eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Myszków › ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ SP NR 3 W RAMACH ZADANIA PN.: "BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W MYSZKOWIE" - ETAP IOgłoszenie z dnia 2023-11-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ SP NR 3 W RAMACH ZADANIA PN.: „BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W MYSZKOWIE” – ETAP I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Myszków

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398497

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 26

1.5.2.) Miejscowość: Myszków

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 34 313-26-82

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@miastomyszkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.miastomyszkow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ SP NR 3 W RAMACH ZADANIA PN.: „BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W MYSZKOWIE” – ETAP I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2eacd7cf-89d6-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00508672

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00058124/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.20 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Myszkowie - etap I.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miastomyszkow.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miastomyszkow.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy Zakupowej określa Regulamin Platformy Zakupowej, który jest dostępny pod adresem internetowym https://miastomyszkow.eb2b.com.pl/user/terms
Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując (w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej), akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący.
2. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4/1 mb/s;
2) komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 8 GB, procesor Intel IV 4GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0;
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program obsługujący stosowane przez wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).
3. Zalecenia Zamawiającego odnośnie podpisu elektronicznego:
1) odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
­- dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis w formatem PAdES,
­- dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES.
2) odnośnie podpisu osobistego:
­- dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis wewnętrzny (otoczony),
­- dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym lub otaczającym;
3) odnośnie podpisu zaufanego:
­- wielkość dokumentów nie może przekraczać 10 MB (pojemność pliku wynikowego po jego podpisaniu), dostępny format podpisu „xml”.
4. Zamawiający zaleca wczytywanie na Platformę plików w maksymalnym rozmiarze do 50 MB, z ograniczeniem do 10 MB (pojemność pliku wynikowego po jego podpisaniu), kiedy do podpisywania dokumentów elektronicznych stosuje się podpis zaufany.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia nr referencyjny postępowania: ZP.271.24.2023.KM stanowi załącznik nr 15 do SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.24.2023.KM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zagospodarowania terenu wokół SP nr 3 w ramach zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Myszkowie”– Etap I.
2. Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie robót budowlanych na placu szkolnym polegających na:
a) budowie placu manewrowego z drogą pożarową,
b) budowie dziedzińca wewnętrznego szkoły,
c) budowie wiaty na rowery,
d) budowie wiaty śmietnikowej,
e) budowie oświetlenia istniejącego skateparku i placu zabaw,
f) budowie kanalizacji deszczowej na dziedzińcu szkoły, placu manewrowym i drodze pożarowej,
g) rozbiórce 38 m odcinka istniejącego ogrodzenia,
h) montażu 32 m odcinka nowego ogrodzenia – materiał (słupki, przęsła) dostarczony przez Zamawiającego,
i) dostawie i montażu bramy o szerokości 6 m.
Roboty dot. rozbiórki budynku gospodarczego, budowy boiska wielofunkcyjnego, bieżni, skoczni do skoku w dal, parkingu oraz rozbiórki i budowy pozostałego fragmentu nowego ogrodzenia nie zostały objęte przedmiotem zamówienia, gdyż zostały wyłączone z przedmiotowego postępowania.
Zakres robót do wykonania w ramach przedmiotowego zamówienia został przedstawiony w postaci graficznej w załączniku do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia: Zakres robót będących przedmiotem zamówienia.
3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 2 do SWZ – Dokumentacja do realizacji zamówienia.
4. Przedmiot zamówienia dostosowany do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewniono dostępność obiektu dla osób z niepełnosprawnościami. Projektowana budowa ciągów komunikacyjnych nie stanowi barier dla osób z niepełnosprawnościami.
5. Rodzaj zamówienia: robota budowlana.
6. Kody CPV:
1) Główny kod CPV:
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu;
2) Dodatkowe kody CPV:
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania,
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych,
45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe,
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne.
7. W każdym przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia będzie odnosił się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
Pozostałe informacje w zakresie rozwiązań równoważnych zostały opisane w Rozdziale 5 SWZ.
8. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań, w trybie określonym w art. 121 ustawy Pzp.
