eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pawłowice › Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego: "Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą pomiędzy DW933 ul. Pszczyńską i ul. Zapłocie w Pawłowicach"Ogłoszenie z dnia 2022-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego: „Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą pomiędzy DW933 ul. Pszczyńską i ul. Zapłocie w Pawłowicach”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: URZĄD GMINY PAWŁOWICE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000542764

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Zjednoczenia 60

1.4.2.) Miejscowość: Pawłowice

1.4.3.) Kod pocztowy: 43-250

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pawlowice.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pawlowice.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00465951

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-29

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00457716/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego prawidłowo ukończył minimum dwie dokumentacje projektowe budowy, rozbudowy, przebudowy drogi o wartości minimum 150.000,00 zł brutto,

2) skieruje do realizacji zamówienia:
Lp. Stanowisko Kwalifikacje (uprawnienia)
1 Główny projektant w specjalności drogowej uprawnienia budowlane w specjalności drogowej oraz wykaże wykonanie dwóch dokumentacji projektowych obejmujących budowę, przebudowę lub rozbudowę dróg każdej o wartości minimum 150 tyś zł brutto w okresie ostatnich 3 lat

2 Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
3 Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń


UWAGA: Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk, to znaczy jedna osoba może być wskazana w kilku lub wszystkich specjalnościach, jeśli tylko posiada wymagane przez zamawiającego uprawnienia

W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane
w art. 12a ustawy Prawo budowlane (tj Dz. U. z 2017 r. poz. 1332), ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (tj. Dz. U.
z 2016 poz. 1725).

Po zmianie:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego prawidłowo ukończył minimum dwie dokumentacje projektowe budowy, rozbudowy, przebudowy drogi o każda wartości minimum 150.000,00 zł brutto,

2) skieruje do realizacji zamówienia:
Lp. Stanowisko Kwalifikacje (uprawnienia)
1 Główny projektant w specjalności drogowej uprawnienia budowlane w specjalności drogowej oraz wykaże wykonanie dwóch dokumentacji projektowych obejmujących budowę, przebudowę lub rozbudowę dróg każdej o wartości minimum 150 tyś zł brutto w okresie ostatnich 3 lat

2 Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
3 Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń


UWAGA: Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk, to znaczy jedna osoba może być wskazana w kilku lub wszystkich specjalnościach, jeśli tylko posiada wymagane przez zamawiającego uprawnienia

W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane
w art. 12a ustawy Prawo budowlane (tj Dz. U. z 2017 r. poz. 1332), ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (tj. Dz. U.
z 2016 poz. 1725).

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-12-05 10:00

Po zmianie:
2022-12-06 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-12-05 10:05

Po zmianie:
2022-12-06 11:05

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-01-03

Po zmianie:
2023-01-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.