eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wykonanie prac eksploatacyjno-konserwacyjnych zespołu fontann multimedialnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na Skwerze I Dywizji Pancernej WP w Warszawie od 01.01.2024 r. do 31.12.2025r.Ogłoszenie z dnia 2023-11-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie prac eksploatacyjno-konserwacyjnych zespołu fontann multimedialnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na Skwerze I Dywizji Pancernej WP w Warszawie od 01.01.2024 r. do 31.12.2025r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Stołeczna Estrada

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000278190

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Niemcewicza 4/6

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-027

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 228493286

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: estrada@estrada.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.estrada.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samorządowa Instytucja Kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie prac eksploatacyjno-konserwacyjnych zespołu fontann multimedialnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na Skwerze I Dywizji Pancernej WP w Warszawie od 01.01.2024 r. do 31.12.2025r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-20a9a419-89d2-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00509162

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00074343/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Wykonanie prac eksploatacyjno-konserwacyjnych zespołu fontann multimedialnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na Skw. I Dywizji Pancernej WP w Warszawie od 01.01.2024r. do 31.12.2025r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-20a9a419-89d2-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl lub za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP. Elektroniczna skrzynka podawcza Stołecznej Estrady na ePUAP: /Stoleczna_Estrada/SkrytkaESP

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (NA PODSTAWIE PRZEPISU PRAWA)
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan załatwić sprawę w Stołecznej Estradzie. Mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.
Kto administruje moimi danymi?
• Administratorem Pana/Pani Danych osobowych jest Stołeczna Estrada, ul. Niemcewicza 4/6, 02-027 Warszawa, NIP: 525-000-97-37, REGON: 000278190, RIA: 146/86.
• Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych Stołecznej Estrady. Proszę je wysłać na adres: inspektor.do@estrada.com.pl

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Dlaczego moje dane są przetwarzane?
1. Wynika to bezpośrednio z konkretnego przepisu prawa, tj. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do niej wydanych; ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Jeśli Pani/Pan tego nie zrobi, nie będziemy mogli zrealizować Pana/Pani sprawy .

Jak długo będą przechowywane moje dane?
1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, tj. przez okres wynikający z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego.
Kto może mieć dostęp do moich danych?
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności:
1) podmioty świadczące na rzecz Stołecznej Estrady usługi informatyczne, pocztowe;
2) każdy zainteresowany odbiorca - informacje o Wykonawcach, którzy uczestniczyli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne na podstawie ustawy Pzp oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej;
3) eZamówienia oraz strona ePUAP ;
4) podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;
b) organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie prac eksploatacyjno-konserwacyjnych zespołu fontann multimedialnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanych na Skwerze im. I Dywizji Pancernej WP w Warszawie w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2025 r.

1. INFORMACJE OGÓLNE
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac eksploatacyjno-konserwacyjnych zespołu fontann multimedialnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanych na Skwerze I Dywizji Pancernej w Warszawie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Zespół fontann obejmuje 3 fontanny multimedialne światło-woda-dźwięk oraz interaktywny plac zabaw dla dzieci. Fontanny zlokalizowane są na skwerze znajdującym się w rejonie ul. Boleść, Rybaki i Wybrzeże Gdańskie (dz. nr 10 w obrębie 5-02-06 – jedn. ewid. m.st. Warszawa, Dzielnica Śródmieście).
Szczegółowe zestawienie elementów i urządzeń wchodzących w skład w/w zespołu fontann multimedialnych zostało określone w dokumentacji technicznej (Dokumentacji powykonawczej), znajdującej się w siedzibie Zarządu Terenów Publicznych m.st. Warszawy. Powyższa dokumentacja może zostać udostępniona Wykonawcy do wglądu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

