eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Malbork › Usługa utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych w trzech obiektach Sądu Rejonowego w MalborkuOgłoszenie z dnia 2023-11-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych w trzech obiektach
Sądu Rejonowego w Malborku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SĄD REJONOWY W MALBORKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000321879

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 17 Marca 3

1.5.2.) Miejscowość: Malbork

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@malbork.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.malbork.sr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Sąd

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Wymiar sprawiedliwości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych w trzech obiektach
Sądu Rejonowego w Malborku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7e47c477-8a16-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00511249

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00140618/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych w trzech obiektach Sądu Rejonowego w Malborku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7e47c477-8a16-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/
2. Zarejestrowanie w platformie e-Zamówienia oraz korzystanie z Platformy e-Zamówienia przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl
4. Postępowanie można wyszukać ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
6. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
7. Zalecenia Zamawiającego dotyczące podpisów.
7.1. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
- dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis formatem PAdES (PDF Advanced Electronic Signature),
- dla dokumentów w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpis formatem XAdES (XML Advanced Electronic Signature).
7.2. Zalecenia Zamawiającego odnośnie podpisu osobistego :
- w przypadku wykorzystywania aplikacji eDO App (obsługuje tylko dokumenty w formacie .pdf) na telefonach z obsługą technologii NFC wielkość dokumentów nie może przekraczać 5 MB,
- dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis wewnętrzny (otoczony),
-dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym lub otaczającym.
7.3. Zalecenia Zamawiającego odnośnie podpisu zaufanego :
-wielkość plików nie może przekraczać 10 MB,
-dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis formatem PAdES (podpisany plik ma rozszerzenie .pdf),
-dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES (podpisany plik ma rozszerzenie .xml).
8. Po podpisaniu plików, a przed ich załączeniem na Platformę e-Zamówienia zaleca się dokonanie weryfikacji kompletności i poprawności wszystkich złożonych podpisów (w szczególności gdy dokument był podpisywany przez kilku reprezentantów lub przy wykorzystaniu różnych podpisów). W przypadku korzystania z wariantu składania podpisów zewnętrznych konieczne jest załączenie na Platformę e-Zamówienia odpowiedniej pary plików, tj. pliku podpisywanego oraz pliku zawierającego podpis.
9. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
10. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
11. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
12. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
(cd. w IDW Tom I SWZ – limit znaków max 4000)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Malborku, z siedzibą w Malborku, ul. 17 Marca 3, 82-200 Malbork, reprezentowany przez:
• Prezesa Sądu
• lub Dyrektora Sądu
każdego z nich w zakresie realizowanych zadań z uwzględnieniem regulacji zawartych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem do korespondencji: Sąd Rejonowy w Malborku z siedzibą przy ul. 17 Marca 3, 82-200 Malbork lub adresem e-mail: iodo@malbork.sr.gov.pl, nr tel. 55 647 07 00.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Sąd Rejonowy w Malborku ze względu na niezbędność przeprowadzenia postępowania w przedmiocie zamówienia publicznego oraz wykonania umowy a także niezbędności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w celu realizacji zamówienia publicznego - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO (m.in. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Ustawa z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego lub realizacji zawartych umów na usługi, dostawy, roboty budowlane. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia lub obrony roszczeń, następnie zostaną zarchiwizowane, a usunięte zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o zasobach archiwalnych. W tym celu będziemy postępować zgodnie z obowiązującą w Sądzie instrukcją kancelaryjną w zw. z art. 78 lub 358 ustawy Pzp oraz ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
5. Dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne (za wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO), z uwzględnieniem przepisów szczególnych. Ponadto Państwa dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom danych tylko i wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych lub innych instrumentów prawnych zawieranych z podmiotami i organami publicznymi, świadczącymi na rzecz Sądu Rejonowego w Malborku usługi, z którymi wiąże się przetwarzanie danych osobowych, dla których administratorem jest Sąd Rejonowy w Malborku.
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. W przypadku niepodania przez Panią/Pana niezbędnych danych osobowych, nie będziemy mogli skutecznie przeprowadzić postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz realizować obowiązków wynikających z zawartych umów w wyniku udzielenia zamówienia.
(cd. w dalszej cz. ogłoszenia)

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): (cd. klauzuli RODO)
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym dane nie będą profilowane;
8. Posiada Pani/Pan prawo do:
• dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
• prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy daty postępowania lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-P-3/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

(Wyciąg z IDW Tom I SWZ)
3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania czystości obiektów Sądu Rejonowego w Malborku, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dostarczonym przez Zamawiającego, w następujących lokalizacjach:
a) Główna siedziba Sądu przy ul. 17 Marca 3, 82-200 Malbork, w której mieszczą się:
• Prezes Sądu, Dyrektor, Oddział Administracyjny, Księgowość,
• Wydziały: II Karny, V Ksiąg Wieczystych, VII Wykonywania Orzeczeń oraz Kuratorzy dla Dorosłych, I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej i II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej,

b) Wydziały:
• Wydziały: I Cywilny, III Rodzinny i Dla Nieletnich, IV Pracy mieszczą się w budynku Sądu pod adresem: ul. Poczty Gdańskiej 19, 82-200 Malbork,
• Wydział: IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim oraz pomieszczenia zajmowane przez kuratorów I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej i II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej mieszczą się w budynku Sądu pod adresem: ul. Warszawska 28, 82-100 Nowy Dwór Gdański /parter budynku/.
3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące zakresu, i zasad świadczenia usług określa Tom II SWZ (opis przedmiotu zamówienia, OPZ).
3.3. Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków wykonania przedmiotu zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy – Tom III SWZ (umowa wzór).

