eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olszanka › Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca realizacji konkursu grantowego "miniPAKT - gminne pracownie komputerowe"Ogłoszenie z dnia 2023-11-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca realizacji konkursu grantowego „miniPAKT - gminne pracownie komputerowe”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA OLSZANKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 030237629

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 37

1.5.2.) Miejscowość: Olszanka

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-207

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wojt@olszanka.gmina.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.olszanka.gmina.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca realizacji konkursu grantowego „miniPAKT - gminne pracownie komputerowe”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-427263e1-8878-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00506829

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji konkursu grantowego „miniPAKT - gminne pracownie komputerowe” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://olszanka-mazowieckie.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, odbywać się będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, na elektronicznej Platformie eZamawiający (dalej w skrócie: „Platforma”) dostępnej pod adresem: https://olszanka-mazowieckie.ezamawiajacy.pl Wymagania techniczne i organizacyjne, związane z wykorzystaniem Platformy, zostały przedstawione na stronie Platformy w zakładce Regulacje i procedury procesu zakupowego. Zamawiający dopuszcza komunikację z Wykonawcami, w tym przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji, za pomocą poczty elektronicznej na adres wojt@olszanka.gmina.pl Nie dotyczy to składania ofert, które realizowane jest wyłącznie Platformie.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, pełnomocnictwa lub inne dokumenty sporządza się w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych. Ofertę, a także oświadczenie o o braku podstaw do wykluczenia z postępowania składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone powyżej, przekazywane w postępowaniu lub w konkursie, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy. Platforma jest narzędziem umożliwiającym realizację procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, służącym w szczególności do przekazywania ofert i oświadczeń.
3. Za datę wpływu wezwań, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji składanych poprzez Platformę przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, oraz informacji składanych w wiadomości email przyjmuje się datę ich odbioru na skrzynce email Zamawiającego.
4. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie tj.:
a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) „Komputer klasy PC lub MAC – spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej”,
c) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
d) Włączona obsługa JavaScript;
e) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
5. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
6. Zamawiający wymaga, aby wszelka korespondencja związana z postępowaniem była opatrzona znakiem postępowania, tj. ZP.271.8.2023.H.Ch
7. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Gminy Olszanka tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl
8. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Olszanka z siedzibą w Urzędzie Gminy Olszanka, Olszanka 37, 08-207 Olszanka.
Inspektorem danych osobowych w Gminie Olszanka jest: iod@olszanka.gmina.pl
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2021 r., poz.1129 ze zm.), dalej ustawy Pzp;
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2176);
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym ww. przepisach, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 ustawy:
− zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
− na mocy art. 19 ust. 3 ustawy wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.8.2023.H.Ch

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w części nr 1 jest dostawa 10 kompletów sprzętu złożonych z komputera zintegrowanego z monitorem wraz z systemem operacyjnym, bezprzewodowego zestawu mysz i klawiatura oraz oprogramowania biurowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w formularzu cenowym dla części nr 1 stanowiącym załącznik nr 2.1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami

30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

30213300-8 - Komputer biurkowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
a) cena ofertowa brutto - „PC”
b) okres przedłużonej gwarancji - „PG”
2. Powyższym kryteriom zamawiający przypisał następujące znaczenie:
2.1. Cena ofertowa brutto (PC) - 60% - 60 pkt
Sposób oceny zgodnie ze wzorem:
PC = Cena najtańszej oferty/Cena badanej oferty x 100 pkt x 60%
2.2. Okres przedłużonej gwarancji (PG) - 40% - 40 pkt
Sposób oceny:
Ilość punktów za przyjęcie okresu przedłużonej gwarancji będzie przyznana w sposób następujący:
a) Okres gwarancji wskazany w opisie sprzętu zawartym w formularzu cenowym dla danej części - 0 punktów,
b) Okres gwarancji dłuższy niż wskazany w opisie sprzętu zawartym w formularzu cenowym dla danej części o co najmniej 12 miesiące - 20 punktów,
c) Okres gwarancji dłuższy niż wskazany w opisie sprzętu zawartym w formularzu cenowym dla danej części o co najmniej 24 miesiące - 40 punktów.
Brak wpisania w „Formularzu oferty” okresu przedłużonej gwarancji będzie uznane jako przyjęcie przez Wykonawcę okresu gwarancji wskazanego w opisie sprzętu we właściwym „formularzu cenowym” i będzie skutkowało przyznaniem 0 pkt w kryterium „Okres przedłużonej gwarancji”.
UWAGA: W formularzu oferty należy podać okres gwarancji przedłużonej, dodatkowej w stosunku do gwarancji określonej w formularzach cenowych, nie zaś sumę okresu gwarancji wynikającej z formularza cenowego i okresu przedłużonej gwarancji.
3.Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
4. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
P = PC + PG
We wszystkich kryteriach oferta może uzyskać łącznie max. 100 pkt
P – oznacza sumaryczną ilość punktów,
PC – liczbę punktów za kryterium „ cena” ( max. 60 pkt),
PG - liczbę punktów za kryterium „okres przedłużonej gwarancji” ( max. 40 pkt).
5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres przedłużonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w części nr 2 jest dostawa 10 sztuk urządzeń peryferyjnych - słuchawek. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w formularzu cenowym dla części nr 2 stanowiącym załącznik nr 2.2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30237200-1 - Akcesoria komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32342100-3 - Słuchawki

30232000-4 - Sprzęt peryferyjny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
a) cena ofertowa brutto - „PC”
b) okres przedłużonej gwarancji - „PG”
2. Powyższym kryteriom zamawiający przypisał następujące znaczenie:
2.1. Cena ofertowa brutto (PC) - 60% - 60 pkt
Sposób oceny zgodnie ze wzorem:
PC = Cena najtańszej oferty/Cena badanej oferty x 100 pkt x 60%
2.2. Okres przedłużonej gwarancji (PG) - 40% - 40 pkt
Sposób oceny:
Ilość punktów za przyjęcie okresu przedłużonej gwarancji będzie przyznana w sposób następujący:
a) Okres gwarancji wskazany w opisie sprzętu zawartym w formularzu cenowym dla danej części - 0 punktów,
b) Okres gwarancji dłuższy niż wskazany w opisie sprzętu zawartym w formularzu cenowym dla danej części o co najmniej 12 miesiące - 20 punktów,
c) Okres gwarancji dłuższy niż wskazany w opisie sprzętu zawartym w formularzu cenowym dla danej części o co najmniej 24 miesiące - 40 punktów.
Brak wpisania w „Formularzu oferty” okresu przedłużonej gwarancji będzie uznane jako przyjęcie przez Wykonawcę okresu gwarancji wskazanego w opisie sprzętu we właściwym „formularzu cenowym” i będzie skutkowało przyznaniem 0 pkt w kryterium „Okres przedłużonej gwarancji”.
UWAGA: W formularzu oferty należy podać okres gwarancji przedłużonej, dodatkowej w stosunku do gwarancji określonej w formularzach cenowych, nie zaś sumę okresu gwarancji wynikającej z formularza cenowego i okresu przedłużonej gwarancji.
3.Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
4. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
P = PC + PG
We wszystkich kryteriach oferta może uzyskać łącznie max. 100 pkt
P – oznacza sumaryczną ilość punktów,
PC – liczbę punktów za kryterium „ cena” ( max. 60 pkt),
PG - liczbę punktów za kryterium „okres przedłużonej gwarancji” ( max. 40 pkt).
5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres przedłużonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w części nr 3 jest dostawa 5 sztuk gogli do wirtualnej rzeczywistości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w formularzu cenowym dla części nr 3 stanowiącym załącznik nr 2.3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30237200-1 - Akcesoria komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33735000-1 - Gogle

