eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białogard › Sukcesywne dostawy opatrunków do Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o.



Ogłoszenie z dnia 2023-11-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne dostawy opatrunków do Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 331031257

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Chopina 29

1.5.2.) Miejscowość: Białogard

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-200

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpitalbialogard.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpitalbialogard.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy opatrunków do Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-da1bafdb-89fe-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00510762

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-da1bafdb-89fe-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2 ustawy, komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym oferty oraz wszelkie oświadczenia, wnioski (w tym o wyjaśnienie treści SWZ), zawiadomienia i informacje przekazywane są przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Korespondencja przekazana zamawiającemu w inny sposób (np. listownie, mailem) nie będzie brana pod uwagę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@powiat-bialogard.pl (nie dotyczy składania ofert).
Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują zgodnie z treścią niniejszego rozdziału.
2. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym w Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z uwzględnieniem wymogów ustanowionych w specyfikacji.
3. W postępowaniu środkiem komunikacji elektronicznej, o którym mowa w ust. 2 powyżej, jest Platforma e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
4. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
5. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-da1bafdb-89fe-11ee-9fb5-3edbb70f45bd
6. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk ,,Przeglądaj postępowania/konkursy’’).
7. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto podmiotu ,,Wykonawca’’ na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce ,,Centrum Pomocy’’.
8. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowanie) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
10. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
11. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
Dalsza część w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: P/N/20/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 14

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Przylepiec z białej włokniny na szpulce, pakowany pojedyńczo w kartonik 9,14mx2,5cm szt. 240
2 Przylepiec z białej włokniny na szpulce, pakowany pojedyńczo w kartonik 5mx1,25cm szt. 48
3 Przylepeic z tkaniny wiskozowej, z ząbkowanymi brzegami na szpulce 5mx5cm szt. 12
4 Przylepeic z tkaniny wiskozowej, z ząbkowanymi brzegami na szpulce 5mx2,5cm szt. 2 400
5 Przylepce zastępujące nici chirurgiczne 10x100-101mm szt. 100
6 Przylepce zastępujące nici chirurgiczne 5x75-76mm szt. 300
7 Plaster opatrunkowy z materiału tekstylnego 5mx8cm szt. 5
8 Hipoalergiczny plaster opatrunkowy z miękkiej włókniny 5mx8cm szt. 5
9 Hipoalergiczny plaster pooperacyjny do opatrywania skóry po nakłuciach 3,8-4,2cm x0,9-1,6cm (opk. 500 sztuk) opk. 10
10 Przeźroczysty opatrunek z folii poliuretanowej, do mocowania wkłuć centralnych , stanowi bariere dla bakterii, wodoodporny, oddychajacy, możliwość przebywania do 7 dni 10*12cm *100szt opk. 10
11 Opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym, z przecieciem i otworem O, samoprzylepny, jałowy 9cm*10cm*30sztuk opk. 10
12 Przylepiec chirurgiczny z włókniny elastyczny 10cm x10m opk. 80
13 Przylepiec chirurgiczny z włókniny elastyczny 15cm x10m opk. 80
14 Przylepiec chirurgiczny z włókniny elastyczny 20cm x10m opk. 10
15 Opatrunek pooperacyjny na rany z warstwą chłonną 7,2x5cm, z przecięciem wzdłuż boku szt. 8 000
16 Opatrunek pooperacyjny na rany z warstwą chłonną 10x6cm, z przecięciem wzdłuż boku szt. 3 000
17 Opatrunek pooperacyjny na rany z warstwą chłonną 10x8cm, z przecięciem wzdłuż boku szt. 600
18 Opatrunek pooperacyjny na rany z warstwą chłonną 15x6cm, z przecięciem wzdłuż boku szt. 1 000
19 Opatrunek pooperacyjny na rany z warstwą chłonną 15x8cm, z przecięciem wzdłuż boku szt. 2 100
20 Opatrunek pooperacyjny na rany z warstwą chłonną 20x8cm, z przecięciem wzdłuż boku szt. 600
21 Opatrunek pooperacyjny na rany z warstwą chłonną 20x10cm, z przecięciem wzdłuż boku szt. 2 500
22 Opatrunek pooperacyjny na rany z warstwą chłonną 25x10cm, z przecięciem wzdłuż boku szt. 2 500
23 Opatrunek pooperacyjny na rany z warstwą chłonną 35x10cm, z przecięciem wzdłuż boku szt. 200
24 Jałowy przylepiec pod venflon z warstwa chłonna i przecięciem 8x6cm+/-0,5cm x 1 szt szt. 18 000

