eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Obsługa floty samochodów służbowych dla potrzeb GDDKiA Oddział we WrocławiuOgłoszenie z dnia 2023-11-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Obsługa floty samochodów służbowych dla potrzeb GDDKiA Oddział we
Wrocławiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

1.3.) Oddział zamawiającego: Oddział we Wrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017511575

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Powstańców Ślaskich 186

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 53-139

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.wroclaw@gddkia.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie drogami krajowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Obsługa floty samochodów służbowych dla potrzeb GDDKiA Oddział we
Wrocławiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d71fc55c-89ea-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00510785

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00130518/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.19 Obsługa floty samochodów służbowych dla potrzeb GDDKiA Oddział we Wrocławiu - kierowcy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gddkia.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gddkia.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, musi posiadać konto na Platformie zakupowej. 2.Instrukcja korzystania z Platformy:- w przypadku posiadania konta na Platformie - zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wyk. do Platformy; po wprowadzeniu danych użytkownika, tj. adresu e-mail oraz hasła, zgłoszenie jest automatycznie akceptowane przez Platformę;-w przypadku, gdy
Wykonawca nie posiada konta na Platformie – należy w zakładce „Postępowania”, „Lista postępowań otwartych” wybrać niniejsze
postępowanie oraz korzystając z polecenia „zgłoś się do udziału w postępowaniu” przejść do Formularza rejestracyjnego;-po
wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego Wykonawca otrzymuje wiadomość elektroniczną (e-mail) informującą, że może dokonać
pierwszego logowania do Platformy. Rejestracja nowego konta podlega weryfikacji i akceptacji Operatora, która może potrwać do
24h (8h roboczych). 3.Zalecenia Zamawiającego odnośnie: 3.1.kwalifikowanego podpisu elektronicznego:-dla dokumentów w
formacie „pdf” zaleca się podpis formatem PAdES (PDF Advanced Electronic Signature),-dla dokumentów w formacie innym niż „pdf”
zaleca się podpis formatem XAdES (XML Advanced Electronic Signature). 3.2. podpisu osobistego : w przypadku wykorzystywania
aplikacji eDO App (obsługuje tylko dokumenty w formacie .pdf) na telefonach z obsługą technologii NFC wielkość dokumentów nie
może przekraczać 5 MB,-dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis wewnętrzny (otoczony),-dokumenty w formacie innym
niż „pdf” zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym lub otaczającym. 3.3.podpisu zaufanego :wielkość plików nie może
przekraczać 10 MB,-dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis formatem PAdES (podpisany plik ma rozszerzenie .pdf),-
dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES (podpisany plik ma rozszerzenie .xml). 4.Po
podpisaniu plików, a przed ich załączeniem na Platformę zaleca się dokonanie weryfikacji kompletności i poprawności wszystkich
złożonych podpisów (w szczególności gdy dokument był podpisywany przez kilku reprezentantów lub przy wykorzystaniu różnych
podpisów). W przypadku korzystania z wariantu składania podpisów zewnętrznych konieczne jest załączenie na Platformę
odpowiedniej pary plików, tj. pliku podpisywanego oraz pliku zawierającego podpis. 5.Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne
umożliwiające pracę na Platformie: -stały dostęp do sieci Internet o gwarant. przepustowości nie mniejszej niż 4/1 Mb/s; -komputer
klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 8 GB, procesor dwurdzeniowy o taktowaniu min. 2,4 GHz, jeden
z systemów operacyjnych: MS Windows, Mac OS, Linux, z aktualnym wsparciem technicznym producenta (sugerowane nie starsze
niż 3 lata od daty wszczęcia postępowania) zainstalowana dowolna wersja przeglądarki internetowej – sugerowane najnowsze
wersje: Chrome, Safari, Edge, Firefox, Opera. -włączona obsługa JavaScript; zainstalowany program obsługujący stosowane przez
Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie „pdf”). 6.Zamawiający dopuszcza przesył danych w
formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa tj. m.in.: .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .ppt, .csv, .pdf, .jpg, .git, .png, .tif,
.dwg, .ath, .kst, .zip, przy czym Zamawiający zaleca wykorzystywanie plików w formacie .pdf. Maksymalny rozmiar pojedynczego
pliku to 250 MB, a w przypadku dokumentów podpisanych podpisem zaufanym do 10 MB, przy czym nie określa się limitu liczby
plików. 7.Informacja na temat kodowania i czasu odbioru danych:-pliki Oferty załączone przez Wykonawcę na Platformie i zapisane,
widoczne są w Platformie jako zaszyfrowane. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez
Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert;-oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do
dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas(hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie Data
przesłania

