eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świecie › Ochrona fizyczna osób i mienia w Hali Widowiskowo-Sportowej w Świeciu w oparciu o system monitoringu wewnętrznego i zewnętrznegoOgłoszenie z dnia 2022-12-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Ochrona fizyczna osób i mienia w Hali Widowiskowo-Sportowej w Świeciu w oparciu o system monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Vistula-Park Świecie Sp. z o.o.

1.3.) Oddział zamawiającego: Vistula-Park

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092386150

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sienkiewicza 3

1.5.2.) Miejscowość: Świecie

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@vistulapark.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: vistulapark.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9591714a-6596-11ed-aea3-5a7c432eaced

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ochrona fizyczna osób i mienia w Hali Widowiskowo-Sportowej w Świeciu w oparciu o system monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9591714a-6596-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00507762

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00032937/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 „Wykonywanie bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Sienkiewicza 3 w Świeciu w okresie 16.01.2023r. – 15.01.2024r

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00441360/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 4/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

"Ochrona fizyczna osób i mienia w Hali Widowiskowo-Sportowej w Świeciu w oparciu o system monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego"
1. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny kod i nazwa CPV:
92522000-6 Usługi ochrony obiektów i budynków historycznych
2. Zamawiający szczegółowo opisał przedmiot zamówienia w załącznikach nr 1a i 1b do SWZ.

3.Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8.

4.5.3.) Główny kod CPV: 92522000-6 - Usługi ochrony obiektów i budynków historycznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 160700,98 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 366343,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 160700,98 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: COMBAT SPEED LIDIA WIĄCEK

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 341567056

7.3.3) Ulica: ul. Stalmacha 28

7.3.4) Miejscowość: Lubliniec

7.3.5) Kod pocztowy: 42-700

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 160700,98 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.