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Cena – maksymalnie 80 pkt
Kryterium Ceny (C) będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto podanej przez Wykonawcę w ofercie przetargowej. Cenę w ofercie należy podać w PLN. Sposób przyznania punktów w kryterium ‘’cena’’:
C= C_min/C_badana x 80
C – punktacja w kryterium cena
Cmin – najniższa cena spośród złożonych, ważnych ofert
Cbadana – cena badanej oferty

Termin płatności (T) – maksymalnie 20 pkt
Termin płatności Punktacja
14 dni 0 pkt
30 dni 10 pkt
60 dni 20 pkt

Ocena końcowa oferty:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów podanych kryteriach. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta (w danej części), zostanie obliczona wg niżej podanego wzoru:
P = C + T
gdzie:
P – łączna ilość punktów przyznanych danej ofercie
C – przyznana liczba punktów za cenę
T – przyznana liczba punktów za termin płatności


Jeżeli, nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie i tym samym terminie płatności, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Celuloza opatrunkowa rolka 150g opk. 30
2 Celuloza opatrunkowa bielona 40x60 5kg. 150
3 Chusta trójkątna włókninowa 1sztuka 200
4 gaza metry bieżące -13 nitek, szer 90 cm, klasa IIa 100mb. 5
5 Opaska dziana 4mx5cm, pakowana pojedyńczo szt. 1 500
6 Opaska dziana 4mx10cm, pakowana pojedyńczo szt. 6 000
7 Opaska dziana 4mx15cm, pakowana pojedyńczo szt. 2 500
8 Opaska elastyczna z zapinką 5mx15cm pakowana a 1 szt. Wielorazowego uzytku szt. 800
9 Opaska elastyczna z zapinką 5mx10cm pakowana a 1 szt. Wielorazowego uzytku szt. 500
10 Wata opatrunkowa 500g opk. 30

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Cena – maksymalnie 80 pkt
Kryterium Ceny (C) będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto podanej przez Wykonawcę w ofercie przetargowej. Cenę w ofercie należy podać w PLN. Sposób przyznania punktów w kryterium ‘’cena’’:
C= C_min/C_badana x 80
C – punktacja w kryterium cena
Cmin – najniższa cena spośród złożonych, ważnych ofert
Cbadana – cena badanej oferty

Termin płatności (T) – maksymalnie 20 pkt
Termin płatności Punktacja
14 dni 0 pkt
30 dni 10 pkt
60 dni 20 pkt

Ocena końcowa oferty:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów podanych kryteriach. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta (w danej części), zostanie obliczona wg niżej podanego wzoru:
P = C + T
gdzie:
P – łączna ilość punktów przyznanych danej ofercie
C – przyznana liczba punktów za cenę
T – przyznana liczba punktów za termin płatności


Jeżeli, nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie i tym samym terminie płatności, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Przezroczysta, półprzepuszczalna, poliuretanowa folia opatrunkowa w rolce z klejem akrylowym nie drażniącym skóry z wygodnym systemem aplikacji, niesterylna, wodoodporna, hypoalergiczna rozmiar 10cm x 10m 1SZT 30
2 Przezroczysta, półprzepuszczalna, poliuretanowa folia opatrunkowa w rolce z klejem akrylowym nie drażniącym skóry z wygodnym systemem aplikacji, niesterylna, wodoodporna, hypoalergiczna rozmiar 15cm x 10m 1SZT 15

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Cena – maksymalnie 80 pkt
Kryterium Ceny (C) będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto podanej przez Wykonawcę w ofercie przetargowej. Cenę w ofercie należy podać w PLN. Sposób przyznania punktów w kryterium ‘’cena’’:
C= C_min/C_badana x 80
C – punktacja w kryterium cena
Cmin – najniższa cena spośród złożonych, ważnych ofert
Cbadana – cena badanej oferty

Termin płatności (T) – maksymalnie 20 pkt
Termin płatności Punktacja
14 dni 0 pkt
30 dni 10 pkt
60 dni 20 pkt

Ocena końcowa oferty:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów podanych kryteriach. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta (w danej części), zostanie obliczona wg niżej podanego wzoru:
P = C + T
gdzie:
P – łączna ilość punktów przyznanych danej ofercie
C – przyznana liczba punktów za cenę
T – przyznana liczba punktów za termin płatności