4.2.6.) Główny kod CPV: 90900000-6 - Usługi w zakresie sprzątania i odkażania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90910000-9 - Usługi sprzątania

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

90919100-3 - Usługi czyszczenia urządzeń biurowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty ocenione zostaną na zasadach określonych w IDW Tom I SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe jedno mycie wszystkich okien i ram okiennych łącznie z praniem firan we wszystkich trzech obiektach Zamawiającego ponad minimum określone w opisie przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe jedno czyszczenie na mokro wykładzin podłogowych i dywanów oraz mebli tapicerowanych we wszystkich trzech obiektach Zamawiającego ponad minimum określone w opisie przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Posiadanie przez Wykonawcę branżowego certyfikatu jakości wydanego przez jednostkę certyfikującą – niezależną od Wykonawcy (np. Polskie Centrum Akredytacyjne, jednostkę certyfikującą potwierdzającą jakość świadczonych usług ISO, etc.) poświadczającego, że Wykonawca realizuje usługi zgodnie z profesjonalnymi technologiami sprzątania, przy wykorzystaniu odpowiednich maszyn, narzędzi i środków chemicznych, przy udziale wykwalifikowanego personelu, oraz że usługi przez niego świadczone realizowane są zgodnie z normami bhp oraz są przyjazne dla środowiska naturalnego – lub do przedłożenia dokumentu równoważnego (czyli potwierdzającego – przez niezależną od Wykonawcy jednostkę - że Wykonawca realizuje usługi zgodnie z profesjonalnymi technologiami sprzątania, przy wykorzystaniu odpowiednich maszyn, narzędzi i środków chemicznych, przy udziale wykwalifikowanego personelu, oraz że usługi przez niego świadczone realizowane są zgodnie z normami bhp oraz są przyjazne dla środowiska naturalnego)

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

(wyciąg z IDW Tom I SWZ)
Rozdział 3
Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 80.000 zł; w przypadku określenia sumy ubezpieczenia w walucie innej niż złoty, Zamawiający przeliczy ją na złote po kursie średnim danej waluty NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia lub jej zmiany.

1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
1.4.1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym krótszym okresie), wykonywał lub wykonuje co najmniej 2 usługi utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych lub halach sportowych lub budynkach mieszkalnych lub hotelach lub szpitalach lub domach opieki lub szkołach lub innych podobnych obiektach, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1.800 m2 (łączna powierzchnia sprzątania objęta umową), realizowane w sposób ciągły (każda usługa realizowana na podstawie jednej umowy) przez okres minimum 12 miesięcy każda z usług, o wartości nie mniejszej niż 80.000 PLN brutto każda z usług, z podaniem jej/ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania/wykonywania.

1.4.2. Wykonawca spełni warunek, jeżeli będzie dysponował co najmniej 5 osobami o dobrym stanie zdrowia, niezbędnym do wykonywania zadań w ramach umowy, które zostaną oddelegowane do wykonywania zadań w ramach zamówienia (usługi utrzymania czystości), nie karanymi sądownie za popełnienie przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, mieniu oraz ochronie informacji, oraz wobec których nie toczą się postępowania karne oraz postępowania karno-skarbowe.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: (wyciąg z IDW Tom I SWZ)
3.1. w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający będzie żądał następujących podmiotowych środków dowodowych:
3.1.1. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 5 do IDW).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: (wyciąg z IDW Tom I SWZ)
3.2. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający będzie żądał następujących podmiotowych środków dowodowych:
3.2.1. dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia określonej (wymaganej) przez zamawiającego w niniejszej IDW;
3.2.2. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (załącznik nr 4 do IDW);
3.2.3. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – według załącznika nr 3 do IDW.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

(wyciąg z IDW Tom I SWZ)
1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - wg załączonego wzoru - załącznik nr 2 do IDW. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
1.1. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
1.2. w przypadku, gdy Wykonawca zamierza zlecić część zamówienia podwykonawcy nie jest zobowiązany do przedłożenia odrębnych oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania dla tych podwykonawców.
2. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy/ wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/ podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że dokumenty te Zamawiający może pobrać z publicznie dostępnych rejestrów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

(wyciąg z IDW Tom I SWZ)
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
2.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
2.4. Zamawiający informuje, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w Rozdz. 4 SWZ musi wykazać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zasady rozliczenia umowy (płatności miesięczne) określone są we wzorze umowy (Tom III SWZ)

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie strony aneksu do Umowy.
2. Niezależnie od postanowień powyższych strony przewidują, iż umowa może ulec zmianie w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego (jeśli dotyczy).
b) W przypadku zmiany stawki podatku VAT przyjętej przez Wykonawcę w ofercie w toku realizacji umowy, wynagrodzenie Wykonawcy netto pozostaje bez zmian, a strony w drodze pisemnego aneksu pod rygorem nieważności do umowy wprowadzą do umowy zmienioną stawkę podatku VAT i nową wartość brutto umowy.
Zasady waloryzacji wynagrodzenia zostały określone we wzorze umowy załączonym do postępowania i udostępnionym Wykonawcom (Tom III SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl (należy wyszukać prowadzone postępowanie)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-01 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.