eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szydłowiec › Kompleksowe świadczenie usługi żywieniowej dla osób przebywających w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym



Ogłoszenie z dnia 2023-11-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowe świadczenie usługi żywieniowej dla osób przebywających w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670129870

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wschodnia 23

1.5.2.) Miejscowość: Szydłowiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-500

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: www.przetargi@zoz.szydlowiec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.szydlowiec.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowe świadczenie usługi żywieniowej dla osób przebywających w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6baf0064-8aa2-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00512094

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00075696/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Komlpeksowe świadczenie usługi żywieniowej dla potrzeb osób przebywających w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym w Szydłowcu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6baf0064-8aa2-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania zostały ujęte w par. VIII oraz XI SIWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SPZZOZ.DIGiTM 341/7/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usługi żywieniowej dla osób przebywających w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym prowadzone zgodnie z załącznikami numer 2a do SIWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzucenia Zamawiający stosował będzie się do kryteriów i wybierze ofertę, która uzyska najwyższą łączną ilość punktów.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości punktów, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub
oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
5. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 106, ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
6. W ofercie, o której mowa w ust. 6, Wykonawca ma obowiązek:
6.1. poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
6.2. wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
6.3. wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym
Zamawiającego, bez kwoty podatku;
6.4. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
7. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
8. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty,
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
9. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 8, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość od Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
 Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
 Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże:
a) kserokopię certyfikatu o wdrożeniu i stosowaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności HACCP,
b) aktualną opinię/ zezwolenie właściwego miejscowo organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej dot. obiektu, produkcji i obrotu żywnością.
c) aktualną decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zatwierdzającą środek transportu służący do wykonywania zamówienia jako spełniający odpowiednie wymagania do celów przewozu środków spożywczych.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi stosowne zaświadczenie o:
 niezaleganiu w opłacaniu składek – ZUS;
 niezaleganiu z opłacaniem podatków - US.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie zrealizował lub realizuje co najmniej jedną usługę w zakresie zbiorowego żywienia szpitalnego – zał. 10 do SIWZ.
2) oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu zapleczem kuchennym w postaci kuchni: podstawowej i awaryjnej.
Kuchnia awaryjna jest niezbędne, aby Wykonawca mógł zapewnić ciągłość żywienia w świadczeniu usług żywieniowych u Zamawiającego w czasie awarii kuchni podstawowej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2. W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt. 4 Wykonawca przedkłada:
a) Oświadczenie o braku podstawa do wykluczenia z postępowania - wypełnione i podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy – Załącznik nr 3 do SIWZ.
Oświadczenie o których mowa w ust. 1 i 2 stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymaganie przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
 Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń, o którym mowa w pkt. 2 ppkt a lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wezwie wykonawcę
odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu
bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą
przesłanki unieważnienia postępowania.
 Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych oświadczeń, o których mowa w pkt. 2 ppkt a.
 Jeżeli złożone przez wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt. 2 ppkt a
budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio
do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych
w tym zakresie dla oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia,
o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
 W przypadku wspólnie ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o których mowa ust. 1 i 2 składa każdy Wykonawca.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W zakresie wykonania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 273 ustawa PZP, Wykonawca przedkłada:
a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. Stosowane oświadczenie zawarte jest we wzorze stanowiącym zał. nr 3a do SIWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia wymaganych podmiotowych środków dowodowych, tj.:
1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z płaceniem podatków i opłat w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 – m-ce przed jego złożeniem.
2) zaświadczenie albo inny dokument właściwej jednostki organizacyjnej ZUS lub właściwej placówki KRUS potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed jego złożeniem.
3) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie atr. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, sporządzony nie wcześniej niż 3 – m-ce przed jego złożeniem jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
4) Oświadczenie o posiadaniu kuchni wraz z opinią Państwowej Inspekcji Sanitarnej – zał. nr 6
5) wykazu środków transportu (zał. nr 7) oraz aktualną decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zatwierdzającą środek transportu służący do wykonywania zamówienia jako spełniający odpowiednie wymagania do celów przewozu środków spożywczych.
6) Zamawiający w związku z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, które będą uczestniczyły przy wykonywaniu czynności związanych z przedmiotem zamówienia. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności: dwóch kucharzy, kucharza/ pomocy kuchennej, kierowcy. Zatrudnienie musi trwać nie krócej niż przez okres realizacji przedmiotu zamówienia- zał. nr 8.
7) Aktualną opinię/ zezwolenie właściwego miejscowo (pod względem lokalizacji zakładu przygotowującego posiłki) organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzającą, że:
 obiekt spełnia wymagania konieczne do zapewnienia higieny w procesie produkcji i w obrocie środkami spożywczymi oraz do zapewnienia właściwej jakości zdrowotnej tych artykułów w zakresie produkcji żywności, dozwolonych substancji dodatkowych lub innych składników żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością lub obrotem nimi;
 Wykonawca może produkować i obracać żywnością, czyli wykonywać i dostarczać posiłki na zewnątrz – decyzja musi zawierać zezwolenie na prowadzenie żywienia zbiorowego i realizacje usługi w systemie cateringowym;
8) oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu zapleczem kuchennym w postaci tzw. kuchni awaryjnej, w której będzie mógł zapewnić ciągłość żywienia w świadczeniu usług żywieniowych u Zamawiającego na czas awarii kuchni Zamawiającego dzierżawionej przez Wykonawcę – zał. nr 9.
9) kserokopię certyfikatu o wdrożeniu i stosowaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności HACCP,
10)Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. u. z 2020 r. poz. 1076) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (zał. nr 5).
11)Oświadczenie, że w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizował lub realizuje co najmniej jedną usługę w zakresie zbiorowego żywienia szpitalnego – zał. 10 do SIWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Jeżeli Wykonawca wspólnie ubiegają się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnym należy dołączyć do pliku zawierającego ofertę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 1 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-04 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.