eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Konin › Konserwacja budynków i lokali komunalnych zarządzanych przez PGKiM SP. z o.o. w KoninieOgłoszenie z dnia 2023-11-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Konserwacja budynków i lokali komunalnych zarządzanych przez PGKiM SP. z o.o. w Koninie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie

1.3.) Oddział zamawiającego: PGKiM Sp. z o.o. w Koninie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 310018543

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Marii Dąbrowskiej 8

1.5.2.) Miejscowość: Konin

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-510

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 632428276

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pgkim.konin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkim.konin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Usługi komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Konserwacja budynków i lokali komunalnych zarządzanych przez PGKiM SP. z o.o. w Koninie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c5c47864-8ac2-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00513736

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00015663/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Konserwacja budynków i lokali komunalnych zarządzanych przez PGKiM Sp. z o.o. w Koninie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c5c47864-8ac2-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: korespondencję należy prowadzić
przez portal e Zamówienia lub pocztę email wskazaną w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016
r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych
jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koninie Sp. z o.o. z siedzibą w
Koninie , ul. Marii Dąbrowskiej 8, telefon kontaktowy: 063 242-82-76, email:
przetargi@pgkim.konin.pl.2) Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pan Janusz Graczyk, tel.
kontaktowy 63 242-82-76; e-mail: iod@pgkim.konin.pl;3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 4) odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.5 ) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane,
zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 7) w odniesieniu do Pani/Pana
danych
osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pana) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie
administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub
daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub
daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO prawo do
sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz
jego załączników);c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego);d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;9) nie przysługuje Pani/Panu) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo
do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c)
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-9/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 409274,42 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Konserwacja w branży ogólnobudowlanej:
Konserwacja w zakresie drobnych robót ogólnobudowlanych w ramach miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego oraz
wykonywanie robót ogólnobudowlanych ze znacznym użyciem materiałów budowlanych w ramach wystawianych przez
Zamawiającego indywidualnych zleceń rozliczanych na podstawie stawki roboczogodziny (zaoferowanej przez Wykonawcę,
która stanowi jedno z kryteriów oceny ofert), kosztu materiałów oraz kosztów zakupu (% kosztów materiałów zaoferowany
przez Wykonawcę, który również stanowi jedno z kryteriów oceny ofert).
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu zamówienia w terminie: poniedziałek – sobota, godz. od 08:00
do 18:00.

4.2.5.) Wartość części: 80737,04 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena, Stawka roboczogodziny netto, Koszty zakupu materiałów (%)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Stawka roboczogodziny

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszty zakupu materiałów (%)

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Konserwacja instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej.
Konserwacja w zakresie drobnych robót instalatorskich i hydraulicznych w ramach miesięcznego wynagrodzenia
ryczałtowego oraz wykonywanie robót instalatorskich i hydraulicznych ze znacznym użyciem materiałów budowlanych w
ramach wystawianych przez Zamawiającego indywidualnych zleceń rozliczanych na podstawie stawki roboczogodziny
(zaoferowanej przez Wykonawcę, która stanowi jedno z kryteriów oceny ofert), kosztu materiałów oraz kosztów zakupu (%
kosztów materiałów zaoferowany przez Wykonawcę, który również stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Wykonawca
zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu zamówienia w terminie: poniedziałek – sobota, godz. od 08:00 do 18:00.
Termin wykonania zamówienia: 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia całodobowych dyżurów przez min. jednego pracownika wyposażonego w
aktywny telefon komórkowy.
Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przystępować do usuwania awarii w czasie nie dłuższym niż 60 minut od
momentu otrzymania informacji o jej wystąpieniu.
Podstawą do wypłaty nagrodzenia będzie faktura wraz z stanowiącym załącznik protokołem z odbioru
robót podpisanym przez obie strony.

