eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tomaszów Lubelski › "Kompleksowe świadczenie usług ratownictwa wodnego w obiekcie Ośrodka Sportu i Rekreacji Tomasovia w 2023 roku"Ogłoszenie z dnia 2022-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Kompleksowe świadczenie usług ratownictwa wodnego w obiekcie Ośrodka Sportu i Rekreacji Tomasovia w 2023 roku”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Sportu i Rekreacji Tomasovia Tomaszów Lubelski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950162477

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Sportowa 8

1.5.2.) Miejscowość: Tomaszów Lubelski

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-600

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 84 665 93 50

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: tomasovia.tomaszow@vp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://tomasovia.naszosir.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Kompleksowe świadczenie usług ratownictwa wodnego w obiekcie Ośrodka Sportu i Rekreacji Tomasovia w 2023 roku”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2d5b8033-6fd2-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00466396

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00460944/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Kompleksowe świadczenie usług ratownictwa wodnego w obiekcie Ośrodka Sportu i Rekreacji Tomasovia w 2023 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://tomasovia.naszosir.pl/bip/przetargi-2022/postepowania-powyzej-130-tys-pln

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal, adres skrzynki podawczej: OŚRODEK SPORTU I REKREACJI "TOMASOVIA" Z SIEDZIBĄ W TOMASZOWIE LUBELSKIM, /OSiR_Tomasovia/SkrytkaESP
oraz poczty elektronicznej: tomasovia.tomaszow@vp.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.

Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

Zamawiający przekazuje identyfikator postępowania na miniPortalu jako Załącznik nr 8 do SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu, klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania: OSiR.271.1.2022 lub numerem ogłoszenia (BZP).

Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: tomasovia.tomaszow@vp.pl

Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający - Miasto Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Mieście Tomaszów Lubelski jest Pan Andrzej Mandziuk, tel. 694 946319, e-mail: iod@tomaszow-lubelski.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Kompleksowe świadczenie usług ratownictwa wodnego w obiekcie Ośrodka Sportu i Rekreacji Tomasovia w 2023 roku” prowadzonym w trybie podstawowym.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OSiR.271.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usług ratownictwa wodnego w obiekcie OSiR- Kryta Pływalnia Aleja Sportowa 8, 22-600 Tomaszowie Lubelskim.
2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
- Świadczenie usług zapewniających bezpieczeństwo osobom korzystającym z pływalni i z urządzeń będących na wyposażeniu pływalni.
3. Usługa ratownictwa wodnego winna być świadczona codziennie, 7 dni w tygodniu:
- w dni powszednie (poniedziałek – piątek) 6:30 – 22:00
- sobota-niedziela, święta 08:00 – 22:00,
zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego z wyjątkiem dni w których Kryta Pływalnia jest nieczynna:
- 01 styczeń 2023 r.,
- okres Świąt Wielkanocnych ( dwa dni wolne),
- 01 listopad 2023 r.,
- okres Świąt Bożego Narodzenia (dwa dni wolne),
- inne dodatkowe dni wolne zatwierdzone przez Dyrektora OSiR lub w związku z pokontrolnym zaleceniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w godzinach otwarcia (funkcjonowania) Krytej Pływalni.
4. Zabezpieczenie ratownicze powinno wynosić:
- I zmiana – trzech ratowników,
- II zmiana – trzech ratowników.
5. Szacunkowe zapotrzebowanie ilości godzin pracy ratowników w okresie realizacji zamówienia (12 miesięcy) wynosi 16 000 godzin.

4.2.6.) Główny kod CPV: 75252000-7 - Służby ratownicze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71317200-5 - Usługi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa

