eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tomaszów Lubelski › "Kompleksowe świadczenie usług ratownictwa wodnego w obiekcie Ośrodka Sportu i Rekreacji Tomasovia w 2023 roku"Ogłoszenie z dnia 2022-12-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Kompleksowe świadczenie usług ratownictwa wodnego w obiekcie Ośrodka Sportu i Rekreacji Tomasovia w 2023 roku”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Sportu i Rekreacji Tomasovia Tomaszów Lubelski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950162477

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Sportowa 8

1.5.2.) Miejscowość: Tomaszów Lubelski

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-600

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 84 665 93 50

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: tomasovia.tomaszow@vp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://tomasovia.naszosir.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://tomasovia.naszosir.pl/bip/przetargi-2022/postepowania-powyzej-130-tys-pln

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Kompleksowe świadczenie usług ratownictwa wodnego w obiekcie Ośrodka Sportu i Rekreacji Tomasovia w 2023 roku”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2d5b8033-6fd2-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00508051

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00460944/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Kompleksowe świadczenie usług ratownictwa wodnego w obiekcie Ośrodka Sportu i Rekreacji Tomasovia w 2023 roku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OSiR.271.1.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 463030,50 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usług ratownictwa wodnego w obiekcie OSiR- Kryta Pływalnia Aleja Sportowa 8, 22-600 Tomaszowie Lubelskim.
2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
- Świadczenie usług zapewniających bezpieczeństwo osobom korzystającym z pływalni i z urządzeń będących na wyposażeniu pływalni.
3. Usługa ratownictwa wodnego winna być świadczona codziennie, 7 dni w tygodniu:
- w dni powszednie (poniedziałek – piątek) 6:30 – 22:00
- sobota-niedziela, święta 08:00 – 22:00,
zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego z wyjątkiem dni w których Kryta Pływalnia jest nieczynna:
- 01 styczeń 2023 r.,
- okres Świąt Wielkanocnych ( dwa dni wolne),
- 01 listopad 2023 r.,
- okres Świąt Bożego Narodzenia (dwa dni wolne),
- inne dodatkowe dni wolne zatwierdzone przez Dyrektora OSiR lub w związku z pokontrolnym zaleceniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w godzinach otwarcia (funkcjonowania) Krytej Pływalni.
4. Zabezpieczenie ratownicze powinno wynosić:
- I zmiana – trzech ratowników,
- II zmiana – trzech ratowników.
5. Szacunkowe zapotrzebowanie ilości godzin pracy ratowników w okresie realizacji zamówienia (12 miesięcy) wynosi 16 000 godzin.

4.5.3.) Główny kod CPV: 75252000-7 - Służby ratownicze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71317200-5 - Usługi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa

92620000-3 - Usługi w zakresie sportu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 459200,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 518400,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 459200,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Fundacja D.T. Sport

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6972330656

7.3.3) Ulica: ul. Średnia 16

7.3.4) Miejscowość: Leszno

7.3.5) Kod pocztowy: 64-100

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 459200,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.