eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Myślibórz › Przygotowywanie i wydawanie posiłków dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Myśliborzu w przedziale wiekowym 11-18 latOgłoszenie z dnia 2023-11-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przygotowywanie i wydawanie posiłków dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Myśliborzu w przedziale wiekowym 11-18 lat

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Myśliborzu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 525126855

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Marcinkowskiego

1.5.2.) Miejscowość: Myślibórz

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-300

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mosmysliborz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.powiatmysliborski.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5971734440

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Północna

1.11.4.) Miejscowość: Myślibórz

1.11.5.) Kod pocztowy: 74-300

1.11.6.) Województwo: zachodniopomorskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@cuwmysliborz.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: https://bip.cuwmysliborz.pl/

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowywanie i wydawanie posiłków dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Myśliborzu w przedziale wiekowym 11-18 lat

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5f5dc659-8aa2-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00511972

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00511831/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Przygotowywanie i wydawanie posiłków dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Myśliborzu w przedziale wiekowym 11-18 lat

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://cuwmysliborz.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://cuwmysliborz.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu Pełnomocnik Zamawiającego dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:
1) Elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@cuwmysliborz.pl lub za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://cuwmysliborz.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Pełnomocnika Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Pełnomocnika Zamawiającego przed upływem tego terminu (w godzinach pracy Pełnomocnika Zamawiającego, w dni robocze). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanym na adres e-mail Pełnomocnika Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres
e-mail Pełnomocnika Zamawiającego. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie.
3. Ogólne zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem ust. 8 niniejszego Rozdziału;
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego; https://cuwmysliborz.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl.
2) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
3) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Pełnomocnik Zamawiającego zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej.
Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
4) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Pełnomocnikiem Zamawiającego a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w niniejszej pozycji Pełnomocnik Zamawiającego nie miał możliwości umieszczenia szczegółowych informacji. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale X SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: kontakt@szczecinrodo.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w niniejszej pozycji Pełnomocnik Zamawiającego nie miał możliwości umieszczenia szczegółowych informacji. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale II SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CUW.131.165.2023.KpK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i wydawanie posiłków dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy w przedziale wiekowym 11-+18 lat.
2. Realizacja przedmiotu zamówienia planowana jest w okresie 6 miesięcy licząc od 01.01.2024r. Zamawiający informuje, iż pierwszym dniem świadczenia usługi będzie 02.01.2024r. – pierwszym posiłkiem do wydania będzie obiad.
Usługa będzie wykonywana przez 7 dni w tygodniu oraz dni ustawowo wolne od pracy i święta z wyłączeniem:
-ferii świątecznych z okazji Świat Wielkanocnych, których szczegółowe terminy określane są odrębnymi przepisami.
W ośrodku nie będą przebywać wychowankowie, więc będą to przerwy w wykonaniu usługi.
3. Zakres świadczonych usług obejmuje przygotowanie posiłków dla MOS w Myśliborzu z siedzibą w 74-300 Myślibórz, ul. Marcinkowskiego 10.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje codzienne wyżywienie wychowanków MOS w Myśliborzu. Pod pojęciem całodziennego wyżywienia należy rozumieć: śniadanie, II śniadanie, obiad (zupa, drugie danie, kompot), kolację.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1a do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55523100-3 - Usługi w zakresie posiłków szkolnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

8. Zamawiający przewiduje wykonanie przedmiotu umowy z ewentualnym zastosowaniem przez Zamawiającego prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy p.z.p. na następujących zasadach:
a) W przypadku wyczerpania kwoty umowy lub zrealizowaniu liczby miesięcy objętych wyżywieniem Zamawiający uprawniony jest do zlecania dodatkowej usługi przygotowania i wydawania posiłków nieprzekraczającej 50 % wartości netto podstawowego zamówienia.
b) Zamawiający uzależnia skorzystanie z prawa opcji od wystąpienia potrzeby zwiększenia liczby miesięcy w jakich świadczona będzie usługa, jak też potrzeby zwiększenia liczby serwowanych posiłków, a także po wyczerpaniu kwoty umowy oraz posiadania środków finansowych na ten cel.
c) Rozliczenie przedmiotu umowy objętego prawem opcji nastąpi na podstawie cen wskazanych w ofercie Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień umownych zawartych we wzorze umowy.
d) W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca będzie zobowiązany do dalszego świadczenia dostaw przez dodatkowy okres 6 miesięcy przypadających po upływie podstawowego terminu realizacji umowy.
e) Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, dlatego też nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
f) Zamówienie objęte prawem opcji Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, że zamierza z prawa opcji skorzystać.
g) Zasady dotyczące zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego.
h) Skorzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego nie stanowi zmiany umowy, czy też zawarcia dodatkowej umowy