92620000-3 - Usługi w zakresie sportu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny zgodności ofert z wymogami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia.
2. Zamawiający dokona oceny ofert stosując zasadę, że oferta nieodrzucona, złożona przez Wykonawcę, który nie został wykluczony z postępowania, zawierająca największą ilość punktów, jest ofertą najkorzystniejszą.
3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach
4.Zamawiający przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosować będzie kryteria:
- Cena (Wc) - 60%
- Doświadczenie koordynatora (Wdk)
Ilość osób, którymi Wykonawca dysponuje, a które będą pełnić funkcję osób kierujących pracownikami, pełniących funkcję koordynatora (kierownika zespołu), sprawującymi nadzór, odpowiedzialnymi za koordynację, kontrolę jakości usług i kontakty z zamawiającym, które posiadają większe niż 2 letnie (udokumentowane) doświadczenie zawodowe na stanowisku osoby kierującej pracownikami wykonującymi ratownictwo wodne - 20%
- Doświadczenie pracowników (Wdp)
Ilość osób, którymi Wykonawca dysponuje, a które będą wykonywały ratownictwo wodne w obiekcie krytej pływalni, i które posiadają większe niż 2 letnie (udokumentowane) doświadczenie zawodowe, w wykonywaniu ratownictwa wodnego - 20%5.Opis kryteriów oceny ofert.
a) Kryterium cena (Wc; max = 60 pkt)
Wartość punktowa w kryterium ceny zostanie wyliczona według wzoru:
Wc = (Cmin/Cb) x Wmax
gdzie:
Wc - liczba punktów oferty ocenianej
Cmin - cena najniższej oferty spośród ofert podlegających ocenie
Cb - cena ocenianej oferty Wmax - 60 (maksymalna liczba punktów)
Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.
Do oceny zostanie przyjęta cena brutto oferty.

b) Kryterium doświadczenie koordynatora ratownictwa (Wdk; max = 20 pkt)
Zamawiający może przyznać w ramach tego kryterium maksymalnie 20 pkt.
Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy punkty zgodnie z poniższymi zasadami:
2 osoby - 10 pkt
3 osoby i powyżej – 20 pkt

c) Kryterium doświadczenie ratowników (Wdp; max 20 pkt)
Zamawiający może przyznać w ramach tego kryterium maksymalnie 20 pkt.
Sposób obliczenia wartości punktowej za kryterium doświadczenie ratowników, będzie obliczona według następujących zasad:
12 osób – 10 pkt
13 osób i więcej – 20 pkt

Liczba punktów przyznanych we wszystkich kryteriach oceny ofert zostanie ustalona według następującego wzoru:
W = Wc + Wdk + Wdp
gdzie:
W - liczba punktów stanowiąca sumę punktów przyznanych w trzech kryteriach
Wc - liczba punktów przyznana w kryterium ceny
Wdk - liczba punktów przyznana w kryterium doświadczenie koordynatora ratownictwa
Wdp - liczba punktów przyznanych w kryterium doświadczenie pracowników
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (W), uzyskaną łącznie we wszystkich kryteriach oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie koordynatora (Wdk)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie pracowników (Wdp)

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek jeżeli posiada zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych do wykonywania ratownictwa wodnego i w jej myśl jest podmiotem uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego zgodnie z art. 12 Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 147 ze zm.),

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę minimum 400 000,00 PLN.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi ratownictwa wodnego nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy, każda o wartości brutto co najmniej 150 000,00 PLN w zakresie świadczenia usług ratownictwa wodnego zgodnie
z - załącznikiem nr 3 do SWZ,
b) Wykonawca spełni warunek potwierdzając, że dysponuje lub będzie dysponował zespołem ratowników, uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usługi stanowiącej przedmiot zamówienia, która będzie składała się z co najmniej 12 osób do wykonania usługi, która wynika z - załącznika nr 4 do SWZ,
- w tym co najmniej dwie osoby pełniące funkcję koordynatora (kierownika zespołu) sprawujące nadzór nad osobami, o których mowa powyżej, odpowiedzialne za koordynację, kontrolę jakości usług i kontakty z zamawiającym, posiadające minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku osoby kierującej pracownikami wykonującymi ratownictwo wodne.

Uwaga:
Każdy z koordynatorów ma obowiązek minimum jeden raz w tygodniu świadczyć usługę ratownictwa wodnego (pełnić dyżur) na obiekcie OSiR - Kryta Pływalnia Aleja Sportowa 8, 22-600 Tomaszowie Lubelskim.
W razie braku możliwości wypełniania powyższego obowiązku przez któregokolwiek z koordynatorów, Wykonawca musi wyznaczyć inną osobę (po uprzednim uzyskaniu akceptacji przez Zamawiającego) spełniającą wymagania stawiane tej funkcji. Skutkiem niespełniania tego obowiązku będzie rozwiązanie umowy z winy Wykonawcy oraz naliczenie kar umownych.