Zakres prac obejmuje w szczególności:
1) utrzymanie w stałej gotowości technicznej zespołu fontann multimedialnych tj. pomp , filtrów, urządzeń kontrolno - pomiarowych do kontroli i sterowania parametrami chemicznymi wody (pH, chlor), dysz, agregatów wodnych i rurociągów fontann, systemu klimatyzacji i wentylacji komór technologicznych, urządzeń sterujących i zasilania elektrycznego, spustów i wpustów wody niecki fontann oraz przepompowni ścieków w maszynowni głównej oraz maszynowni pluskowiska,
2) utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń towarzyszących takich jak: instalacje zasilania fontann w wodę, zrzutu wód popłucznych, zasilania elektrycznego w obrębie maszynowni, systemu nagłośnienia fontann, systemu wytwarzania oraz wyrzutu dymu,
3) dbanie o czystość samych niecek fontannowych, koryt ssących pomp i wypływów wody, jak również dysz i zaworów,
4) zabezpieczenie urządzeń i wszystkich systemów fontann na okres zimowy,
5) kontrolę i dozowanie środków chemicznych w zakresie utrzymania odpowiedniej wartości pH wody i zawartości chloru w wodzie,
6) przestrzeganie zachowania prawidłowych parametrów wody:
a) wartość pH wody powinna wynosić od 7,0 do 7,4;
b) zawartość wolnego chloru nie powinna przekraczać 0,5 mg/l;
c) poziom zanieczyszczeń nie powinien, a zawartość piasku nie powinna przekraczać 50g/m3,
7) zapewnienie we własnym zakresie wszystkich środków chemicznych niezbędnych do utrzymania parametrów wody na właściwym poziomie,
8) zapewnienie sprzętu, urządzeń i materiałów niezbędnych do eksploatacji i konserwacji fontann oraz środków chemicznych do utrzymania komór technologicznych w czystości,
9) zapewnienie personelu posiadającego odpowiednie kwalifikacje do obsługi urządzeń fontann,
10) prowadzenie odpowiednich dokumentów wymaganych instrukcjami eksploatacyjnymi m.in. książki eksploatacyjnej,
11) prowadzenie pomiarów i przeglądów urządzeń elektrycznych,
12) prowadzenie zgodnie z przepisami BHP prac związanych z bieżącą eksploatacją ze szczególnym zwróceniem uwagi na osoby zatrudnione przy środkach chemicznych dozowanych do układów technologicznych fontann. Wszystkie prace prowadzone w wodzie powinny być dokonywane z odpowiednią asekuracją,
13) informowanie na bieżąco Zamawiającego o zauważonych zmianach i uszkodzeniach, zainstalowanych urządzeń technologicznych fontann oraz konstrukcji komór technologicznych i niecek fontann,
14) prowadzenie eksploatacji zgodnie z instrukcjami obsługi i eksploatacji, jak również
z instrukcjami obsługi urządzeń dostarczonymi przez producentów,
15) zapoznanie się z instrukcjami obsługi producentów poszczególnych urządzeń oraz DTR (Dokumentacją Techniczno Ruchową) szafy zasilająco sterującej,
16) współdziałanie z Zamawiającym w czasie corocznych przeglądów fontann i sprawdzania jakości wody,
17) bieżącą eksploatację, konserwację i utrzymanie sprzętu nagłaśniającego i multimedialnego fontann zgodnie z instrukcją obsługi systemu nagłośnienia oraz instrukcjami obsługi urządzeń wydanymi przez producentów poszczególnych elementów wchodzących w skład systemu nagłośnienia, projekcji multimedialnej i laserowej fontann,
18) obsługę i nadzorowanie trybu muzycznego fontann,
19) realizację pokazów zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Zamawiającego,
20) przygotowanie urządzeń systemów nagłośnienia i multimedialnych do trybu show, zmiana trybu muzycznego na tryb show na wniosek Zamawiającego, obsługa trybu show, przywrócenie trybu muzycznego po zakończeniu trybu show,
21) na wniosek Zamawiającego, zmiana kolejności show lub implementacja dodatkowych pokazów,
22) informowanie Zamawiającego o wszelkich powstałych uszkodzeniach fontann i nieprawidłowościach w ich funkcjonowaniu a także nieprawidłowościach systemu nagłośnienia i systemu multimedialnego,
23) przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm),
24) przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych,
25) ponoszenie odpowiedzialności za szkody powstałe z winy Wykonawcy w trakcie wykonania umowy,
26) montaż na okres zimowy i demontaż po okresie zimowym oraz przechowywanie elementów zimowego zabezpieczenia fontann.

