eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kisielice › Zakup i dostawa kruszywa drogowego przeznaczonego do naprawy dróg w Gminie KisieliceOgłoszenie z dnia 2023-11-23

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa kruszywa drogowego przeznaczonego do naprawy dróg w Gminie Kisielice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KISIELICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170748028

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Daszyńskiego 5

1.5.2.) Miejscowość: Kisielice

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-220

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@kisielice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bipkisielice.warmia.mazury.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa kruszywa drogowego przeznaczonego do naprawy dróg w Gminie Kisielice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-396b8484-893a-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00507073

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-396b8484-893a-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem platformy Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/ .

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto
podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
5. Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców muszą być zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy
i załączniki do oferty) może odbywać się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na Platformie e- Zamówienia pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED lub ID postępowania).
8. Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań, zawiadomień i wniosków służących do zadawania pytań o wyjaśnienie treści SWZ. „Formularze do komunikacji” umożliwiają, również dołączenie załącznika do przesłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: sekretariat@kisielice.pl.
9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia
30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
10. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania
konta „Wykonawcy” na Platformie oraz zalogowania się na Platformie. Do korzystania z „Formularzy do
komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia (w szczególności SWZ)
wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie.
11. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu do
Platformy w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
12. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB
(wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załącznik do jednego formularza).
13. Informacje na temat komunikacji za pośrednictwem Platformy dostępne są również w Instrukcji interaktywnej
14. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał również na stronie w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bipkisielice.warmia.mazury.pl. oraz https://ezamowienia.gov.pl/pl/.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE). w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych), str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kisielice, ul. Daszyńskiego 5, 14-220 Kisielice, tel. 055 278 5500, fax. 055 278 5502;
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Kisielice jest Barbara Pękala, tel: /55/2785500, e-mail: sekretariat@kisielice.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup i dostawa kruszyw drogowych przeznaczonych do naprawy dróg w Gminie Kisielice, numer postępowania: RRG.271.2.21.2023, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 2 Pzp.
2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy – Prawo zamówień publicznych, dalej „Pzp”;
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
4. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
1) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 2) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
3) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RRG.271.2.21.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I
1) Kruszywo betonowe recyklingowe o frakcji 0-31,5 mm w ilości ok 650 ton
Z uwagi na fakt, iż Zamawiający nie jest wstanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianego kruszywa, w trakcie trwania umowy ilości te mogą ulec zmianie (zmniejszenie lub zwiększenie).
UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania zamówienia w całości. Podane wielkości są tylko orientacyjne.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na ww. części. Jeden Wykonawca może uzyskać zamówienia na jedną lub dwie części.
3. Zamawiający dopuszcza zamianę ilości danych części kruszywa zamówienia według potrzeb, w cenach wynikających ze złożonej oferty.
4. Wykonawca może realizować dostawę wyłącznie samochodami samowyładowczymi.
5. Kruszywo betonowe recyklingowe musi posiadać właściwości zgodne z normą PN-EN 13242-2010 „Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym” oraz z normą PN-S-06102:1997 „Drogi samochodowe - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.”
6. Kruszywo betonowe recyklingowe musi być jednorodne wolne od zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny, gruntu, złomu oraz azbestu itp. Kruszywo betonowe recyklingowe musi być wolne od wszelkich zanieczyszczeń, które uniemożliwiały by wykorzystanie go jako nawierzchnię na drogach publicznych. Kruszywo betonowe recyklingowe musi być wolne od wszelkich zanieczyszczeń i substancji, które mogły by w jakikolwiek sposób negatywnie wpłynąć na środowisko naturalne,
7. Kruszywo naturalne musi spełniać parametry określone w normie PN-EN 13043:04 – Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu, normie PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym” oraz normie PN-EN 13285 „Mieszanki niezwiązane – wymagania”.
8. Wyklucza się: gruz, cegły, azbest, beton, kruszywa pochodzenia ze skał wapiennych.
9. Zamawiający przewiduje dostawę zamówienia w częściach w miarę potrzeb Zamawiającego, do wskazanych miejsc w obrębie Gminy Kisielice;
10. Przewiduje się, że pierwsze zamówienie nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy, kolejne wg potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego, termin wykonania całości zamówienia przewiduje się od dnia podpisania umowy do 31 sierpnia 2024 r.
11. Zamawiający zastrzega, że termin może ulec skróceniu w zależności od warunków atmosferycznych i potrzeb zamawiającego;
12. Dostawy do sołectw winny być realizowane sukcesywnie, według potrzeb Zamawiającego, na zgłoszenie telefoniczne lub drogą mailową, w którym Zamawiający określać będzie termin, ilość i miejsce dostawy,

