eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi D德ierzuty › "Dostawa oleju opa這wego lekkiego na potrzeby: Zespo逝 Szkolno-Przedszkolnego w D德ierzutach, 字odowiskowego Domu Samopomocy w D德ierzutach oraz Gminy D德ierzuty"Og這szenie z dnia 2023-11-23


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
„Dostawa oleju opa這wego lekkiego na potrzeby: Zespo逝 Szkolno-Przedszkolnego w D德ierzutach, 字odowiskowego Domu Samopomocy w D德ierzutach oraz Gminy D德ierzuty”

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadz zamawiaj帷y dzia豉j帷y wsp鏊nie

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Gmina D德ierzuty

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743315

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Niepodleg這軼i 6

1.5.2.) Miejscowo嗆: D德ierzuty

1.5.3.) Kod pocztowy: 12-120

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: warmi雟ko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olszty雟ki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ug-dzwierzuty.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.bip.gminadzwierzuty.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

1.8.) Informacje o pozosta造ch zamawiaj帷ych dzia豉j帷ych wsp鏊nie

Zamawiaj帷y 2

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Zesp馧 Szkolno-Przedszkolny w D德ierzutach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 281420572

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Sienkiewicza 2A

1.5.2.) Miejscowo嗆: D德ierzuty

1.5.3.) Kod pocztowy: 12-120

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: warmi雟ko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olszty雟ki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szkola_dzwierzuty@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: http://www.zspdzwierzuty.pl

Zamawiaj帷y 3

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: 字odowiskowy Dom Samopomocy w D德ierzutach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 381560011

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Sienkiewicza 1

1.5.2.) Miejscowo嗆: D德ierzuty

1.5.3.) Kod pocztowy: 12-120

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: warmi雟ko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olszty雟ki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kierownik@sdsdzwierzuty.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://sdsdzwierzuty.pl

1.9.) Podzia obowi您k闚 – zam闚ienie wsp鏊ne

W celu wsp鏊nego przygotowania i przeprowadzenia post瘼owania oraz udzielenia zam闚ienia publicznego Zamawiaj帷y zawarli porozumienie z dnia 17.11.2023 r. w zakresie wsp鏊nego przygotowania i przeprowadzenia post瘼owania oraz udzielenia zam闚ienia publicznego, kt鏎ego przedmiotem jest dostawa oleju opa這wego lekkiego na potrzeby: Zespo逝 Szkolno- Przedszkolnego w D德ierzutach, 字odowiskowego Domu Samopomocy w D德ierzutach oraz Gminy D德ierzuty. Zgodnie z ww. porozumieniem strony wyznaczy造 Gmin D德ierzuty jako Zamawiaj帷ego upowa積ionego do przygotowania i przeprowadzenia post瘼owania oraz
udzielenia zam闚ienia w ich imieniu i na ich rzecz. Strony wyznaczy造 Zesp馧 Szkolno- Przedszkolny w D德ierzutach, jako podmiot upowa積iony do administrowania zbiornikiem na olej opa這wy do przygotowania danych dotycz帷ych przedmiotu zam闚ienia (tj. ilo軼i i opisu parametr闚 oleju opa這wego, b璠帷ego przedmiotem zam闚ienia, w tym zapotrzebowania na
olej opa這wy.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

„Dostawa oleju opa這wego lekkiego na potrzeby: Zespo逝 Szkolno-Przedszkolnego w D德ierzutach, 字odowiskowego Domu Samopomocy w D德ierzutach oraz Gminy D德ierzuty”

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-5090ac96-89d2-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00508037

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-11-23

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00025675/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.2.2 „Dostawa oleju opa這wego lekkiego na potrzeby: Zespo逝 Szkolno-Przedszkolnego w D德ierzutach, 字odowiskowego Domu Samopomocy w D德ierzutach oraz Gminy D德ierzuty”