4.2.5.) Wartość części: 107840,38 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena, Stawka roboczogodziny netto, Koszty zakupu materiałów (%)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Stawka roboczogodziny

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszty zakupu materiałów (%)

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Konserwacja instalacji elektrycznych.
Konserwacja w zakresie drobnych robót elektrycznych w ramach miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego oraz
wykonywanie robót elektrycznych ze znacznym użyciem materiałów budowlanych w ramach wystawianych przez
Zamawiającego indywidualnych zleceń rozliczanych na podstawie stawki roboczogodziny (zaoferowanej przez Wykonawcę,
która stanowi jedno z kryteriów oceny ofert), kosztu materiałów oraz kosztów zakupu (% kosztów materiałów zaoferowany
przez Wykonawcę, który również stanowi jedno z kryteriów oceny ofert).
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu zamówienia w terminie: poniedziałek – sobota, godz. od 08:00
do 18:00.
Termin wykonania zamówienia: 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia całodobowych dyżurów przez min. jednego pracownika wyposażonego w
aktywny telefon komórkowy.
Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przystępować do usuwania awarii w czasie nie dłuższym niż 60 minut od
momentu otrzymania informacji o jej wystąpieniu.
Podstawą do wypłaty nagrodzenia będzie faktura wraz z stanowiącym załącznik protokołem z odbioru robót podpisanym
przez obie strony.

4.2.5.) Wartość części: 80737,04 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena, Stawka roboczogodziny netto, Koszty zakupu materiałów (%)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Stawka roboczogodziny

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszty zakupu materiałów (%)

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Konserwacja instalacji domofonowych.
Konserwacja w zakresie drobnych robót elektrycznych w instalacjach domofonowych analogowych i cyfrowych w ramach
miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu zamówienia w terminie: poniedziałek – sobota, godz. od 08:00
do 18:00.
Termin wykonania zamówienia: 01.01.2024r. – 31.12.2024r.
Podstawą do wypłaty nagrodzenia będzie faktura wraz z stanowiącym załącznik protokołem z odbioru robót podpisanym
przez obie strony.

4.2.5.) Wartość części: 13512,96 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena, czas reakcji

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Konserwacja dźwigów osobowych. Konserwacja w zakresie drobnych robót przy dźwigach osobowych oraz dokonywanie
przeglądów technicznych w ramach miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego oraz wykonywanie robót przy dźwigach
osobowych ze znacznym użyciem materiałów budowlanych w ramach wystawianych przez Zamawiającego indywidualnych
zleceń rozliczanych na podstawie stawki roboczogodziny (zaoferowanej przez Wykonawcę, która stanowi jedno z kryteriów
oceny ofert), kosztu materiałów oraz kosztów zakupu (% kosztów materiałów zaoferowany przez Wykonawcę, który również
stanowi jedno z kryteriów oceny ofert).
Obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymywać dźwigi osobowe w stanie technicznym zapewniającym jego sprawną i
bezpieczną eksploatację.
Wykonawca ma obowiązek odnotować w książce konserwacji dźwigu cel pobytu i każdy pobyt na dźwigu z podaniem daty i
godziny.
Wykonywanie konserwacji dźwigów osobowych w zakresie i w sposób ustalony aktualną instrukcją konserwacji producenta
tj. ZUD w Warszawie oraz aktualnymi przepisami Urzędu Dozoru technicznego.
Sprawowanie nadzoru eksploatacyjnego polegającego na utrzymaniu dźwigów osobowych w stanie sprawności technicznej
zapewniającym niezawodność i bezpieczeństwo ich pracy.
Wykonywanie badań, prób i pomiarów ochronnych elektrycznych oraz innych czynności potrzebnych do ustalenia stanu
technicznego urządzenia ,a wymaganych przez Urząd Dozoru Technicznego. Uczestniczenie w badaniach okresowych
dźwigów osobowych przeprowadzanych przez Urząd Dozoru Technicznego w Ostrowie Wlkp., służby ppoż., BHP.
Obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymywać platformy przyschodowe dla osób niepełnosprawnych w stanie technicznym
zapewniającym jego sprawną i bezpieczną eksploatację przez osoby niepełnosprawne.
Wykonawca będzie przestrzegał terminów przeglądów technicznych.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu zamówienia w terminie: poniedziałek – sobota, godz. od 08:00
do 18:00.
Termin wykonania zamówienia: 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia całodobowych dyżurów przez min, jednego pracownika wyposażonego w
aktywny telefon komórkowy.
Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przystępować do usuwania awarii dźwigów osobowych w przypadku
zablokowania kabiny z osobami w jej wnętrzu czasie nie dłuższym niż 20 minut od momentu otrzymania informacji o jej
wystąpieniu. Powyższe działania powinny być prowadzone całodobowo we wszystkie dni tygodnia przez dwie przeszkolone
osoby, posiadające niezbędne uprawnienia.
Podstawą do wypłaty nagrodzenia będzie faktura wraz z stanowiącym załącznik protokołem z odbioru
robót podpisanym przez obie strony.

