eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przemyśl › USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA ŚWIADCZONA DLA MUZEUM NARODOWEGO ZIEMI PRZEMYSKIEJ W PRZEMYŚLUOgłoszenie z dnia 2023-11-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA ŚWIADCZONA DLA MUZEUM NARODOWEGO ZIEMI PRZEMYSKIEJ W PRZEMYŚLU

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej

1.3.) Oddział zamawiającego: MNZP

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650964743

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac płk. Berka Joselewicza 1

1.5.2.) Miejscowość: Przemyśl

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-700

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: administracja@mnzp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mnzp.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Muzeum

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA ŚWIADCZONA DLA MUZEUM NARODOWEGO ZIEMI PRZEMYSKIEJ W PRZEMYŚLU

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dd57c556-8c60-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00514358

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00086311/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługa ochrony fizycznej osób i mienia świadczona dla Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/mnzp . Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego - akceptuje warunki korzystania z platformy zakupowej , określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej w zakładce REGULAMIN oraz uznaje go za wiążący. - zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej po adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45instrukcje

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający spełnia wymogi określone w Rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27.04. 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarz.danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05. 2016 r.), dalej: RODO,dane osobowe podane przez
wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO i zgodnie z przepis. krajowymi.Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na
podst.art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiot. postępow. o udzielenie zamówienia publ.Usługa ochrony fizycznej
osób i mienia dla Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych będą
osoby lub podmioty, którym zostanie udostęp dokumen.z art. 96 ust. 3 Pzp, i art. 6 ustawy z 6 .09. 2001 r. o dostępie do info.
publicz.Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postęp. będą przechowyw. przez okres 4 lat, od dnia zakończenia
postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechow. obejmuje cały czas trwania umowy.Klauzula info.,w
art. 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się w zał.nr 5 do SWZ.Zamawiający nie planuje przetwarz. danych osobow. wykonawcy w celu
innym niż cel określony w lit. b pow. Jeżeli administr.będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, (tj. cel
określony w lit. b pow.), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym celu oraz udzieli jej
wszelkich innych stosownych info, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w
przedmiot. postęp, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymag. przez RODO. Do obowiązków tych należą:
info. przewidziany w art. 13 RODO względem osób fiz., których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca
bezpośr.pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego;obowiązek
info. wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane
wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego.W celu
zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej,
której dane zostały przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu przez niego
obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – treść oświadczenia została zawarta w zał. nr 2 do SWZ
formularz oferty (pkt 15).Zamawiający informuje, że:Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane
osob.dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) do upływu terminu na ich wniesienie.Udostępnianie protokołu i
załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1
RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub
światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w
celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej
osoby), zebranych w toku postęp