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 88 88, email:kancelaria@gddkia.gov.pl.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za
pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu
archiwizacji.
4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych, wydane na jej podstawie akty
wykonawcze, a także ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
5. Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym z uwzględnieniem przepisów w zakresie
zamówień publicznych, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.
6. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie 5 lat, albo 15 lat w przypadku
zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu
okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako
najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:
z prawem dostępu do danych wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane
dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; - sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania na
warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia
Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Żądanie sprostowania
danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie
zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z przepisami.
Żądanie sprostowania danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień
umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z przepisami. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia
przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego; - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może
wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: O/WR.D-3.2421.39.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 432000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wymieniona usługa jest niezbędna w celu zapewnienia ciągłości
pracy urzędu m.in. codzienna obsługa poczty, przewożenie przesyłek,
przekazywanie korespondencji służbowej pomiędzy lokalizacjami GDDKiA we
Wrocławiu, nadzór nad flotą pojazdów GDDKiA Oddziału we Wrocławiu,
świadczenie usług kierowcy w przypadku długotrwałych podróży służbowych

4.2.6.) Główny kod CPV: 50111100-7 - Zarządzanie flotą pojazdów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
Cena (C) – 60 % = 60 pkt.
Doświadczenie (D) – 40 % = 40 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) dotyczącej Wykonawcy:
Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonywaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia dzielności jest krótszy w tym okresie realizacją co najmniej jednego zadania trwającego minimum 6 miesięcy i polegającego na obsłudze floty (tj. m.in. polegającego na świadczeniu usług z zakresu prowadzenia pojazdów służbowych, obsługi i przeglądów samochodów, wykonywania drobnych napraw oraz przekazywania pojazdów do serwisu) samochodów w instytucjach państwowych lub samorządowych. Wartość zadania nie może być mniejsza niż 100 000,00 PLN brutto

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu Wykonawca składa:
a) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać
wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z sekcją V pkt.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w sekcji V pkt.
5.5. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. W przypadku, gdy spełnienie warunku opisanego: a. w sekcji V pkt. 5.4 wykazuje co najmniej jeden z wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia b. w sekcji V pkt. 5.4 wykonawcy wykazują poprzez poleganie na
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. - wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia oświadczają, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie
Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w sekcji V pkt. 5.7., przy
czym:
1) podmiotowe środki dowodowe o których mowa w sekcji V pkt. 5.7 składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy,
który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w sekcji V pkt. 5.4

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w przypadkach określonych w niniejszej umowie oraz:
1) regulacje prawne wprowadzone w życie po dacie podpisania umowy, wywołują potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
2) inne, nieistotne zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
3. Zmiana terminu końcowego realizacji umowy może być spowodowana jedynie okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak od Wykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-01 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://gddkia.eb2b.com.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-01 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-30

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Kryterium „Doświadczenie” osoby wskazanej do pełnienia funkcji Kierowcy koordynatora oraz kierowcy intendenta będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego w Formularzu oferty doświadczenia.
Punktacja za doświadczenie ustalona jest w sposób następujący:
Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta w tym kryterium: = 40
tj. maksymalnie po 20 pkt dla każdej z dwóch wymaganych osób.
0 pkt - Kierowca koordynator musi wykazać się doświadczeniem minimum 12 miesięcy polegającym na obsłudze floty samochodów w instytucjach państwowych lub samorządowych.
0 pkt - Kierowca intendent musi wykazać się doświadczeniem minimum 6 miesięcy polegającym na obsłudze floty samochodów w instytucjach państwowych lub samorządowych.
10 pkt - Kierowca koordynator musi wykazać się doświadczeniem minimum 18 miesięcy polegającym na obsłudze floty samochodów w instytucjach państwowych lub samorządowych.
10 pkt - Kierowca intendent musi wykazać się doświadczeniem minimum 12 miesięcy polegającym na obsłudze floty samochodów w instytucjach państwowych lub samorządowych.
20 pkt - Kierowca koordynator musi wykazać się doświadczeniem minimum 24 miesięcy polegającym na obsłudze floty samochodów w instytucjach państwowych lub samorządowych.
20 pkt - Kierowca intendent musi wykazać się doświadczeniem minimum 18 miesięcy polegającym na obsłudze floty samochodów w instytucjach państwowych lub samorządowych.

2. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z
okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022, poz. 835) 2023

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.