4.2.5.) Wartość części: 24150 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena, stawka roboczogodziny netto

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Stawka roboczogodziny netto

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Konserwacja węzłów cieplnych.
Konserwacja w zakresie robót przy węzłach cieplnych oraz dokonywanie przeglądów technicznych w ramach miesięcznego
wynagrodzenia ryczałtowego.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu zamówienia w terminie: poniedziałek – sobota, godz. od 08:00
do 18:00.
Termin wykonania zamówienia: 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia całodobowych dyżurów przez min. jednego pracownika wyposażonego w
aktywny telefon komórkowy.
Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przystępować do usuwania awarii w czasie nie dłuższym niż 60 minut od
momentu otrzymania informacji o jej wystąpieniu.
Podstawą do wypłaty nagrodzenia będzie faktura wraz z stanowiącym załącznik protokołem z odbioru
robót podpisanym przez obie strony.

4.2.5.) Wartość części: 20250 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena, stawka roboczogodziny netto

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Stawka roboczogodziny netto

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji oraz kontrola przewodów kominowych w budynkach komunalnych
zarządzanych przez PGKiM Sp. z o.o. w Koninie:
Część A:
Konserwacja w branży kominiarskiej.
Konserwacja w zakresie czyszczenia przewodów kominowych – przewody dymowe 4 x w roku, przewody wentylacyjne 1 x
w roku, , w terminach uzgodnionych z Zamawiającym oraz wykonywanie drobnych prac w zakresie przewodów kominowych
oraz urządzeń grzewczych w ramach wystawianych przez Zamawiającego indywidualnych zleceń rozliczanych na podstawie
stawki roboczogodziny zaoferowanej przez Wykonawcę oraz kosztu materiałów.
Przez czyszczenie przewodów kominowych należy rozumieć czyszczenie przewodów na całej ich długości wraz z głowicą
lub jej częścią wystającą ponad dach, łącznie z usunięciem sadzy ze spadów kominowych oraz odgruzowaniem i
usunięciem innych zbędnych przedmiotów znajdujących się
w przewodach.
Część B:
Roczna kontrola przewodów kominowych, zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.
Kontrola winna być przeprowadzona w sposób zapewniający uzyskanie wszelkich informacji służących do określenia
sprawności przewodów kominowych oraz podłączeń i możliwości ich bezpiecznego użytkowania przez czas wskazany w
ustawie Prawo budowlane.
Część C:
Przegląd wewnętrznych instalacji gazowych zasilanych gazem propan-butan w budynkach.

4.2.5.) Wartość części: 82047,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena i inne

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydawanie opinii/zaświadczeń po przeprowadzonym sprawdzeniu stanu przydatności eksploatacyjnej wszelkiego rodzaju przewodów kominowych, elementów technicznych przed oddaniem ich do użytku: po remoncie kominów, głowic kominowych, po kapitalnym remoncie, po rozbudowie lub przebudowie budynku, po wymianie lub naprawie przewodów

4.3.6.) Waga: 3

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydawanie opinii kominiarskich dotyczących podłączeń do przewodów kominowych wszelkiego rodzaju urządzeń grzewczo-kominowych i wentylacji z wyrysowaniem i wskazaniem ich na szkicu.

4.3.6.) Waga: 3

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydawanie opinii/zaświadczeń odnośnie prawidłowości podłączeń urządzeń kominowych w budynkach

4.3.6.) Waga: 2

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ustalanie przyczyn wadliwego działania urządzeń grzewczo- kominowych wraz z wydaniem każdorazowo pisemnej opinii.

4.3.6.) Waga: 2

Kryterium 6

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Badanie szczelności przewodów kominowych.