Szczegółowy sposób wykonywania poszczególnych czynności opisany został w załączniku nr 10 do SWZ i załączniku nr 1 do wzoru umowy - „Zakres prac związanych z eksploatacją-konserwacją fontann multimedialnych zlokalizowanych na Skwerze I Dywizji Pancernej w Warszawie” oraz w załączniku nr 11 do SWZ i załączniku nr 2 do wzoru umowy – „Harmonogram prac konserwacyjnych zespołu fontann multimedialnych”
LOKALIZACJA. Przedmiotowe zadanie realizowane będzie na terenie Multimedialnego Parku Fontann, Skwer 1 Dywizji Pancernej WP, 00-221 Warszawa zgodnie z załącznikiem nr 11 do SWZ stanowiący załącznik nr 2 do umowy.
Termin wykonania zamówienia
Od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2025 r. Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy, ale nie wcześniej niż od dnia 01.01.2024 r., do dnia 31.12.2025 r.
Informacja o powtórzeniu zamówień. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7.

Uwagi dotyczące przedmiotu zamówienia:
Zaleca się wykonawcom zapoznanie się z warunkami lokalnymi, w których będzie realizowany przedmiot zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90913100-1 - Usługi czyszczenia zbiorników

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2025-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej SWZ.
2. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w dokumentach zamówienia. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
3. W przypadku braku zgody, o której mowa powyżej, zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

B. Tryb oceny ofert
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium przypisując mu odpowiednio wagę procentową:
1. cena za realizację zamówienia brutto – 60 %,
2. czas reakcji na usterki i awarie– 40 %

Zasady oceny ofert według ustalonego kryterium.
Ocena ofert dokonywana będzie wg kryterium:

1) cena za realizację zamówienia – według następującego wzoru:

najniższa cena ofertowa
C = ------------------------------------------------------- x 60
cena oferty badanej

max. ilość punktów 60

2) czas reakcji na usterki i awarie

Oferty będą oceniane na według podkryteriów:
Lp.czas reakcji na zgłoszenie awarii (T) Ilość punktów (Tr)
1. 25-30 godzin od czasu zgłoszenia 0
2. 13-24 godzin od czasu zgłoszenia 20
3. do 12 godzin od czasu zgłoszenia 40

T – czas reakcji na zgłoszenie awarii zaproponowany przez Wykonawcę w złożonej ofercie;
Tr – ilość punktów otrzymanych przez badaną ofertę w kryterium „czas reakcji na zgłoszenie awarii”.

UWAGA!
Wykonawca określi czas reakcji na zgłoszenie awarii w jednym z powyższym kryterium wyrażonym
w konkretnej liczbie pełnych godzin.
Czas usuwania awarii od momentu ich zgłoszenia, za wyjątkiem awarii, których usunięcie jest uzależnione od innego usługodawcy (np. poważniejsze awarie pomp, filtrów etc) odbywać się powinien zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
Zamawiający przez czas reakcji na zgłoszenie awarii rozumie czas w jakim Wykonawca przystąpi do usuwania awarii liczony od momentu zgłoszenia awarii.
Maksymalny czas reakcji na zgłoszenie awarii od jej wystąpienia – 30 godzin.

ilość punktów badanej oferty
Tr= ------------------------------------------------------- x 40
maksymalna ilość punktów