30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
a) cena ofertowa brutto - „PC”
b) okres przedłużonej gwarancji - „PG”
2. Powyższym kryteriom zamawiający przypisał następujące znaczenie:
2.1. Cena ofertowa brutto (PC) - 60% - 60 pkt
Sposób oceny zgodnie ze wzorem:
PC = Cena najtańszej oferty/Cena badanej oferty x 100 pkt x 60%
2.2. Okres przedłużonej gwarancji (PG) - 40% - 40 pkt
Sposób oceny:
Ilość punktów za przyjęcie okresu przedłużonej gwarancji będzie przyznana w sposób następujący:
a) Okres gwarancji wskazany w opisie sprzętu zawartym w formularzu cenowym dla danej części - 0 punktów,
b) Okres gwarancji dłuższy niż wskazany w opisie sprzętu zawartym w formularzu cenowym dla danej części o co najmniej 12 miesiące - 20 punktów,
c) Okres gwarancji dłuższy niż wskazany w opisie sprzętu zawartym w formularzu cenowym dla danej części o co najmniej 24 miesiące - 40 punktów.
Brak wpisania w „Formularzu oferty” okresu przedłużonej gwarancji będzie uznane jako przyjęcie przez Wykonawcę okresu gwarancji wskazanego w opisie sprzętu we właściwym „formularzu cenowym” i będzie skutkowało przyznaniem 0 pkt w kryterium „Okres przedłużonej gwarancji”.
UWAGA: W formularzu oferty należy podać okres gwarancji przedłużonej, dodatkowej w stosunku do gwarancji określonej w formularzach cenowych, nie zaś sumę okresu gwarancji wynikającej z formularza cenowego i okresu przedłużonej gwarancji.
3.Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
4. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
P = PC + PG
We wszystkich kryteriach oferta może uzyskać łącznie max. 100 pkt
P – oznacza sumaryczną ilość punktów,
PC – liczbę punktów za kryterium „ cena” ( max. 60 pkt),
PG - liczbę punktów za kryterium „okres przedłużonej gwarancji” ( max. 40 pkt).
5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres przedłużonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w części nr 4 jest dostawa 1 zestawu złożonego z kamery wraz z akcesoriami - statywem, torbą i kartą pamięci oraz dwóch rodzajów oprogramowania do tworzenia treści multimedialnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w formularzu cenowym dla części nr 4 stanowiącym załącznik nr 2.4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38651600-9 - Kamery cyfrowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48520000-9 - Pakiety oprogramowania multimedialnego

32351000-8 - Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
a) cena ofertowa brutto - „PC”
b) okres przedłużonej gwarancji - „PG”
2. Powyższym kryteriom zamawiający przypisał następujące znaczenie:
2.1. Cena ofertowa brutto (PC) - 60% - 60 pkt
Sposób oceny zgodnie ze wzorem:
PC = Cena najtańszej oferty/Cena badanej oferty x 100 pkt x 60%
2.2. Okres przedłużonej gwarancji (PG) - 40% - 40 pkt
Sposób oceny:
Ilość punktów za przyjęcie okresu przedłużonej gwarancji będzie przyznana w sposób następujący:
a) Okres gwarancji wskazany w opisie sprzętu zawartym w formularzu cenowym dla danej części - 0 punktów,
b) Okres gwarancji dłuższy niż wskazany w opisie sprzętu zawartym w formularzu cenowym dla danej części o co najmniej 12 miesiące - 20 punktów,
c) Okres gwarancji dłuższy niż wskazany w opisie sprzętu zawartym w formularzu cenowym dla danej części o co najmniej 24 miesiące - 40 punktów.
Brak wpisania w „Formularzu oferty” okresu przedłużonej gwarancji będzie uznane jako przyjęcie przez Wykonawcę okresu gwarancji wskazanego w opisie sprzętu we właściwym „formularzu cenowym” i będzie skutkowało przyznaniem 0 pkt w kryterium „Okres przedłużonej gwarancji”.
UWAGA: W formularzu oferty należy podać okres gwarancji przedłużonej, dodatkowej w stosunku do gwarancji określonej w formularzach cenowych, nie zaś sumę okresu gwarancji wynikającej z formularza cenowego i okresu przedłużonej gwarancji.
3.Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
4. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
P = PC + PG
We wszystkich kryteriach oferta może uzyskać łącznie max. 100 pkt
P – oznacza sumaryczną ilość punktów,
PC – liczbę punktów za kryterium „ cena” ( max. 60 pkt),
PG - liczbę punktów za kryterium „okres przedłużonej gwarancji” ( max. 40 pkt).
5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres przedłużonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w części nr 5 jest dostawa 10 zestawów do programowania dla dzieci złożonych z robota i tabletu wraz z aplikacjami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w formularzu cenowym dla części nr 5 stanowiącym załącznik nr 2.5 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

