eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Choszczno › Przebudowa węzła cieplnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Choszcznie.Ogłoszenie z dnia 2022-12-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa węzła cieplnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Choszcznie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. WOJSKA POLSKIEGO W CHOSZCZNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210309953

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Obrońców Westerplatte 1A

1.5.2.) Miejscowość: Choszczno

1.5.3.) Kod pocztowy: 73-200

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 95 765 22 18

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szkola@sp1.choszczno.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp1.choszczno.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/choszczno/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa węzła cieplnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Choszcznie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-76cf2322-69ca-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00507717

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00450214/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa węzła cieplnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Choszcznie.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00450220/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych prac i robót związanych z przebudową węzła cieplnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Choszcznie w granicach i w zakresie określonym przez specyfikację warunków zamówienia (SWZ) oraz pomocniczy kosztorys nakładczy i specyfikacje techniczne, a w tym między innymi:
a) montaż elementów węzła cieplnego
b) wykonanie instalacji sterowniczej węzła
c) wykonanie instalacji cieplnej
oraz
wykonanie wszelkich innych, niewymienionych w lit. a) – c) robót i prac niezbędnych dla osiągnięcia zamierzonego celu (rezultatu technicznego, funkcjonalnego i użytkowego).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45232141-2 - Roboty grzewcze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09323000-9 - Węzeł cieplny lokalny

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 408000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 799500,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 408000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Makob Kobeszko Spółka Komandytowa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 381031590

7.3.3) Ulica: Matejki 1c

7.3.4) Miejscowość: Choszczno

7.3.5) Kod pocztowy: 73-200

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 408000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.