eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gostynin › Zakup i dostawa leków dla Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w GostyninieOgłoszenie z dnia 2023-11-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa leków dla Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KRAJOWY OŚRODEK ZAPOBIEGANIA ZACHOWANIOM DYSSOCJALNYM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 147060927

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zalesie 1A

1.5.2.) Miejscowość: Gostynin

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-500

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.7.) Numer telefonu: 24 235 71 54

1.5.8.) Numer faksu: 24 235 71 55

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@kozzd-gostynin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kozzd-gostynin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa leków dla Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3dad5557-89cb-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00508018

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00073099/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Zakup i dostawa leków dla Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

BIP: http://kozzd-gostynin.bip.eur.pl; Platforma: https://kozzd-gostynin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: BIP: http://kozzd-gostynin.bip.eur.pl; Platforma: https://kozzd-gostynin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne które muszą spełniać urządzenia informatyczne w celu korzystania z Platformy przetargowej opisane zostały przez Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia - pkt. VIII ppkt. 4 wskazanego dokumentu

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula dotyczy obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE - znajduje się w dokumentacji postępowania

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TPBN/3/2023/G

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków dla pacjentów Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ujętych w wykazach stanowiących załącznik nr 7 do SWZ.
Przedstawione w wykazach ilości leków stanowią zabezpieczenie Ośrodka do końca roku 2024 i są ilościami maksymalnymi, przy czym nie muszą być wykorzystane w całości – Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnego limitu ilościowego przedmiotu zamówienia, jednakże nie więcej niż 70% wskazanych w załączniku ilości, bez prawa do roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę.
Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania wynikające z Ustawy z dnia 06.09.2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022r., poz. 2301) oraz Ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023r., poz. 1939) – w przypadku zaoferowania produktów leczniczych lub odpowiednio Ustawy z dnia 07.04.2022r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022r., poz. 974) oraz Ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2023r.,poz. 1448) – w przypadku zaoferowania wyrobów medycznych albo suplementów diety, w tym posiadać aktualne dopuszczenie do obrotu i do używania na terenie RP.
Dostawy leków będą realizowane w cyklach tygodniowych. Zapotrzebowanie musi być zrealizowane w całości.
Zamówienia będą realizowane w okresie maksymalnie 3 dni roboczych
(od poniedziałku do piątku) licząc od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć zamówione leki na własny koszt i ryzyko do Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym zlokalizowanego w Gostyninie, ul. Zalesie 1A, woj. mazowieckie w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 9.30 – Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę godzin dostaw.
Przedmiot zamówienia dostarczany będzie w fabrycznie nowych opakowaniach, w stanie nadającym się do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie przedmiotu zamówienia przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami, itp.
Okres ważności dostarczonych produktów musi wynosić nie mniej niż
12 miesięcy i liczony będzie od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. Dostawa produktów z krótszym terminem ważności będzie każdorazowo uzgadniana z Zamawiającym.
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w przedmiocie zamówienia występującej postaci leków np. „tabl.powl.-tabl.”, „tabl.-kaps.”,
,,tabl.-drażetki”, ,,amp.-fiol.”, „fiol.-amp-strzy”, za wyjątkiem pozycji dotyczących tabletek rozpuszczalnych w jamie ustnej.
Zamawiający informuje również, że zgodnie z art. 9 Ustawy z dnia 12.05.2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1733 z późn.zm.) Zamawiający jest zobowiązany nabywać leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne po cenie nie wyższej niż urzędowa cena zbytu powiększona o marżę nie wyższą niż urzędowa marża hurtowa, a w przypadku nabywania od podmiotu innego niż przedsiębiorca prowadzący obrót hurtowy w rozumieniu Ustawy z dnia 06.09.2001r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 2301) – po cenie nie wyższej niż urzędowa cena zbytu.
