eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mińsk Mazowiecki › Rozbudowa budynku szkoły w Zamieniu IIOgłoszenie z dnia 2023-11-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa budynku szkoły w Zamieniu II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Mińsk Mazowiecki

1.3.) Oddział zamawiającego: -

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582747

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Józefa Chełmońskiego 14

1.5.2.) Miejscowość: Mińsk Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: 25 756 25 08

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@minskmazowiecki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.minskmazowiecki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa budynku szkoły w Zamieniu II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aa7ccedd-89eb-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00510182

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00021882/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.15 Rozbudowa budynku szkoły w Zamieniu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-aa7ccedd-89eb-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami polegająca na składaniu i wysyłaniu dokumentów/oświadczeń/wyjaśnień/zawiadomień/informacji, odbywa się w języku polskim przy użyciu Platformy e-Zamówienia
(https://ezamowienia.gov.pl) lub za pomocą poczty elektronicznej na adres email: przetargi@minskmazowiecki.pl (przy czym złożenia oferty możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia).
2. Informacje dot. sposobu komunikacji w ramach postępowania na Platformie e-Zamówienia zawarte są w udostępnionej na Platformie e-Zamówienia instrukcji pn.: „Komunikacja w postępowaniu”.
3. Zadawanie pytań dot. treści dokumentów zamówienia za pomocą „Formularzy do komunikacji” możliwe jest dla Wykonawców posiadających konto uproszczone. Korzystanie z tych Formularzy w pełnym zakresie możliwe jest dla posiadaczy konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia.
4. Pliki stanowiące załączniki do pojedynczego Formularza, przesyłane za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” nie mogą mieć większego rozmiaru niż 150 MB.
5. Datę wpływu dokumentów na Platformę e-Zamówienia lub serwer pocztowy Zamawiającego przyjmuje się jako datę ich przekazania.
6. Po dokonaniu otwarcia ofert wszelka korespondencja w sprawie prowadzonego postępowania odbywać się będzie za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” dostępnego na Platformie e-Zamówienia lub na adres e-mail Wykonawcy wskazany w ofercie.
7. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania: RI.271.1.43.2023.
8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki, ul. Józefa Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel. 25 756 25 00; e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: iod@minskmazowiecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania i udzieleniu zamówienia, prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej, archiwizacji danych, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
1) ustawa z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
2) ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych;
3) ustawa z 14.7.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
4) art. 6 pkt.1 lit. c RODO
– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
5. Odbiorca lub kategorie odbiorców: podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania na podstawie art. 18 oraz art. 74–76 ustawy Pzp. Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria danych).
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, w szczególności zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata – przez cały okres obowiązywania umowy.
7. Posiada Pani/Pan prawo:
1) żądania dostępu do danych; w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może, zgodnie z art. 75 ustawy Pzp, żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
2) żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych; zgodnie z art. 76 ustawy Pzp wykonanie tego obowiązku nie może
naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
3) usunięcia danych w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, lub w inny sposób
przetwarzane;
4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy Pzp wykonanie tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia.
8. Przysługuje Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
10. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem, i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.1.43.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Zamieniu na potrzeby oddziału żłobkowo-przedszkolnego wraz z niezbędna infrastrukturą. Zakres
przedsięwzięcia obejmuje również wyposażenie oddziału żłobkowo-przedszkolnego.
Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Kołbielskiej 34 w Zamieniu, na działkach ewidencyjnych nr 296/4 i 294/3, obręb 0042 Zamienie, stanowiących własność Gminy Mińsk Mazowiecki.
W ramach inwestycji zaplanowano przebudowę istniejącego budynku oraz parterową rozbudowę w kierunku wschodnim i południowym. Rozbudowywana część budynku ma formę tradycyjną murowaną, jednokondygnacyjną z dachem
wielospadowym o kącie nachylenia nawiązującym do dachu istniejącego 17° oraz z dachem płaskim w miejscach wymagających połączeń z istniejącą formą.
2. Zakres zamówienia obejmuje między innymi:
a) przebudowę części istniejącego budynku szkoły podstawowej;
b) rozbudowę budynku szkoły, obejmującą dobudowę parterowego budynku na potrzeby stworzenia strefy żłobkowo-przedszkolnej;
c) wyposażenie oddziału żłobkowo-przedszkolnego;
d) budowę zjazdu do części żłobkowo-przedszkolnej;
e) wykonanie utwardzenia terenu w tym drogi pożarowej;
f) wykonanie miejsc postojowych;
g) wykonanie, montaż zbiornika na nieczystości ciekłe;
h) wykonanie odprowadzenia wód opadowych z dachu budynku objętego opracowaniem oraz nowo projektowanej
