
stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów.
Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby stanowi ZAŁĄCZNIK NR 9 do SWZ.
Zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać w szczególności:
a)zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego
zasób,
b)sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia, c)czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający będzie żądał, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
3) wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może, zamiast odpowiednich podmiotowych środków dowodowych, złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany
przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na podmiotowe środki dowodowe stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, chyba że zamawiający ma uzasadnione podstawy do zakwestionowania informacji wynikających z zaświadczenia lub certyfikatu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie:
CZEŚĆ I zamówienia 4000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100); CZEŚĆ II zamówienia 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Jeżeli Wykonawca ubiega się o więcej niż jedną część zamówienia, musi wpłacić wadium do każdej części o którą się ubiega,
2) wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert i utrzymania nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania oferta,
3) wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być ważne minimum przez okres związania oferta, dotyczyć przedmiotowego zamówienia i zawierać klauzule gwarantujące możliwość zatrzymania wadium
w przypadkach, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy pzp,
4) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr 16 1160 2202 00000005 0724 6399 Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Bank Milenium S.A.
5) jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej). Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani będą do złożenia nie później niż dzień przed terminem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego kopii umowy o współpracy podmiotów działających wspólnie (np. umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Informacja na temat rodzaju i zakresu zmian umowy oraz warunków ich wprowadzania znajduje się we wzorze umowy stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 6-I; 6-II do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostepna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-05 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-03

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym z możliwością negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Negocjacje ofert nie są obowiązkowe.
3. Zamawiający ogranicza liczbę wykonawców, których zaprosi do negocjacji ofert: do trzech wykonawców.
4. Selekcja wykonawców nastąpi na podstawie kryterium oceny ofert określonego w rozdziale 20 SWZ, co oznacza, że w przypadku skorzystania z możliwości negocjacji, Zamawiający do negocjacji zaprosi trzech wykonawców, którzy zdobyli najwięcej punktów w kryterium oceny ofert.
5. Oferta ostateczna nie może przedstawiać warunków gorszych niż w pierwotnej ofercie. Dopuszczalne jest złożenie oferty ostatecznej z warunkami tożsamymi jak w ofercie złożonej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówienie.
6. Negocjacje dotyczą wyłącznie tych elementów treści oferty, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1) oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu oferty o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1 do SWZ. Treść oferty musi być zgodna z warunkami zamówienia. Wszelkie wymagane dokumenty stanowią załączniki
do oferty.
UWAGA:
W związku z tym, ze Zamawiający udostępnia Wykonawcom własny "Formularz oferty" (tj. nie za pośrednictwem interaktywnego "Formularza ofertowego", który umożliwia Platforma e-zamówienia), podczas czynności składania oferty może pojawić się komunikat o następującej treści: "Czy chcesz kontynuować ?" Postępowanie nie posiada opublikowanego formularza do tego etapu postępowania.
Plik [w tym miejscu pojawia się nazwa pliku] nie jest poprawnym formularzem interaktywnym wygenerowanym na Platformie." W takim przypadku należy wybrać opcje "Tak, chcę kontynuować".
2) wraz z oferta należy złożyć:
a) wypełniony formularz cenowy - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 5-I; 5-II do SWZ,
b) upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych. W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo,
c) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 9 do SWZ (wyłącznie w przypadku, gdy wykonawca powołuje się na zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby),
d) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3 do SWZ (dotyczy wyłącznie podmiotów występujących wspólnie, np. konsorcjum, spółka cywilna),
e) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.