eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pawłowice › Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego: "Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą pomiędzy DW933 ul. Pszczyńską i ul. Zapłocie w Pawłowicach"Ogłoszenie z dnia 2022-12-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego: „Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą pomiędzy DW933 ul. Pszczyńską i ul. Zapłocie w Pawłowicach”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: URZĄD GMINY PAWŁOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000542764

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zjednoczenia 60

1.5.2.) Miejscowość: Pawłowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-250

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pawlowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pawlowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://e-zp.pawlowice.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego: „Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą pomiędzy DW933 ul. Pszczyńską i ul. Zapłocie w Pawłowicach”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c7f244fe-6bfb-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00513530

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00014325/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego: „Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą pomiędzy DW933 ul. Pszczyńską i ul. Zapłocie w Pawłowicach”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00457716/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OR.271.37.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego:
„Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą pomiędzy DW933 ul. Pszczyńską i ul. Zapłocie w Pawłowicach” obejmującej:
a) budowę drogi gminnej o łącznej długości ok. 675 m, szer. 4,5-5,0m, klasa drogi D, kategoria ruchu KR 2-3
b) budowa skrzyżowania projektowanej drogi gminnej z drogo gminna ul. Zapłocie w Pawłowicach oraz skrzyżowania projektowanej drogi gminnej z droga wojewódzką nr 933 ul. Pszczyńska w Pawłowicach
c) budowę dwukierunkowej ścieżki pieszo-rowerowej o długości ok. 675 m
d) budowa miejsc parkingowych powyżej 10 miejsc parkingowych
e) budowę zatok autobusowych
f) budowę odwodnienia poprzez kanalizację deszczową, rów otwarty
g) budowę sieci oświetlenia drogowego,
h) przebudowę sieci na podstawie warunków wydanych przez ich gestorów (przez teren opracowania na podstawie mapy zasadniczej przebiegają następujące sieci: rurociąg wody przemysłowej 600, magistrala sieci wodociągowej 150, sieć gazowa 80, sieci elektroenergetyczne, sieć teletechniczna, ponadto niezinwentaryzowane teletechniczne i energetyczne sieci kolejowe)
i) inwentaryzację drzewostanu przewidzianego do wycinki

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Oferta z najniższą ceną 396.700,00 zł przewyższa kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.