Jeżeli, nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie i tym samym terminie płatności, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 gaza hig. Bawełniana jałowa 17N 1/2m2, sterylizowana parą wodną szt. 1 500
2 gaza hig. Bawełniana jałowa 17N 1m2, sterylizowana parą wodną szt. 1 500
3 Kompresy gazowe jałowe bawełniane 17 nitkowe, 8 warstwowe 10x10cm op a' 2szt, brzegi podwijane, niestrzępiące KL II A REG 7 , sterylizacja parą wodną opk. 10 000
4 Kompresy gazowe jałowe bawełniane 17 nitkowe, 8 warstwowe 10x10cm op a'10szt, brzegi podwijane, niestrzępiące KL II a REG.7, sterylizacja parą wodną opk. 2 500
5 Kompresy gazowe jałowe bawełniane 17 nitkowe, 8 warstwowe 10x10cm op a'20szt, brzegi podwijane, niestrzępiące KL II a REG.7, sterylizacja parą wodną opk. 1 000
6 Kompresy gazowe jałowe bawełniane 17 nitkowe, 8 warstwowe 10x10cm op a'40szt, brzegi podwijane, niestrzępiące KL II a REG.7, sterylizacja parą wodną opk. 400
7 Kompresy gazowe jałowe bawełniane 17 nitkowe, 8 warstwowe 5x5cm op a'2szt, brzegi podwijane, niestrzępiące KL II a REG.7, sterylizacja parą wodną opk. 10 000
8 Kompresy gazowe jałowe bawełniane 17 nitkowe, 8 warstwowe 10x20cm op a '3szt, brzegi podwijane, niestrzępiące KL II a REG.7, sterylizacja parą wodną opk. 500
9 Serweta operacyjna, jałowa, z gazy min. 17 nitkowej 45x45cm +/- 3 cm z elementem RTG i tasiemką, pakowane a'2 sztuki szt. 1 000

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Cena – maksymalnie 80 pkt
Kryterium Ceny (C) będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto podanej przez Wykonawcę w ofercie przetargowej. Cenę w ofercie należy podać w PLN. Sposób przyznania punktów w kryterium ‘’cena’’:
C= C_min/C_badana x 80
C – punktacja w kryterium cena
Cmin – najniższa cena spośród złożonych, ważnych ofert
Cbadana – cena badanej oferty

Termin płatności (T) – maksymalnie 20 pkt
Termin płatności Punktacja
14 dni 0 pkt
30 dni 10 pkt
60 dni 20 pkt

Ocena końcowa oferty:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów podanych kryteriach. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta (w danej części), zostanie obliczona wg niżej podanego wzoru:
P = C + T
gdzie:
P – łączna ilość punktów przyznanych danej ofercie
C – przyznana liczba punktów za cenę
T – przyznana liczba punktów za termin płatności


Jeżeli, nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie i tym samym terminie płatności, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Kompresy gazowe niejałowe bawełniane 13 nitkowe, 8 warstwowe rozmiar 10x10 a 100sztuk, brzegi podwijane, niestrzępiące, KL II a REG.7 opk. 3 000
2 Kompresy gazowe niejałowe bawełniane 13 nitkowe, 8 warstwowe rozmiar 5x5 a 100sztuk brzegi podwijane, niestrzępiące KL II a REG.7 opk. 4 000

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Cena – maksymalnie 80 pkt
Kryterium Ceny (C) będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto podanej przez Wykonawcę w ofercie przetargowej. Cenę w ofercie należy podać w PLN. Sposób przyznania punktów w kryterium ‘’cena’’:
C= C_min/C_badana x 80
C – punktacja w kryterium cena
Cmin – najniższa cena spośród złożonych, ważnych ofert
Cbadana – cena badanej oferty

Termin płatności (T) – maksymalnie 20 pkt
Termin płatności Punktacja
14 dni 0 pkt
30 dni 10 pkt
60 dni 20 pkt

Ocena końcowa oferty:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów podanych kryteriach. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta (w danej części), zostanie obliczona wg niżej podanego wzoru:
P = C + T
gdzie:
P – łączna ilość punktów przyznanych danej ofercie
C – przyznana liczba punktów za cenę
T – przyznana liczba punktów za termin płatności


Jeżeli, nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie i tym samym terminie płatności, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Krem ochronny do profilaktyki odleżyn z SINODOREM zawierający tlenek cynku, D-pantenol, ekstrakt z kwiatu rumianku op. 200 ml 1szt. 12
2 Pianka do oczyszczania skóry z SINODOREM, bez użycia wody, zawierająca D-pantenol, betainę cukrową, kwas mlekowy, op. 500 ml 1szt. 180

