eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tczew › WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W RAMACH ZADANIA PN. "BUDOWA I REMONT CHODNIKÓW W POWIECIE TCZEWSKIM 2023"Ogłoszenie z dnia 2023-11-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W RAMACH ZADANIA PN. „BUDOWA I REMONT CHODNIKÓW W POWIECIE TCZEWSKIM 2023”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Tczewski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675267

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piaskowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Tczew

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-110

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@powiat.tczew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: powiat.tczew.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W RAMACH ZADANIA PN. „BUDOWA I REMONT CHODNIKÓW W POWIECIE TCZEWSKIM 2023”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c7e648a0-89f3-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00510271

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00004055/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.18 Wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Budowa i remont chodników w Powiecie Tczewskim 2023"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_tczew

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_tczew

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 13.1 Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w Ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
13.2 Zgodnie z art. 63 ust. 2 Ustawy – ofertę wraz z oświadczeniami, o których mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, składa się – pod rygorem nieważności – w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poprzez Platformę, dostępną pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_tczew.
13.3 W celu złożenia oferty należy zarejestrować się (zalogować) na platformie i postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
13.4 Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji dostępnej pod adresem: https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view.
13.5 Złożenie oferty następuje za pośrednictwem ”Formularza składania oferty” dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania:
a) Szyfrowanie ofert odbywa się automatycznie przez system.
b) Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie poprzez kliknięcie przycisku ”ZŁÓŻ OFERTĘ” w drugim kroku i wyświetleniu komunikatu, że oferta została złożona.
c) Wykonawca może, do upływu terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę (sposób zmiany lub wycofania oferty określony został w ww. Instrukcji)
d) Z uwagi na to, że złożona oferta jest zaszyfrowana nie można jej edytować w celu dokonania zmiany. Zmianę oferty należy dokonać poprzez wycofanie uprzednio złożonej oferty i złożenie nowej.
e) Zmianę lub wycofanie oferty należy zrobić do upływu terminu składania ofert.
f) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
g) Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB.
13.6 Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1261), określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
 stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
 komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
 zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
 włączona obsługa JavaScript,
 zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
 platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
 oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 23.1 Administratorem danych osobowych, które zostaną zawarte w Formularzu ofertowym i załącznikach jest Powiat Tczewski z siedzibą w Tczewie przy ul. Piaskowej 2.
23.2 Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych (IOD) w Starostwie Powiatowym w Tczewie to: inspektor@powiat.tczew.pl lub listownie na adres urzędu wskazany powyżej.
23.3 Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przeprowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej Ustawą oraz w celu archiwizacji na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie Instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
23.4 Odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty przetwarzające – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, np. dostawcy naszych systemów informatycznych, firmy zajmujące się archiwizacją dokumentów (aktualna lista jest dostępna u IOD) oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być również udostępniane innym podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Ustawy. Zamawiający może udostępnić dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX Ustawy, do upływu terminu na ich wniesienie. Dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego mogą być przekazywane wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Ograniczenie dostępu do danych osobowych może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli, jest to uzasadnione ochroną prywatności lub interesem publicznym, zgodnie z art. 18 ust. 5 pkt 1 i 2 Ustawy.
23.5 Dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, w szczególności zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a następnie przez okres archiwizacji, zgodny z rozporządzeniem wymienionym w ust. 23.3.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 23.6 Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o zamówienie publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów Ustawy oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
23.7 Wykonawca ma prawo:
a) dostępu do swoich danych. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
b) ich sprostowania lub uzupełnienia – na podstawie art. 16 RODO.
Zgodnie z art. 19 ust. 2 Ustawy skorzystanie z tego uprawnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą;
c) żądać ograniczenia ich przetwarzania – na podstawie art. 18 ust. 1 RODO Wystąpienie z przedmiotowym żądaniem, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
23.8 Wykonawcy nie przysługuje:
a) prawo do usunięcia danych osobowych – w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
23.9 Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
23.10 Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.21.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej i STWiORB oraz projektu czasowej i docelowej organizacji ruchu dla budowy i remontu chodników w pasie drogowym dróg powiatowych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i remont chodników w Powiecie Tczewskim 2023”.
4.2 Dokumentacja dotyczy następujących odcinków chodników na drogach powiatowych:
1) Budowa odcinka chodnika o długości ok. 220 mb w miejscowości Subkowy przy ul. Spółdzielczej, wzdłuż drogi powiatowej nr 2812G (gm. Subkowy);
2) Budowa odcinka chodnika o długości ok. 300 mb w miejscowości Mały Garc przy ul. Pelplińskiej, wzdłuż drogi powiatowej nr 2810G (gm. Subkowy);
3) Budowa odcinka chodnika o długości ok. 230 mb w miejscowości Gorzędziej przy ul. Tczewskiej, wzdłuż drogi powiatowej nr 2810G (gm. Subkowy);
4) Remont chodnika wraz z wjazdami o długości ok. 250 mb w miejscowości Turze przy ul. Pocztowej, wzdłuż drogi powiatowej nr 2802G (gm. Tczew);
5) Budowa chodnika wraz z wjazdami o długości ok. 80 mb w miejscowości Turze przy ul. Pocztowej, wzdłuż drogi powiatowej nr 2802G (gm. Tczew);
6) Remont chodnika wraz z wjazdami o długości ok. 95 mb w miejscowości Małżewo wzdłuż drogi powiatowej nr 2809G (gm. Tczew);
7) Remont chodnika wraz z wjazdami o długości ok. 290 mb w miejscowości Szczerbięcin wzdłuż drogi powiatowej nr 280 G (gm. Tczew);
8) Budowa chodnika o długości ok. 280 mb w miejscowości Rzeżęcin wzdłuż drogi powiatowej nr 2821G (gm. Morzeszczyn);
9) Remont chodnika o długości ok. 560 mb w miejscowości Gniew wzdłuż drogi powiatowej nr 2880G (gm. Gniew);
10) Budowa chodnika o długości ok. 220 mb w miejscowości Rombark wzdłuż drogi powiatowej nr 2821G (gm. Pelplin).
Uwaga: Szczegóły dotyczące realizacji usługi opisuje treść Załącznika Nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy (Wzór umowy)
4.3 Zamówienie obejmuje także pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie sporządzonej dokumentacji.
4.4 Przedmiot zamówienia obejmuje uzyskanie wszelkich koniecznych i wymaganych uzgodnień, zezwoleń, pozwoleń, zgód, opinii itp. w celu realizacji inwestycji, zgodnie z obowiązującymi przepisami do, opcjonalnie: zgłoszenia budowy / uzyskania pozwolenia na budowę oraz przygotowanie i złożenie kompletnego wniosku do zgłoszenia budowy / pozwolenia na budowę. W przypadku projektów organizacji ruchu, konieczne jest uzyskanie wszelkich opinii i uzgodnień właściwych organów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