rozbudowy do zbiornika magazynującego wody deszczowe;
i) rozbiórkę:
- istniejącego placu zabaw,
- istniejącego przyłącza wodociągowego,
- istniejącego napowietrznego przyłącza energetycznego,
- część istniejącego rurociągu teletechnicznego,
- część istniejącego oświetlenia zewnętrznego;
j) wycinkę drzew oraz wykonanie nasadzeń zastępczych;
k) wykonanie ogrodzenia wraz z bramą wjazdową.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów K równą sumie obu kryteriów. Obliczane liczby punktów zaokrąglone będą do drugiego miejsca po przecinku. Oceniane będą tylko oferty nie
podlegające odrzuceniu.
Minimalny okres gwarancji, na wykonany przedmiot umowy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót, wymagany przez Zamawiającego to okres 60 miesięcy, a maksymalny dodatkowy okres gwarancji punktowany przez Zamawiającego to 48 miesięcy.
Dodatkowy okres gwarancji Zamawiających punktuje następująco:
12 miesięcy – 10 pkt,
24 miesiące - 20 pkt,
36 miesięcy – 30 pkt,
48 miesięcy – 40 pkt.
Oferty ze wskazaniem maksymalnego okresu gwarancji (48 miesięcy) lub dłuższego od maksymalnego, punktowane będą maksymalną liczbą punktów tj. 40 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowy okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie ważnej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o sumie ubezpieczenia nie niższej niż 2.000.000,00 zł na każde zdarzenie wraz z potwierdzeniem opłacenia składki za tę polisę.
Wykonawca będzie zobowiązany utrzymywać ważna polisę przez cały okres realizacji Umowy.
- zdolności technicznej lub zawodowej
Warunek spełni Wykonawca, który:
A. udokumentuje, iż zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 roboty budowlane, w rozumieniu tego pojęcia zgodnie z ustawą Prawo budowlane, polegające na budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych o wartości nie mniejszej niż 4.000.000,00 zł brutto każda wraz z załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty,
Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie analizy złożonego wykazu wykonanych robót (Załącznik Nr 3 do SWZ) oraz załączonych dowodów określających czy roboty te zostały wykonane należycie.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przynajmniej jeden z wykonawców musi wykazać spełnienie powyższego warunku samodzielnie.
B. wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobą:
a. do pełnienia funkcji kierownika budowy przy realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;
b. posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia;
c. posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, która będzie
uczestniczyć w realizacji zamówienia.
Ocena tego warunku zostanie dokonana na podstawie analizy złożonego wykazu osób (Załącznik nr 4 do SWZ) wraz z kopiami wykazywanych uprawnień i zaświadczeń o opłaceniu bieżących składek ubezpieczenia OC.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: - poświadczoną przez wykonawcę za zgodność z oryginałem kopię ważnej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie wykonawcy od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o sumie ubezpieczenia nie niższej niż 2.000.000,00 zł,
na każde zdarzenie wraz z potwierdzeniem opłacenia składki za tę polisę;
- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie - Załączniki nr 3 do SWZ;
- wykaz osób w dyspozycji wykonawcy w celu realizacji przedmiotu zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usług i kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień oraz kopiami potwierdzających je dokumentów, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia oraz informacją o podstawie dysponowania
tymi osobami. – Załącznik nr 4 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 (Załączniki nr 2 do SWZ),
b) oświadczenie w zakresie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Załącznik nr 10 do SWZ - Oświadczenie z art. 7)
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
- odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
- oświadczenia (Załącznik Nr 9 do SWZ), o aktualności informacji zawartych w oświadczeniach, o którym mowa:
• w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,
• w zakresie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022, poz. 835);
- oświadczenia, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębna ofertę lub ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik
Nr 8 do SWZ)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę wadium w kwocie 50000,00 zł.
2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, tj.:
• pieniądzu,
• gwarancjach bankowych,
• gwarancjach ubezpieczeniowych,
• poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ((Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim Nr
52 9226 0005 0000 8035 2000 0040. W tytule przelewu należy wpisać: „Wadium w postępowaniu nr RI.271.1.43.2023”.
5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2–4, wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7. Oferta wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy, lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą, podlega odrzuceniu.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed jej zawarciem kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), przynajmniej jeden z wykonawców musi wykazać spełnienie warunku zdolności technicznej lub zawodowej samodzielnie.

W odniesieniu do tych warunków wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

Oświadczenia, stanowiące Załączniki Nr 2 i Nr 10 do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie. Oświadczenia te będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wór umowy, która zostanie zawarta w sprawie niniejszego zamówienia, stanowi Załącznik Nr 7 do SWZ.
2. Możliwości dokonania zmian w zakresie zawartej Umowy Zamawiający zawarł w treści wzoru Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Portal e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-08 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.