eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Środa Wielkopolska › Zakup i dostawa oleju napędowego w roku 2023 dla Usług Komunalnych Sp. z o.o.Ogłoszenie z dnia 2022-11-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa oleju napędowego w roku 2023 dla Usług Komunalnych Sp. z o.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "USŁUGI KOMUNALNE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 365822140

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Nad Strugą 8

1.5.2.) Miejscowość: Środa Wielkopolska

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-000

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: 61 285 40 68

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@uk-sroda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uk-sroda.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa oleju napędowego w roku 2023 dla Usług Komunalnych Sp. z o.o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eb6b0c70-6727-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00446149

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://uk-sroda.pl/lista-postepowan-przetargowych/ ; https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://uk-sroda.pl/lista-postepowan-przetargowych/
https://miniportal.uzp.gov.pl/

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej e-mail: sekretariat@uk-sroda.pl oraz miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, i ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal.

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Pan Przemysław Mazurczak, adres e-mail: sekretariat@uk-sroda.pl, nr tel.:61 285 40 68

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.

Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

Zamawiający zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, określa:
a. niezbędne wymagania sprzętowo aplikacyjne umożliwiające pracę i wykorzystanie systemu miniPortal:
a) W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet.
b) Aplikacja działa na Platformie Windows, Mac i Linux. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
 specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
 format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
 oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
 integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru, czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
c) System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:
 Microsoft Internet Explorer odwersji 11.0
 Mozilla Firefox od wersji 15
 Google Chrome od wersji 20
 Microsoft Edge
b. dopuszczalne formaty sporządzania informacji i dokumentów w postępowaniu:
i. oferty, oświadczenia o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach: pdf,
7
.doc, .docx, .rtf, .txt, .odt, przy czym Zamawiający zaleca wykorzystywanie plików w formacie pdf.,
ii. informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt i., przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021 poz. 2070 z późn. zm.) lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych są Usługi Komunalne Sp. z o.o w Środzie Wielkopolskiej;
 inspektorem ochrony danych osobowych w Usługach Komunalnych Sp. z o.o. jest Pan Wojciech Wośkowiak, kontakt: iod@tmp.pl *;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Zakup i dostawa oleju napędowego w roku 2023 dla Usług Komunalnych Sp. z o.o.”, UK/03/2022, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa – w szczególności Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm.).
 W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane mogą być przekazywane do państw spoza EOG1 .
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia i realizacji umowy o udzielnie zamówienia publicznego, oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu jej realizacji, prowadzonym zgodnie z art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Po zakończeniu sprawy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie i w celach określonych ustawą Prawo zamówień publicznych przez 4 lata obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: UK/03/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1 Przedmiot zamówienia obejmuje:
- Sukcesywny zakup i dostawę, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, oleju napędowego odpowiadającego wymaganiom jakościowym według Polskiej Normy PN-EN 590 lub normy równoważnej
- Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny kod CPV: 09134100-8 – Olej napędowy
- szacowane zapotrzebowanie na olej napędowy w okresie objętym zamówieniem wynosi do 120.000 litrów,
- miejsce i sposób wykonania zamówienia: wydanie oleju napędowego, stanowiącego przedmiot zamówienia, będzie następowało bezpośrednio do zbiorników paliwa pojazdów i maszyn Zamawiającego w punkcie lub punktach sprzedaży (stacjach) paliw Wykonawcy zlokalizowanych na terenie Środy Wielkopolskiej, czynnych 7 dni w tygodniu,
- Zamawiający korzystając z prawa opcji określonego w art. 441 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych określił maksymalną ilość przedmiotu zamówienia na 120.000 litrów oleju napędowego, jednocześnie wskazuje, korzystając z prawa opcji, minimalny zakres przedmiotu zamówienia który Wykonawca jest zobowiązany zrealizować („zamówienie podstawowe”) na 40.000 litrów oleju napędowego, oraz zamówienie objęte prawem opcji na 80.000 litrów oleju napędowego.
- Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji w sytuacji, gdy wykorzystane zostaną ilości z zamówienia podstawowego w okresie nie przekraczającym terminu, na który zawarta została umowa.
- W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania dostaw oleju napędowego objętych prawem opcji,
- Określony przez Wykonawcę narzut / upust będzie stały przez cały czas trwania umowy i będzie identyczny dla dostaw zamówionych w ramach prawa opcji jak i dla dostaw objętych zamówieniem podstawowym.
- Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego.
2.1 Dodatkowe obowiązki Wykonawcy związane z przedmiotem zamówienia
