eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mława › Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w MławieOgłoszenie z dnia 2023-11-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO MŁAWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130377830

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stary Rynek 19

1.5.2.) Miejscowość: Mława

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-500

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.7.) Numer telefonu: 23 654 33 82

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@mlawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mlawa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3a37feea-89dd-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00510686

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00033748/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3a37feea-89dd-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Szczegółowe informacje zawarte są w rozdziale VIII SWZ.
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
UWAGA: Dokumentów nie należy składać w ostatniej chwili. Czas trwania wgrywania i przetwarzania dokumentów jest zależny od ich ilości, rozmiaru oraz obciążenia Platformy.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami:
Pan Piotr Tomaszewski
tel. 23 654 64 42 wew. 500
e-mail: piotr.tomaszewski@mlawa.pl
Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne i nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu, dokumentów zamówienia oraz ofert.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Opisane są szczegółowo w rozdziale VIII SWZ a poniżej wskazane w minimalnym zakresie:
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia:
W celu prawidłowego korzystania z usług platformy e-Zamówienia wymagany jest komputer PC z minimalnymi parametrami: Intel Core2 Duo, 2 GB RAM, HDD oraz z zainstalowanym jednym z poniższych systemów operacyjnych:
a) MS Windows 7 lub nowszy,
b) OSX/Mac OS 10.10,
c) Ubuntu 14.04.
Aby korzystać z funkcjonalności platformy należy mieć zainstalowaną jedną z poniższych przeglądarek:
a) Chrome 66.0 lub nowsza,
b) Firefox 59.0 lub nowszy,
c) Safari 11.1 lub nowsza,
d) Edge 14.0 i nowsze.
Z platformy można korzystać również na tablecie lub telefonie. Dostawca dla mobilnych użytkowników wskazał warunki minimalne dla tego typu sprzętu, tj. 4 rdzenie procesora, 2 GB RAM, Android 6.0 Marshmallow, iOS 10.3 oraz przeglądarkę Chrome 61 lub nowszą. Dla skorzystania z pełnej funkcjonalności może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi JavaScript oraz cookies.
W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): INFORMACJA O OGÓLNYCH ZASADACH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, STOSOWANYCH W URZĘDZIE MIASTA MŁAWA OPISANA JEST W ROZDZIALE XXV SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WI.271.62.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie”.
1. W postępowaniu można złożyć tylko jedną ofertę, poprzez wypełnienie formularza oferty i dołączenie pozostałych dokumentów, wskazanych w treści SWZ.
2. W ramach inwestycji przewiduje się m.in.: przebudowę istniejącej bieżni o nawierzchni żużlowej na 4 torową o nawierzchni poliuretanowej, budowę skoczni do skoku w dal z rozbiegiem z dwóch stron, budowę rzutni do pchnięcia kulą (etap I), przebudowę istniejącego boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni ze sztucznej trawy na nawierzchnię poliuretanową z odwodnieniem (etap II), przebudowę istniejącego boiska piłkarskiego o naturalnej nawierzchni trawiastej na boisko o nawierzchni ze sztucznej trawy z odwodnieniem, oświetleniem w technologii LED i piłkochwytami (etap III). W ramach zadania przewidziano także małą architekturą tj.: ławki, kosze na śmieci.
Uwaga: W ramach Etapu I zrealizowano wcześniej ogrodzenie i zjazd od strony zachodniej ulica bez nazwy (działka nr 248/83). Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określony jest w dokumentacji projektowej.
3. Dostępność dla osób niepełnosprawnych będzie zapewniona przez dojście sąsiadującymi z obiektem chodnikami dla pieszych.
4. Wykonanie dodatkowych czynności towarzyszących:
a) z uwagi na prowadzenie prac na części terenu szkolnego wymagane jest ogrodzenie terenu budowy a po zakończeniu robót doprowadzenie terenu objętego oddziaływaniem inwestycji w trakcie jej realizacji do stanu jak przed rozpoczęciem prac,
b) wywóz oraz utylizacja nadmiaru ziemi, gruzu oraz elementów nie nadających się do ponownego wbudowania,
c) koszt usług geodezyjnych z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
d) roboty przygotowawcze (np. zabezpieczenie placu budowy, ustawienie obiektów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, zabezpieczenia istniejących obiektów przed uszkodzeniami,
e) w zakresie Wykonawcy jest przygotowanie kompletnej dokumentacji odbiorowej celem potwierdzenia gotowości do użytkowania.
Ww. czynności Wykonawca wykonuje we własnym zakresie bez dodatkowego wynagrodzenia. Dla potrzeb realizacji zamówienia Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie dostawę energii oraz inne ewentualne media. W przypadku udostepnienia mediów przez Zarządcę obiektu udostepnienie nastąpi poprzez podliczniki z rozliczeniem na postawie zużycia.
6. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, obejmujący zakres wskazany w ust. 1 określa dokumentacja projektowo-kosztorysowa zawierająca:
1) projekt architektoniczno-budowlany,
2) projekty techniczne,
3) STWiORB,
4) przedmiary robót.
UWAGA: odwołanie się w przedmiarze do pozycji z KNR ma tylko charakter pomocniczy.
Wszelkie roboty towarzyszące, należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy.