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Cena – maksymalnie 80 pkt
Kryterium Ceny (C) będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto podanej przez Wykonawcę w ofercie przetargowej. Cenę w ofercie należy podać w PLN. Sposób przyznania punktów w kryterium ‘’cena’’:
C= C_min/C_badana x 80
C – punktacja w kryterium cena
Cmin – najniższa cena spośród złożonych, ważnych ofert
Cbadana – cena badanej oferty

Termin płatności (T) – maksymalnie 20 pkt
Termin płatności Punktacja
14 dni 0 pkt
30 dni 10 pkt
60 dni 20 pkt

Ocena końcowa oferty:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów podanych kryteriach. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta (w danej części), zostanie obliczona wg niżej podanego wzoru:
P = C + T
gdzie:
P – łączna ilość punktów przyznanych danej ofercie
C – przyznana liczba punktów za cenę
T – przyznana liczba punktów za termin płatności


Jeżeli, nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie i tym samym terminie płatności, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 2% lignocaine hydrochloride + 0,05% chlorhexidine dihydrochloride żel 12,5g*25sztuk (jałowy, rozpuszczalny w wodzie żel, stosowany do wprowadzania cewników, zgłębników, endoskopów i intubacji dotchawiczej) 1op 12
2 Opatrunek w technologii hydrofibr składający się z karboksymetylocelulozy sodowej 10X10cm 1SZT 40
3 Opatrunek piankowy, regulujący poziom wilgotności w ranie, zawierający warstwę kontaktową wykonaną w technologii hydrofiber (włokna karboksymetylocelulozy sodowej), warstwę pianki poliuretanowej 10x10cm 1SZT 30
4 Opatrunek Hydrofiber z jonami srebra zbudowany z podójnej warstwy włókien karboksymetylocelulozy sodowej o wysokich właściwościach chłonnych, wzmocnionyy przeszyciami 10x10 1SZT 300
5 Opatrunek z włóknami alginianu wapnia z dodatkiem srebra do opatrywania ran trudnogojących się również do ran zainfekowanych pakowany pojedynczo, rozmiar 10cm x 10cm 1SZT 50
6 Opatrunek z włóknami alginianu wapnia z dodatkiem srebra do opatrywania ran trudnogojących się również do ran zainfekowanych pakowany pojedynczo, rozmiar 10cm x 20cm 1SZT 20
7 Opatrunek hydrokoloidowy składający się z trzech różnych hydrokoloidów tj.:karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny i żelatyny, rozmiar 10cm x 10cm 1SZT 150
8 Opatrunek hydrokoloidowy składający się z trzech różnych hydrokoloidów tj.:karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny i żelatyny, rozmiar 15cm x 15cm 1SZT 100
9 Opatrunek hydrokoloidowy cienki składający się z trzech hydrokoloidów karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny i żelatyny , półprzeźroczysty, elastycny , samoprzylepny , rozmiar 10cm x 10 cm 1SZT 80
10 Opatrunek zbudowany z alginianów z jonami wapnia, stosowany w leczeniu ran umiarkowanie krwawiacych, ran przewlekłych, utrzymuje wilgotne środowiski gojenia, w kontakcie z wysiekiem tworzy żel rozmiar 10cm x 20cm 1SZT 20
11 Opatrunek zbudowany z alginianów z jonami wapnia, stosowany w leczeniu ran umiarkowanie krwawiacych, ran przewlekłych, utrzymuje wilgotne środowiski gojenia, w kontakcie z wysiekiem tworzy żel rozmiar 7,5cm x 12cm 1SZT 20
12 Opatrunek kolagenowy (100% kolagenu) z rinderkorium o kształcie prostokątnym , do ran wymagających aktywnego pobudzenia procesu ziarninowania i naskórkowania rozmiar 6 x 8 x 0,8 1SZT 10

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Cena – maksymalnie 80 pkt
Kryterium Ceny (C) będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto podanej przez Wykonawcę w ofercie przetargowej. Cenę w ofercie należy podać w PLN. Sposób przyznania punktów w kryterium ‘’cena’’:
C= C_min/C_badana x 80
C – punktacja w kryterium cena
Cmin – najniższa cena spośród złożonych, ważnych ofert
Cbadana – cena badanej oferty

Termin płatności (T) – maksymalnie 20 pkt
Termin płatności Punktacja
14 dni 0 pkt
30 dni 10 pkt
60 dni 20 pkt

Ocena końcowa oferty:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów podanych kryteriach. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta (w danej części), zostanie obliczona wg niżej podanego wzoru:
P = C + T
gdzie:
P – łączna ilość punktów przyznanych danej ofercie
C – przyznana liczba punktów za cenę
T – przyznana liczba punktów za termin płatności