1) wykonawca obowiązany jest dostarczyć paliwo o jakości i parametrach (składzie) zgodnych z przepisami prawa, w szczególności odpowiadających polskiej normie lub normie równoważnej,
2) dostawa oleju napędowego przez Wykonawcę zostanie każdorazowo potwierdzona dokumentem (dowodem wydania)wystawionym w punkcie sprzedaży (stacji) paliwa Wykonawcy przekazanym do rąk pracownika kierującego pojazdem lub maszyną należącą do Zamawiającego. Dokument będzie zawierał następujące dane: numer rejestracyjny tankowanego pojazdu, datę poboru paliwa, ilość pobranego paliwa, nr karty identyfikacyjnej.
3.1 Sposób realizacji dostaw:
1) Wykonawca umożliwi dostawę i zakup paliwa stanowiącego przedmiot zamówienia poprzez transakcje bezgotówkowe przy pomocy identyfikacyjnych kart elektronicznych oraz indywidualnie przypisanych kodów PIN wystawionych przez Wykonawcę do pojazdów i maszyn Zamawiającego wg pisemnego wykazu dostarczonego przez Zamawiającego.
2) Zamawiający wymaga, aby identyfikacyjne karty elektroniczne wraz z PIN wydane zostały w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od przedłożenia wniosku o wystawienie karty.
3) Załadunek zbiorników paliwa pojazdów i maszyn nastąpi w obecności uprawnionego pracownika Wykonawcy.
4) Dla pojazdów wskazanych przez Zamawiającego w pisemnym wykazie, po każdorazowej czynności załadunku paliwa, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przez swojego uprawnionego pracownika czynności założenia plomby na korku wlewu paliwa do zbiornika pojazdu lub maszyny Zamawiającego. W tym celu Zamawiający dostarczy do punktu/ów sprzedaży (stacji) paliw Wykonawcy zlokalizowanych w Środzie Wielkopolskiej niezbędne narzędzia i materiały do wykonania czynności założenia plomb.
5) Dostawa oleju napędowego odbywać się będzie w godzinach pracy punktu/ów sprzedaży (stacji) paliw Wykonawcy.
4.1 Zamawiający nie udziela zaliczek na wykonanie zamówienia oraz nie wnosi przedpłat.
5.1 Wykonawca zobowiązuje się do cotygodniowego wystawienia faktur VAT za pobrane paliwo wraz z przedstawieniem zestawienia dostaw (tankowań).
6.1 Zamawiający dopuszcza możliwość otrzymywania od Wykonawcy faktur wystawianych w formie elektronicznej tzw. e-faktur.
7.1 Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktur VAT będzie dostarczony i wlany do zbiorników pojazdów i maszyn Zamawiającego olej napędowy.
8.1 Zmiana cen jednostkowych oleju napędowego może nastąpić między innymi w przypadku zmiany przepisów prawnych regulujących obrót paliwami płynnymi, w tym rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.
9.1 W przypadku podwyżki cen paliw płynnych na rynku krajowym jak i w przypadku ich obniżki, Wykonawca ma obowiązek podnieść lub obniżyć cenę. Podstawą do zmiany cen będą nowe ceny przedstawione przez Wykonawcę, opracowane na podstawie cen ogłoszonych przez producenta (zmiana może dotyczyć jedynie cen jednostkowych). Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego o zmianie cen, wysokość zastosowanej marży jest stała przez cały czas obowiązywania umowy.
10.1 Zamawiający dostarczy Wykonawcy pisemny wykaz swoich pojazdów i maszyn wskazujący markę lub nazwę pojazdu/maszyny, numer rejestracyjny oraz który pojazd lub maszyna Zamawiającego objęta jest czynnością opisaną w rozdziale II , ust. 3, pkt. 4) cz. I SWZ tj. czynnością założenia plomby na korku wlewu paliwa do zbiornika.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający korzystając z prawa opcji określonego w 441 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych określił maksymalną ilość przedmiotu zamówienia na 120.000 litrów oleju napędowego, jednocześnie wskazuje, korzystając z prawa opcji, minimalny zakres przedmiotu zamówienia który Wykonawca jest zobowiązany zrealizować („zamówienie podstawowe”) na 40.000 litrów oleju napędowego, oraz zamówienie objęte prawem opcji na 80.000 litrów oleju napędowego.
2. Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji w sytuacji, gdy wykorzystane zostaną ilości z zamówienia podstawowego w okresie nie przekraczającym terminu, na który została zawarta umowa.
3. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania dostaw oleju napędowego objętych prawem opcji.
4. Określony przez Wykonawcę narzut/upust jest stały przez cały okres trwania umowy i jest identyczny dla dostaw objętych prawem opcji jak i dostaw objętych zamówieniem podstawowym.
5. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium oceny ofert:
Cena (C)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

7.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.
7.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu. 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada dokument stwierdzający prawo do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym tj. koncesja na obrót paliwami ciekłymi, o której mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetycznie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.).
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu.
4) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu.
7.3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
b. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu z art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w:
- art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego składa:
Dokument stwierdzający prawo do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym tj. koncesja na obrót paliwami ciekłymi, o której mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku:
a. wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego;
b. wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem;
c. w przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
d. oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
e. wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określa § 12 SWZ III - Projektowane postanowienia umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę w postępowaniu, za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-28 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-27

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.