9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części (zakresów) zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania przez Wykonawcę nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. W tym celu Wykonawca winien podać odpowiednie informacje w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w odpowiednim miejscu tabeli formularza oferty „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie.
10. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
11. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych.
12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wskazuje, że dokonał podziału zamówienia na części poprzez udzielanie zamówienia „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Myszkowie” w dwóch odrębnych postępowaniach (etapach). Udzielane w niniejszym postępowaniu zamówienie stanowi jedną z dwóch części ww. zamówienia (etap I). Dalszy podział zamówienia skutkowałby nadmiernymi trudnościami technicznymi lub nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia lub też potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Niecelowym jest dzielenie zamówienia na części, w których całość zadania w sposób sztuczny, nieracjonalny miałaby zostać podzielona w sprzeczności z technologią robót budowlanych generując wzrost kosztów. W ocenie Zamawiającego obiektywne i zasadne powody przemawiają za udzieleniem przedmiotowego zamówienia jednemu Wykonawcy jako całości. Brak podziału na części nie spowoduje utrudnienia uczciwej konkurencji oraz udziału małych i średnich przedsiębiorstw w postępowaniu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferta nieodrzucona w ramach poszczególnych kryteriów będzie oceniana następująco:
1) w kryterium 1: cena, w którym jednemu procentowi wagi tego kryterium odpowiada jeden punkt (można uzyskać max. 60 pkt), zgodnie z nw. wzorem:
PC=C*Cn/Co, w którym poszczególne symbole oznaczają:
PC – liczba punktów wyliczona w kryterium: cena;
C – maksymalna ilość punktów dla kryterium ceny - 60 pkt;
Cn – najniższa cena spośród ocenianych ofert, w zł;
Co – cena oferty ocenianej, w zł;
2) w kryterium 2: okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy z wyłączeniem elementów wykazanych w zał. nr 6 do proj. post. umowy, w którym jednemu procentowi wagi tego kryterium odpowiada jeden punkt (można uzyskać max. 30 pkt), zgodnie z opisanym sposobem oceny:
PG – liczba punktów uzyskana w kryterium okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy z wyłączeniem elementów wykazanych w zał. nr 6 do proj. post. umowy - w miesiącach, przyznawana w następujący sposób:
0 pkt – za oferowany minimalny okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy z wyłączeniem elementów [...], wynoszący 60 miesięcy,
po 1 pkt – za każdy dodatkowo zaoferowany miesiąc gwarancji na wykonany przedmiot umowy z wyłączeniem elementów [...], powyżej 60 - miesięcznego minimalnego okresu gwarancji na wykonany przedmiot umowy, co oznacza:
1 pkt – za oferowany 61 - miesięczny okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy z wyłączeniem elementów [...],
2 pkt – za oferowany 62 - miesięczny okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy z wyłączeniem elementów [...],
… dalej, aż do 30 pkt – za oferowany 90 – miesięczny okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy z wyłączeniem elementów [...].
Min. okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy wynosi z wyłączeniem elementów [...]: 60 miesięcy.
Max. okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy z wyłączeniem elementów [...]wynosi: 90 miesięcy.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zaoferuje albo zaoferuje krótszy niż 60 - miesięczny okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy z wyłączeniem elementów [...], Zamawiający dokona odrzucenia oferty Wykonawcy.
W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje dłuższy niż 90 – miesięczny okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy z wyłączeniem elementów [...], Zamawiający do oceny oferty przyjmie 90 – miesięczny okres gwarancji, natomiast do umowy zostanie wówczas wpisany oferowany okres gwarancji.
3) w kryterium 3: termin usuwania wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji lub rękojmi, w którym jednemu procentowi znaczenia tego kryterium odpowiada jeden punkt (można uzyskać max. 10 pkt), zgodnie z opisanym sposobem oceny:
PTUW – liczba punktów uzyskana w kryterium termin usuwania wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji lub rękojmi, przyznawana w następujący sposób:
0 pkt – za oferowany najdłuższy termin usuwania wad przedmiotu umowy, wynoszący 15 dni,
1 pkt – za oferowany 14 - dniowy termin usuwania wad przedmiotu umowy,
2 pkt – za oferowany 13 - dniowy termin usuwania wad przedmiotu umowy,
3 pkt – za oferowany 12 - dniowy termin usuwania wad przedmiotu umowy,
4 pkt – za oferowany 11 - dniowy termin usuwania wad przedmiotu umowy,
... dalej, aż do 10 pkt – za oferowany 5 - dniowy termin usuwania wad przedmiotu umowy,
Najdłuższy termin usuwania wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji lub rękojmi wynosi 15 dni.
Najkrótszy termin usuwania wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji lub rękojmi wynosi 5 dni.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zaoferuje albo zaoferuje dłuższy niż 15-dniowy termin usuwania wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji lub rękojmi, Zamawiający dokona odrzucenia oferty Wykonawcy.
W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje krótszy niż 5-dniowy termin usuwania wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji lub rękojmi, Zamawiający do oceny oferty przyjmie 5-dniowy termin usuwania wad przedmiotu umowy. Natomiast do umowy z Wykonawcą zostanie wówczas wpisany oferowany termin usuwania wad.
2. Oferta Wykonawcy otrzyma łączną (końcową) liczbę punktów, wyliczoną w następujący sposób: SP = PC + PG + PTUW