Jeżeli, nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie i tym samym terminie płatności, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Opatrunek hydrokoloidowy 10x10cm 1SZT 30
2 Opatrunek z alginianu wapnia 10x10cm 1SZT 30
3 Antybakteryjny, jałowy opatrunek z maścią zawierającą srebro metaliczne 5x5cm 1SZT 30
4 Antybakteryjny, jałowy opatrunek z maścią zawierającą srebro metaliczne 10x10cm 1SZT 100
5 Wysokochłonny opatrunek do opatrywania ran powierzchniowych średnio i silnie wysiekowych,składajacy się z czterech warstw ( zewnetrzna warstwa włókniny hydrofobowej, wewnetrzna warstwa z pulpą celulozowa i substancję chłonną, przeciwległa warstwa przepuszczajaca powietrze i zapobiegajaca przedostawaniu wydzieliny na zewnartrz), dzieki którym wchłania wydzielinę z rany i wiąże w warstwie chłonnej. 1SZT 100
6 Jałowy kompres z siateczki bawełnianej z maścia neutralną 5x5cm 1SZT 20
7 Jałowy kompres z siateczki bawełnianej z maścią neutralną 10x10cm 1SZT 100
8 opatrunek hamujący krwawienie-sterylny, wchłanialny hemostatyk powierzchniowy, wykonany z obojętnej chemicznie, oczyszczonej gąbki żelatynowej o jednorodnej porowatości 8*5*1cm 1SZT 200
9 kompres żelowy ciepło-zimny 10*26,5cm do stosowania po ogrzaniu lub schłodzeniu, wielokrotnego użytku, w zestawie z pokrowcem 1SZT 50

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Cena – maksymalnie 80 pkt
Kryterium Ceny (C) będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto podanej przez Wykonawcę w ofercie przetargowej. Cenę w ofercie należy podać w PLN. Sposób przyznania punktów w kryterium ‘’cena’’:
C= C_min/C_badana x 80
C – punktacja w kryterium cena
Cmin – najniższa cena spośród złożonych, ważnych ofert
Cbadana – cena badanej oferty

Termin płatności (T) – maksymalnie 20 pkt
Termin płatności Punktacja
14 dni 0 pkt
30 dni 10 pkt
60 dni 20 pkt

Ocena końcowa oferty:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów podanych kryteriach. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta (w danej części), zostanie obliczona wg niżej podanego wzoru:
P = C + T
gdzie:
P – łączna ilość punktów przyznanych danej ofercie
C – przyznana liczba punktów za cenę
T – przyznana liczba punktów za termin płatności


Jeżeli, nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie i tym samym terminie płatności, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 RĘKAW OPATRUNKOWY SIATKOWY NA PALEC I DŁOŃ DOROSŁEGO CZŁOWIEKA I NOGĘ, RĘKĘ DZIECKA DŁUGOŚĆ W STANIE NIEROZCIAGNIETYM / ROZCIĄGNIĘTYM 10/25 metrów 20
2 RĘKAW OPATRUNKOWY SIATKOWY NA PODUDZIE, KOLANO, RAMIĘ, STOPĘ, ŁOKIEĆ DOROSŁEGO CZŁOWIEKA I TUŁÓW DZIECKA , DŁUGOŚĆ W STANIE NIEROZCIAGNIETYM / ROZCIĄGNIĘTYM 10/25 metrów 240
3 RĘKAW OPATRUNKOWY SIATKOWY NA TUŁÓW DZIECKA I GŁOWĘ, RAMIĘ, PODUDZIE I KOLANO DOROSŁAGO CZŁOWIEKA SZEROKOŚĆ W STANIE NIEROZCIAGNIETYM 6CM +/- 1CM DŁUGOŚĆ W STANIE ROZCIĄGNIĘTYM 10/25 metrów 20
4 RĘKAW OPATRUNKOWY SIATKOWY NA BIODRA I BRZUCH DOROSŁEGO CZŁOWIEKA DŁUGOŚĆ W STANIE NIEROZCIAGNIETYM / ROZCIAGNIĘTYM 10/25 metrów 40
5 RĘKAW OPATRUNKOWY SIATKOWY NA KLATKĘ PIERSIOWĄ I BRZUCH DOROSŁEGO CZŁOWIEKA DŁUGOŚĆ W STANIE NIEROZCIAGNIETYM /ROZCIAGNIĘTYM 10/25 metrów 20