48190000-6 - Pakiety oprogramowania edukacyjnego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
a) cena ofertowa brutto - „PC”
b) okres przedłużonej gwarancji - „PG”
2. Powyższym kryteriom zamawiający przypisał następujące znaczenie:
2.1. Cena ofertowa brutto (PC) - 60% - 60 pkt
Sposób oceny zgodnie ze wzorem:
PC = Cena najtańszej oferty/Cena badanej oferty x 100 pkt x 60%
2.2. Okres przedłużonej gwarancji (PG) - 40% - 40 pkt
Sposób oceny:
Ilość punktów za przyjęcie okresu przedłużonej gwarancji będzie przyznana w sposób następujący:
a) Okres gwarancji wskazany w opisie sprzętu zawartym w formularzu cenowym dla danej części - 0 punktów,
b) Okres gwarancji dłuższy niż wskazany w opisie sprzętu zawartym w formularzu cenowym dla danej części o co najmniej 12 miesiące - 20 punktów,
c) Okres gwarancji dłuższy niż wskazany w opisie sprzętu zawartym w formularzu cenowym dla danej części o co najmniej 24 miesiące - 40 punktów.
Brak wpisania w „Formularzu oferty” okresu przedłużonej gwarancji będzie uznane jako przyjęcie przez Wykonawcę okresu gwarancji wskazanego w opisie sprzętu we właściwym „formularzu cenowym” i będzie skutkowało przyznaniem 0 pkt w kryterium „Okres przedłużonej gwarancji”.
UWAGA: W formularzu oferty należy podać okres gwarancji przedłużonej, dodatkowej w stosunku do gwarancji określonej w formularzach cenowych, nie zaś sumę okresu gwarancji wynikającej z formularza cenowego i okresu przedłużonej gwarancji.
3.Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
4. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
P = PC + PG
We wszystkich kryteriach oferta może uzyskać łącznie max. 100 pkt
P – oznacza sumaryczną ilość punktów,
PC – liczbę punktów za kryterium „ cena” ( max. 60 pkt),
PG - liczbę punktów za kryterium „okres przedłużonej gwarancji” ( max. 40 pkt).
5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres przedłużonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Ofertę składa się na formularzu ofertowym – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą wykonawca jest zobowiązany złożyć:
a) formularz cenowy lub formularze cenowe wypełnione przez wykonawcę odpowiednio dla części, na które składana jest oferta według wzorów stanowiących załączniki nr 2.1-2.5 do SWZ. Niewypełnienie części lub wszystkich rubryk w formularzach cenowych dotyczących wymaganych informacji na temat producenta, nazwy, symbolu lub modelu produktu stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia.
b) oświadczenie Wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do SWZ,
c) pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę do występowania w imieniu wykonawcy, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentów rejestrowych lub w przypadku o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy Pzp.
2. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1192 ze zm.), które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź tez poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie papierowej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o braku podstaw wykluczenia składa każdy z wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej w postaci aneksów do umowy, pod rygorem nieważności.
2. W przypadkach przewidzianych w umowie lub ustawie dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian za zgodą Zamawiającego.
3. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w razie wystąpienia następujących okoliczności uzasadniających zmiany:
1) siła wyższa,
2) zdarzenie losowe niezależne od stron,
3) gwałtowne zdarzenia wywołane zewnętrznymi czynnikami,
4) inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy.
5. Zmiany, o których mowa w ust. 4 mogą dotyczyć:
1) terminu realizacji umowy;
2) producenta lub modelu oferowanego produktu.
6. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego:
1) opis propozycji zmiany,
2) uzasadnienie zmiany.
7. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych okoliczności nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń o ich dokonanie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-30 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na Platformie dostępnej pod adresem: https://olszanka-mazowieckie.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-30 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wyklucza się:
- wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129);
- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129);
- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129).
3. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt 2.
4. W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie pkt 2., zamawiający odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego lub ofertę takiego wykonawcy lub uczestnika konkursu, nie zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji lub dialogu, a także nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji lub dialogu, odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, nie zaprasza do złożenia pracy konkursowej lub nie przeprowadza oceny pracy konkursowej, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.