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 261.22.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są usługi ochroniarskie, kod CPV: 79710000-4, wykonywane dla MNZP na podstawie i zgodnie z przepisami:
- ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 2021.1995 ze zm.) z aktami wykonawczymi do ustawy;
- rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą
i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz. U. z 2014 r. poz. 1240);
- Regulaminu ogólnych warunków i trybu wykonywania ochrony muzeów i innych jednostek organizacyjnych podlegających obowiązkowej ochronie, podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Kultury (M.Kul.2002.5.77 z 2002 r.)
- Planów ochrony Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej wraz z załącznikami.
2. Ochrona stała – realizowana nieprzerwanie przez całą dobę (dwie zmiany) i 7 dni w tygodniu przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne, w ramach jednoosobowej obsady, na posterunku z obowiązkiem wykonywania obchodów.
3. Ochrona czasowa – realizowana w godzinach udostępniania publicznie wystaw
i zbiorów muzealnych (od wtorku do niedzieli, tj.: 39 godzin tygodniowo) przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne, w ramach jednoosobowej obsady, wykonywana metodą patrolową.
4. Ochrona czasowa – realizowana w godzinach udostępniania publicznie wystaw i zbiorów muzealnych w Oddziale Muzeum Historii Miasta Przemyśla (od wtorku do niedzieli, tj.: 39 godzin tygodniowo) przez kwalifikowanego pracownika ochrony, w ramach jednoosobowej obsady, wykonywana metodą patrolową.
5. Obchód – realizowany przez osobę nadzorującą (wskazaną w księdze realizacji umowy), posiadającą stosowne kwalifikacje, tj. wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony oraz dopuszczoną do pracy z bronią. Obchód wykonywany będzie przynajmniej raz w miesiącu w celu bieżącego sprawdzenia sprawowanej ochrony oraz doraźnemu rozpoznaniu zagrożeń.
6. Stały dozór sygnałów alarmowych – realizowany nieprzerwanie przez całą dobę (dwie zmiany) i 7 dni w tygodniu, polegający na nadzorowaniu
i monitorowaniu sygnałów alarmów włamaniowych, pożarowych oraz napadowych do zewnętrznego uzbrojonego stanowiska interwencyjnego
z systemów alarmowych zainstalowanych w ośmiu obiektach Zamawiającego, znajdujących się przy pl. płk. Berka Joselewicza 1 w Przemyślu, ul. Rynek 9
i Serbańska 7 w Przemyślu, ul. Władycze 3 w Przemyślu oraz przy ul. Rogozińskiego 30 w Przemyślu.
7. Ochrona realizowana nieprzerwanie przez całą dobę (dwie zmiany) i 7 dni
w tygodniu – polegająca na zapewnieniu użycia uzbrojonych grup interwencyjnych (min. dwóch kwalifikowanych pracowników ochrony w składzie grupy interweniującej) w sytuacji zasygnalizowanego zagrożenia z obiektów Zamawiającego. Wymagany czas dojazdu grupy interwencyjnej – wskazany w ofercie (maksymalnie do 10 minut).
8. Ochrona okazjonalna (posterunek doraźny, konwój) – polegająca na zapewnieniu przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne: konwojów zbiorów, zabezpieczania imprez lub innych sytuacji nadzwyczajnych wymagających ochrony (na podstawie dodatkowego zlecenia według ustalonej stawki godzinowej podanej w formularzu ofertowym).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego
w zakresie realizacji zamówienia określa - załącznik nr 1 do SWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz załącznik nr 6–Projektowane postanowienia umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się następującymi kryteriami:
1) cena za realizację zamówienia (C) – 60%=60pkt.
C = (CN/CB) x 60 pkt
C – ilość punktów w kryterium cena
CN – cena najniższa
CB – cena badana
Przeliczeniu wg podanego wzoru podlegała będzie wartość brutto (ogółem). Oferta przedstawiająca najniższą sumę wartości brutto
uzyska maksymalną liczbę punktów: 60. Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniejszą ilość punktów wyliczonych – wg
powyższego opisu.
Wpisać wartość w załączniku nr 2 do SWZ
2) doświadczenie personelu (D) – 30 %=30pkt.
30 pkt – otrzyma Wykonawca, który skieruje do realizacji zamówienia 100 procent osób (przez cały okres umowy), które w okresie
ostatnich 3 lat co najmniej jeden rok wykonywały usługę (udokumentowaną) w zakresie bezpośredniej ochrony fizycznej w ramach
specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych – wymaganie dotyczy pracowników, którzy będą wykonywać usługę na terenie
MNZP.
0 pkt - otrzyma Wykonawca, który skieruje do realizacji zamówienia osoby, które w okresie ostatnich trzech lat nie wykonywały usługi
w zakresie bezpośredniej ochrony fizycznej w ramach specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych.
Wpisać wartość w załączniku nr 2 do SWZ
3) szybkości reakcji grupy interwencyjnej (I) – 10 %=10pkt.
0 pkt – otrzyma Wykonawca, który zaoferuje czas reakcji i dojazdu grupy interwencyjnej powyżej 7 minut
10 pkt – otrzyma Wykonawca, który zaoferuje czas reakcji i dojazdu grupy interwencyjnej w przedziale do 7 minut.
Maksymalny czas reakcji i dojazdu grupy interwencyjnej nie może przekroczyć 10 minut pod rygorem odrzucenia oferty.
Wpisać wartość w załączniku nr 2 do SWZ
2. Zamawiający dokona wyboru oferty tego z wykonawców, którego oferta uzyska w wyniku oszacowania najwyższą liczbę punktów. Przyznanie punktów odbędzie się w oparciu o następujący wzór:
Ocena oferty = C + D + I
gdzie:
C – liczba punktów za kryterium: cena brutto oferty
D – liczba punktów za kryterium: doświadczenie personelu
I – liczba punktów za kryterium: szybkość reakcji grupy interwencyjnej
Maksymalna liczba punktów jaką po zsumowaniu punktów dla każdego kryterium może uzyskać oferta – 100 pkt. Ocena ofert
dokonywana będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie personelu (D)