4.2.6.) Główny kod CPV: 14212200-2 - Kruszywo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 241 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji od chwili zgłoszenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Części II
1) Kruszywa naturalnego łamanego o frakcji 0-31,5 mm w ilości ok 1200 ton
2) Kruszywa naturalnego łamanego o frakcji 0-63 mm w ilości ok 100 ton
Z uwagi na fakt, iż Zamawiający nie jest wstanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianego kruszywa, w trakcie trwania umowy ilości te mogą ulec zmianie (zmniejszenie lub zwiększenie).
UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania zamówienia w całości. Podane wielkości są tylko orientacyjne.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na ww. części. Jeden Wykonawca może uzyskać zamówienia na jedną lub dwie części.
3. Zamawiający dopuszcza zamianę ilości danych części kruszywa zamówienia według potrzeb, w cenach wynikających ze złożonej oferty.
4. Wykonawca może realizować dostawę wyłącznie samochodami samowyładowczymi.
5. Kruszywo betonowe recyklingowe musi posiadać właściwości zgodne z normą PN-EN 13242-2010 „Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym” oraz z normą PN-S-06102:1997 „Drogi samochodowe - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.”
6. Kruszywo betonowe recyklingowe musi być jednorodne wolne od zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny, gruntu, złomu oraz azbestu itp. Kruszywo betonowe recyklingowe musi być wolne od wszelkich zanieczyszczeń, które uniemożliwiały by wykorzystanie go jako nawierzchnię na drogach publicznych. Kruszywo betonowe recyklingowe musi być wolne od wszelkich zanieczyszczeń i substancji, które mogły by w jakikolwiek sposób negatywnie wpłynąć na środowisko naturalne,
7. Kruszywo naturalne musi spełniać parametry określone w normie PN-EN 13043:04 – Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu, normie PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym” oraz normie PN-EN 13285 „Mieszanki niezwiązane – wymagania”.
8. Wyklucza się: gruz, cegły, azbest, beton, kruszywa pochodzenia ze skał wapiennych.
9. Zamawiający przewiduje dostawę zamówienia w częściach w miarę potrzeb Zamawiającego, do wskazanych miejsc w obrębie Gminy Kisielice;
10. Przewiduje się, że pierwsze zamówienie nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy, kolejne wg potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego, termin wykonania całości zamówienia przewiduje się od dnia podpisania umowy do 31 sierpnia 2024 r.
11. Zamawiający zastrzega, że termin może ulec skróceniu w zależności od warunków atmosferycznych i potrzeb zamawiającego;
12. Dostawy do sołectw winny być realizowane sukcesywnie, według potrzeb Zamawiającego, na zgłoszenie telefoniczne lub drogą mailową, w którym Zamawiający określać będzie termin, ilość i miejsce dostawy,