Punkty uzyskane przez Wykonawcę w kryteriach: cena za realizację zamówienia brutto – 60 %, czas reakcji na usterki i awarie– 40 % zostaną zsumowane.
Zamówienie zostanie zrealizowane przez Wykonawcę, który uzyska największą łączną ilość punktów.
Łączna suma punktów przyznanych Wykonawcy obliczona będzie wg. wzoru:

X= C+Tr

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty o takiej samej cenie, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji na usterki i awarie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, gdy Wykonawca w ramach:

a) posiadania wiedzy i doświadczenia wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert przynajmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj.: prace konserwacyjno-eksploatacyjne obiektów fontannowych trwające nie krócej niż 12 miesięcy każda, z których każda posiada system sterowania cyfrowego DMX, przy czym jedna z usług musi obejmować prace konserwacyjno-eksploatacyjne fontanny multimedialnej, a druga z usług prace konserwacyjno-eksploatacyjne fontanny „światło – woda – dźwięk” wyposażoną w co najmniej 150 dysz sterowanych cyfrowo. Przez obiekt fontannowy „światło – woda - dźwięk” rozumie się urządzenia funkcjonujące w trzech płaszczyznach medialnych tj. woda – efekty gry wody w przestrzeni (mgła, słup wodny strzelający pod ciśnieniem (pod różnym kątem i wysokością), światło – gra świateł w różnych kolorach natężenia i częstotliwości w wodzie, dźwięk - jako efekt uzupełniający gry wodnej i światła połączony wizualnie z pracą wody i dźwięku tworząc spójny efekt show lub funkcjonujący samodzielnie, posiadający co najmniej jedną maszynownię. Przez obiekt fontanny multimedialnej rozumie się urządzenia funkcjonujące w czterech płaszczyznach medialnych tj. woda – efekty gry wody w przestrzeni (ekran wodny, projektor wideo, mgła, słup wodny strzelający pod ciśnieniem - pod różnym kątem i wysokością), laser, światło – gra świateł w różnych kolorach natężenia i częstotliwości w wodzie, dźwięk - jako efekt uzupełniający gry wodnej i światła połączony wizualnie z pracą wody i dźwięku tworząc spójny efekt show lub funkcjonujący samodzielnie, posiadający co najmniej jedną maszynownię. Przez maszynownię rozumie się pomieszczenie zamknięte w którym znajdują się wszystkie urządzenia technologiczne: pompy, sterowniki, filtry, komputery do sterowania agregatów dyszowych umieszczonych w niecce fontanny oraz załączy dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ ,
b) do wykonywania zamówienia dysponuje odpowiednimi zasobami osobowymi tj.:
- jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych z minimum 3 letnim doświadczeniem;
- jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych z minimum 3 letnim doświadczeniem;
- dwoma osobami, mogącymi wykazać się uzyskaniem i posiadaniem (każda z tych osób) certyfikatu, potwierdzającego uprawnienia do obsługi urządzeń zaawansowanej inżynierii fontannowej, w szczególności systemu sterowania WECS 2048.
Dysponowane osoby należy wykazać wg wzoru, który stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
c) Złożenie przez Wykonawców w ofercie dokumentów i oświadczeń, wymienionych w pkt C SWZ będzie stanowiło podstawę do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz do stwierdzenia braku podstaw do wykluczenia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
a) potwierdzenia aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w III.C.1.2)a) SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego
- wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ, W przypadku podmiotów występujących wspólnie dokument składa każdy wykonawca. W przypadku Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, wymóg złożenia niniejszego oświadczenia dotyczy każdego z podmiotów.
b) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ.
c) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodne w treści ze wzorem załącznika nr 8 do SWZ),
d) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
e) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
f) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
g)opłaconej polisy,
h) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
i) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia i innych dokumentów wymaganych w postępowaniu.
1) Zamawiający wymaga w niniejszym postepowaniu złożenia wypełnionego formularza oferty o treści zgodnej z założeniami SWZ. Wykonawca może złożyć JEDNĄ OFERTĘ, poprzez wypełnienie zdefiniowanego w systemie Formularza oferty, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
2) Ponadto wraz z ofertą należy złożyć:
a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 ustawy, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy Wykonawca.
b) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy),
z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi, wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 ustawy), o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
c) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy (z art. 125 ust. 1 ustawy) stanowiące wstępne potwierdzenie że Wykonawca spełnia warunek określony przez Zamawiającego, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
d) Oświadczenie o podstawach wykluczenia wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 (jeżeli dotyczy) o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca.
e) Dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru, np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.), zgodnie z obowiązującymi przepisami;
f) Dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe umocowanie, pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
Dokument winien być załączony w formie oryginału lub odpowiednio poświadczonego odwzorowania.
g) Zobowiązanie podmiotów udostępniających zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
W przypadku gdy Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w ustawie. Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów lub inny środek dowodowy - potwierdzające oddanie do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 118 ust. 3 ustawy).
Zobowiązanie lub inny środek dowodowy podmiotu udostępniającego zasoby winno potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
i. zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
ii. ii. sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
iii. iii. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Powyższy dokument należy przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 12 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Inne dokumenty lub oświadczenia wymagane w postępowaniu
W przypadku gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dowodów, o których mowa w pkt VII B SWZ. W przypadku przekazywania dokumentów elektronicznych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa z wykorzystaniem Systemu, Wykonawca powinien w okienku dodawania pliku określić TYP DOKUMENTU jako „Tajemnica przedsiębiorstwa”.
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:
a) podmioty występujące wspólnie zobowiązane są do ustanowienia Pełnomocnika reprezentującego ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
b) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa sporządzonego w postaci papierowej, poświadczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami W/w dokument powinien zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego,
- ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania;
c) korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty;
d) Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie;
e) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy. Oświadczenia, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie jego dotyczącym. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium na okres związania ofertą w wysokości: 9.000 zł. (słownie: dziewięć tysięcy złotych).
2. Forma wadium
Wadium może być wniesione w:
• pieniądzu,
• poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym iż poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.
• gwarancjach bankowych,
• gwarancjach ubezpieczeniowych,
• poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.)
Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 7 pkt 2–4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