Wyżej wymienione osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialne za świadczenie usług, będą musiały posiadać aktualne uprawnienia wymagane przepisami prawa (tj. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 747)) oraz spełniać wymagania określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1720 ze zm.).
c) Wykonawca zatrudni ratowników, którzy będą posługiwać się językiem polskim w stopniu niezbędnym do prawidłowej realizacji powierzonych czynności. W przypadku wyżej wymienionych osób wymagana będzie komunikatywna znajomość języka polskiego Wymaganie w zakresie posługiwania się językiem polskim przez ratowników jest uzasadnione istotą przedmiotu zamówienia, gdyż ratownicy podczas wykonywania usługi musza mieć swobodę kontaktu z osobami korzystającymi z usług na obiekcie basenowym, w szczególności prawidłowa komunikacja jest wymagana w sytuacjach wydawania poleceń dyscyplinujących klientów do prawidłowych zachowań, zgodnych z obowiązującymi Regulaminami korzystania z obiektów, udzielania pierwszej pomocy, podejmowania czynności ratunkowych, wzywania innych służb itp.
Zamawiający zastrzega sobie prawo ostatecznej weryfikacji kadry ratowniczej w zakresie posiadanych uprawnień i doświadczenia poprzez powołaną przez Zamawiającego komisje weryfikacyjną.
d) Zamiana osoby (ratownika(ów)), która została wskazana w ofercie może nastąpić tylko
i wyłącznie za zgodą Zamawiającego.
3. Zamawiający może, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia na każdym etapie postępowania (art. 116 ust. 2 ustawy Pzp).
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2 SWZ, zostanie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada wskazane tam uprawnienia i zrealizuje usługę w zakresie, którym do jej wykonania te uprawnienia są wymagane.
6. Sposób wykazania warunków udziału w postępowaniu wskazano w rozdziale IX SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ;
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

Wykonawca podlega wykluczeniu także w oparciu o podstawy wykluczenia wskazane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r., poz. 835 ze zm.).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
a) decyzję ministra właściwego do spraw wewnętrznych wyrażającą zgodę na wykonywanie usług w zakresie ratownictwa wodnego wydaną na podstawie Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 147 ze zm.)
– w odniesieniu do warunku określonego w Rozdziale VII pkt 2 ppkt 2 SWZ.

b) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę minimum 400 000,00 PLN
– w odniesieniu do warunku określonego w Rozdziale VII pkt 2 ppkt 3 SWZ.

c) wykaz usług wykonanych, a w przypadku powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed terminem składania ofert zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ
– w odniesieniu do warunku określonego w Rozdziale VII pkt 2 ppkt 4 lit. a SWZ.

d) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (np. umowa o pracę, umowa zlecenie itp.), zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ
– w odniesieniu do warunku określonego w Rozdziale VII pkt 2 ppkt 4 lit. b SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Formularz ofertowy – do wykorzystania druk, stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ (przy czym Wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla oferty w SWZ i załącznikach).
2) Oświadczenia, o których mowa w rozdziale IX SWZ – złożone zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SWZ.
Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z tych wykonawców.
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy) – złożone zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ.
4) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy) – złożone zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ.
5) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy:
a) Zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralne Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
b) Wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów,
c) jeżeli w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), Zamawiający żąda od Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
6) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium na cały okres związania z ofertą w wysokości 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach,
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: 17 9639 0009 2001 0011 1995 0001 z adnotacją:
Wadium – Znak sprawy: OSiR.271.1.2022
4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp.
2) z treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Ośrodek Sportu i Rekreacji Tomasovia Tomaszów Lubelski;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp) Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
6. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zostanie odrzucona.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX pkt 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy - wzór druku - Załącznik nr 6 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym w Projektowanych Postanowieniach Umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-08 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal, adres skrzynki podawczej: OŚRODEK SPORTU I REKREACJI "TOMASOVIA" Z SIEDZIBĄ W TOMASZOWIE LUBELSKIM, /OSiR_Tomasovia/SkrytkaESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-08 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
3. Zamawiający nie przewiduje wymagań wskazanych w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.
5. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą w walutach obcych.
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7. Zamawiający nie wymaga obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy Pzp.
8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
9. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 ustawy Pzp.
10. Zamawiający nie stawia wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp.
11. Zamawiający nie wymaga odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
12. Zamawiający nie wymaga sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego.

Postępowanie oznaczone jest znakiem: OSiR.271.1.2022

Zamawiający informuje, iż zamówienie realizowane jest z własnych środków budżetowych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.