W przypadku szczególnych okoliczności takich jak wstrzymanie, wycofanie lub zakończenie produkcji, strony dopuszczą możliwość dostarczenia odpowiedników preparatów objętych umową w cenach rynkowych, ale nie wyższych niż zawarte w umowie.
Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik
nr 6 do SWZ - warunki określone w tym dokumencie, który został załączony do specyfikacji warunków zamówienia stanowią jej integralną część.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 366 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert określony został przez Zamawiającego w pkt. XVIII Specyfikacji Warunków Zamówienia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki określone w art. 112 ust. 2 Ustawy Pzp.
2. W celu oceny zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
- Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
- Spełnienie warunku wyraża się poprzez posiadanie przez Wykonawcę uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej tj. Wykonawca posiada zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej lub zezwolenie na wytwarzanie (producenci), wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego, zgodnie z Ustawą z dnia 06.09.2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022r.,poz. 2301).
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
- Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału
w postępowaniu zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu
o dokumenty i oświadczenia złożone przez Wykonawcę, z których będzie jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
2. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 Ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023r., poz. 1689 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
3. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
4. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienie dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.
2. Wykonawca złoży aktualne zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej - prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie zaopatrywania podmiotów leczniczych/prowadzenie składu konsygnacyjnego/wytwarzanie lub import produktów leczniczych – stosownie do przepisów Ustawy z dnia 06.09.2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022r., poz. 2301) lub inne zezwolenie/decyzję administracyjną wydane/ą na podstawie obowiązujących przepisów prawa na podstawie którego/j Wykonawca świadczy dostawy w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem, w przypadku gdy obrót asortymentem wymaga ww. zezwolenia Wykonawcy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Do oferty Wykonawca dołącza formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru.
2. Do oferty Wykonawca dołącza prawidłowo wypełnione wykazy leków od nr 1 do nr 7. Wykazy te muszą zawierać nazwę handlową przedmiotu zamówienia, ceny jednostkowe netto i brutto poszczególnych pozycji, ich ogólne wartości oraz stawkę vat. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy producenta oferowanego produktu w miejscach do tego przeznaczonych. Formularze zawierają również miejsce na ewentualne „Uwagi” Wykonawcy. Poszczególne wykazy powinny obejmować całość zamówienia.
3. Wykonawca dołącza do oferty potwierdzenie wniesienia przez Wykonawcę wadium na warunkach określonych w punkcie XXVIII SWZ.
4. W celu potwierdzenia akceptacji przez Wykonawcę warunków realizacji zamówienia zawartych we wzorze umowy, Wykonawca załączy do oferty parafowane przez Wykonawcę projektowane postanowienia umowy.
5. Do oferty Wykonawca dołączy oświadczenia i/lub dokumenty, na podstawie których Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – jeżeli Wykonawca dokonuje zastrzeżenia takich informacji – wskazane jest wyodrębnienie wskazanych dokumentów, tj. Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Przystępując do postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 2.500,00 złotych (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i za wyjątkami przewidzianymi w Ustawie Pzp utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.
3. Wadium należy wnieść w jednej z form wskazanej w art. 97 ust. 7 Ustawy Pzp.
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie
87 1020 3974 0000 5202 0273 2485.
- za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w Ustawie Pzp,
2) z ich treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie Gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium,
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie,
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert),
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania,
6) Beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie.
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub aby z jej treści wynikało, że wadium zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie, do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt. 3 Ustawy Pzp, zostanie odrzucona.
7. Zwrot oraz utrata wadium następuje zgodnie z art. 98 Ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty jako dokument
w postaci elektronicznej składany pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby uprawnione.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