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy z wyłączeniem elementów wykazanych w zał. nr 6 do proj. post. umowy

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin usuwania wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji lub rękojmi

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, w zakresie:
1) sytuacji finansowej lub ekonomicznej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości nie mniejszej niż 400 000,00 zł.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek dotyczący sytuacji finansowej lub ekonomicznej winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców.
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał należycie w ramach jednego zamówienia/umowy, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni z kostki brukarskiej o powierzchni co najmniej 500,00 m2.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców, który zrealizuje roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
2. Zgodnie z art. 58 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, odnosić należy również do wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej. Wzór tego oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
3. Zgodnie z art. 118 ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 5, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby stanowi załącznik nr 8 do SWZ (wzór został opracowany dla jednego podmiotu, bowiem każdy podmiot udostępniający zasoby składa odrębne zobowiązanie).
7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, których wzory stanowią odpowiednio załączniki nr 9 i 10 do SWZ.
8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
9. Zarówno Wykonawca jak i podmiot udostępniający zasoby w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o aktualności informacji zawartych w składanych przez nich wcześniej oświadczeniach o niepodleganiu wykluczeniu. Wzory oświadczeń o aktualności informacji na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, opisane w rozdziale 9 SWZ, stanowią odpowiednio do podmiotu je składającego załączniki nr 11 i 12 do SWZ.
10. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
11. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
12. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp:
1) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia – podmiotowy środek dowodowy, które zostały wskazane przez Zamawiającego w SWZ i zawarte w złożonym wcześniej oświadczeniu Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu. Wzór tego oświadczenia stanowi załącznik nr 11 do SWZ;
2) oświadczenia podmiotów udostępniających zasoby o aktualności informacji na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia – podmiotowy środek dowodowy, które zostały wskazane przez Zamawiającego w SWZ i zawarte w złożonych wcześniej oświadczeniach tych podmiotów o niepodleganiu wykluczeniu, jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach tych podmiotów. Wzór tego oświadczenia stanowi załącznik nr 12 do SWZ (wzór został opracowany dla jednego podmiotu, bowiem każdy podmiot udostępniający zasoby składa odrębne oświadczenie).
2. W wezwaniu dokonywanym na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, składane przez Wykonawcę wraz z ofertą w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu:
1) oświadczenie Wykonawców występujących wspólnie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ;
2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
2. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Wzór tego wykazu stanowi załącznik nr 13 do SWZ;
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
2) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganego podmiotowego środka dowodowego, o którym mowa powyżej, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Wartości podane w informacji, o której mowa powyżej, w walutach innych niż PLN, zostaną przeliczone według średniego kursu NBP na dzień składania ofert.
3. W wezwaniu dokonywanym na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Zgodnie z art. 58 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, odnosić należy również do wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej. Wzór tego oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę).
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo (nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę). Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, może wynikać z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców:
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w zakresie jakim każdy z tych Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie:
1) Zmiany terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach:
a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,
c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych w sposób prawidłowy, bezpieczny pod względem warunków BHP, zgodnie z technologią ich wykonania lub zasadami sztuki budowlanej. Wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy następuje o okres występowania udokumentowanych niekorzystnych warunków atmosferycznych dla prowadzenia robót budowlanych, których nie można było wykonać w innym terminie, o czym Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego, dokonując wpisu w Dzienniku Budowy,
d) wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
e) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp albo art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, o ile realizacja robót budowlanych objętych tymi aneksami wpływa na termin wykonania niniejszej umowy,
f) zaistnienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji technicznej warunków terenowych, w szczególności napotkania innych niezinwentaryzowanych sieci, urządzeń podziemnych kolidujących z realizowanymi robotami, które uniemożliwiają prowadzenie robót. W przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od założonych, termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas uzyskania niezbędnych uzgodnień, zaprojektowania niezbędnych zabezpieczeń sieci oraz dokonanie przełożenia kolidującego uzbrojenia,
g) konieczności wykonania robót zamiennych o pracochłonności większej od robót pierwotnie przewidzianych do wykonania. Termin zostanie wydłużony o czas niezbędny do wykonania tych robót,
h) wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej, tj. takiego, którego usunięcie wstrzymuje wykonywanie robót – termin umowny może zostać wydłużony o okres, w którym Wykonawca nie mógł wykonywać robót z powodu nieusunięcie wad w dokumentacji projektowej przez autora dokumentacji projektowej (Projektanta) działającego na zlecenie Zamawiającego,
i) wystąpienia wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót,
j) konieczności realizacji przez Wykonawcę dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie warunki z art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
k) opóźnień Organów w wydawaniu uzgodnień, opinii, decyzji i/lub zatwierdzeń.
Opóźnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 muszą być odnotowane w dzienniku budowy, udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zaakceptowane przez Zamawiającego.
W przedstawionych w ust. 1 pkt 1 przypadkach wystąpienia opóźnień, Strony ustalą nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub postoju.
2. Inne zmiany do umowy mogące skutkować zmianą wynagrodzenia lub terminu - § 13 ust. 2 załącznika nr 14 do SWZ.
Pozostałe informacje znajdują się w § 13 załącznika nr 14 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć przy użyciu Platformy pod adresem: https://miastomyszkow.eb2b.com.pl poprzez zakładkę: „Załączniki”,

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-11 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Do oferty należy dołączyć:
1) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania - odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
2) jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1) - pełnomocnictwo lub inny dokument (np. akt powołania na stanowisko prezesa zarządu, członka zarządu spółki lub, w przypadku spółek działających w systemie common law, członka rady dyrektorów spółki, a także umowa spółki cywilnej lub uchwała jej wspólników, wskazująca jednego ze wspólników jako umocowanego do reprezentacji spółki), potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;
3) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4) kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z rozdz. 17 SWZ – Sposób obliczenia ceny.
Z uwagi na to, że kosztorys ofertowy stanowi integralną część oferty (treść oferty) nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp. Brak w złożonej ofercie kosztorysu ofertowego spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp;
5) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi zał. nr 5 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców;
6) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowi zał. nr 6 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie;
7) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. Z treści oświadczenia wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy występujący wspólnie. Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, odnosić należy również do wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej. Wzór oświadczenia Wykonawców występujących wspólnie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, stanowi zał. nr 7 do SWZ;
8) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby stanowi zał. nr 8 do SWZ;
9) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu podmiotu udostępniającego zasoby, w sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu podmiotu udostępniającego zasoby stanowi zał. nr 9 do SWZ;
10) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu podmiotu udostępniającego zasoby, w sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu podmiotu udostępniającego zasoby stanowi zał.nr 10 do SWZ.
2. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp zostały określone w Rozdziale 21 SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.