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Pełnomocnik Zamawiającego wyznacza następujące warunki udziału w postępowaniu:
Zdolność techniczna lub zawodowa - doświadczenie Wykonawcy:
Minimalny poziom zdolności:
Warunek w rozumieniu Pełnomocnika Zamawiającego spełni Wykonawca, który nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie usługi polegające na przygotowywaniu oraz wydawaniu posiłków dzieciom w przedziale wiekowym 11-18 lat, przy czym każda z usług o wartości nie mniejszej niż 147.000,00 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) wypełniony formularz oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ,
2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ
3) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 2a do SWZ.
Uwaga! Część załącznika nr 2a do SWZ dotyczącą polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby wypełnia się tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby.
4) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania składane na podstawie ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.
5) dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentacji wykonawców tj. (1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru,
(2) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych.
UWAGA! Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli Pełnomocnik Zamawiającego może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w załączniku nr 2 do SWZ.
6) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby–realizacji danego zamówienia - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby może być zastąpione innym podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu;
Uwaga! Ww. dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby.
7) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazujące, które dostawy lub usługi, wykonają poszczególni wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ pkt 14.
Uwaga! Ww. oświadczenie należy wypełnić w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz wykonanych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 3 do SWZ wraz z załączeniem dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
UWAGA! Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli Pełnomocnik Zamawiającego może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w załączniku nr 2 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zgody obu Stron wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem art. 454 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych jest niedopuszczalna.
3. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w następujących sytuacjach:
a) zmiany podatku VAT, wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie podlegać automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego i nie wymaga sporządzania aneksu do Umowy;
b) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania Umowy, w zakresie dostosowującym umowę do tych zmian,
c) zmian zakresu realizacji zamówienia przez Podwykonawcę na pisemny wniosek Wykonawcy
d) zmiany Podwykonawcy lub wprowadzenia Podwykonawcy na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego
e) zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace lub wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2022r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 poz.2207).
4. Zamawiający zastrzega jednocześnie, że zmiany postanowień Umowy mogą być wprowadzone w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej jedynie po akceptacji zmian i wyrażeniu zgody na ich wprowadzenie przez Zamawiającego.
5. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem ust. 3 powyżej podlega unieważnieniu.
6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy, w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, w tym z obowiązkiem zmiany wynagrodzenia należnego podwykonawcy wg następujących zasad:
1) podstawą do wnioskowania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z uwagi na zmianę (wzrost/spadek) ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia będzie zmiana wzrost/spadek o co najmniej 20% wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny za kwartał poprzedzający kwartał w którym wystąpi podstawa wnioskowania, względem wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny za kwartał poprzedzający dzień złożenia oferty przez Wykonawcę. Poziom zmiany zostanie obliczony metodą nawiązań łańcuchowych.
2) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy dokonana zostanie z użyciem odesłania do wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, o którym mowa w pkt 1 powyżej,
3) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić jednorazowo, przy czym nie wcześniej niż po 6 miesiącach realizacji Umowy, w przypadku zdecydowania się przez Zamawiającego z możliwości z korzystania z prawa opcji,
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w niniejszej pozycji Pełnomocnik Zamawiającego nie miał możliwości umieszczenia wszystkich informacji. Szczegółowe dane znajdują się w załączniku nr 5 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-04 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://cuwmysliborz.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-04 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.