eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Dostawa mebli biurowych do komórek organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach wraz z odbiorem opakowań po meblachOgłoszenie z dnia 2022-12-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa mebli biurowych do komórek organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach wraz z odbiorem opakowań po meblach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Katowice - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003451387

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jagiellońska 17

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-032

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 322510087

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mops.katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.katowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://mops-katowice.logintrade.net/zapytania_email,104429,83536c292af49b9642dfadfea453e9b1.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa mebli biurowych do komórek organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach wraz z odbiorem opakowań po meblach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-89b3465f-504b-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00509445

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00034058/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Zakup mebli

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00401919/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DO.261.2.12.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 425106,67 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Część A – meble biurowe do pomieszczeń MOPS przy ul. Wita Stwosza 7, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w załączniku nr 1A do SWZ;
Zamawiający wymaga aby okres gwarancji na meble wynosił co najmniej 24-miesiące lub zgodnie ze złożoną ofertą;

4.5.3.) Główny kod CPV: 39130000-2 - Meble biurowe

4.5.5.) Wartość części: 189837,40 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część B – krzesła biurowe do pomieszczeń MOPS przy ul. Wita Stwosza 7, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w załączniku nr 1B do SWZ;
Zamawiający dopuszcza zmianę wskazanych w załączniku nr 1B do SWZ wymiarów do +/- 5%;
Zamawiający wymaga aby okres gwarancji na meble wynosił co najmniej 36-miesięcy lub zgodnie ze złożoną ofertą;

4.5.3.) Główny kod CPV: 39110000-6 - Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części

4.5.5.) Wartość części: 227642,28 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część C – meble do stołówki Świetlicy Specjalistycznej MOPS ul. Czecha 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w załączniku nr 1C do SWZ;
Zamawiający wymaga aby okres gwarancji na meble wynosił co najmniej 24-miesiące lub zgodnie ze złożoną ofertą;

4.5.3.) Główny kod CPV: 39130000-2 - Meble biurowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39110000-6 - Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części

4.5.5.) Wartość części: 2342,44 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część D – meble do Mieszkania Chronionego MOPS przy ul. Gliwickiej 74a, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w załączniku nr 1D do SWZ;
Zamawiający wymaga aby okres gwarancji na meble wynosił co najmniej 24-miesiące lub zgodnie ze złożoną ofertą;

4.5.3.) Główny kod CPV: 39130000-2 - Meble biurowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39143110-0 - Łóżka i kanapy oraz specjalne meble tapicerowane

4.5.5.) Wartość części: 3252,03 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część E – krzesła do Schroniska dla Bezdomnych Kobiet przy ul. Orkana 7a, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w załączniku nr 1E do SWZ;
Zamawiający wymaga aby okres gwarancji na meble wynosił co najmniej 24-miesiące lub zgodnie ze złożoną ofertą;

4.5.3.) Główny kod CPV: 39110000-6 - Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części

4.5.5.) Wartość części: 2032,52 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 13

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 12

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 172009,35 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 337881,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 172009,35 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KADER'S Arkadiusz Biszoff

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 522 274 69 84

7.3.3) Ulica: ul. K. Pużaka 3/40

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-495

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 172009,35 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 11

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 10

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 6

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 149448,69 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 365679,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 149448,69 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: w@w desing Katarzyna Kaczmarczyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 954 227 96 06

7.3.3) Ulica: ul. Pokoju 8a/7

7.3.4) Miejscowość: Katowice

7.3.5) Kod pocztowy: 40-859

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 149448,69 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Art. 255 pkt 2) Pzp – wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu. W części 3 - C przedmiotowego postępowania ofertę złożyli trzej Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, dlatego Zamawiający unieważnia postępowanie w tej części.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Art. 255 pkt 3) Pzp – cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
W części 4 - D Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty: EURO MEBLE Małgorzata Masłoń ul. Bp. H. Bednorza 2a-6, 40-384 Katowice, ale cena oferty w wysokości 5 350,50 PLN przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 4000,00 PLN, kwoty tej Zamawiający nie może zwiększyć do wysokości ceny najkorzystniejszej oferty. Tym samym postępowanie w części D zostaje unieważnione.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5350,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 12177,00 PLN

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Art. 255 pkt 7) Pzp – wykonawca nie wniósł wymaganego. zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z uwzględnieniem art. 263 Pzp;
Art. 263 Pzp – jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

W dniu 28.11.2022r. Zamawiający ogłosił na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz wysłał do Wykonawców informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu, w części E - krzesła do Schroniska dla Bezdomnych Kobiet przy ul. Orkana 7a – to oferta KAL-SPORT Paweł Kalita, ul. Trembeckiego 11a, 35-234 Rzeszów, otrzymała najwyższą ilość punktów, tym samym została wybrana najkorzystniejszą ofertą.
Termin podpisania umowy został wyznaczony na 06.12.2022r., i w tym samym dniu Wykonawca przesłał informację o odstąpieniu od podpisania umowy, w związku z tym mając na względzie art. 263 Pzp Zamawiający postanowił unieważnić postępowanie.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1968 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3075,00 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.