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Cena – maksymalnie 80 pkt
Kryterium Ceny (C) będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto podanej przez Wykonawcę w ofercie przetargowej. Cenę w ofercie należy podać w PLN. Sposób przyznania punktów w kryterium ‘’cena’’:
C= C_min/C_badana x 80
C – punktacja w kryterium cena
Cmin – najniższa cena spośród złożonych, ważnych ofert
Cbadana – cena badanej oferty

Termin płatności (T) – maksymalnie 20 pkt
Termin płatności Punktacja
14 dni 0 pkt
30 dni 10 pkt
60 dni 20 pkt

Ocena końcowa oferty:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów podanych kryteriach. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta (w danej części), zostanie obliczona wg niżej podanego wzoru:
P = C + T
gdzie:
P – łączna ilość punktów przyznanych danej ofercie
C – przyznana liczba punktów za cenę
T – przyznana liczba punktów za termin płatności


Jeżeli, nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie i tym samym terminie płatności, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Opatrunek do tamponady impregnowany żelem 2cm x 5m 1szt 10
2 Opatrunek do tamponady impregnowany żelem 4cm x 5m 1szt 10

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Cena – maksymalnie 80 pkt
Kryterium Ceny (C) będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto podanej przez Wykonawcę w ofercie przetargowej. Cenę w ofercie należy podać w PLN. Sposób przyznania punktów w kryterium ‘’cena’’:
C= C_min/C_badana x 80
C – punktacja w kryterium cena
Cmin – najniższa cena spośród złożonych, ważnych ofert
Cbadana – cena badanej oferty

Termin płatności (T) – maksymalnie 20 pkt
Termin płatności Punktacja
14 dni 0 pkt
30 dni 10 pkt
60 dni 20 pkt

Ocena końcowa oferty:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów podanych kryteriach. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta (w danej części), zostanie obliczona wg niżej podanego wzoru:
P = C + T
gdzie:
P – łączna ilość punktów przyznanych danej ofercie
C – przyznana liczba punktów za cenę
T – przyznana liczba punktów za termin płatności


Jeżeli, nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie i tym samym terminie płatności, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 11

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Osłonka pudrowana lateksowa na głowicę USG 144szt 2880
2 TEST DO WYKRYWANIA HELICOBACTER PYLORI 1szt 800
3 koc ratunkowy srebrno-zloty 1szt. 30
4 2% lignocaine hydrochloride + 0,05% chlorhexidine digluconate żel 10-12ml*25sztuk (jałowy lubrykant stosowany do wprowadzania cewników do cewki moczowej) 1op 50
5 opatrunek hydrożelowy do leczenia ran głębokich z martwicą sucha i rozpływną, uwadnia martwe tkanki, pobudza proces autolizy, oczyszcza ranę z martwicy tubka 15g 1SZT 100

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Cena – maksymalnie 80 pkt
Kryterium Ceny (C) będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto podanej przez Wykonawcę w ofercie przetargowej. Cenę w ofercie należy podać w PLN. Sposób przyznania punktów w kryterium ‘’cena’’:
C= C_min/C_badana x 80
C – punktacja w kryterium cena
Cmin – najniższa cena spośród złożonych, ważnych ofert
Cbadana – cena badanej oferty

Termin płatności (T) – maksymalnie 20 pkt
Termin płatności Punktacja
14 dni 0 pkt
30 dni 10 pkt
60 dni 20 pkt

Ocena końcowa oferty:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów podanych kryteriach. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta (w danej części), zostanie obliczona wg niżej podanego wzoru:
P = C + T
gdzie:
P – łączna ilość punktów przyznanych danej ofercie
C – przyznana liczba punktów za cenę
T – przyznana liczba punktów za termin płatności


Jeżeli, nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie i tym samym terminie płatności, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 12

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Sterylny opatrunek hydrożelowy - okragły płat hydrozelu o grubości około 3mm srednica 6,5cm 1szt 50
2 Sterylny opatrunek hydrożelowy -płat hydrozelu o grubości około 3mm 12*12cm 1szt 60
3 Preparat do odkażania i płukania ran ostrych i przewelkłych zawierajacy wodę elektrolizowaną,chlorek sodu, podchloryn sodu, kwas podchlorawy płyn 250ml spray 1SZT 30
4 Preparat do odkażania i płukania ran ostrych i przewelkłych zawierajacy wodę elektrolizowaną,chlorek sodu, podchloryn sodu, kwas podchlorawy płyn 500ml 1SZT 100
5 Preparat do odkażania i płukania ran ostrych i przewelkłych zawierajacy wodę elektrolizowaną,chlorek sodu, podchloryn sodu, kwas podchlorawy hydrogel 120g 1SZT 20
6 Preparat do odkażania i płukania ran ostrych i przewelkłych zawierajacy wodę elektrolizowaną,chlorek sodu, podchloryn sodu, kwas podchlorawy hydrogel 250g 1SZT 100

