eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Świadczenie usługi polegającej na koordynowaniu i wsparciu w prowadzeniu zajęć sport., WF i dodatkowych w ramach lekcji WF dla uczniów SP nr 76 z O.Sportowymi we Wroc. w okresie 01.01.23-23.06.23 r.Ogłoszenie z dnia 2022-12-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usługi polegającej na koordynowaniu i wsparciu w
prowadzeniu zajęć sport., WF i dodatkowych w ramach lekcji WF dla uczniów SP nr 76 z O.Sportowymi we Wroc. w okresie 01.01.23–23.06.23 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 76 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI IM. ŻOŁNIERZY I ARMII WOJSKA POLSKIEGO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000692914

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wandy 13

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 53-320

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: Sekretariat.sp076@wroclawskaedukacja.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp76.wroclaw.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.prudenspdp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi polegającej na koordynowaniu i wsparciu w
prowadzeniu zajęć sport., WF i dodatkowych w ramach lekcji WF dla uczniów SP nr 76 z O.Sportowymi we Wroc. w okresie 01.01.23–23.06.23 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-70700984-6ee5-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00512274

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026491/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usługi polegającej na koord. i wsparciu w prowadzeniu zajęć sport., zajęć WF i zajęć dodatkowych w ramach lekcji WF dla uczniów SP76 z O.Sport. we Wrocławiu w okresie 01.01.23 – 23.06.23

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00461263/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/TPW1/03/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usługi polegającej na koordynowaniu i wsparciu w
prowadzeniu zajęć sportowych, zajęć wychowania fizycznego i zajęć
dodatkowych w ramach lekcji wychowania fizycznego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 76 z Oddziałami Sportowymi we Wrocławiu w okresie01.01.2023 – 23.06.2023 r.

4.5.3.) Główny kod CPV: 92000000-1 - Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 889390 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 889390 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 889390 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Wojskowy Klub Sportowy Śląsk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8960004449

7.3.3) Ulica: Oporowska 62

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 53-434

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 889390 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-06-23

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.