3. Termin i miejsce wniesienia wadium:
W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Stołeczna Estrada nr konta 32 2490 0005 0000 4530 4547 5725 ALIOR Bank SA
• Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. Kwota wadium musi znaleźć się na rachunku Zamawiającego najpóźniej w terminie składania ofert. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
• W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w pkt. 2 SWZ, należy dostarczyć oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
• Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
• Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z treścią art. 97 i 98 ustawy, oraz należy wymienić jako beneficjenta poręczenia lub gwarancji Stołeczna Estrada, ul. Niemcewicza 4/6, 02-027 Warszawa.

Zwrot wadium:
1. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
2. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
Utrata wadium
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 98 ust. 6 pkt 1,2,3.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:
a) podmioty występujące wspólnie zobowiązane są do ustanowienia Pełnomocnika reprezentującego ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
b) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa sporządzonego w postaci papierowej, poświadczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami W/w dokument powinien zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego,
- ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania;
c) korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty;
d) Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie;
e) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy. Oświadczenia, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie jego dotyczącym. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia;

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy zgodnie ze wzorem umowy, Załącznik nr 9 do SWZ
1. Wszelkie zmiany treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej w postaci aneksu i muszą być zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
2. W sprawach nieunormowanych Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Spory mogące wynikać z realizacji Umowy będą rozstrzygnięte przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. W trakcie realizacji umowy, postanowienia umowy mogą ulec zmianom pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, lub konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym zmiany postanowień umowy mogą dotyczyć:
1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia,
b) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę),
c) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności (np. działania osób trzecich),
2) W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikającego z okoliczności wymienionych powyżej, termin może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.
3) Dopuszcza się zmianę terminu płatności.
4) Dopuszcza się waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie ze wzorem Umowy Załącznik nr 9 SWZ.
5) Zmiana oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-08 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.