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://platformazakupowa.pl

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: Zgodnie z art. 61 ust. 1 Ustawy komunikacja w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia, w tym sk豉danie ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, wymiana informacji oraz przekazywanie dokument闚 lub
o鈍iadcze mi璠zy zamawiaj帷ym a wykonawc, z uwzgl璠nieniem wyj徠k闚 okre郵onych w ustawie, odbywa si przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej. Adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia komunikacja mi璠zy zamawiaj帷ym a wykonawcami odbywa si za po鈔ednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl. 2. Korzystanie z platformy jest nieodp豉tne. Zamawiaj帷y informuje, 瞠 instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotycz帷e w szczeg鏊no軼i sk豉dania wniosk闚 o wyja郾ienie tre軼i SWZ, sk豉dania ofert oraz innych czynno軼i podejmowanych w niniejszym post瘼owaniu przy u篡ciu platformazakupowa.pl znajduj si w zak豉dce „Instrukcje dla Wykonawc闚" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 3. W celu
skr鏂enia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje si, aby komunikacja mi璠zy
zamawiaj帷ym a wykonawcami, w zakresie: przesy豉nia zamawiaj帷emu pyta do tre軼i SWZ; przesy豉nia odpowiedzi na wezwanie zamawiaj帷ego do: z這瞠nia podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych; z這瞠nia/poprawienia/uzupe軟ienia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych, innych dokument闚 lub o鈍iadcze sk豉danych w post瘼owaniu; przesy豉nia odpowiedzi na wezwanie zamawiaj帷ego do z這瞠nia wyja郾ie dotycz帷ych: tre軼i o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 lub z這穎nych podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych lub innych dokument闚 lub o鈍iadcze sk豉danych w post瘼owaniu; tre軼i przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych; przes豉nia odpowiedzi na inne wezwania zamawiaj帷ego wynikaj帷e z ustawy - Prawo zam闚ie publicznych; przesy豉nia wniosk闚, informacji, o鈍iadcze Wykonawcy; odwo豉nia odbywa si za po鈔ednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wy郵ij wiadomo嗆 do zamawiaj帷ego”. 3.1. Za dat przekazania (wp造wu) o鈍iadcze, wniosk闚, zawiadomie oraz informacji przyjmuje si dat ich przes豉nia za po鈔ednictwem platformazakupowa.pl poprzez klikni璚ie przycisku „Wy郵ij wiadomo嗆 do zamawiaj帷ego” po kt鏎ych pojawi si komunikat, 瞠 wiadomo嗆 zosta豉 wys豉na do zamawiaj帷ego. 3.2. Zamawiaj帷y b璠zie przekazywa wykonawcom informacje za po鈔ednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotycz帷e odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu sk豉dania i otwarcia ofert Zamawiaj帷y b璠zie zamieszcza na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, kt鏎ej zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, b璠zie przekazywana za po鈔ednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. 4. Niezb璠ne wymagania sprz皻owo-aplikacyjne platformazakupowa.pl, tj.: 1). sta造 dost瘼 do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo軼i nie mniejszej ni 512 kb/s, 2). komputer klasy PC lub MAC o nast瘼uj帷ej konfiguracji: pami耩 min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z system闚 operacyjnych - MS
Windows7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 3). zainstalowana dowolna przegl康arka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., 4). w陰czona obs逝ga JavaScript, 5). zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obs逝guj帷y format plik闚 .pdf, 5. Platformazakupowa.pl dzia豉 wed逝g standardu przyj皻ego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, 6. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platform zakupow stanowi dat oraz dok豉dny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem G堯wnego Urz璠u Miar. 7. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesy豉nego za po鈔ednictwem dedykowanych formularzy do: z這瞠nia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielko嗆 pliku to maksymalnie 500 MB. 6. Pozosta貫 wymagania techniczne zosta造 okre郵one w rozdz. 12 SWZ.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuj, 瞠: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina D德ierzuty ul. Niepodleg這軼i 6, 12-120 D德ierzuty, reprezentowana przez W鎩ta Gminy (tel. 89 621 12 32, e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl); b) administrator powo豉 Inspektora Ochrony Danych. Ma Pani/Pan prawo do skontaktowania si z Inspektorem Ochrony Danych poprzez wys豉nie wiadomo軼i elektronicznej na adres: iod@ug-dzwierzuty.pl, lub telefonicznie pod nr tel. 89 621 26 66; c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego pn. Dostawa oleju opa這wego lekkiego na potrzeby: Zespo逝 Szkolno-Przedszkolnego w D德ierzutach, 字odowiskowego Domu Samopomocy w D德ierzutach oraz Gminy D德ierzuty, numer RO-ZP.271.8.2021, w zwi您ku z wymogami, jakie na zamawiaj帷ego nak豉daj przepisy ustawy z dnia 11 wrze郾ia 2019 r. - Prawo zam闚ie publicznych (T.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej Ustaw; d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠: ZSP w D德ierzutach, 刑S w D德ierzutach oraz osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania zgodnie z obowi您kiem zapewnienia jawno軼i post瘼owania, w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Ustawy; e) Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia. f) obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach Ustawy, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z Ustawy; g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; h) posiada Pani/Pan: prawo dost瘼u do danych osobowych, kt鏎e Pani/Pana dotycz, przy czym informujemy, 瞠 gdyby spe軟ienie tego 膨dania wymaga這 niewsp馧miernie du穎 wysi趾u, Administrator ma prawo do za膨dania od Pani/Pana dodatkowych informacji dotycz帷ych zg豉szanego 膨dania takich jak szczeg鏊no軼i podania nazwy lub daty post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursu stosownie do tre軼i przepisu art. 8a ust. 2 Ustawy; prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem okresu trwania post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego oraz przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa積e wzgl璠y interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa雟twa cz這nkowskiego); prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO; przys逝guje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem w豉軼iwym dla przedmiotowej skargi jest Urz康 Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przys逝guje Pa雟twu: w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RO-ZP.271.17.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Tak