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: szybkość reakcji grupy interwencyjnej (I)

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku odnośnie zdolności podmiotu do występowania w obrocie gospodarczym.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
- wykonawca spełni warunek jeżeli posiada aktualną koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wydaną na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz.U. 2021 r., poz. 1995 ze zm.) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- wykonawca musi posiadać zdolność kredytową która musi być zdolnością realną, aktualną na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu (na dzień składania ofert)
- wykonawca spełni warunek, jeżeli posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000 zł.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
- warunki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.
a) należycie wykonał lub należycie wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usługi
o charakterze i złożoności porównywalnych z przedmiotem
i zakresem niniejszego zamówienia. Każda usługa musi być świadczona na podstawie odrębnej umowy, trwającej nieprzerwanie min. 6 miesięcy, o wartości brutto min. 150 000,00 zł. Za usługę wykonywaną w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert zamawiający uzna usługę, której data rozpoczęcia przypada w tym okresie.
Poprzez zamówienie o charakterze i złożoności porównywalnych z przedmiotem
i zakresem zamówienia należy rozumieć ochronę osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej. W sytuacji, gdy wykonawca na potwierdzenie spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej, wykaże usługę będącą w trakcie realizacji, zamawiający wymaga, aby na dzień składania ofert, usługa była świadczona nieprzerwanie przez okres min. 6 miesięcy.

b) dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (wpis do wykazu pracowników kwalifikowanych i pozwolenie na broń), niekaranych za przestępstwo umyślne, zapewniając możliwość podjęcia skutecznych działań w określonym czasie zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: - oświadczenie w zakresie w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp dotyczącego zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2023.1689), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie – wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 9 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: -aktualna koncesja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wydaną na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz.U. 2021.1995 ze zm.) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego.
-polisa ubezpieczeniowa- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000 zł.
- wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia z oświadczeniem, że nie zostali skazani – załącznik nr 7 do SWZ(dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, niekaranych za przestępstwo umyślne, zapewniając możliwość podjęcia skutecznych działań w określonym czasie zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w Zał. nr 1 – Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia)
- wykaz usług potwierdzonych referencjami – załącznik nr 8 do SWZ(należycie wykonał lub należycie wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej2usługi o charakterze i złożoności porównywalnych z przedmiotem i zakresem niniejszego zamówienia. Każda usługa musi być świadczona na podstawie odrębnej umowy, trwającej nieprzerwanie min. 6 miesięcy, o wartości brutto min. 150 000 zł. Za usługę wykonywaną w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz oferty-Załącznik nr 2 –
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby-Załącznik nr 4 – jeżeli dotyczy
Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby-Załącznik nr 4a –jeżeli dotyczy
Klauzula informacyjna RODO-Załącznik nr 5
Dokument wadium ( wniesionego w innych formach niż w pieniądzu- jeżeli dotyczy)
Pełnomocnictwo- gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie
zamówieniapublicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu oferty, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy- załącznik nr 6 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-06 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/mnzp

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-06 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca zobowiązany jest, aby przez cały okres trwania Umowy realizować niniejsze zamówienie wyłącznie przez pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, tzn. aby każda roboczogodzina była wypracowana w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z późn. zm.) – wymaganie nie dotyczy pracowników ochrony wykonujących czynności grupy interwencyjnej, zewnętrznego uzbrojonego stanowiska interwencyjnego monitorującego alarmy, czynności konwojowych i innych niezwiązanych z bezpośrednią ochroną fizyczną wykonywaną na terenie MNZP.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.