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Cena – maksymalnie 80 pkt
Kryterium Ceny (C) będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto podanej przez Wykonawcę w ofercie przetargowej. Cenę w ofercie należy podać w PLN. Sposób przyznania punktów w kryterium ‘’cena’’:
C= C_min/C_badana x 80
C – punktacja w kryterium cena
Cmin – najniższa cena spośród złożonych, ważnych ofert
Cbadana – cena badanej oferty

Termin płatności (T) – maksymalnie 20 pkt
Termin płatności Punktacja
14 dni 0 pkt
30 dni 10 pkt
60 dni 20 pkt

Ocena końcowa oferty:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów podanych kryteriach. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta (w danej części), zostanie obliczona wg niżej podanego wzoru:
P = C + T
gdzie:
P – łączna ilość punktów przyznanych danej ofercie
C – przyznana liczba punktów za cenę
T – przyznana liczba punktów za termin płatności


Jeżeli, nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie i tym samym terminie płatności, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 13

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Opaska gipsowa składająca się z podłoża wykonanego z bawełnianej gazy powleczonej gipsem owiniętej na okrągłym plastikowym rdzeniu. Pakowana w przeźroczystą polietylenową folię, która zabezpiecza je przed wilgocią i wodą, a następnie w trwały karton. -szybki czasu wiązania do 3min. 10cm x 2,7-3,0m 1szt 240
2 Opaska gipsowa składająca się z podłoża wykonanego z bawełnianej gazy powleczonej gipsem owiniętej na okrągłym plastikowym rdzeniu. Pakowana w przeźroczystą polietylenową folię, która zabezpiecza je przed wilgocią i wodą, a następnie w trwały karton. -szybki czasu wiązania do 3min. 12cm x 2,7-3,0m 1szt 480
3 Opaska gipsowa składająca się z podłoża wykonanego z bawełnianej gazy powleczonej gipsem owiniętej na okrągłym plastikowym rdzeniu. Pakowana w przeźroczystą polietylenową folię, która zabezpiecza je przed wilgocią i wodą, a następnie w trwały karton. -szybki czasu wiązania do 3min. 15cm x 2,7-3,0m 1szt 720
4 Podkład podgipsowy 10cm x 2,7-3,0m 1szt 480
5 Podkład podgipsowy 15cm x 2,7-3,0m 1szt 840

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Cena – maksymalnie 80 pkt
Kryterium Ceny (C) będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto podanej przez Wykonawcę w ofercie przetargowej. Cenę w ofercie należy podać w PLN. Sposób przyznania punktów w kryterium ‘’cena’’:
C= C_min/C_badana x 80
C – punktacja w kryterium cena
Cmin – najniższa cena spośród złożonych, ważnych ofert
Cbadana – cena badanej oferty

Termin płatności (T) – maksymalnie 20 pkt
Termin płatności Punktacja
14 dni 0 pkt
30 dni 10 pkt
60 dni 20 pkt

Ocena końcowa oferty:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów podanych kryteriach. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta (w danej części), zostanie obliczona wg niżej podanego wzoru:
P = C + T
gdzie:
P – łączna ilość punktów przyznanych danej ofercie
C – przyznana liczba punktów za cenę
T – przyznana liczba punktów za termin płatności


Jeżeli, nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie i tym samym terminie płatności, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 14

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 opatrunek przeciwbakteryjny z pianki poliuretanowej, ze srebrem i węglem aktywowanym z silikonową warstwą kontaktową Safetac 6*8,5cm 1szt 60
2 opatrunek przeciwbakteryjny z pianki poliuretanowej, ze srebrem i węglem aktywowanym z silikonową warstwą kontaktową Safetac 12,5*12,5cm 1szt 240
3 opatrunek przeciwbakteryjny z pianki poliuretanowej, ze srebrem i węglem aktywowanym z silikonową warstwą kontaktową Safetac 17,5*17,5cm 1szt 120
4 opatrunek przeciwbakteryjny z pianki poliuretanowej, ze srebrem i węglem aktywowanym z silikonową warstwą kontaktową Safetac 10*21cm 1szt 30
5 Płyn do płukania i oczyszczania ran bez koniecznosci wypłukiwania lub neutralizacji, zawierajacy podchloryn sodu i kwas podchlorawy o neutralnym pH spray 250ml 1szt 10
6 Płyn do płukania i oczyszczania ran bez koniecznosci wypłukiwania lub neutralizacji, zawierajacy podchloryn sodu i kwas podchlorawy o neutralnym pH 1000ml 1szt 10