4.3.6.) Waga: 1

Kryterium 7

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przeprowadzanie inwentaryzacji urządzeń grzewczo-kominowych wraz z sporządzeniem niezbędnych szkiców lub rysunków roboczych.

4.3.6.) Waga: 1

Kryterium 8

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Inspekcje wnętrz przewodów kominowych kamerą kominową wraz z wydaniem opinii.

4.3.6.) Waga: 1

Kryterium 9

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czyszczenie pieców kaflowych wraz z łącznikiem.

4.3.6.) Waga: 1

Kryterium 10

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czyszczenie kuchni węglowych wraz z łącznikiem.

4.3.6.) Waga: 1

Kryterium 11

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odgruzowywanie, udrożnianie przewodów kominowych oraz usuwanie gniazd ptaków.

4.3.6.) Waga: 2

Kryterium 12

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Inne drobne prace w zakresie przewodów kominowych oraz urządzeń grzewczych w ramach wystawianych przez Zamawiającego indywidualnych zleceń, rozliczane na podstawie stawki roboczogodziny zaoferowanej przez Wykonawcę oraz kosztu materiałów. Stawka roboczogodziny wraz z narzutami obejmuje koszty dojazdów.

4.3.6.) Waga: 3

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu;
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
a) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Części 1-4, 6-7:
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
Część 5
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że posiada uprawnienia do konserwacji i napraw w zakresie dźwigów osobowych,
wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.
b) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Części 1-3, 5, 7:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę min.
100 000,00zł.
Części 4, 6:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę min.
50 000,00zł.
c) zdolności technicznej lub zawodowej:
Część 1:
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że:
- dysponuje lub będzie dysponował min. 1 samochodem towarowo-osobowym.
Część2:
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że:
- dysponuje lub będzie dysponował następującym sprzętem: min. 1 samochód towarowo-osobowy, min. 1 spirala
elektryczna do udrażniania kanalizacji sanitarnej i deszczowej o średnicy do Ø 160, min. 1 zamrażarka do rur stalowych
ocynkowanych i czarnych o średnicy do Ø 32 oraz min,
1maszyna do wymiany wkładek zaworów termostatycznych Valvex.
Część 3:
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że:
- dysponuje lub będzie dysponował następującym sprzętem: min. 1 samochód towarowo-osobowy, min. 1 miernik
rezystancji izolacji, min. 1 miernik impedancji pętli zwarcia, min. 1 miernik rezystencji i impedancji uziemienia;
- osoby, które zostaną skierowane do realizacji usługi posiadają Zaświadczenie kwalifikacyjne ,,E” w zakresie eksploatacji
urządzeń i instalacji elektroenergetycznych wydane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich, a przynajmniej 1 osoba
posiada Świadectwo kwalifikacyjne ,,D”
uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci na stanowisku dozoru wydane przez
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Część 4:
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że:
- dysponuje lub będzie dysponował min. 1 samochodem towarowo-osobowym.
Część5:
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że:
- dysponuje lub będzie dysponował następującym sprzętem: min. 1 samochód towarowo-osobowy;
- osoby, które zostaną skierowane do realizacji usługi posiadają zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające umiejętność
wykonywania czynności oraz znajomość warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych w
zakresie dźwigów, wydane przez Urząd Dozoru Technicznego oraz posiadają przynajmniej dwuletnią praktykę zawodową.
Część 6:
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że:
- dysponuje lub będzie dysponował następującym sprzętem: min. 1 samochód towarowo-osobowy.
Część 7:
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że:
- dysponuje lub będzie dysponował następującym sprzętem: min. 1 samochód towarowo-osobowy;
- osoby, które zostaną skierowane do realizacji usługi posiadają odpowiednie kwalifikacje kominiarskie oraz posiadają
przynajmniej dwuletnią praktykę zawodową.
Uwaga: Wykonawca, składając oferty na więcej niż 1 część zamówienia, musi wykazać spełniać wymagane warunki dla
każdej części zamówienia odrębnie, tj. te same zasoby osobowe i techniczne nie mogą występować w różnych częściach
zamówienia.
2. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w Części V pkt
1.2 niniejszej Specyfikacji zostaną spełnione, jeżeli Wykonawcy spełnią te warunki łącznie.
4. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada uprawnienia do konserwacji i napraw w zakresie dźwigów osobowych, wydane
przez Urząd Dozoru Technicznego.
Część 1-7: Dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Część 1-7: Dokument potwierdzający, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie posiadania odpowiedniej
zdolności technicznej i zawodowej. Dokument ten należy złożyć wypełniając dokument, którego wzór stanowi załącznik Nr 6 do
Specyfikacji.
