eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Środa Wielkopolska › Zakup i dostawa oleju napędowego w roku 2023 dla Usług Komunalnych Sp. z o.o.Ogłoszenie z dnia 2022-12-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup i dostawa oleju napędowego w roku 2023 dla Usług Komunalnych Sp. z o.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "USŁUGI KOMUNALNE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 365822140

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Nad Strugą 8

1.5.2.) Miejscowość: Środa Wielkopolska

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-000

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: 61 285 40 68

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@uk-sroda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uk-sroda.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://uk-sroda.pl/lista-postepowan-przetargowych/ ; https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa oleju napędowego w roku 2023 dla Usług Komunalnych Sp. z o.o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eb6b0c70-6727-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00510971

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00446149/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: UK/03/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1 Przedmiot zamówienia obejmuje:
- Sukcesywny zakup i dostawę, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, oleju napędowego odpowiadającego wymaganiom jakościowym według Polskiej Normy PN-EN 590 lub normy równoważnej
- Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny kod CPV: 09134100-8 – Olej napędowy
- szacowane zapotrzebowanie na olej napędowy w okresie objętym zamówieniem wynosi do 120.000 litrów,
- miejsce i sposób wykonania zamówienia: wydanie oleju napędowego, stanowiącego przedmiot zamówienia, będzie następowało bezpośrednio do zbiorników paliwa pojazdów i maszyn Zamawiającego w punkcie lub punktach sprzedaży (stacjach) paliw Wykonawcy zlokalizowanych na terenie Środy Wielkopolskiej, czynnych 7 dni w tygodniu,
- Zamawiający korzystając z prawa opcji określonego w art. 441 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych określił maksymalną ilość przedmiotu zamówienia na 120.000 litrów oleju napędowego, jednocześnie wskazuje, korzystając z prawa opcji, minimalny zakres przedmiotu zamówienia który Wykonawca jest zobowiązany zrealizować („zamówienie podstawowe”) na 40.000 litrów oleju napędowego, oraz zamówienie objęte prawem opcji na 80.000 litrów oleju napędowego.
- Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji w sytuacji, gdy wykorzystane zostaną ilości z zamówienia podstawowego w okresie nie przekraczającym terminu, na który zawarta została umowa.
- W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania dostaw oleju napędowego objętych prawem opcji,
- Określony przez Wykonawcę narzut / upust będzie stały przez cały czas trwania umowy i będzie identyczny dla dostaw zamówionych w ramach prawa opcji jak i dla dostaw objętych zamówieniem podstawowym.
- Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego.
2.1 Dodatkowe obowiązki Wykonawcy związane z przedmiotem zamówienia
1) wykonawca obowiązany jest dostarczyć paliwo o jakości i parametrach (składzie) zgodnych z przepisami prawa, w szczególności odpowiadających polskiej normie lub normie równoważnej,
2) dostawa oleju napędowego przez Wykonawcę zostanie każdorazowo potwierdzona dokumentem (dowodem wydania)wystawionym w punkcie sprzedaży (stacji) paliwa Wykonawcy przekazanym do rąk pracownika kierującego pojazdem lub maszyną należącą do Zamawiającego. Dokument będzie zawierał następujące dane: numer rejestracyjny tankowanego pojazdu, datę poboru paliwa, ilość pobranego paliwa, nr karty identyfikacyjnej.
3.1 Sposób realizacji dostaw:
1) Wykonawca umożliwi dostawę i zakup paliwa stanowiącego przedmiot zamówienia poprzez transakcje bezgotówkowe przy pomocy identyfikacyjnych kart elektronicznych oraz indywidualnie przypisanych kodów PIN wystawionych przez Wykonawcę do pojazdów i maszyn Zamawiającego wg pisemnego wykazu dostarczonego przez Zamawiającego.
2) Zamawiający wymaga, aby identyfikacyjne karty elektroniczne wraz z PIN wydane zostały w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od przedłożenia wniosku o wystawienie karty.
3) Załadunek zbiorników paliwa pojazdów i maszyn nastąpi w obecności uprawnionego pracownika Wykonawcy.
4) Dla pojazdów wskazanych przez Zamawiającego w pisemnym wykazie, po każdorazowej czynności załadunku paliwa, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przez swojego uprawnionego pracownika czynności założenia plomby na korku wlewu paliwa do zbiornika pojazdu lub maszyny Zamawiającego. W tym celu Zamawiający dostarczy do punktu/ów sprzedaży (stacji) paliw Wykonawcy zlokalizowanych w Środzie Wielkopolskiej niezbędne narzędzia i materiały do wykonania czynności założenia plomb.
5) Dostawa oleju napędowego odbywać się będzie w godzinach pracy punktu/ów sprzedaży (stacji) paliw Wykonawcy.
4.1 Zamawiający nie udziela zaliczek na wykonanie zamówienia oraz nie wnosi przedpłat.
5.1 Wykonawca zobowiązuje się do cotygodniowego wystawienia faktur VAT za pobrane paliwo wraz z przedstawieniem zestawienia dostaw (tankowań).
6.1 Zamawiający dopuszcza możliwość otrzymywania od Wykonawcy faktur wystawianych w formie elektronicznej tzw. e-faktur.
7.1 Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktur VAT będzie dostarczony i wlany do zbiorników pojazdów i maszyn Zamawiającego olej napędowy.
8.1 Zmiana cen jednostkowych oleju napędowego może nastąpić między innymi w przypadku zmiany przepisów prawnych regulujących obrót paliwami płynnymi, w tym rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.
9.1 W przypadku podwyżki cen paliw płynnych na rynku krajowym jak i w przypadku ich obniżki, Wykonawca ma obowiązek podnieść lub obniżyć cenę. Podstawą do zmiany cen będą nowe ceny przedstawione przez Wykonawcę, opracowane na podstawie cen ogłoszonych przez producenta (zmiana może dotyczyć jedynie cen jednostkowych). Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego o zmianie cen, wysokość zastosowanej marży jest stała przez cały czas obowiązywania umowy.
10.1 Zamawiający dostarczy Wykonawcy pisemny wykaz swoich pojazdów i maszyn wskazujący markę lub nazwę pojazdu/maszyny, numer rejestracyjny oraz który pojazd lub maszyna Zamawiającego objęta jest czynnością opisaną w rozdziale II , ust. 3, pkt. 4) cz. I SWZ tj. czynnością założenia plomby na korku wlewu paliwa do zbiornika.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 560000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 560000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 560000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WATIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 31022340900000

7.3.4) Miejscowość: STRZAŁKOWO

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 560000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.