3. Zapytania do dokumentacji wskazanej powyżej Wykonawca może przekazać Zamawiającemu w trybie określonym w art. 284 ustawy Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W ustalonych przez Zamawiającego kryteriach (Pc1+Pc2) najkorzystniejsza oferta otrzyma 100,00 punktów, a pozostałym ofertom zostaną przyznane punkty z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będzie przedstawiało taką samą liczbę punktów, Zamawiający wybierze z tych ofert ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych już ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie 36-miesięcznego terminu gwarancji i rękojmi (roboty budowlane i wbudowane materiały)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunki w tym zakresie za spełnione, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie i prawidłowo ukończył roboty budowlane, polegające na wykonaniu min. 1 roboty budowlanej, polegającej na wykonaniu w ramach jednej inwestycji boiska o nawierzchni poliuretanowej i boiska piłkarskiego o nawierzchni ze sztucznej trawy z odwodnieniem na kwotę o wartości brutto min. 1 500 000,00 zł.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:
1) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zwartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, według wzoru, zamieszczonego w Załączniku nr 6 w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca złoży podmiotowe środki dowodowe na spełnienie warunków udziału w postępowaniu tj. wykaz robót budowlanych wraz z załączeniem dowodów (referencje, poświadczenia, bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane zostały wykonane) określające, poziom ich wykonania. Wykaz robót budowlanych zaleca się sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi wraz z narzutami i podsumowaniem elementów, zawierający wszystkie koszty niezbędne dla wykonania przedmiotowego zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
1) pieniądzu, na rachunek bankowy nr 74 1090 2604 0000 0001 3379 7851,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji należy dołączyć do oferty w oryginale, w postaci elektronicznej.
4. Wadium w formie pieniężnej Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany w ust. 2 pkt 1.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te winny potwierdzać brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (art. 125 ust. 4 ustawy Pzp),
b) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (art. 125 ust. 5 ustawy Pzp), według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ, w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na podstawie art. 118 ust. 1 ustawy Pzp wraz z zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (zaleca się skorzystanie z wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ) lub załączenie innego środka dowodowego, potwierdzającego, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu\tych podmiotów,
c) oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dla podwykonawców, wskazanych w ofercie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ,
6) dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy (np. odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności) lub pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w postępowaniu, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
7) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) – pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp.
8) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1. Na podstawie art. 442 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udzieli zaliczki na poczet wykonania zamówienia w wysokości równej 450 000,00 zł brutto wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zaliczka zostanie wypłacona na podstawie faktury zaliczkowej, złożonej przez Wykonawcę nie wcześniej niż po dniu 1.01.2024 r., w terminie do 30 dni.
2. Warunkiem udzielenia przez Zamawiającego zaliczki będzie wniesienie przez Wykonawcę jej zabezpieczenia.
3. Zabezpieczenie zaliczki może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
e) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
f) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
g) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U. z 2018 r. poz. 2017).
4. Zabezpieczenie zaliczki ustala się w wysokości wartości udzielonej zaliczki (100%).
5. Zwrot zabezpieczenia zaliczki nastąpi po wykonaniu zamówienia o wartości równej wysokości udzielonej zaliczki w terminie 30 dni od dokonania odbioru częściowego robót potwierdzonego protokołem, podpisanym przez przedstawicieli każdej ze stron.
Podstawę do zapłaty pozostałej kwoty wynagrodzenia (pomniejszonej o udzieloną zaliczkę) za Przedmiot Umowy będą stanowiły faktury wystawione na podstawie protokołów odbioru robót zgodnie z wymaganiami określonymi umową.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian opisany jest § 18 Załącznika nr 2 do SWZ (PPU).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-08 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

4. Dodatkowo na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2023 r., poz. 1497 z późn. zm.) z postępowania wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

1. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp.
1) Zamawiający wskazuje, iż wymaganiem zatrudnienia na podstawie stosunku pracy objęte są osoby, wykonujące prace fizyczne przy robotach ogólnobudowlanych (robotnicy budowlani), wskazane w § 3 ust. 13 PPU.
2) Szczegółowy sposób weryfikacji zatrudnienia, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli i sankcje dla Wykonawcy opisane są w § 15 PPU.
2. Zamawiający nie przewiduje zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2.
3. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.
5. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
6. Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu Wykonawcom.
7. Zamawiający nie wymaga wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań w niniejszym zamówieniu.
8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
9. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.