6.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
6.2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
6.2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
6.2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
6.2.4 zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 Ustawy jeżeli wykaże, że:
1) wykonał, w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 zamówienie, polegające na wykonaniu kompletnej dokumentacji dotyczącej budowy lub przebudowy lub remontu chodnika o min. długości 100 m;
2) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnymi do wykonania zamówienia publicznego oraz informacjami o podstawie do dysponowania tymi osobami, a mianowicie 1 osobą na stanowisko projektanta w specjalności drogowej, posiadającą:
 uprawnienia budowlane w specjalności drogowej, upoważniające do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia oraz która w dniu podpisania umowy będzie członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz ustawą o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa,
 min. 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku projektanta w specjalności drogowej.
UWAGI:
1. Przez „uprawnienia budowlane”, wskazane w powyższym opisie warunku zdolności zawodowej dla osoby, która będzie stanowiła potencjał kadrowy Wykonawcy, należy rozumieć uprawnienia budowlane, o których mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
2. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ww. ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2023 r. poz. 223).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 8.2.1 odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
UWAGI:
1) Zgodnie z art. 127 ust. 1 Ustawy, Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych środków. Z uwagi na powyższe Zamawiający nie wezwie do złożenia dokumentu określonego w pkt 8.2.1. SWZ, jeżeli będzie mógł go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych rejestrów, a Wykonawca wskaże w ofercie niezbędne, dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 8.2.1 SWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono jego upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Niniejszy dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed ich złożeniem.
3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentu o którym mowa w pkt 8.2.1 ppkt 2 SWZ, zastępuje się go odpowiednio oświadczeniem Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone – odpowiednio: pod przysięgą, przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Niniejszy dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed jego złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.2.2 Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (według wzoru: Załącznik Nr 5 do SWZ – Wykaz usług wykonanych) wraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
8.2.3 Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – zawierający informacje na temat osoby, skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnej za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą (według wzoru: Załącznik Nr 5 do SWZ – Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

10.1 W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia w trybie art. 58 ust. 1 Ustawy (np. Konsorcjum bądź spółka cywilna), ustanawiają oni Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy, na podstawie art. 58 ust. 2 Ustawy. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty.
10.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu, w zakresie określonym w Rozdziale 7 SWZ.
10.3 Zgodnie z art. 117 ust. 4 Ustawy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi Załącznik Nr 3 do SWZ.
10.4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy, zgodnie z art. 445 ust. 1 Ustawy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie aneksu do Umowy, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności w następujących przypadkach:
1) niezawinionego przez Wykonawcę przedłużenia terminu wykonania Umowy z powodu opóźnień w uzyskaniu niezbędnych dokumentacji, uzgodnień i opinii od instytucji i organów niezależnych od Wykonawcy;
2) zmiany projektanta wykazanego w ofercie i wymienionego w §4 ust. 2 niniejszej Umowy, pod warunkiem spełnienia warunków SWZ;
3) zmiany zamiaru powierzenia części zamówienia podwykonawcy na zasadach, o których mowa w §16 niniejszej Umowy;
4) konieczności zmiany kwoty podatku VAT (odpowiednio podwyższenia lub obniżenia), w związku ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności przepisów podatkowych dotyczących obowiązującej wysokości (stawki) podatku VAT.
2. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Zamawiającego o zmianie siedziby. Jeżeli nie dopełni tego obowiązku, korespondencję skierowaną na adres wskazany we wstępie umowy uważa się za skutecznie dostarczoną.
3. Dopuszcza się zmiany umowy w przypadku:
a) o którym mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – spowodowane okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana ta nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy, a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy,
b) niezależnie od §15 ust. 3 lit. a niniejszej umowy – w trybie art. 455 ust. 2 Prawo zamówień publicznych, to jest bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż 10% wartości niniejszej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.
4. Zamawiający dopuszcza w szczególności zmianę postanowień umowy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu rzeczowego, na skutek wprowadzenia rozwiązań zamiennych w oparciu o protokół konieczności spisany przez strony i zatwierdzony przez Zamawiającego, przy czym wartość przedmiotu umowy nie może być niższa niż 80% wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w §7 ust. 1 niniejszej Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-01 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_tczew

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-01 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-30

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Terminy realizacji zamówienia: min. 12 tygodni – maks. 20 tygodni od dnia zawarcia umowy.
UWAGA: Termin realizacji przedmiotu zamówienia (w kontekście obowiązków wynikających z opracowania kompletnej dokumentacji projektowej), stanowi jedno z kryterium oceny ofert, określone w Rozdziale 16 SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.