3. Przepisy Ustawy Pzp dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego żądać kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, na warunkach określonych w
pkt. XIX ust. 5 SWZ.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt. XXII pkt. 2 ppkt. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców – oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6. Pozostałe oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie tych warunków.
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunki udziału w postępowaniu zostaną spełnione, jeżeli chociaż jeden
z Wykonawców spełnia warunek samodzielnie lub warunek ten został spełniony przez podmioty łącznie.
9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.
10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.
11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Zmiana umowy może nastąpić w przypadku:
1 siły wyższej, o której mowa §12 ust.6
2 zmiany obowiązujących przepisów prawa
3 zmiany urzędowej stawki podatku VAT
4 braku możliwości dostawy produktu objętego umową z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i zastąpienia go produktem o innej nazwie handlowej, z zastrzeżeniem, że musi on być tożsamy w zakresie nazwy międzynarodowej i składu z produktem zaoferowanym w ofercie i w cenie nie wyższej od przedstawionej w ofercie
5 zmiany produktu zaoferowanego w ofercie na produkt o lepszych parametrach jakościowych przy zachowaniu ceny ofertowej
6 wykreślenia produktu z wykazu leków w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku danego asortymentu i możliwości zastąpienia go nowym produktem–w takim przypadku zmiana nie może powodować wzrostu ceny ofertowej
7 powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie
2.Zamawiający wyraża zgodę na zmianę występującej postaci leków za wyjątkiem pozycji dotyczących tabl. rozp. w j. ustnej
3.Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych:
1 w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową
2 w przypadku obniżenia maks. ceny zakupu produktów leczniczych dla Świadczeniodawcy w rozumieniu art.9 ust.1 Ustawy z dn. 12.05.2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, zwanej dalej ustawą refundacyjną, poniżej ceny zawartej w umowie, zwanej dalej ceną umowną, cena umowna ulega obniżeniu do wysokości wynikającej z wprowadzonej urzędowo zmiany
3 w przypadku umieszczenia produktu leczniczego na liście leków refundowanych dotychczas nią nie objętego jego cena umowna może ulec zmianie na cenę nie wyższą niż wynikającą z art. 9 ust. 1 ustawy refundacyjnej
4 w przypadku wzrostu ceny urzędowej produktów leczniczych, cena umowna może ulec zmianie o wskaźnik wzrostu, jednakże do wysokości nie wyższej niż wynikająca z zastosowania art.9 ust.1 ustawy refundacyjnej.
4.Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, określonego w §11 umowy, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia:
1 wynagrodzenie, określone w §11 podlegać będzie waloryzacji tylko w przypadku, gdy w oparciu o ogłaszane na podst. art.25 ust.11 Ustawy z dn. 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z FUS kwartalne komunikaty Prezesa GUS w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych nastąpi zmiana tego wskaźnika w stosunku do kwartału, w którym Wykonawca złożył ofertę o min.5%
2 waloryzacji podlega jedynie część wynagrodzenia pozostałego do zapłaty
3 w przypadku wzrostu wskaźnika, o którym mowa o min. 5% Wykonawca jest uprawniony złożyć pisemny wniosek o zmianę kwoty wynagrodzenia określonego w §11
4 w przypadku spadku wskaźnika o min.5% Zamawiający jest uprawniony złożyć pisemną informację o zmianie kwoty wynagrodzenia określonego w §11
5 wnioski, o których mowa złożyć można nie wcześniej niż po upływie 6 m-cy od pierwszego dnia obowiązywania umowy. Termin ten jest początkowym terminem możliwości ustalenia zmiany wynagrodzenia
6 waloryzacja wynagrodzenia będzie mogła być dokonana raz w okresie obowiązywania umowy
7 zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności przypadających po dacie zawarcia aneksu
8 łączna wartość waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy nie przekroczy 10% wynagrodzenia brutto o którym mowa w §11
9 postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu na poziomie 10% wynagrodzenia brutto o którym mowa w §11
10 Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy.
5.Zmiany treści umowy mogą być dokonane również w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 455 ust.1 pkt.2-4 i ust.2 Ustawy Pzp.
Zmiany do umowy zostały szczegółowo opisane w § 16 projektowanych postanowień umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej Zamawiającego dostępnej pod adresem: https://kozzd-gostynin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-01 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania wyklucza się Wykonawców którzy podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych oraz Wykonawców co do których zachodzą przesłanki wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.