4.2.6.) Główny kod CPV: 14212200-2 - Kruszywo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 241 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji od chwili zgłoszenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie oraz realizację zamówienia publicznego (art. 58 ust. 1 Pzp).
2. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty.
3. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego każdy z Wykonawców musi wykazać, że:
1) nie zachodzi w stosunku do niego podstawa wykluczenia z postępowania,
2) posiada zdolność do występowania w obrocie gospodarczym,
3) posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów i zrealizują usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje również pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów.
6. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
8. Zamawiający nie określa – na podstawie art. 117 ust. 1 Pzp – szczególnych, obiektywnie uzasadnionych, sposobów spełniania przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu, uzasadnionych charakterem zamówienia oraz proporcjonalnych, z zastrzeżeniem warunków określonych w ustawie Pzp, w szczególności w przepisach art. 117 ust. 1 i 2 Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy – Załącznik nr 4 do SWZ.
9. Zamawiający nie określa – na podstawie art. 58 ust. 4 Pzp – wymagań związanych z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych Wykonawców, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i proporcjonalne do jego przedmiotu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obydwu Stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy, m.in. w zakresie:
a) przedłużenia terminu realizacji zamówienia. Przedłużenie terminu realizacji zamówienia może być spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi lub wynikać przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy,
b) w przypadku zmiany prawa podatkowego w zakresie wysokości podatku VAT na dostawy objęte umową.
c) zmiany opisane w art. 455 Ustawy Pzp.
d) na podstawie art. 439 Ustawy Pzp, w związku z tym, że umowa niniejsza została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy może podlegać zmianie w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.
Wysokość wynagrodzenia całkowitego Wykonawcy określonego w rozliczeniu okresowym (miesięcznym) ulegnie waloryzacji o zmianę wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych określonych w Komunikacie Prezesa GUS, ustalanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”. Pierwsza waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić po upływie roku obowiązywania umowy – na pisemny wniosek Wykonawcy, nie więcej niż o wskaźnik za rok ubiegły. Ceny będą waloryzowane „średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem” za rok 2023, publikowanym w Monitorze Polskim w formie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Łączna wartość korekt dla oddania wzrostu cen, począwszy od 2023 r. do czasu zakończenia realizacji umowy, wynikających z niniejszego wskaźnika, nie może przekroczyć limitu +1% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy – powyżej tego limitu waloryzacja nie będzie miała zastosowania.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pomocą platformy e-zamowienia.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-01 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-30

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

1. Zamawiający korzysta z uprawnienia, o jakim stanowi art. 288 ust. 1 ustawy Pzp i zastrzega sobie prawo do zaproszenia do negocjacji maksymalnie trzech Wykonawców, których oferty przedstawiają najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny, obliczony na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w Rozdziale XV niniejszej SWZ.
2. W przypadku podjęcia decyzji o prowadzeniu negocjacji, w pierwszym kroku Zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o Wykonawcach:
1) których oferty nie zostały odrzucone, oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji,
2) których oferty zostały odrzucone,
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia treści ofert.
4. Prowadzone negocjacje mają poufny charakter. Żadna ze stron nie może, bez zgody drugiej strony, ujawniać informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami. Zgoda jest udzielana w odniesieniu do konkretnych informacji i przed ich ujawnieniem.
5. Po zakończeniu negocjacji z Wykonawcami, Zamawiający informuje o tym fakcie uczestników negocjacji oraz zaprasza ich do składania ofert dodatkowych.
6. Zaproszenie do złożenia ofert dodatkowych będzie zawierać co najmniej:
1) nazwę oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania;
2) sposób i termin składania ofert dodatkowych oraz język lub języki, w jakich muszą one być sporządzone, oraz termin otwarcia tych ofert.
7. Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez Zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji.
8. Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.
9. Oferta przestaje wiązać Wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji.
10. Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, podlega odrzuceniu W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z możliwości negocjowania treści ofert, negocjacje dotyczyć będą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, o których mowa w rozdziale XV niniejszej SWZ.
11. Wzór Formularza oferty dodatkowej stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
12. Wymagania dotyczące sporządzenia i przekazywania oferty określone w SWZ mają odpowiednie zastosowanie do oferty dodatkowej.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

4. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania wyklucza się:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.
5. Wykluczenie, o którym mowa w ust. 3, następuje na okres trwania okoliczności, o których mowa w pkt 1-3 powyżej.
6. Zamawiający podstawę wykluczenia z ust. 3 będzie oceniał poprzez weryfikację Wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu na wskazanych w ust. 3 pkt. 1-3 wykazach oraz na podstawie oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie wymienionej przesłanki wykluczenia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.
7. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
8. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Zamawiający bada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych Wykonawców.
9. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego Podwykonawcy podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.