eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gostynin › "Sukcesywne dostawy wędlin, mięsa różnego oraz drobiu i wyrobów drobiarskich dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie na rok 2024".Ogłoszenie z dnia 2023-11-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
"Sukcesywne dostawy wędlin, mięsa różnego oraz drobiu i wyrobów drobiarskich dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie na rok 2024”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Gostyniński

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611016100

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Romana Dmowskiego 13

1.5.2.) Miejscowość: Gostynin

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-500

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.7.) Numer telefonu: 242357981

1.5.8.) Numer faksu: 242357985

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gostynin.powiat.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.gostynin.powiat.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Sukcesywne dostawy wędlin, mięsa różnego oraz drobiu i wyrobów drobiarskich dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie na rok 2024”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f424bedb-8ab0-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00513916

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00042628/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 "Sukcesywne dostawy wędlin, mięsa różnego oraz drobiu i wyrobów drobiarskich na potrzeby Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie na rok 2024"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f424bedb-8ab0-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f424bedb-8ab0-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl lub poczty elektronicznej na adres: przetargi@gostynin.powiat.pl, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu Platformy e-Zamówienia.
2)Ofertę składa się pod rygorem nieważności, zgodnie z wyborem Wykonawcy:
- w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym),
- w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
wyłącznie poprzez Platformę e-Zamówienia.
3)Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady
i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
4)Komunikacja w postępowaniu, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, w szczególności przekazywanie wezwań, zawiadomień, zadawanie pytań i udzielenie odpowiedzi z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej: na adres: przetargi@gostynin.powiat.pl lub przy użyciu formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze”(„Formularze do
komunikacji”). Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
5)Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
6) W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
7) Zamawiający dopuszcza, z wyłączeniem składania ofert przez Wykonawców, możliwość przesłania dokumentów zarówno przez Wykonawców jak i Zamawiającego za pomocą standardowej poczty elektronicznej (e-mail).
8) Całość korespondencji prowadzonej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą odbywać się będzie z zachowaniem postanowień zawartych w ustawie Prawo zamówień publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452).
9) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu, których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej opisano w pkt. 8 SWZ.
10) Sposób składania ofert opisano w pkt. 14 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz. Urz. UE L 119, s. l), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Gostyninie reprezentowane przez Starostę Gostynińskiego z siedzibą przy ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin, e-mail: starosta@gostynin.powiat.pl.
2. Kontakt z Administratorem Danych jest możliwy pod adresem e-mail: starostwo@gostynin.powiat.pl, telefonicznie 24 235 79 77 lub listownie na adres Administratora.
3. Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Gostyninie jest Pani Katarzyna Gontarek, z którą kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gostynin.powiat.pl lub listownie na adres Administratora.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie przesłanki:
• art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - na etapie postępowania o udzielenie zamówienia,
• art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji zawartej umowy (przetwarzanie danych niezbędne do wykonania zawartej umowy, bądź podjęcia działań przed jej zawarciem) - na etapie podpisania umowy.
5. Celem przetwarzania danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Gostyninie jest realizacja zadań publicznych Administratora, świadczenie przez niego usług, a także wykonywanie obowiązków prawnych i dochodzenie ewentualnych roszczeń, wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed roszczeniami, jeśli takowe się pojawią. Dane osobowe przetwarzane są w celu prawidłowej realizacji tych zadań, wykonania obowiązków prawnych, jakie ciążą na Administratorze.
6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania zadania/umowy/świadczenia.
7. Posiadają Państwo:
o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych *;
o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Państwu:
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
8. Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany prawem a uszczegółowiony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
9. Jeżeli Pan/Pani uzna, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej, podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej oraz współpracujące z nami firmy, w tym informatyczne, kurierskie na podstawie zawartych umów.
11. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.
Pełne zapisy dotyczące klauzuli informacyjnej RODO zawarte w pkt 44 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IP.272.12.2023.DPS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1. Sukcesywne dostawy wędlin – towar I klasy jakości, świeży, wysokiej jakości sensorycznej i mikrobiologicznej, w następujących ilościach:

Lp. Asortyment Orientacyjna ilość w kg Skład wymagany przez Zamawiającego
1. Baleron na pętelce 50 Mięso wieprzowe min 60%
2. Bekon/wędzonka bekonowa vac 40 Mięso wieprzowe min 60%
3. Boczek faszerowany/rolada zbójnicka/rolowany z czosnkiem 40 Mięso wieprzowe min. 60%
4. Boczek wędzony surowy 100 Mięso wieprzowe min. 85%
5. Kaszanka cienka 250 Wątroba wieprzowa minimum 40%
6. Kiełbasa biała surowa z szynki 150 Mięso wieprzowe minimum 60%
7. Kiełbasa szynkowa/szynkówka/ szynkowa extra 80 Mięso wieprzowe minimum 60%
8. Kiełbasa typu „golonkowa” 40 Mięso wieprzowe minimum 50%
9. Kiełbasa typu „krakowska” parzona 80 Mięso wieprzowe minimum 60%
10. Kiełbasa cienka typu „zwyczajna”, „śląska”, „podwawelska” 400 Mięso wieprzowe minimum 75%
11. Kiełbasa typu „żywiecka” 80 Mięso wieprzowe minimum 60%
12. Łopatka wędzona 40 Mięso wieprzowe min 80%
13. Mortadela codzienna 100 Mięso wieprzowe min. 20%,
mięso z kurczaka min. 15%,
14. Ogonówka 30 Mięso wieprzowe min. 90%
15. Parówkowa 100 MOM maksimum 50%
16. Paski wędzone/żeberko wędzone 50 Mięso wieprzowe min. 90%
17. Pasztet pieczony/pasztet z pieca 100 Mięso wieprzowe min. 20%
18. Pasztetowa wyborna 150 Surowce wieprzowe min. 20%
19. Pieczeń rzymska/wiedeńska 60 Mięso wieprzowe min. 45%
20. Polędwica wieprzowa/sopocka 100 Mięso wieprzowe minimum 60%
21. Salceson biały (włoski) podrobowy 100 Mięso wieprzowe minimum 60%
22. Smalec wyborowy 10 Tłuszcz wieprzowy
23. Szynka gotowana/szynka farmerska 80 Mięso wieprzowe min. 60%
24. Szynka konserwowa/blok łopatkowy 80 Mięso wieprzowe minimum 40%
25. Szynka mielona/blok tyrolski/tyrolska 150 Mięso wieprzowe min. 50%
26. Szynka wieprzowa wędzona (wiejska) 80 Mięso wieprzowe min. 60%

4.2.6.) Główny kod CPV: 15131130-5 - Wędliny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę w części nr 1, 2, 3 zamówienia na podstawie następujących kryteriów. We wszystkich częściach postępowania Zamawiający będzie kierował się takimi samymi kryteriami oceny ofert.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:
Cena ofertowa brutto – 100 pkt.
Zamawiający, zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych określił w opisie przedmiotu zamówienia określił standardy jakościowe do odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
Maksymalna ilość punktów do zdobycia- 100 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2. Sukcesywne dostawy mięsa różnego – towar I klasy jakości, świeży, wysokiej jakości sensorycznej i mikrobiologicznej, w następujących ilościach:

Lp. Asortyment Orientacyjna ilość w kg
1. Boczek świeży 10
2. Flaki wołowe 80
3. Golonka świeża 70
4. Karkówka bez kości 200
5. Kości 50
6. Łopatka bez kości 100
7. Mięso gulaszowe 250
8. Mięso mielone wieprzowe świeże (nie garmażeryjne 50
9. Nogi wieprzowe świeże 40
10. Schab wieprzowy świeży bez kości 250
11. Słonina 10
12. Szynka bez kości 150
13. Wołowina bez kości zrazowa 50
14. Karkówka wołowa 40
15. Szponder 30
16. Antrykot 30
17. Żeberka wieprzowe świeże paski 100
18. Żeberka wołowe świeże paski 50

4.2.6.) Główny kod CPV: 15110000-2 - Mięso

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę w części nr 1, 2, 3 zamówienia na podstawie następujących kryteriów. We wszystkich częściach postępowania Zamawiający będzie kierował się takimi samymi kryteriami oceny ofert.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:
Cena ofertowa brutto – 100 pkt.
Zamawiający, zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych określił w opisie przedmiotu zamówienia określił standardy jakościowe do odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
Maksymalna ilość punktów do zdobycia- 100 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3. Sukcesywne dostawy drobiu i wyrobów drobiarskich – towar I klasy jakości, świeży, wysokiej jakości sensorycznej i mikrobiologicznej, w następujących ilościach:

Lp. Asortyment Orientacyjna ilość w kg Skład wymagany przez Zamawiającego
1. Ćwiartka tylna z kurczaka 300 Mięso drobiowe
2. Filet z piersi kurczaka 250 Mięso drobiowe
3. Flaki drobiowe 60 Żołądki drobiowe gotowane min. 50%
4. Kurczęta klasy A 350 Mięso drobiowe
5. Mielonka kutnowska 50 Mięso drobiowe min. 50%
6. Parówki drobiowe/parówki hot-dog 100 MOM maksimum 50%
7. Parówkowa drobiowa 50 MOM maksimum 50%
8. Pasztet drobiowy pieczony 100 Mięso minimum 53%, w tym mięso wieprzowe minimum 36%, mięso drobiowe minimum 17%
9. Pasztetowa drobiowa 100 Surowce drobiowe min 36% (w tym skórki z kurczaka, mięso z kurczaka, wątroba z kurczaka)
10. Pieczeń kutnowska/wiedeńska 40 Mięso drobiowe min. 20%
Mięso wieprzowe min. 15%
11. Podudzie (pałka) z kurczaka świeża 300 Mięso drobiowe
12. Polędwica drobiowa/indyk z pasieki 100 Mięso z kurczaka minimum 44%
13. Porcje rosołowe 1000 Mięso drobiowe
14. Rolada drobiowa parzona/ rolada z gęsią i ze śliwką 50 Mięso drobiowe
15. Serca drobiowe świeże 30 Mięso drobiowe
16. Skrzydło z kurczaka 200 Mięso drobiowe
17. Smaczek konserwowy/ smaczek w konserwie 80 Mięso min 50%, w tym mięso wieprzowe min 32%, mięso drobiowe min 12%, mięso wołowe min 6%
18. Szynka drobiowa (typu „złocista”) 150 Mięso drobiowe min. 80%
19. Szynka konserwowa drobiowa 80 Mięso drobiowe minimum 40%
20. Wątróbka drobiowa 200 Wątróbka drobiowa
21. Żołądki drobiowe świeże 60 Żołądki drobiowe

4.2.6.) Główny kod CPV: 15112000-6 - Drób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę w części nr 1, 2, 3 zamówienia na podstawie następujących kryteriów. We wszystkich częściach postępowania Zamawiający będzie kierował się takimi samymi kryteriami oceny ofert.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:
Cena ofertowa brutto – 100 pkt.
Zamawiający, zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych określił w opisie przedmiotu zamówienia określił standardy jakościowe do odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
Maksymalna ilość punktów do zdobycia- 100 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

- zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie dostawę, co najmniej jednej dostawy wędlin (dla części 1), mięsa różnego (dla części 2) oraz drobiu i wyrobów drobiarskich (dla części 3) o wartości nie mniejszej niż:
- dla części I – dostawa wędlin – 40 000,00 złotych brutto,
- dla części II – dostawa mięsa różnego – 20 000,00 złotych brutto,
- dla części III – dostawa drobiu i wyrobów drobiarskich – 30 000,00 złotych brutto

Powyższy warunek dotyczy również dostawy lub dostaw niezakończonych, czyli w trakcie ich wykonywania, przy czym ich łączna wartość do momentu upływu terminu składnia ofert musi spełniać ww. warunek.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych w tym
zakresie. Zamawiający dokona oceny braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie oświadczenia z pkt. 5.5.) niniejszej sekcji

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)wykaz dostaw wędlin, mięsa różnego oraz drobiu wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; ( wykaz według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ).
Za spełnienie warunku uznane zostanie wykonanie, co najmniej jednej dostawy wędlin (dla części 1), mięsa różnego(dla części 2) oraz drobiu i wyrobów drobiarskich(dla części 3) o wartości nie mniejszej niż:
- dla części I – dostawa wędlin – 40 000,00 złotych brutto,
- dla części II – dostawa mięsa różnego – 20 000,00 złotych brutto,
- dla części III – dostawa drobiu i wyrobów drobiarskich – 30 000,00 złotych brutto
wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie
Powyższy warunek dotyczy również dostawy lub dostaw niezakończonych, czyli w trakcie ich wykonywania, przy czym ich łączna wartość do momentu upływu terminu składnia ofert musi spełniać ww. warunek.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie- w tym spółki cywilne
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę).
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo (nie dotyczy spółki cywilnej), o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
4) Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
6) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia – każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:
7) Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
8) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów.
9) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym, jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zwartej umowy w zakresie regulowanym w art. 455 ustawy PZP oraz wskazanym we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-zamówienia - https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f424bedb-8ab0-11ee-b55a-a22b2d7f700e

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-05 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023r. poz. 1497 ze zm.), z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej,
b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej,
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.