Część 1-7: Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę wadium odrębnie dla każdej z części zamówienia, na którą składa
ofertę, w wysokości:
1.1. Część 1 – 1600,00 zł;
1.2. Część 2 – 2150,00 zł;
1.3. Część 3 – 1600,00 zł;
1.4. Część 4 – 250,00 zł;
1.5. Część 5 – 450,00 zł;
1.6. Część 6 – 400,00zł;
1.7. Część 7 – 1600,00zł
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
2.1. pieniądzu,
2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy
jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
2.3. gwarancjach bankowych,
2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych
2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 310).
3. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
VeloBank, numer rachunku: 31 1560 0013 2015 2804 6127 0003
z dopiskiem:
„Wadium - Konserwacja budynków i lokali komunalnych zarządzanych przez PGKiM Sp. z o.o. w Koninie Część…….”.
4.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, na cały okres związaniaofertą.
5.W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać
przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w pieniądzu przyjmuje się termin
uznania kwoty wadium na podanym wyżej rachunkubankowym.
6.Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jakooryginał gwarancji lub poręczenia w postaci
elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodująceutratę wadium przez Wykonawcę określone w
ustawie p.z.p. ,tj.:
a)Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust.2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego
stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 , oświadczenia , o którym mowa w art. 125 ust. 1 , innych
dokumentówluboświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki , o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co
spowodowało brakmożliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej,
b) Wykonawca , którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowyw sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych wofercie.,
c) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało sięniemożliwez przyczyn leżących po stronie wykonawcy ,
którego oferta została wybrana.
2) Z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwotywadium,
3) Powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwszeżądanie,
4) Termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą,
5) W treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa przedmiotowego postępowania,
6) Beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Miasto Konin plac Wolności 1, 62-500 Konin NIP: 6652899834.
7) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy p.z.p. ) Zamawiający
wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią wszystkich wykonawców wspólnie obiegających się o
udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia(konsorcjum).
7.Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium , wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium
nieprzerwanie do upływu terminuzwiązaniaofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku , o którym mowa w art. 98
ust. 2 pkt 3ustawyp.z.p. zostanie odrzucona.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy p.z.p.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być
załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia,
o których mowa w Rozdziale X SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być
załączone do oferty.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X SWZ, składa każdy z wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
1. Projekt umowy stanowi załącznik Nr 3 do Specyfikacji.
2. SWZ oraz oferta złożona przez Wykonawcę w postępowaniu przetargowym są integralnymi częściami umowy.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność przedmiotu umowy z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi
w SWZ.
4. Roboty rozliczane są w złotych polskich(PLN)
5. Okres rękojmi za objętego przedmiotem umowy równy jest z okresem gwarancji jakości.
6. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca usunie bezpłatnie powstałe wady fizyczne.
7. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie rękojmi i gwarancji, zgodnie z przepisami Kodeksu
Cywilnego oraz kartą gwarancji.
8. W przypadku gdy Wykonawca uchyla się od realizacji rękojmi lub gwarancji, Zamawiający ma prawo, po wezwaniu do jej
realizacji w określonym przez siebie terminie, powierzenia usunięcia wad innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo
Wykonawcy.
9. Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o powstałych wadach i awariach przedmiotu umowy w ciągu 10
dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest zobowiązany do przystąpienia do usunięcia wad w terminie zgodnym ze
złożoną ofertą od momentu zgłoszenia wady lub awarii. Za przystąpienie do usunięcia wad i awarii uznaje się rozpoczęcie
czynność naprawczych.
10. Zgłoszenie wady przedmiotu umowy lub jego awarii będzie następowało drogą elektroniczną na adres e-mail
Wykonawcy.
11. W razie zaistnienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
12. Odstąpienie od umowy i zmiany umowy mogą nastąpić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-05 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.