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Cena – maksymalnie 80 pkt
Kryterium Ceny (C) będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto podanej przez Wykonawcę w ofercie przetargowej. Cenę w ofercie należy podać w PLN. Sposób przyznania punktów w kryterium ‘’cena’’:
C= C_min/C_badana x 80
C – punktacja w kryterium cena
Cmin – najniższa cena spośród złożonych, ważnych ofert
Cbadana – cena badanej oferty

Termin płatności (T) – maksymalnie 20 pkt
Termin płatności Punktacja
14 dni 0 pkt
30 dni 10 pkt
60 dni 20 pkt

Ocena końcowa oferty:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów podanych kryteriach. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta (w danej części), zostanie obliczona wg niżej podanego wzoru:
P = C + T
gdzie:
P – łączna ilość punktów przyznanych danej ofercie
C – przyznana liczba punktów za cenę
T – przyznana liczba punktów za termin płatności


Jeżeli, nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie i tym samym terminie płatności, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:
1. Spełniający warunki określone w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp w zakresie zdolności technicznych lub zawodowych:
1) Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia w zakresie wyrobów medycznych posiada aktualny dokument dopuszczający do obrotu i do używania zgodnie z:
− Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (zwane w skrócie MDR) z uwzględnieniem przepisów przejściowych zawartych w art. 120 przedmiotowego rozporządzenia;
− rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. poz. 211)
Wykonawca dołączy do oferty deklarację zgodności, dla każdego oferowanego produktu zgodnie z wyżej wymienionymi rozporządzeniami.
2) Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia posiada aktualny dokument
dopuszczający do obrotu i do używania, w przypadku jeżeli nie podlega on regulacji ustawy o wyrobach medycznych.
3) Aktualne materiały informacyjne dotyczące zaoferowanego przedmiotu zamówienia (np. opisy- karta danych technicznych, prospekty lub broszury lub instrukcja + lub wyciągi z instrukcji lub foldery lub zdjęcia lub inne posiadane dokumenty) – dotyczy wszystkich pakietów (pakietów i wszystkich pozycji w ramach danego pakietu) – dokumenty muszą potwierdzać wszystkie parametry wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.
Oświadczenia, o których mowa w niniejszym punkcie Wykonawca sporządza we własnym zakresie.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a także gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych innych podmiotów, oświadczenia i dokumenty wskazane powyżej winien wykazać co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiot, na którego zdolnościach technicznych Wykonawca będzie polegał.
2. Zamawiający nie precyzuje wymagań w odniesieniu do warunków art. 112 ust. 2 pkt. 1, 2, 3 ustawy Pzp.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie o braku zachodzenia wobec Wykonawcy przesłanek określonych w art. 108 ustawy Pzp skutkujących wykluczeniem z postępowania – wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2) Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia Załącznik nr 4 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia w zakresie wyrobów medycznych posiada aktualny dokument dopuszczający do obrotu i do używania zgodnie z:
− Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (zwane w skrócie MDR) z uwzględnieniem przepisów przejściowych zawartych w art. 120 przedmiotowego rozporządzenia;
− rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. poz. 211)
Wykonawca dołączy do oferty deklarację zgodności, dla każdego oferowanego produktu zgodnie z wyżej wymienionymi rozporządzeniami.
2) Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia posiada aktualny dokument
dopuszczający do obrotu i do używania, w przypadku jeżeli nie podlega on regulacji ustawy o wyrobach medycznych.
3) Aktualne materiały informacyjne dotyczące zaoferowanego przedmiotu zamówienia (np. opisy- karta danych technicznych, prospekty lub broszury lub instrukcja + lub wyciągi z instrukcji lub foldery lub zdjęcia lub inne posiadane dokumenty) – dotyczy wszystkich pakietów (pakietów i wszystkich pozycji w ramach danego pakietu) – dokumenty muszą potwierdzać wszystkie parametry wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany z zachowaniem warunków przewidzianych w art. 455 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na platformie E-zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-01 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-30

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Część 5 : Tak

Część 6 : Tak

Część 7 : Tak

Część 8 : Tak

Część 9 : Tak

Część 10 : Tak

Część 11 : Tak

Część 12 : Tak

Część 13 : Tak

Część 14 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Cena

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.