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest dostawa oleju opa這wego lekkiego, zwanego dalej „olejem opa這wym”, na potrzeby Zespo逝 Szkolno-Przedszkolnego w D德ierzutach, 字odowiskowego Domu Samopomocy w D德ierzutach oraz Gminy D德ierzuty, w terminie 24 miesi璚y od dnia zawarcia umowy, w ilo軼i szacunkowej 126 400 l (126,4 m3). 2. Olej opa這wy lekki powinien spe軟ia norm PN-C-96024:2011 dla gatunku L1 i mie nast瘼uj帷e parametry: warto嗆 opa這wa nie mniejszej ni 42,6 MJ/kg; g瘰to嗆 w temp. 15o C nie wi瘯sza ni 860 kg/m3; temperatura zap這nu nie mniejsza ni 56o C, temperatura p造ni璚ia nie wy窺za ni 21o C; zawarto嗆 siarki do 0,2% m/m; lepko嗆 kinetyczna w 20o C nie wy窺za ni 6,00 mm2/s; zawarto嗆 wody maksymalnie do 0,05%; zawarto嗆 osad闚 do 0,05%; barwa czerwona. 3.Faktyczna ilo嗆 zrealizowanych dostaw b璠zie zale積a od potrzeb Zamawiaj帷ego, a okre郵ona ilo嗆 nie mo瞠 - w razie mniejszych lub wi瘯szych potrzeb - by podstaw roszcze ze strony Wykonawcy. Ilo嗆 oleju grzewczego w okresie umownym nie jest mo磧iwa do okre郵enia w spos鏏 軼is造, gdy jest zale積a od warunk闚 meteorologicznych, niezale積ych od Zamawiaj帷ego. Dostawa zlecana b璠zie sukcesywnie. Dostawy cz御tkowe - w tym ilo嗆 litr闚 dostarczanego oleju grzewczego - uruchamiane b璠 ka盥orazowo stosownie do bie膨cych potrzeb Zamawiaj帷ego na podstawie jego jednostronnych dyspozycji sk豉danych telefonicznie lub mailowo. 4. Zamawiaj帷y kupuje konkretne ilo軼i oleju opa這wego w litrach w temperaturze referencyjnej 15蚓, zgodnie ze wskazaniem zalegalizowanego uk豉du pomiarowego w samochodzie za cen ustalon w ofercie oraz umowie. 5. Do ka盥ej dostawy nale篡 do陰czy 鈍iadectwo jako軼i produktu. 6. Olej b璠zie dostarczany transportem i na koszt Wykonawcy do miejsca wykonania zam闚ienia: zbiornik na olej opa這wy o pojemno軼i 15 m³ znajduje si w budynku zlokalizowanym przy ul. Sienkiewicza 1 w D德ierzutach. 7. Szczeg馧owy zakres przedmiotu zam闚ienia, warunki jego realizacji oraz obowi您ki wykonawcy zawieraj: Opis przedmiotu zam闚ienia (OPZ) - Za陰cznik Nr 1 do SWZ; Projektowane postanowienia umowy – Za陰cznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 09135100-5 - Olej opa這wy

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 24 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Zamawiaj帷y wybierze ofert najkorzystniejsz na podstawie kryterium
oceny ofert okre郵onego w SWZ. Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, kt鏎a uzyska najwi瘯sza liczb punkt闚 obliczonych zgodnie z wzorem okre郵onym w pkt 21.3 SWZ.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

Na podstawie art. 112 Ustawy, zamawiaj帷y okre郵a warunek udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷y uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚: Zamawiaj帷y uzna, 瞠 wykonawca spe軟ia powy窺zy warunek, je瞠li posiada aktualna koncesj na obr鏒 paliwami p造nnymi, kt鏎ej obowi您ek posiadania wynika z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385).

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego, na podstawie 3 Rozporz康zenia Ministra Rozwoju z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych oraz innych dokument闚 lub o鈍iadcze, jakich mo瞠 膨da zamawiaj帷y od wykonawcy (Dz.U. poz. 2415) (dalej Rozporz康zenie w sprawie podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych), Zamawiaj帷y 膨da o鈍iadczenia wykonawcy o aktualno軼i informacji
zawartych w o鈍iadczeniu, o kt鏎ym mowa w pkt 9.1 SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z post瘼owania wskazanych przez Zamawiaj帷ego. Wz鏎 o鈍iadczenia stanowi Za陰cznik nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: W celu potwierdzenia spe軟iania przez wykonawc warunk闚 udzia逝 w
post瘼owaniu okre郵onych w pkt 8 SWZ wykonawca z這篡: aktualn koncesj na obr鏒 paliwami p造nnymi, kt鏎ej obowi您ek posiadania wynika z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385).

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

1. Na ofert, zwan dalej „Ofert” sk豉da si Formularz ofertowy, stanowi帷y za陰cznik nr 2 do SWZ. 2. Oferta musi by sporz康zona w postaci elektronicznej – w tym przypadku zamawiaj帷y rekomenduje nast瘼uj帷y format przesy豉nych danych: pdf, doc, docx. 3. Do oferty sk豉danej w odpowiedzi na og這szenie o zam闚ieniu, Wykonawca do陰cza: a) o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w pkt 9.1. SWZ. b) pe軟omocnictwo lub inny dokument potwierdzaj帷y umocowanie do reprezentowania wykonawcy - je瞠li w imieniu wykonawcy dzia豉 osoba, kt鏎ej umocowanie do
jego reprezentowania nie wynika z dokument闚, o kt鏎ych mowa w pkt 10.1 SWZ. c) o鈍iadczenie o kt鏎ym mowa w pkt 8.2 SWZ w przypadku wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia w zakresie wymaga okre郵onych pkt 4 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. Warunek dotycz帷y uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, jest spe軟iony, je瞠li co najmniej jeden z wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia posiada uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje us逝gi, do kt鏎ych realizacji te uprawnienia s wymagane. W tym przypadku, wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj odpowiednio do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy. Przyk豉dowy wz鏎 o鈍iadczenia stanowi za陰cznik nr 4 do SWZ. 2. W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez wykonawc闚, o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w zdaniu w pkt 9.1 SWZ, sk豉da ka盥y z wykonawc闚. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie, w
jakim ka盥y z wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu. 3. Ka盥y z Wykonawc闚 wyst瘼uj帷ych wsp鏊nie obowi您any jest do wykazania braku podstaw do wykluczenia z post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego. W takim przypadku o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w pkt 9.2.1. SWZ ka盥y z wykonawc闚 wyst瘼uj帷ych wsp鏊nie. 4. 10.4. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia publicznego ustanawiaj
pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo do reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. Przepis pkt 10.3. stosuje si odpowiednio do osoby dzia豉j帷ej w imieniu tych wykonawc闚.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 wprowadzenia zmian do tre軼i zawartej umowy w przypadkach okre郵onych w 13 Projektowanych postanowie umowy (Za陰cznik nr 5 do SWZ).

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-12-01 11:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 wprowadzenia zmian do tre軼i zawartej umowy w przypadkach okre郵onych w 13 Projektowanych postanowie umowy (Za陰cznik nr 5 do SWZ).

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-01 11:05

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-12-30

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

1. Pouczenie o 鈔odkach ochrony prawnej przys逝guj帷ych wykonawcy - pkt 26 SWZ. 2. Je瞠li Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej sk豉da dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt鏎ym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania wskazuj帷e spos鏏 reprezentacji wykonawcy oraz osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.